דף הבית רוחניות שפת האור ארץ־ י שרא ל
ארץ־ י שרא ל
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 203

ארץ־ י שרא ל

דומה עלי שלא רק "בי! אדם למקום" יש בפרשיות הללו. הנה פרשתנו פותחת במלים: "והיה כי יביאך"— האי! כאן משום רמז לקשר שבי! היהודי ומולדתו: ארץ־ישראל ?

שאלה במקומה — והתשובה: חיובית בהחלט. הן שמת לב, שהמצוות

נקבעו על מנת להשיב תשובה לשאלת הבן: "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור: מה זאתז"

("כי ישאלך בנך מחר. יש מחר שהוא עכשיו ויש מחר שהוא לאחר זמן כגון זה״ — רש״י).

ובוודאי זכור לך שבעת שעסקנו בתפילין (ראה עמוד 18) מוזכר מאמר חז״ל: ״עשה מצווה זו — שבשבילה תכנס לארץ".

קרא כאן אריה בחלום פירוש

נולדתי בארץ־ישראל והיא ארץ מכורתי, לא אמירנה בכל הון בארץ אחרת. אבל, האין זה נובעי שהאדם הנולד בארץ מסוימת קשור בה ובאקלימה הרוחני באלפי נימים וילחם למענה עד טיפת דמו האחרונה והרי קורות העולם מוכיחים שגס בני עמים אחרים בארבע כנפות תבל* קשורים למולדתם כשלהבת בפתילה. ואם כן, במה שונה מהם ארצנו?

מתוך שהבאת את עצמך בתור דוגמה׳ הצגת שאלה חזקה. ברם׳ טול נא׳ דרך משל׳ לדוגמה את אביך שנולד מחוץ לגבולות ארץ־ישראל וחי כגולה שגים רבות מתוך שאיפה לשוב לארץ־ישראל, לחיות בה חיים שלוים ושקטים, ומצאת תשובה לשאלתך. עליתו של אבא לארץ־ישראל נבעה מתוך הכרה דתית לשוב לארץ־האבות. הארץ אשר עיני ה׳ בה ושהובטחה לנו על ידו להיות ארץ בחירתנו—כבר עם בריאת העולם.

ואלה הם דברי המדרש המובאים גם בפתיחת פירושו של רש״י על התורה:

אמר ר׳ יצחק« לא היה צריך להתחיל התורה אלא מ״החדש הזה לכם" (פרשת בא) שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח ב״בראשית״ ? משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים (תהלים קי״א ו׳) שאם יאמרו אומות העולם לישראל t אומה של בזוזים (שודדים וכובשים) אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: כל הארץ ומלואה של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו׳ ברצונו נתנה לכם וברצונו נטלה מכם ונתנה לגו (ב״ר א,).

מכאן אתה למד שארץ־יזסראל והשאיפה לחיות בה היא חלק מן האמונה הדתית. היא שלגו — בכח ההבסחה האלוקים ואפילו אלה שאינם שומרי־מצוות עתידים לשנות דרכיהם ולחזור למוטב בביתו של העם היהודי.

"ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען... והייתי להם לאלהים״ (בראשית י״ז ח). — ר׳ יוזץ אמר: "אם נכנסים בניך לארץ הם מקבלים אלהותי, ואם לאו אין מקבלים".

והסיבה ?

הרי גמרא ערוכה לפניך:

דרש ר׳ שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבנו לכנס לארץ־ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואין מתקימין אלא בארץ־ישראל".

מידע על בושם בחלום

(סוטה י״דץ

וכך אמר רבי ירמיה בר אבא משמו של רבי יוחנן: "ורוח להולכים בה״ (מהי כוונת הפסוק ?) : "כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא". כתובות קי״א.)

ולמה ?

ר, שמעון בר יוחאי פתח: "עמד וימודד ארץ״ — מדד הקדוש ברוך הוא כל הארצות ולא מצא ארץ שראויה לינתן לישראל אלא ארץ־ישראל.

(ויקרא רבה 4)

ולכן:

״אמר הקב״ה למשה: הארץ חביבה עלי וישראל חביבים עלי — אכניס את ישראל שהם חביבים עלי לארץ שחביבה עלי". (במדבר רבה כג).

יען כי!

״יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור, הוא כעור ולבושו נאה — וישראל הם נאים לארץ והארץ נאה להם׳ לכך נאמר: "אף נחלת שפרה עלי".

ולפיכן:

״וישבתם לבטח בארצכם״ — בארצכם אתם יושבים לבטח ואי (ואין) אתם יושבים לבטח מחוצה לה".

ומהי הערובה?

״אמר ר׳ יוחנן: -סוב פת חרבה ושלוה בה — זו ארץ־ישראל, שאפילו אוכל אדם בה פת ומלח בכל יום ודר בתוכה זוכה לעולם־הבאז -מבית מלא זבחי ריב״ — זה חוצה לארץ שהיא מלאה המסים וגזלות".

(ילק״ש מ״ש י״ז)

ולכן כל מי שיוצא את הארץ מתוך כוונה לחיות בחוץ־לארץ נענש;

"אלימלך׳ מחלון וכליון (בניו) גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, ומפני מה נענשו ו מפגי שיצאו מארץ לחוצה לארץ, שנאמר; "ותהום כל העיר עליהן (על נעמי ורות שחזרו מארץ מואב) ותאמרנה: הזאת נעמי ו" מהו ה״זאת נעמי" י אמר ר׳ יצחק; אמרו: חזיתם נעמי שיצאה לחוצה לארץ — מה עלתה לה! ב״ר כ״ח).

ו״אפילו מי שיש לו זכות־אבות אינה עומדת א כשעה שיצא מארץ לחוצה לארץ" (ב״ב צ״א.).

כי

"ישיבת ארץ־ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה" (ספרי פ׳ ראה).

מקודשת וגבוהה היא מכל הארצות שבתבל.

* . ♦

הרביתי בציטטות ובהבאת פיסקאות מתון• אוצר האגדה התלמודית על ערכה וחשיבותה של ארץ־ישראל ואין זה אלא מעט מזעיר׳ סיכה בים של אגדות העוטרות את ארץ ישראל, הריה, מישוריה וערבותיד- אני בטוח שדברי חז״ל נותנים לנו תמונה מקיפה על החשיבות שארצנו ממלאת בהכרת הבורא ברוך הוא ובאמונתנו בו.

לא די שאגו גרים ויושבים בארץ־ישראל הקדושה, עלינו לזכור בבל עת מה מעניקה לנו ארץ זו ומה אנו מעניקים לה, עלינו לבאר לעצמנו בכל עת את הקשר הנפשי שבינינו לבין ארץ־ישראל

האמצעי אכירה זו הן התפילין על <ארבע הפרשיות" שבתוכן כאמור וככתוב בפרשה: •והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך״

אכן, לא ידעתי שהתפילין אוצרות בתוכן כל כך הרבה תוכן בעיקרי היהדות. ממש, אוצר לא יסולא בפו. ותודה לו על שפתחת בפני שערים להבנת "ארבע־הפרשיות".


ביה כנסת לנוער -כילו-

"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"

(משלי י״ז ו׳)

בר־מעוה

"סצוה על האדם לעשית סעודה ביום שנעשה בגו בר־סצוה כיום שנכנס לחופה"

(באר היטב שו״ע רכ״ה (דף


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI