דף הבית רוחניות פרשת השבוע תוכן מורחב ומפורט
תוכן מורחב ומפורט
Yafator 16/11/20 |  צפיות: 93
תוכן מורחב ומפורט

ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

השבת יסוד האמונה * השבת עדות ישראל על הבריאה * המחלל שבת כמעיד שלא שבת הקב״ה * עדות אמירת ויבולו שותפות למעש״ב * ביאור השותפות והצורך לשתף כל ישראל בשותפות זו * ביאור הכל בו בשותפות זו * אמירת ויכולו מעומד כעדות * שלשה מעידים זה ע״ז ישראל ושבת והקב״ה - תוס׳ חגיגה * השבת עדות וזכרון לאמונה בחידוש ובהשגחה - רמב״ן * לשונות ספר החינוך בענין זה * שבת כנגד הראש והלב שהם עיקר החיות.

ענין ב׳ - זכר ליציאת מצרים ז

וזכרת כי עבד היית * חובת הזכרת יציא״מ בקידוש * נחלקו הראשונים בענין השבת זכר ליציא״מ * ממחלוקת זו מסתעפת מחלוקת בפירוש המקרא ובפירוש נוסח הקידוש * דברי הרמב״ם המובאים בפי׳ הרמב״ן עה״ת, ל׳ הרד״ק בענין זכר ליצא״מ, ד׳ תום׳ בפסחים שבמצרים נשתעבדו בישראל בל״ט מלאכות * ד׳ הרמב״ן עצמו שיצא״מ והשבת שניהם זכרון לקב״ה המחדש הכל ברצונו * ל׳ המשך חכמה בזה * ד׳ הסדר היום ע״פ ד׳ הטור בישמח משה * בהערה מדברי ה׳ארץ הצבי׳ על יציאת מצרים בזכות האמונה.

ענין ג׳ - ויברך אלוקים את יום השביעי יא

השבת יום מבורך שנתברך מהקב״ה * ביאור הדברים מהרשב״א * מכח ברכתה הגנה על אדה״ר * מדברי המדרש על ברכת השבת * ד׳ האבן עזרא * ביאור רחב מהמלבי״ם בענין ברכת השבת וברכו במן וביאורו בדברי הזוה״ק * נתינת התורה שכולה ברכה ביום השבת המבורך - מהר״ל * מצות סידור לחם הפנים - סיבת הברכה למזונות העולם - ביום השבת * ל׳ הנצי״ב על ׳ברית עולם׳ המוזכר שם.

כאן נקרא על עלון חוט של חסד

ענין ד׳ - שבת שלום טז

אמירת שבת שלום * א. ביאור ענין השלום ע״פ דברי המהר״ל * הקב״ה עושה שלום בין כל הנמצאים וכל אחד עומד במקומו * דברי המלבי״ם בהארת ענין השלום המעמיד כל חלקי הבריאה ע״י שכינת ה׳ המחיה את כל הברואים * ב. השבת השלימה את הבריאה ושלימותה * בסוף ששה ימים באה המנוחה הוא השבת שהיא השלום * ג. משלמות הבריאה שיהיו ישראל בשלום ובאחדות * אזהרת הקדמונים על מריבה ומחלוקת ביום השבת.

ענין ה׳ - הפורס סוכת שלום כג

בשבת אומרים הפורס סוכת שלום עלינו * א. ברית עולם - ברית כרותה לשומרי שבת שהקב״ה משמרם * ב. הנהגת השמירה בשבת חלוקה מהנהגת ההשגחה בחול * ג. אין אומרים והוא רחום בשבת * בשבת מסתלק הדין מן העולם * ד. אין מסלקין הסכין בשבת מהשולחן בברהמ״ז * ה. ברכת הבנים בליל שבת.

ענין ו׳ - שביתת שבת כח

דברי הראשונים בחלקי השביתה השלמה * המלאכות שנאסרו לא לפי טורחם נקבעו * ל׳ אוה״ח הק׳ * מצות עשה של שביתה בשבת * משמעויות הרמב״ם שהשביתה כוללת גם שבותים שאינם מלאכה * דברי הרמב״ן בכ״מ בענין הטורח והעמל בשבת שיתכן שנאסר מקרא דשבתון * דברי הר״מ בענין טלטול מוקצה * שביתה מהרהור * שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתינו.

מידע שניתן לקרוא רב מקובל שמקבל נשים

ענין ז׳ - שבת מנוחה לב

לשונות התפילה והברכות בהם נזכרה מנוחת השבת * א. שלמות המנוחה - כוללת איסורי המלאכה * השבותים * שלא יהא יום טורח ועמל אלא יום ׳שביתה ומנוחה׳ * גם מניעת הרהור ומחשבה בדברי מלאכה נכללו בזה * שלמות המנוחה ע״י קיום עונג שבת * נשמה יתירה דוקא במצב של מנוחה שלמה. ב. המנוחה היא לנפש - ענין המנוחה היא מנוחה לנפש ולהשיב נפש ע״י הרגיעה והמנוחה מטורח המלאכה * ע״י המנוחה מגיעה הנפש לכוחה ותכונתה האמיתית. ג. תכלית השביתה להתענג הנפש אל ה׳ ותורתו - לשונות הראשונים למטרת השביתה ללכת בדרכי ה׳ ולענג הנפש בה׳ ותורתו * דברי הכתב והקבלה על את ׳שבתותי׳ תשמורו - שביתת הגוף ושביתת וישוב הנפש * וירא מנוחה כי טוב - זו תורה [השלמת דברים ע״ע בענין ׳תורה בשבת׳]. ד. רצה במנוחתנו - דברי ר״י בר יקר על רצה במנוחתנו שמתפרשים כענין מנוחת האשה בבעלה * לשון נפלא בזה.

ענין ח׳ - השבת - ישראל כדוגמא של מעלה מ

השבת יום מנוחת הקב״ה שנתן לנו יום מנוחתו למנוחה * יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם - מצוה מיוחדת שענינה להודיע כי מנוחתם היא מנוחתו * ב. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ * דברי הרמב״ן באגרת הק׳ שהקב״ה בחר בישראל עבדיו להיות הנהגתם דומה להנהגתו * ענין מה הוא חנון אף אתה חנון - והלכת בדרכיו * ג. מצות שבת היא הוראה של והלכת בדרכיו« ד. במעלת השבת שכולה הליכה בדרכי ה׳« ה. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו * שמחתו של משה באוצר של לדעת כי אני

מקדישכם * הדגש בשמחתו בהיותו 'עבד, נאמן * לשון הגר״א בענין הברית, ביאור בענין זה.

ענין ט׳ - ל״ט מלאכות כנגד מז

בגמ׳ מבו׳ שזה כנגד מלאכות שהיו במשכן * דברי הרמ״א בביאור מה שנאסרו בשבת דוקא מלאכות שהיו במשכן * עוד בענין זה מהגר״א מה שפירש ביוצר להקליר * תוספת ביאור ע״פ התנחומא שהאדם עולם קטן * שבשביתתו נמצא העולם בשביתה * תוספת דברים ממו״ר הגרא״ט שטיינפלד שליט״א בבי׳ דברי תוס׳ פסחים שבמצרים נשתעבדו בל״ט מלאכות הללו * ביאור הענין שתיקנו שם חטא אדה״ר ופגמו * כיו״ב מס׳ עיר מקלט.

ענין י׳ - קודש היא לכם - קדושת שבת נב

מקראות רבים שנזכר לשון קדושה על השבת * לשונות הראשונים שקדושת
ישראל תלויה בקדושת השבת * ושהיא גורמת קדושת ישראל * השבת ראשית
ושורש כל הקדושות * כל ימות השבוע מקבלים קדושה משבת * ל׳ רמח״ל
שקדושת שבת בהיותו יום מושפע בריבוי השפעות רוחניות אלוקיות * קדושת
שבת והנהגתה במחשבה דיבור ומעשה * השבת מוספת קדושה על ישראל *
ביאור ענין קדושת השבת ע״פ המהר״ל בתפאר״י - שבת כולו יום קודש וביום
זה נתחבר העולם כולו לקב״ה כיון שרק בזמן קדוש יש מציאות של חיבור לקב״ה

* השבת כלה היא - מתחברת לבוראה ככלה לבעלה * שבת מלכתא - שבת מקודשת ונבדלת משאר ימים כמלך המובדל מהעם * ציון לענין נשמה יתירה בו נתבאר מהאלשיך הק׳ שע״י הנשמה יתירה מושפע שפע קדושה על כאו״א מישראל להתקשר אליו יתברך * המקדש עצמו בשבת מתקדש בכפלים.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI