דף הבית רוחניות שפת האור שהות הא בדליכא. ורבא גמגם עלי׳
שהות הא בדליכא. ורבא גמגם עלי׳
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1867

שהות הא בדליכא. ורבא גמגם עלי׳ (ומשני) דמאי קושיא [דילמא] הא דאורייתא הא דרבנן ועי״ש, א״כ א״ש ומיושב קושית המה״ב הנזכר לעיל דבריו דבברכות כ״ז ב׳ מבואר שרבא ס״ל תפילת ערבית רשות, א״כ שפיר פריך ממתני׳ אליבא דרבא לשיטתו דלא סבירא ליה לחלק בין איכא שהות לליכא א״כ שפיר הוצרך לתרץ שינויא אחריני, משא״ב הרמב״ם לשיטתו דאיהו לא סבירא ליה תירוצא דרבא הא דאורייתא הא דרבנן, דלדידיה גם תפלה דאורייתא שכן פסק בפ״א מתפלה [ה״א] [והכ״מ פ״ו מתפלה ה״י כתב דתפלה דרבנן במחכ״ת לא דק דהא אליבא דרבינו הוא דאורייתא] א״כ עכצ״ל כתירוצא דרב ספרא ולחלק בין איכא שהות לליכא, א״כ גם ממתני׳ לא קשיא מידי דנוכל ג״כ לחלק כנ״ל וכקו׳ מה״ב, וא״כ באמת לא סבירא ליה כתירוצא ז־גמ׳ דכולא ליליא אתי למפשע כר׳ ודוק, ועפ״ד א״ש ג״כ קו׳ הגאון ר״ע אייגר בתוספותיו בשבת פ״א אות [ח׳] שהקשה מאי פריך בשבת י״א א׳ נמפסקין לק״ש ואין מפסקין לתפילה] הא תני ליה רישא אם התחילו אין מפסיקין6, דדילמא אשמעינן דאף בתפילת ערבית דאיכא למיחש כיוון דכולא ליליא זמנה אתו למפשע אפ״ה אם התחיל אין מפסיק, נדעפ״ז] א״ש דמ״מ הקו׳ לדידן דלא סבירא ליה כתירוץ הגמ׳ לשם ודו״ק.

מאמר בנושא הרב לסרי טלפון

ואולי י״ל דמטעם זה גופא לא ס״ל להרמב״ם תירוצא ז־גמ׳ דכולא ליליא זמנה כר׳ ודו״ק, ובעיקר קושיית הגאון הנ״ל לא הבנתי דלכך הוצרך הגמ׳ לשנויי דאיירי בדברי תורה דל״ל דאשמעינן אפי׳ בתפילת ערבית ג״כ אין מפסיקין דזה נדע מדקתני מפסיקין לק״ש ותו לא, ומדקתני לק״ש מפסיקין א״כ איירי ע״כ בתפילת ערבית א׳׳כ נדע כבר דלתפלה אין מפסיקין ולמה תני אין מפסיקין לתפלה אלא ודאי סיפא

מידע שיש על חיים ולדר סיפורים להורדה

    וגבי תפילה קיימינן ולמה ליה למיהדר למיתני ואין מפסקין לתפילה. רש״י.

אתאן לדברי תורה כתי׳ הגט/ אך אי קשיא לי הא קשיא לי לדברי תום׳ שבת ט,, ב,, ד״ה ואם, דאפילו התחילו באיסור אין מפסיקין, א״כ קשה מאי פריך הא תני ליה רישא דדילמא אשמעינן דאפילו התחילו באיסור אין מפסיקין וצ״ע כעת.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI