משיכה בין אישית, מערכות יחסים, זוגיות, למה נשים נמשכות לגברים רעים? אישה מוכה נפשית, למה נשים אוהבות גברים רעים? משיכה רומנטית, משיכה זוגית, מהי אהבה
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

משיכה בין אישית,מערכות יחסים, זוגיות, למה נשים נמשכות לגברים רעים? אישה מוכה נפשית, למה נשיםאוהבות גברים רעים? משיכה רומנטית, משיכה זוגית, מהי אהבה אמיתית? לאהוב בליתנאים

כן מההשאלה?

ש: שתי שאלות,שאלה ראשונה.

אליעד: תקשיביאת צריכה עכשיו לבחור אחת מהשאלות אלא אם כן זאת אותה שאלה אותו הקשר.

ש: שאלהראשונה זה על יד שאלה שנייה, למה נשים, תגיד לי למה אני צריכה.

אליעד: למה כיהן טיפשות הלאה מה השאלה השנייה, אין פה שאלה אפילו.

ש: אני אחתוךאת זה אני נשבעת לך.

אליעד: אתרוצה באמת הן חכמות הגברים טיפשים רק אין להם עובדות אז הם אומרים שהנשיםטיפשות.

ש: ועכשיו אתהמחמיא לי בעצם.

אליעד: מה אתרוצה תשאלי את השאלה.

ש: אז אנישואלת בכייף, למה נשים נמשכות למשהו שקשה להן יותר להשיג ממשהו שקל יותר להשיג אוקישאלה, למה אנחנו נמשכים למשהו שהוא דוחה אותנו.

אליעד: מי זהאנחנו הנשים או בני אדם?

ש: בני אדםבכלל.

אליעד: שדוחהאותנו או שקשה לנו להשיג?

ש: לא דווקאמי שדוחה אותנו מי שאנחנו זוכרים יותר את הכאב מאשר את העונג, מה שהזיכרון יותר אתהרגעים של הכאב.

אליעד: ערבבתלי מלא שאלות, יש למה אנחנו זוכרים למה אנחנו נדחקים.

ש: למה אנחנוזוכרים יותר כאב מאשר עונג ואיך זה בא לידי ביטוי במשיכה למישהו שגורם לך כאב מאשרעונג.

אליעד: אוקיבואי נתחיל מהראשון למה מרגישים כאב יותר מעונג, תשובה למה זוכרים כאב יותר מעונג,תשובה זה לא נכון השאלה בעוצמה תלוי מה מרגישים יותר זוכרים יותר את מה שמרגישיםיותר ומה מרגישים יותר כאב או עונג תלוי בעוצמה של הכאב תלוי בעוצמה של העונג, זהקודם כל בשלב הראשון.

ש: אבל ישאיזשהו באיזשהו מקום אצלך שאתה מנסה להפוך את הכאב לעונג.

אליעד: חכירגע קודם כל זוכרים את מה שמרגישים, מבינה מה אמרתי זוכרים את מה שמרגישים בעוצמהלפי עוצמת הרגש ולפי הרלוונטיות שלה לנקודה הנוכחית בחייך ככה את זוכרת, זאת אומרתאם הרגשת משהו מאוד חזק ואחר כך זה כבר לא מעניין אותך יותר אז את כבר גם לא תזכריזאת אומרת את זוכרת את מה שכרגע אם היית חווה אותו היית מרגישה אותו מאוד זאת הגדרהיותר מדויקת, יש לך בראש תמונות מה שנראה לך יותר עוצמתי את זוכרת יותר. בכל מקרהזה לא נכון להגיד שזוכרים יותר כאב מעונג זוכרים אותו דבר, פשוט כנראה יותר הכאיבולך מגרמו לך לכן זה אצלך זה ככה, הבנת יפה עכשיו נמשיך לחלק השני. למה נשים נמשכותדווקא לגברים שעשו עושים יעשו להם רע, בא נניח שזאת האמת.

ש: זאת לאהאמת.

אליעד: אבלבואי נניח שזאת האמת, בואי נסביר למה אז למה באמת מה אתה חושבת, מה ההיגיון תסבירילי את ההיגיון.

ש: לי איןהיגיון בזה אני בכלל לא שם.

אליעד: אבל זהמה ששאלת, טוב תשאלי שאלה אחרת.

ש: אבל אניעוברת לשאלה היותר עסקית.

אליעד:לא.

ש: למה?

אליעד: ככה כיתתמקדי בנושא.

ש: מה למהנשים אוהבות מישהו שקשה להם להשיג אותו זה כמו שגבר אוהב מישהי שקשה לו להשיגאותה.

אליעד: שאלתשאלה יותר מזה, למה נשים נמשכות לגברים שעושים להן רע, את אמרת לגברים שדוחים אותןשמכאיבים להן זה מה ששאלת, תשובה אישה כמו בן אדם רגיל מה רוצה?

ש: שיהיה להטוב.

אליעד: יפהלמה היא נמשכת אליו שיהיה לה טוב, איך יכול להיות שיהיה לה טוב אם הוא עושה לה רע,תשובה ועוד איך שיכול להיות היא מחפשת אהבה והאהבה מתבטאת בכך שאתה אוהב דבר רע,אהבה מתבטאת כאשר אתה לוקח דבר שהוא אמור להיראות כרע ואתה מתייחס אליו כטוב זהנקרא אהבה, אהבה נמדדת כאשר אתה הופך את הרע לטוב כשהטוב הוא טוב זה נחמד זאת לאאהבה אז יש כאלה שמחפשים אהבה שיהיה להם טוב יש כאלה שמחפשים אהבה במובן של "אנירוצה להרגיש שאני אוהבת אותו כשהוא עושה לי רע כי אז אני באמת אוהבת אותו" ולכן היאנמשכת למי שעושה לה רע.

ש: עודהפעם.

אליעד: יש שניסוגים של אהבה אני מסביר, יש אהבה שעושה לך טוב וטוב לך והיית רוצה זה אהבה רגילהאתה אוהב את מה שעושה לך טוב לפעמים אתה רוצה להרגיש אהבה יותר חזקה, עכשיו מתינמדדת אהבה חזקה כשרע לך ואתה בכל זאת שם זה סימן שאתה אוהב.

ש: ואולי אניבתלות משם.

אליעד: תלותואהבה זאת אותה מילה.

ש: כי זה ללאתנאי כאילו.

אליעד: יפהאמרת כי זה ללא תנאי, אתה יודע שאתה אוהב ביום שרע לך ואתה נשאר ולא אכפת לי איךתקרא לזה ואתה יודע שאתה לא אוהב ביום שכשרע לך אתה הולך ואתה יודע שכשאוהבים אותךכשרע ונשארים. עכשיו מול מי זה נכון, לא קשור לזוגיות זה נכון באופן כללי מהחייםאיך אתה יודע שאתה אוהב את המציאות כשהיא כרצונך או לא כרצונך, אם היא כרצונך אזאתה אוהב אותה זאת לא חוכמה אתה אוהב את עצמך בכלל אבל אם כשהמציאות אתה אוהב אותה"אה אתה באמת אוהב את המציאות", אם כשהאישה מתלבשת ונראית יפה ואתה אוהב אותה אתהאוהב אותה "רק אם" אתה אוהב איך שהיא נראית אתה לא אוהב אותה אבל אם כשהיא נראיתזוועה אתה אוהב אותה אז אתה אוהב אותה.

אותו דברהמציאות אם כשהמציאות מתלבשת כרצונך ואתה אוהב אותה אז אתה לא אוהב אותה, אתה אוהבאת זה שהיא מתאימה את עצמה אלייך אבל אם כשהמציאות נגד רצונך אתה אוהב אותה אזאומרים "וואלה אתה באמת אוהב את המציאות, יש לך באמת קשר אישי עם המציאות עובדהשאתה אוהב אותה גם כשהיא נגד רצונך" ואנשים מחפשים זוגיות אחת מהסיבות כדי להצליחלהגיע למצב שבו אתה אוהב גם כשזה נגד רצונך ולכן היא אוהבת את ההוא שלא רוצה אותהכי אז זה נגד רצונה.

ש: יש מצבשבעצם אתה גם אוהב את עצמך.

אליעד: רגעתחכי שנייה, מה אתה אומר?

ש: מה שאתהאומר אני תופס אותו כדבר והיפוכו כי אם אתה בעצם לא עושה.

אליעד: מהשאמרת זה נכון ואף על פי כן באופן יחסי אם זה מוחלט אבסולוטי, הוא אמר "אם באופןמוחלט זה נגד רצונך אז איך אתה אוהב את זה ואם אתה אוהב את זה זה נגד רצונך" נכוןבאופן יחסי זה הרבה נגד רצונך ובאופן יחסי אף על פי כן אתה רוצה את זה, "אוהב ולאאוהב" זה בעולם יחסי זאת הייתה הבהרה.

ש: זאת הבהרהמהצד של המוחלט.

אליעד: אם אתהבאופן מוחלט זה נגד רצונך אתה לא קיים גם באופן מוחלט כרצונך אתה גם לא קיים,המציאות היא לא כרצונך ואף על פי כן אתה אוהב אותה אז כאילו זאת אומרת שהיא כןכרצונך זה כרצונך שזה לא כרצונך אז זה יחסי כזה זה לא בדיוק מאה אחוז אוקי.

ש: עכשיו עודשאלה.

אליעד: רגע זההבנת את זה?

ש: זההבנתי.

אליעד: מההבנת?

ש: הבנתי שהכליחסי ואתה מגדיר את זה שבן אדם.

אליעד: למהשבחורה תרצה גבר שמתעלל בה?

ש: כדי להרגיששהיא אוהבת אותו ללא תנאים.

אליעד: אחתמהסיבות האפשריות היא זאת יכולות להיות עוד סיבות כי היא חיה על חשבונו, כי משהואבל בואי נניח שהיא אוהבת אותו וכמה הוא פוגע בה והיא בכל זאת אוהבת אותו זה עושהלה טוב שהיא אוהבת מישהו שעושה לה רע.

ש: לא זה עושהלה טוב לדעת שהיא אוהבת.

אליעד: למרותשהוא עושה לה רע.

ש: מישהו זהבעצם את עצמה.

אליעד: זהתמיד את עצמה.

ש: הרי את מירואה היא רואה את עצמה.

אליעד: זהתמיד נכון גם כשהיא שונאת את עצמה בסדר זה אנחנו יודעים, אני מדבר אבל על משהו אחרבעיקרון לפעמים בן אדם מפיק הנאה מכך שהוא נהנה מדבר שגורם לו סבל כי זאתההוכחה.

ש: מההפסיכולוגיה שם?

אליעד: אז אנימסביר כי בן אדם רוצה לחוש אהבה, לחוש אהבה זה בשתיים לחוש שאתה אוהב ולחוש שאוהביםאותך, עכשיו אם אתה רוצה להרגיש אתה האוהב, עכשיו למה מביאים ילדים אחת מהסיבות זהכדי שיהיה את מי לאהוב בלי תנאים, את כולם אוהבים עם תנאים צריך למצוא מישהו לאהובאותו בלי תנאים גם כשהוא יהיה רע את מי אפשר לאהוב בלי תנאים ילד "בוא נביא ילד ואזיהיה את מי לאהוב".

ש: זהמודעות?

אליעד: בתתמודע זה מה שאתה רוצה, בתת מודע אתה מביא ילד כדי שתוכל לאוהב מישהו גם כשהוא יעשהלך רע.

ש: או במודעותגם אפשר.

אליעד: לאמשנה בסדר זה כבר הבנו, עכשיו מה שאני בא להגיד אותו דבר גם בזוגיות אין ילדים אתמחפשת מישהו שיהיה לך מישהו לאהוב אותו גם כשהוא יעשה לך רע, למה כי את רוצה בתוכךלהרגיש את המקום שבו את אוהבת שבו את אוהבת ללא תנאים, למה כי זה כייף לאהוב ללאתנאים.

ש: זה אפשרילאהוב ללא תנאים?

אליעד: כןעכשיו איפה פה הבעיה כי אם זה יהיה בלי שום תנאים בכלל.

ש:האפשרי?

אליעד: כןאפשרי.

ש: באמת יש לךהוכחה חיה שזה קיים?

אליעד: כן, לאצריך להוכיח שאפשרי משהו כי הכל אפשרי.

ש: האמת שזהלא נכון.

אליעד: אתהמרוכז עכשיו תקשיב, את אמרת תוכיח שזה אפשרי נכון, לא צריך להוכיח על משהו שהואאפשרי כי הכל אפשרי יש דברים שלא צריך להוכיח לדוגמא שמשהו אפשרי.

ש: אבל זהברמה הגבוהה שאתה מחובר לעצמך.

אליעד: מה לאאפשרי אי אפשר באמת לאהוב בלי שום תנאים כי אם אתה תאהבי גבר בלי שום תנאים אז למהדווקא אותו אפשר לאהוב את השכן, את יכולה גם לא לאהוב אף אחד את יכולה לאהוב אתהקיר למה דווקא אותו לכן את מציבה לו תנאים ואז בשביל התנאים האלה את אוהבת אותובלי תנאים אחרים, את מחפשת מישהו שהוא יתאים לתנאים כדי שתאהבי אותו בלי תנאים.

ש: שיתאיםלבלי תנאים ואז אני אוהב אותו בלי תנאים.

אליעד: לאשהוא יתאים לתנאים כדי שתוכלי לאהוב אותו בלי תנאים זה כמו שהוא מספיק יעמודבקריטריונים מסוימים כדי שתוכלי להגיד "אני עכשיו אוהבת אותו למרות שהוא לא עומדבקריטריונים אחרים".

ש: כאילו זהיחסי.

אליעד: קצתתנאים קצת בלי תנאים. שאלות על הנושא הזה?

ש: מה לגביהחיסרון של יש את הקטע הזה שבן אדם דוחים אותו אז כאילו זה לא עומד לו לדוגמא איזהסוג של חיסרון מסוים.

אליעד: מהשאתה אומר זה נכון אבל היא שאלה, כשהיא שאלה את השאלה בצורה אחרת, היא שאלה למה היאנמשכת למישהו שעושה לה רע לא מההיבט של אתגר אלא מהיבט של למה זה עושה לה טוב לאהובאותו, למה היא אוהבת גברים...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קואצ'ר, יועץפילוסופי, גישור, מטפל אישי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל אישי, אימון עסקי, פסיכולוג, תקשורת ביןאישית, תקשורת בין אישית, אימון / אימון אישי קואצ'ינג, רע, הסוד, בלי תנאים, אימון/ אימון אישי קואצ'ינג ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44681.aspx