יצירתיות, לחשוב מחוץ לקופסא, חשיבה מחוץ לקופסא, חשיבה יצירתית, פחד מכישלון, פיתוח יצירתיות, לפתח יצירתיות, קיבעון מחשבתי, מעוף מחשבתי, יצירתיות בעסקים
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

יצירתיות, לחשובמחוץ לקופסא, חשיבה מחוץ לקופסא, חשיבה יצירתית, פחד מכישלון, פיתוח יצירתיות, לפתחיצירתיות, קיבעון מחשבתי, מעוף מחשבתי, יצירתיות בעסקים, יזמותעסקית

כן.

ש: ראיתיוידאו מסוים לא משנה, הוא דיבר שם על משהו שזיהיתי שזה נכון שיצירתיות.

אליעד: שזיהיתשזה נכון?

ש: זיהיתי שישבזה משהו יש בזה הרבה.

אליעד:באמת?

ש: לאמשנה.

אליעד: סתםאתה מתכוון להגיד זיהיתי שבעיניי זה היה לי נכון, צריך לזכור את זה.

ש: נכון,שבעצם יצירתיות פורצת כשיש מגבלות.

אליעד:יצירתיות פורצת כשיש מגבלות.

ש: נכון כשאתהמוגבל.

אליעד: האםזאת האמת או לא האמת, מה האמת שזה נכון ולא נכון. סתם תמשיך את הדיבור תכף נסביר לךאת השכל שבדבר.

ש: וזהו כשאתהמוגבל בכלים שלך אז אתה יצירתי לגבי מה אתה יכול לעשות איתם בגלל שאתה מוגבל, אםהיה לך את כל הכלים בעולם אז לא.

אליעד: את זההוא לא אמר זה אתה מוסיף נכון?

ש: לאזוכר.

אליעד: הוא לאאמר את זה, למה לא יכול להיות שהוא אמר את זה?

ש: למה?

אליעד: כי לאהגיוני שמישהו יגיד "אם היה לך את כל הכלים בעולם" כי אנשים לא חושבים בצורה כוללת,זה כבר הקצנה של הרעיון תראה אנשים, מרצים נגיד הם חושבים בצורה יותר מצומצמת "אתהיודע יצירתיות קוראת כשאתה מוגבל" הם לא מדברים על הקצוות זה לא "מה יקרה אם לאתהיה מוגבל בכלל" או "מה יקרה אם תהיה רק יצירתי" נגיד, אף אחד לא חושב על המקריקיצון האלה כי אם הוא היה חושב על המקרי קיצון הוא היה פה היום או שהוא היה מדבר עלמה שאני מדבר, לא תהיה אפשרות אחרת.

ש: אני לאיודע כמה קיצוני הוא דיבר אבל הוא כן דיבר על העניין הזה.

אליעד: בסדראבל לא אתה אמרת "אם לא היית מוגבל" מה זה לא היית מוגבל, מי יגיד "לא היית מוגבל"כאילו מי חושב על האופציה בכלל שלא תהיה מוגבל?

ש: זה יחסיהוא דיבר באופן יחסי.

אליעד: לאמשנה באתי בסך הכל להגיד שלא הגיוני שהוא אמר "אם בן אדם לא היה מוגבל בכלל" נגיד,אנשים לא משתמשים בטרמינולוגיה הזאת הרעיונות האלה של בן אדם שלא מוגבל בכלל לאמופיעים בשיח. אוקי אז מה הוא אמר בכל זאת, מה אתה חושב שהוא אמר, מה נאמר, מההרעיון אומר?

ש: עזוב מההוא אמר אני ראיתי את זה הרבה פעמים לגבי, הרבה תחומים גם בהיסטוריה הם פרצו מתוךהמגבלות המציאו משהו חדש מתוך המגבלות.

אליעד: ומההשאלה, מה אתה רוצה להבין מזה?

ש: מה השכל שלזה בעצם.

אליעד: טובתקשיב ההגדרה של יצירתיות היא ליצור, עכשיו מה זה יצירה? יצירה זה בעצם לקחת דברשלא קיים וליצור אותו, עכשיו ההגדרה של "לא קיים" היא מוגבל. קודם כל ההגדרה שליצירתיות זה בעצם לקחת דבר מוגבל ולשנות אותו אני אומר את זה מצד ההגדרה זה לא צריךכאילו להיות גאון גדול כי אם אתה לא מוגבל אז מה יצרת, כאילו אם אני יכול לעשות הכלאז מה יצרתי בעצם כאילו יכולתי כבר קודם לעשות את זה. היצירה היא בעצם הגדלתהיכולת, יצירה פירושה הגדלת היכולת. אוקי?

ש: כן.

אליעד: למה כימה האמת? האמת היא שאם לדוגמא נגיד מישהו נגיד לוקח בניין והורס אותו הוא גם יצר,הוא יצר הרס אבל לו לא יגידו "אתה יצרת" כי הוא בעצם הקטין את היכולת לא הגדיל אתהיכולת. לעומת זאת אם נגיד רוצים לבנות בניין, מישהו הורס את הבניין הקודם בשבילשיכלו לבנות בניין אז נגיד יגידו "הוא יצר שטח פנוי לבניין" את אותה פעולה בדיוק.זאת אומרת מגדירים לאיפה רוצים להגיע וככל שאתה מתקרב יותר להגדלת היכולת שלך ביחסלמטרה שאתה רוצה להגיע ככה אתה בעצם יותר יצירתי, יצירתיות היא בעצם היכולת להשיגיותר מטרות. אוקי?

עכשיו מההאמת, האם כשאתה מוגבל, אז קודם כל בעיקרון אתה יכול להיות יצירתי רק כשאתה מוגבל,זאת אומרת מצד ההגדרה יצירתיות יכולה להתבטא רק ביחס לגבול. אוקי אלא אם כן אתהרוצה את הגבול, שים לב אלא אם כן אתה רוצה את הגבול ואז להחריב את הגבול זה גם סוגשל יצירה אבל זה כאילו סוג של יצירה לרעה. עכשיו מה האמת האם בבן אדם שהוא מוגבל זהגורם לו לפרץ של יצירתיות או לפרץ של קיבעון מחשבתי?

ש: לאחייב.

אליעד: לדוגמאאז מה האמת? אז האמת היא שלפעמים ככה ולפעמים ככה, אם אתה מוגבל ואתה מאוד רוצהלצאת מהגבול זה מגדיל את הסיכוי שלך ליצור, אם אתה מוגבל ואתה לא מאוד רוצה לצאתמהגבול אז זה שאתה מוגבל זה מקטין דווקא את הסיכוי שלך לצאת מהגבול ולפעמים יותרמזה בגלל שאתה מוגבל ונגיד ניסית המון פעמים לצאת מהגבול ולא הצלחת אז אתה מפחדמכישלון ואז בגלל שאתה מפחד מכישלון אז ממילא נגיד אתה לא תיצור לדוגמא, זאת אומרתשבגלל הגבול בעצם לא יצרת נניח. הבנת את זה?

ש: כן, אנימנסה להבין יותר טוב נראה לי שכמה שפחות מוגבל ככה פחות יצירתי גם.

אליעד: כמהשאתה פחות מוגבל ככה אתה פחות יצירתי, מה האמת שזה נכון ולא נכון מהיבט מסוים ככלשאתה פחות מוגבל ככה יש לך יותר יכולת ליצור כי יש לך יותר כלים יותר משאבים אתהיכול יותר ליצור, מצד שני בגלל שאתה פחות מוגבל יש לך פחות דחף ליצור כי אתה פחותמוגבל.

ש: נכון.

אליעד: כמונגיד חברות ועסקים כשהרבה פעמים כשהוא מתחיל ליצור את העסק הוא מאוד מוגבל ולכן הואצריך להיות מאוד יצירתי כדי להצליח אבל אחר כך אחרי שהוא כבר כאילו מצליח אז הוא לאצריך להצליח כי הוא כבר לא מוגבל, אז הוא לא מוגבל אז הוא לא צריך להצליח עכשיו הואלא יצירתי ואז הוא מתחיל להפסיד נגיד.

ש: כמוההיסטוריה שלי.

אליעד: בדיוקכמו ההיסטוריה שלו. טוב הבנו את זה?

ש: רגע אבל מהזה אומר?

אליעד: מה זהאומר מה?

ש: למה זהככה?

אליעד: למה זהככה מה?

ש: היחס הזהבין יצירתיות למוגבלות נגיד בדוגמא שנתת עכשיו.

אליעד: הבנתי,מה זה יצירתיות? יצירתיות נובעת מרצון לשנות את המציאות. עכשיו אם היה מאוד רע לךזה מגדיל את הסיכוי שתרצה לשנות את המציאות אבל אם כבר שינית את המציאות הרבה עודפעם אתה מפסיק לרצות לשנות את המציאות ואז אתה מפסיק להיות יצירתי. איפה יש נגידיותר יצירתיות בתרבות המערבית או בתרבות היהודית? לכאורה אפשר להגיד בתרבותהיהודית, למה בתרבות היהודית כי יש הרבה ספרים שנכתבים ונכתבים ספרים וספרים נכוןולעומת זאת אני לא אם ביחס לכמות אוכלוסייה אם כמות המחקרים המדעיים שנעשית היאגדולה בהיקפה כמו כמות הספרים הדתיים שנכתבים.

זאת אומרת אתהיכול להגיד הנה נגיד יש פה מאה אנשים שמתוכם 90% כותבים ספרים לעומת זאת באוכלוסייהחילונית יש לך אלף אנשים שמתוכם מאה כותבים ספרים אז אומנם פה יש יותר ספריםמחקריים מפה, מחקרים מדעיים מספרים דתיים אבל פה לכאורה דתיים יותר כותבים ספריםומחדשים ומתפלפלים. אבל מה האמת שזה לא כל כך נכון, למה כי איפה יותר מעודדים אותךליצור ולהביא היפוכים בחברה החילונית כי יהיה לך יותר כבוד וכו' לעומת זאת בחברההדתית אם אתה תהיה יצירתי מדי אתה מסתכן במוות לכן כל היצירתיות שיש שם היאיצירתיות בתוך הקופסא, בדת אתה כאילו יכול למצוא.

ש: אבל זודווקא מגבלה שיכולה לעזור להם ליצור יש להם את הגבולות אז הם יודעים מה החוקים.

אליעד: לא אבליש לך "Limit" גם כן אסור לך ליצור, אסור לך פתאום להביא רעיון שאומר שהתורה לאנכונה נגיד יש לך "Limit" מסוימים.

ש: שזאתהמגבלה בדיוק שהיא דווקא יכולה לשרת את היצירתיות.

אליעד: אתהיצירתיות בתוך.

ש: כן אומריםלך זה הגבולות תעשה משהו באמצע.

אליעד: השאלהמה ההגדרה של יצירתיות אבל בכל מקרה ברמת ההיפוכים זאת אומרת נגיד בתרבות המערביתאז המציאות שם מתבטאת בלהביא משהו נגיד חדש לגמרי, יש תאוריה ומלא מדדים מחפשים איךאנחנו יכולים להפריך את התיאוריה הזאת שנגיד התיאוריה הפוכה לגמרי. אני אומר שאפילוביצירתיות השאלה כמה עוצמתית היצירה כמה היא הופכית לקודמיה.

ש: אני מנסהלהבין למה כשנותנים לי גבולות אז הפרספקטיבה שלי, אני יכול יותר לדמיין מההאפשרויות בפנים וכשאין לי גבולות אז זה הולך לאיבוד, כלומר, כמו אם "תעשה מה שאתהרוצה" אין לי כלום, אם אומרים לי "תעשה מה שאתה רוצה בגבולות האלה".

אליעד: אתהמדבר על משהו אחר, הוא אומר כזה דבר רבי נחמן מזמין מסביר שזאת גם כן אחת הסיבותשאנשים תקועים בעסקים זה בגלל נגיד שהם לא יודעים מה לעשות יש לו כל כך הרבהאופציות שהוא לא יודע מה לעשות, כמו נגיד בן אדם אומרים לו "תקשיב יש פה בחורה אחתאתה צריך להכיר אותה", אוקי בסדר אמרו לו "יש פה אינסוף בחורות" לא יודע את מילהכיר כאילו מה ניצור. עכשיו רבי נחמן הסביר שבעיקרון הרבה פעמים יש אנשים שלאמסוגלים להגיד דבר תורה לא מסוגלים לתת הרצאה, הם לא יודעים מה להגיד כי יש להםהרבה מה להגיד כאילו הראש שלהם מתחיל לרוץ לכל הכיוונים.

בכל מקרההרעיון אומר ככה בשביל ליצור אתה חייב לצמצם את עצמך אבל הבן אדם לא אוהב לצמצם אתעצמו כי ליצור זה בעצם לבחור אפשרות אחת מתוך כמה, הבן אדם לא אוהב לבחור כי הוא לארוצה להרגיש מוגבל אז הוא לא יוצר כלום ולכן הרבה פעמים כשאומרים לך "טובתיצור...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מומחה, טיפולאישי, ייעוץ נפשי, ייעוץ אישי

הכנס לאתרותהנה מעוד מומלץ, הדרכה, לחשוב מחוץ לקופסא,אימון עסקי, מאמן עסקי, מכירות, אימון עיסקי, אימון עסקי, פסיכולוגיה, NLP ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44648.aspx