דזה וו, דה זה וו, פרדוקסים של זמן, מסע בזמן, תפישת הזמן, פרדוקס בזמן, מכונת זמן, לנסוע בזמן, לנוע בזמן, האם ניתן לחזור בזמן? האם אפשר לחזור בזמן? חזרה
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

דזה וו, דה זהוו, פרדוקסים של זמן, מסע בזמן, תפישת הזמן, פרדוקס בזמן, מכונת זמן, לנסוע בזמן,לנוע בזמן, האם ניתן לחזור בזמן? האם אפשר לחזור בזמן? חזרה בזמן, לחזור אחורהבזמן

ש: מה זה דז'הוו?

אליעד: מה זהדז'ה וו, מה זה דז'ה וו באמת מה השורש של זה אתה מתכוון לשאול, מה זה על פי הפשטאתה לא יודע מה זה על פי הפשט?

ש: שאתה חושבשאתה כבר היית בסיטואציה או משהו כזה.

אליעד: נכוןשהסיטואציה נראית לך מוכרת אז מה השאלה בעצם?

ש: איך אתהמסביר את זה מבחינה כאילו של הזיכרונות המוח, מה הוא עושה שמה בדיוק?

אליעד: תראהכל חוויה יש כמה דרכים לחוות אותה, יש דרך לחוות אותה בפועל ויש דרך לחוות אותהבכוח בפוטנציאל שלה, אוקי לפעמים אתה חווה חוויה בפועל אבל אתה לפני כן כבר חוויתאותה בפוטנציאל, לדוגמא נגיד תכננת שתעשה משהו מסוים ודמיינת את זה מאוד טוב, ביןאם באופן מודע דמיינת את זה בין אם באופן בלתי מודע כי לפעמים אתה מדמיין משהו ואתהמודע לזה שאתה מדמיין אותו ולפעמים אתה מדמיין משהו ואתה אפילו לא מודע שדמיינתאותו, אתה בתת מודע אתה מדמיין את זה בלי לשים לב שאתה מדמיין את זה ואז כשזה קורהזה כבר נראה לך מוכר כי כבר דמיינת את זה נגיד קודם אבל יש מקרים שלא דמיינת קודםאת הדבר ואף על פי כן זה מרגיש לך דז'ה וו למה כי דמיינת דברים שדומים לזה.

תראה מצד האמתאף פעם לא יכול להיות דז'ה וו מוחלט, למה לא יכול להיות דז'ה וו מוחלט כי מצד האמתשום חוויה היא אף פעם לא זהה לחוויה אחרת, למה לדוגמא דז'ה וו לא יכול להיות מוחלטברמה הלוגית תחשוב, ברמה הלוגית אם מישהו אומר "אני כבר עשיתי את זה פעם" למה ברמההלוגית זה לא יכול להיות באופן מוחלט שהוא עשה את זה בדיוק את זה פעם?

ש: כי הרגעהוא זה שעובר.

אליעד: לא כימה ההבדל תמיד שיש בין עכשיו לפעם?

ש: זה שונה לאאותו דבר.

אליעד: לא מהספציפי איזה דבר נגיד שהוא אומר לך?

ש: שעכשיו אתהנזכר בזה מקודם פעם שעברה כאילו לא נזכרת בזה.

אליעד: יפהבדיוק כי בפעם הקודם שעשית את זה לא היה לך דז'ה וו עכשיו יש לך דז'ה וו אז זה לאאותו דבר זה כמו לדוגמא נגיד הנושא של כל הפרדוקסים של הזמן האם נגיד באמת לחזורבזמן לצורך העניין, נגיד אם ככה וככה אז תחזור בזמן למה אי אפשר ברמה הלוגית לחזורבזמן, אוקי האם אפשר לחזור בזמן או אי אפשר לחזור בזמן מה האמת, מה האמת אפשר לחזורבזמן או אי אפשר מה התשובה, אם מישהו שואל אותך עכשיו "אפשר או אי אפשר?" מה אתהאומר?

ש: קודם כלאפשר.

אליעד: לא מצדהשכל, הוא אומר "קודם כל תגיד אפשר" אוקי בסדר, "everything is possible" תגיד אפשרסגרנו את העניין אוקי הלאה, אבל נגיד שעכשיו שואלים אותך "תגיד מה אתה חושב אפשר אואי אפשר לחזור בזמן?" מה אתה אומר?

ש: שאיאפשר.

אליעד: מהנסגר איתך, מה אתה אומר נו כשמישהו אומר לך "אפשר או אי אפשר לחזור בזמן" מה אומריםלו.

ש: מהיבטמסוים.

אליעד: לא איןמהיבט מסוים צריך תשובה אפשר או אי אפשר, מה אומרים לו?

ש: תלוי.

אליעד: מהתלוי, מה אומרים לו הוא שאל אותך עכשיו "תגיד לי".

ש: מה זהלחזור בזמן.

אליעד: יפהאומרים לו "תגדיר לי לחזור בזמן, תגדיר למה אתה מתכוון כשאתה אומר לחזור בזמן", הואאומר לך "האם אפשר לחזור בזמן", "תגדיר לי למה אתה מתכוון לחזור בזמן".

ש: גם להגדירמה זה זמן.

אליעד: לא"תגדיר לי מה זה לחזור בזמן", אם נגיד הוא אומר לך "לחזור בזמן פירושו שליצור מצבשהוא זהה במאה אחוז למצב הקודם" אז זה אומרים לו "אי אפשר" כי ברמה הלוגית אפשרלהוכיח שאי אפשר, אוקי אבל נגיד הוא אומר לך "ליצור מצב שהוא זהה למצב הקודם" אתהשואל אותו "האם באופן מוחלט או באופן יחסי" אם הוא אומר לך באופן יחסי אתה אומר לו"כן אפשר למה אי אפשר". אני אתן לך דוגמא נגיד שיש פה עט אתה רואה את העט, עכשיוהעט נמצא פה האם אני יכול לחזור בזמן שהעט יהיה פה כן הנה חזרתי בזמן, העט היה פהאני חזרתי בזמן אבל האם חזרתי בזמן מכל ההיבטים האפשריים לא.

עוד פעם באופןיחסי אתה יכול לחזור בזמן במובן של לעבור נגיד לדוגמא למציאות שהיא תראה לך דומהכמעט לחלוטין למציאות שהייתה בעבר אבל אתה לא באמת יכול לחזור בזמן כי יש לך אתהזיכרון שכבר היה עבר וזה נגיד אתה לא יכול נגיד למחוק את זה. נגיד שמישהו חוזרבזמן מה אף פעם לא משתנה הזיכרון שלו כי אם בעצם שחכת שחזרת בזמן אז זה לא היהמשמעותי שחזרת בזמן כאילו מה זה אומר, עכשיו ברמה הלוגית למה ברמה הלוגית אי אפשרלחזור במאה אחוז לזמן הקודם כי איזה הבדל תמיד יהיה בין הרגע הזה לזמן הקודם שבעברזה לא היה חזרה בזמן זה היה מקומי ועכשיו זה חזרה בזמן וזה לא בדיוק אותו דברלדוגמא.

ש: יש את כלהסרטים.

אליעד: אזרואים סרט, אוקי ומה יעשה בן אדם שרוצה לחזור בזמן בכל זאת מה יעשה בן אדם, מה רבינחמן הסביר בעניין רבי נחמן אמר ככה אם נגיד אתה רופא מאוד טוב, איפה הוא דיבר עלזה בסיפור על הקבצנים בסיפור על הקבצן שלא היה לו ידיים, נגיד שאתה רופא מאוד טובעכשיו יורים חץ במישהו מסוים ואתה בעיקרון יודע לרפא את הבן אדם נגיד ואתה יודעלרפא אותו מכל הסוגים של המחלות אבל החץ כבר פגע בבן אדם, פגע בבן אדם וכבר הרעילאת הבן אדם, הבן אדם אפילו כבר מת מה אתה יכול לעשות צריך למצוא דרך להחזיר את הזמןלאחור.

אז היה קבצןבלי ידיים שהוא אמר "אני יש לי כזה כוח למרות שאתם חושבים שאין לי ידיים יש ליידיים כל כך חזקות שגם אם אתה יורה במישהו חץ, לא חץ אחד עשרה חצים אתה יורה בו וכלאחד מהחיצים יש לו עשרה סוגים של רעל והחץ כבר פגע בבן אדם וחיסל אותו והרג אותואני יכול לקחת את החץ למשוך מהבן אדם להוציא, להחזיר את כל הזמן לאחור כאילו זה לאקרה". איך זה יכול להיות מאיפה יש לו כוח בידיים, איך יש לו כזה כוח בידיים איךאפשר למשוך את החץ הרי כבר פגע זה כבר הרג את הבן אדם, איך אפשר התשובה פשוטה רבינחמן הסביר "בליקוטי מוהר"ן" שמי שמפתח את השכל שלו עד הסוף הוא מגיע למצב שגם איןאצלו הבדל בין לפני לאחרי וכשאין אצלך הבדל בין לפני ואחרי אז אתה יכול להחזיר אתהזמן כמה שבא לך כי מצד המהות זה תמיד אותו דבר.

ש: אצלך אבללא אחרים.

אליעד:מבחינתך זה גם אצל אחרים זה לא משנה, אתה בסוף חי בעולם שלך אם לך תהיה יכולתאקסטרה לא אכפת לך מאחרים אתה יש לך את היכולת הזאת, אין לך את השאלה מה אחרים.

ש: לא אםמישהו ישאל אותי אם אני יכול להחזיר את הזמן אז אני יכול להגיד לו כאילו איך שהואמבין אותך, אז אני יכול להגיד לו כן אבל אתה לא תחוש את זה אני אחוש את זה.

אליעד: אם אתהתרצה שהוא יחוש את זה הוא גם יחוש את זה כי אתה אומר את זה כחיסרון שלך שאני יכוללגרום לעצמי אבל אני לא יכול לגרום לו לחוש את זה ואז בעצם אתה חסר כי הוא לא מסכיםאיתך. אז זהו בסופו של דבר אני אומר לך שאם לך הייתה את היכולת הזאת גם היית יכוללגרום לו לחוש את...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל הוליסטי,קואצינג, מאמן אישי, מנטור

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג מומלץ, מטפל התנהגותיקוגניטיבי, אימון / אימון אישי קואצינג, לנסוע בזמן, מאמן אישי, אושר, האם אפשרל..., יעוץ אישי, פסיכולוג, מסע בזמן ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44673.aspx