דף הבית רוחניות פרשת השבוע תוכן מורחב ומפורט
תוכן מורחב ומפורט
Yafator 16/11/20 |  צפיות: 17
תוכן מורחב ומפורט

ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

השבת יסוד האמונה * השבת עדות ישראל על הבריאה * המחלל שבת כמעיד שלא שבת הקב״ה * עדות אמירת ויבולו שותפות למעש״ב * ביאור השותפות והצורך לשתף כל ישראל בשותפות זו * ביאור הכל בו בשותפות זו * אמירת ויכולו מעומד כעדות * שלשה מעידים זה ע״ז ישראל ושבת והקב״ה - תוס׳ חגיגה * השבת עדות וזכרון לאמונה בחידוש ובהשגחה - רמב״ן * לשונות ספר החינוך בענין זה * שבת כנגד הראש והלב שהם עיקר החיות.

ענין ב׳ - זכר ליציאת מצרים ז

וזכרת כי עבד היית * חובת הזכרת יציא״מ בקידוש * נחלקו הראשונים בענין השבת זכר ליציא״מ * ממחלוקת זו מסתעפת מחלוקת בפירוש המקרא ובפירוש נוסח הקידוש * דברי הרמב״ם המובאים בפי׳ הרמב״ן עה״ת, ל׳ הרד״ק בענין זכר ליצא״מ, ד׳ תום׳ בפסחים שבמצרים נשתעבדו בישראל בל״ט מלאכות * ד׳ הרמב״ן עצמו שיצא״מ והשבת שניהם זכרון לקב״ה המחדש הכל ברצונו * ל׳ המשך חכמה בזה * ד׳ הסדר היום ע״פ ד׳ הטור בישמח משה * בהערה מדברי ה׳ארץ הצבי׳ על יציאת מצרים בזכות האמונה.

ענין ג׳ - ויברך אלוקים את יום השביעי יא

השבת יום מבורך שנתברך מהקב״ה * ביאור הדברים מהרשב״א * מכח ברכתה הגנה על אדה״ר * מדברי המדרש על ברכת השבת * ד׳ האבן עזרא * ביאור רחב מהמלבי״ם בענין ברכת השבת וברכו במן וביאורו בדברי הזוה״ק * נתינת התורה שכולה ברכה ביום השבת המבורך - מהר״ל * מצות סידור לחם הפנים - סיבת הברכה למזונות העולם - ביום השבת * ל׳ הנצי״ב על ׳ברית עולם׳ המוזכר שם.

כאן נקרא על עלון חוט של חסד

ענין ד׳ - שבת שלום טז

אמירת שבת שלום * א. ביאור ענין השלום ע״פ דברי המהר״ל * הקב״ה עושה שלום בין כל הנמצאים וכל אחד עומד במקומו * דברי המלבי״ם בהארת ענין השלום המעמיד כל חלקי הבריאה ע״י שכינת ה׳ המחיה את כל הברואים * ב. השבת השלימה את הבריאה ושלימותה * בסוף ששה ימים באה המנוחה הוא השבת שהיא השלום * ג. משלמות הבריאה שיהיו ישראל בשלום ובאחדות * אזהרת הקדמונים על מריבה ומחלוקת ביום השבת.

ענין ה׳ - הפורס סוכת שלום כג

בשבת אומרים הפורס סוכת שלום עלינו * א. ברית עולם - ברית כרותה לשומרי שבת שהקב״ה משמרם * ב. הנהגת השמירה בשבת חלוקה מהנהגת ההשגחה בחול * ג. אין אומרים והוא רחום בשבת * בשבת מסתלק הדין מן העולם * ד. אין מסלקין הסכין בשבת מהשולחן בברהמ״ז * ה. ברכת הבנים בליל שבת.

ענין ו׳ - שביתת שבת כח

דברי הראשונים בחלקי השביתה השלמה * המלאכות שנאסרו לא לפי טורחם נקבעו * ל׳ אוה״ח הק׳ * מצות עשה של שביתה בשבת * משמעויות הרמב״ם שהשביתה כוללת גם שבותים שאינם מלאכה * דברי הרמב״ן בכ״מ בענין הטורח והעמל בשבת שיתכן שנאסר מקרא דשבתון * דברי הר״מ בענין טלטול מוקצה * שביתה מהרהור * שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתינו.

מידע שניתן לקרוא רב מקובל שמקבל נשים

ענין ז׳ - שבת מנוחה לב

לשונות התפילה והברכות בהם נזכרה מנוחת השבת * א. שלמות המנוחה - כוללת איסורי המלאכה * השבותים * שלא יהא יום טורח ועמל אלא יום ׳שביתה ומנוחה׳ * גם מניעת הרהור ומחשבה בדברי מלאכה נכללו בזה * שלמות המנוחה ע״י קיום עונג שבת * נשמה יתירה דוקא במצב של מנוחה שלמה. ב. המנוחה היא לנפש - ענין המנוחה היא מנוחה לנפש ולהשיב נפש ע״י הרגיעה והמנוחה מטורח המלאכה * ע״י המנוחה מגיעה הנפש לכוחה ותכונתה האמיתית. ג. תכלית השביתה להתענג הנפש אל ה׳ ותורתו - לשונות הראשונים למטרת השביתה ללכת בדרכי ה׳ ולענג הנפש בה׳ ותורתו * דברי הכתב והקבלה על את ׳שבתותי׳ תשמורו - שביתת הגוף ושביתת וישוב הנפש * וירא מנוחה כי טוב - זו תורה [השלמת דברים ע״ע בענין ׳תורה בשבת׳]. ד. רצה במנוחתנו - דברי ר״י בר יקר על רצה במנוחתנו שמתפרשים כענין מנוחת האשה בבעלה * לשון נפלא בזה.

ענין ח׳ - השבת - ישראל כדוגמא של מעלה מ

השבת יום מנוחת הקב״ה שנתן לנו יום מנוחתו למנוחה * יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם - מצוה מיוחדת שענינה להודיע כי מנוחתם היא מנוחתו * ב. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ * דברי הרמב״ן באגרת הק׳ שהקב״ה בחר בישראל עבדיו להיות הנהגתם דומה להנהגתו * ענין מה הוא חנון אף אתה חנון - והלכת בדרכיו * ג. מצות שבת היא הוראה של והלכת בדרכיו« ד. במעלת השבת שכולה הליכה בדרכי ה׳« ה. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו * שמחתו של משה באוצר של לדעת כי אני

מקדישכם * הדגש בשמחתו בהיותו 'עבד, נאמן * לשון הגר״א בענין הברית, ביאור בענין זה.

ענין ט׳ - ל״ט מלאכות כנגד מז

בגמ׳ מבו׳ שזה כנגד מלאכות שהיו במשכן * דברי הרמ״א בביאור מה שנאסרו בשבת דוקא מלאכות שהיו במשכן * עוד בענין זה מהגר״א מה שפירש ביוצר להקליר * תוספת ביאור ע״פ התנחומא שהאדם עולם קטן * שבשביתתו נמצא העולם בשביתה * תוספת דברים ממו״ר הגרא״ט שטיינפלד שליט״א בבי׳ דברי תוס׳ פסחים שבמצרים נשתעבדו בל״ט מלאכות הללו * ביאור הענין שתיקנו שם חטא אדה״ר ופגמו * כיו״ב מס׳ עיר מקלט.

ענין י׳ - קודש היא לכם - קדושת שבת נב

מקראות רבים שנזכר לשון קדושה על השבת * לשונות הראשונים שקדושת
ישראל תלויה בקדושת השבת * ושהיא גורמת קדושת ישראל * השבת ראשית
ושורש כל הקדושות * כל ימות השבוע מקבלים קדושה משבת * ל׳ רמח״ל
שקדושת שבת בהיותו יום מושפע בריבוי השפעות רוחניות אלוקיות * קדושת
שבת והנהגתה במחשבה דיבור ומעשה * השבת מוספת קדושה על ישראל *
ביאור ענין קדושת השבת ע״פ המהר״ל בתפאר״י - שבת כולו יום קודש וביום
זה נתחבר העולם כולו לקב״ה כיון שרק בזמן קדוש יש מציאות של חיבור לקב״ה

* השבת כלה היא - מתחברת לבוראה ככלה לבעלה * שבת מלכתא - שבת מקודשת ונבדלת משאר ימים כמלך המובדל מהעם * ציון לענין נשמה יתירה בו נתבאר מהאלשיך הק׳ שע״י הנשמה יתירה מושפע שפע קדושה על כאו״א מישראל להתקשר אליו יתברך * המקדש עצמו בשבת מתקדש בכפלים.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI