מדריך לתקן הישראלי למתקנים מתנפחים – פרק 1
נכתב על ידי: הופלך - מתנפחים מצחוק
תאריך: 23/04/11


באוגוסט 2010 שר התמ"ת הכריז על רשמיות לתקן ישראלי (ת"י) 5378- מתקני משחקים מתנפחים.תקן זה, למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו זהה לתקן האירופאי EN 14960:November 2006. מאמר זה סוקר את הסעיפים בתקן האירופאי שחלים על בעלי/מפעילי המתקנים המתנפחים.

רובו של התקן המתואר במסמך בן 48 עמודים מתייחס לדרישות הטכניות מייצור ציוד משחקים מתנפח ולכן יבואנים ומפעילי מתקנים מתנפחים ימצאו בו עניין מועט. יחד עם זאת, ישנו ערך לא מבוטל בקריאת המסמך במלואו בכדי לקבל תמונה ברורה ושלמה לגבי דרישות הבדיקתיות ממתקנים מתנפחים.

ישנם מספר סעיפים שהאחריות לעמידה בהם מיוחסת באופן ישיר לבעלי / מפעילי המתקנים המתנפחים. מאמר זה סוקר את הסעיפים הללו בהתאם להופעתם בתקן האירופאי:

סעיף 4.2.8 – מיקום

המתקן המתנפח יהיה ממוקם במרחק ניכר מכל גורם סיכון אפשרי ולא יוקם באתר שהשיפוע שלו גדול מ – 5% בכל כיוון.

המיקום יהיה נקי מפסולת ומחפצים חדים הנעוצים בפני השטח או נמצאים על פני השטח.

אם למטרות בקרת קהל נעשה שימוש בגדר היקפית, תהיה הגדר במרחק של 1.8 מ' לפחות מהצדדים בעלי הקירות ובמרחק של 3.5 מ' לפחות מהצדדים הפתוחים. רוחב שער יהיה 1.0 מ' לפחות.

שטח פנוי, חופשי מכל מכשול העלול לגרום לפציעה, יישמר סביב המתקן המתנפח. גודל השטח יבוסס על חלוקת גובה המשטחית הגבוהה ביותר ל – 2. הגודל המינימלי של השטח הפנוי יהיה 1.8 מ'.

חריגה מהכלל תתאפשר כאשר מתקן מתנפח בעל קירות מתנפחים ממוקם ישירות מול קיר קשיח או מול קירות קשיחים, לדוגמה קירות בניין. במקרה כזה, הקירות הקשיחים חייבים להיות גבוהים ב – 2 מ' מגובה המשטחית הגבוהה ביותר.

סעיף 4.4 – השגחה

אין להשתמש במתקן המתנפח ללא השגחה.

כאשר המתקן המתנפח אינו בשימוש, הוא יהיה מרוקן מאוויר, ומקור הכוח יהיה מנותק.

בעל המתקן המתנפח יקבע את הכמות ואת מידת ההתאמה של אנשי צוות ההשגחה הנחוצים כדי לתפעל את המתקן המתנפח בצורה בטוחה. בעל המתקן המתנפח ישקול נושאים כמו מספר המשתמשים המרבי המסומן על המתקן המתנפח, גיל המשתמשים, הסביבה שבה משתמשים במתקן המתנפח והמידע המסופק על ידי היצרן או/וגם הספק. צוות ההשגחה כולל מפעיל אחד ומספר סדרנים כפי שנקבע על ידי בעל מתקן מתנפח. צוות ההשגחה יהיה ניתן לזיהוי בקלות.

סעיף 5 – שיטות בדיקה ודיווח

לפני בדיקה, יורכב המתקן לפי הוראות היצרן או הוראות הספק. הבדיקה תיערך תוך שימוש בשיטה המתאימה ביותר – למשל מדידה, בחינה חזותית, בדיקות מעשיות.

דוחות בדיקה יוכנו לפי EN ISO/IEC 17025 ויכללו, לכל הפחות, את הפרטים האלה:

א. פרטי הציוד שנבדק;

ב. פרטים לגבי מצב הציוד, לרבות כל פגם שנצפה;

ג. תוצאות הבדיקה.

ד. דוחות הבדיקה יסופקו לבעלי המתקן המתנפח/ למחזיקים במתקן המתנפח/למפעילים,לפי דרישה.

תיאור יתר הסעיפים יפורסם בפרק 2.

הערה: מאמר זה נועד להנחיה כללית ומחקר בלבד ואינו נועד לשימוש מקצועי או משפטי.

מקורות: מכון התקנים הישראלי / ת"י 5378 (2009)

Inflated News/Performance Textiles Association /CEN/HSE/RPII/BSI

מוגש בחסות הופָּלָך – מתנפחים מצחוק


 
אודות המחבר

מוגש בחסות הופלך - מתנפחים מצחוק, הכתובת שלך להשכרת מתקנים מתנפחים לילדים שיעשו להם כיף אדיר ובמחיר שווה לכל כיס

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article16045.aspx