דף הבית רוחניות רפלקסולוגיה והנה מבואר מהשו״ט בגמ׳ שיש עוד ב׳ נ״מ
והנה מבואר מהשו״ט בגמ׳ שיש עוד ב׳ נ״מ
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 2212

והנה מבואר מהשו״ט בגמ׳ שיש עוד
ב׳ נ״מ, א. האם יש מדאורייתא
טענת מקח טעות באכילת הפועל, וכגון
באדם ששכר פועל לקצור פירותיו, ולא
סיפר לו שהפירות הם נטע רבעי שאסור
לאוכלם מחוץ לירושלים, ועכשיו אסור
להם לאכול, והם באים בטענת מקח
טעות, שהם נשכרו ע״ד לקבל, מכיון
שזכות אכילת הפירות זה חלק מהמשכורת,
ודומה לפועל, שנשכר ע״ד מאה ש״ח
ולבסוף התברר שמתכוון לתת רק חמישים
ש״ח, ובודאי שנחשב למקח טעות, אבל
אם פועל משל שמים הוא אוכל, אין
לו זכות טענת מקח טעות. ובפשטות
הסברא היא, שמכיון שלצד שמשל שמים
הוי מתנה משמים, ולא הוי כלל זכות
ממון של הפועל, ממילא לא שייך שיבוא
לבעה״ב בטענה שחשב שיכול לאכול,
שטענתו לא מופנית כלפי בעה״ב, אלא
כלפי שמים.

מאמר בנושא ושמחת בחגך אקורדים

ולכאורה לפי חידוש הגר״ח, שגם לפי ההבנה שמשל שמים הוא אוכל הוי זכות ממון של הפועל, והסברנו שהוי מצוה דממוניה, וא״כ צ״ע מדוע שלא יטען הפועל מקח טעות, שנשכר ע״ד שיש לו זכות ממון בפירות בעה״ב, ועכשיו מתברר שלא יכול לממש זכות זו מכיון שהפירות הם נטע רבעי, וצ״ע. ונראה לתרץ, שטענת מקח טעות שייך רק אם החיוב לשלם לפועל נובע מכח הסכם שכר ביניהם, אז יכול הפועל לטעון שהיה הסכם עם אכילת פירות, ועכשיו לא מקבל כפי ההסכם, משא״כ אם נוקטים שמשל שמים הוא אוכל, אין זכות הפועל נובעת מכח הסכם עבודה, אלא מכח המצוה שהיא נותנת לו זכות ממונית לתבוע מבעה״ב לקיים מצותו, ומכיון שכל זכותו מכח המצוה, לא יכול לטעון שיש כאן מקח טעות, שלא בעה״ב הבטיח לו זכות זו, אלא זה מתנה משמים, ולכן כל טענתו כלפי שמיא.

ומצאתי בספר "יונת אלם סימן ל״ד אות ט׳, שהביא עוד ראיה. דהנה מבואר במשנה ב״מ דף צג. שיכול פועל לקצוץ עם בעה״ב שבמקום זכות אכילה יתן לו את דמי הפירות. ולכאורה, בשלמא לפי ההבנה שמשלו הוא אוכל, נמצא שיש לו ממון אצל בעה״ב בדמות הפירות, ולכן יכול לקצוץ שבמקום הפירות יתן לו ממון, אבל לפי ההלכה שמשל שמים הוא אוכל ובפשטות הוי רק מצוה שמונחת על כתפי בעה״ב, ואין לפועל שום זכות ממון לתבוע קיום מצוה זו, וא״כ מהיכי תיתי שיכול לקצוץ ולומר שבמקום פירות יהיה חייב לו כסף, הרי אין לו שום ממון אצל בעה״ב. אלא מכאן ראיה ליסוד הגר״ח, שגם לפי ההלכה שמשל שמים הוא אוכל, ודאי שיש לפועל זכות ממון אצל בעה״ב, שנובעת מכה המצוה, וכפי שהסברנו שהוי גדר של מצוה דממוניה, והפועל הוא בע״ד לתבוע זכות אכילה זו מבעה״ב. ולכן מובן שפיר שיכול לקצוץ שבמקום תביעה לזכות אכילה יהיה תביעה על זכות כסף בשווי של הפירות שרשאי לאכול.

מידע שיש על תפילה לשמירה מעין הרע

ומצאתי בספר "ברכת שמואל" למסכת קידושין סימן ג׳, שהרחיב ביסוד הנ״ל של הגר״ח, והוסיף שזה הפשט במה שמבואר בתוס׳ קידושין ג׳ ע״ב, דהנה כתוב שאב זכאי בקידושי בתו בכסף ובביאה, ולכאורה בשלמא בכסף מובן, שהוי זכות לקבל את כסף הקידושין, אבל מה שייך לומר זכאי בקידושי ביאה. ומתרצים התוס׳ על פי דברי הירושלמי שאומר, שאבא יכול למסור את בתו לקידושי ביאה ולקצוץ עם אדם שתמורת קידושי הביאה יקבל כסף כשכר לביאה, ולכאורה צ״ב מה החידוש שיכול לקצוץ. ומבאר הברכ״ש, שכדי שיחול הקציצה ולא תהיה כדברי השטאה, בעינן שלאבא יהיה בעלות על ביאת בתו, ואז יכול לקצוץ לקבל כסף עבור מסירתה לביאה. אבל אם כל כוחו של אבא לקדש את בתו בביאה נובע מהיותו שליח עבורה, ודאי שאין לו סמכות לקצוץ לקבל כסף עבור מסירתה לביאה. וזה מה שהתחדש בגמ׳ שהאבא זכאי בקידושי בתו בביאה, דהיינו שהוא הבעלים על ביאת בתו, ולכן זכאי לקצוץ לקבל כסף עבור מסירתה לקידושי ביאה. ומוסיף הברכ״ש, שלכן מוכרחים לומר שגם למ״ד משל שמים הוא אוכל, יש לפועל זכות ממון באכילה זו, ורק מכח זה יכול לקצוץ שבמקום אכילה יקבל כסף, דאל״כ אלא הוי רק מצוה על בעה״ב, מהיכי תיתי שיוכל הפועל לקצוץ על אכילה זו.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI