כעס ועצבים, למה לא לכעוס? למה כן לכעוס? מתי כן לכעוס? למה צריך לכעוס? איך לכעוס פחות? איך להתמודד עם כעס? איך לטפל בכעס? איך לא לכעוס?
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

כעס ועצבים, למהלא לכעוס? למה כן לכעוס? מתי כן לכעוס? למה צריך לכעוס? איך לכעוס פחות? איךלהתמודד עם כעס? איך לטפל בכעס? איך לא לכעוס?

ש: אם אניכועס נגיד על מישהו ואני רוצה להפסיק לכעוס עליו.

אליעד: אוקיאתה כועס עליו מבחירה או בלי בחירה שלך?

ש: עם בחירהשלי.

אליעד: אזתבחר לא לכעוס עליו.

ש: אבל אניעדיין כועס עליו.

אליעד: ואתהבאמת לא רוצה לכעוס עליו?

ש: כן.

אליעד: אז למהאתה כועס עליו?

ש: כי הוא פגעבי.

אליעד: כי הואפגע בך?

ש: כן.

אליעד: ואתהרוצה לכעוס עליו?

ש: כנראהשכן.

אליעד: אז לאהבנתי אתה רוצה לכעוס עליו או לא רוצה לכעוס עליו?

ש: אני רוצהלכעוס עליו.

אליעד: אז הנהאתה כועס עליו אז מה הבעיה?

ש: אני רוצהלהפסיק לכעוס עליו.

אליעד: למהשתרצה להפסיק לכעוס עליו אבל הוא פגע בך, מה אתה לא רוצה לכעוס על מישהו שפגעבך?

ש: אני רוצהלהפסיק לכעוס עליו.

אליעד: אתהרוצה להפסיק לכעוס עליו כי אתה אומר "אני רוצה לכעוס אבל להפסיק" אז אתה רוצה לכעוסולהפסיק או לא לכעוס מלכתחילה מה אתה רוצה?

ש: לאלכעוס.

אליעד:מלכתחילה למרות שהוא פגע בך?

ש: כן.

אליעד: אוקיאז למה אתה כועס עליו?

ש: כי הוא פגעבי.

אליעד: אבל אזמה אם הוא פגע בך, זה שהוא פגע בך אתה חייב לכעוס עליו, מה התשובה נו מי יודע מההתשובה, מה האמת מה קורה פה מה עובר לו במוח?

ש: שהוא לארוצה לא נעים לו בתחושה הזאת של הכעס, הוא רוצה לכעוס אבל לא נעים לו הוא לא רוצהאת זה.

אליעד: אז הוארוצה או לא רוצה?

ש: כן הוארוצה לכעוס אבל הוא לא רוצה להרגיש את הכעס.

אליעד: אתהרוצה לכעוס אבל לא רוצה להרגיש את הכעס זה הרעיון?

ש: זה מחויבשהוא.

אליעד:שמה?

ש: שאם פוגעיםבך צריך לכעוס.

אליעד: בעיניואז מה הסיפור?

ש: אני רוצהלהפסיק לכעוס.

אליעד: למה,תראה למה אתה רוצה לכעוס הבנו קודם ולמה אתה רוצה לא לכעוס?

ש: כי זהמפריע לי בחיים.

אליעד: ואםהייתה דרך לכעוס בלי שזה מפריע לך, טוב אתה רוצה את התשובה?

ש: כן.

אליעד: התשובהפשוטה כל דבר, כן מה אתה רוצה להגיד?

ש: אניחושב.

אליעד: תסתכללפה.

ש: אני חושבשמניסיון שלי אני מכיר גם את העניין.

אליעד: יש לךניסיון בנושאים האלה איך לכעוס איך לא לכעוס?

ש: אני חושבשזה המדמה הרע אם אני לא טועה ככה רבי נחמן קרא לזה ואני חושב שאני יכול לנסות לתתלו פתרון אפשר?

אליעד: יש פהבעיה אבל בלתת לו פתרון כי הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה בכלל, לא הוא עוד לא החליטמה הוא רוצה הוא עוד לא החליט אם הוא רוצה לכעוס או לא רוצה לכעוס, תיתן לו פתרוןלמה לאיך לכעוס בלי לסבול או איך לא לכעוס.

ש: אז אולי לאפתרון אולי התחלה של פתרון.

אליעד: רגעפתרון למה, מה הוא רוצה הבנת מה הוא רוצה בכלל, מה הוא רוצה הוא אומר "אני בוחרלכעוס אבל אני לא רוצה לכעוס", נו מה תיתן לו פתרון איך לכעוס או איך לא לכעוס?

ש: אני לאחושב שהבעיה היא בכעס.

אליעד: אז מהאתה מציע?

ש: בשבילההתחלה זה לקחת את המקרה הזה ולהבין שזה היה באותו רגע לבודד את המקרה הזה.

אליעד: כן אבלאם זה היה כל כך פשטני הוא היה עושה את זה ממזמן אתה חושב שהוא לא מכיר את התאוריההזאת להתחיל להסתכל באופן יחסי, הוא גם מכיר את התיאוריות האלה הוא מכיר את כלהתיאוריות, נכון שאתה מכיר את התיאוריות?

ש: כן.

אליעד: הואמכיר את התיאוריות.

ש: אז להיצמדלאמת.

אליעד: הוא גםאת התיאוריה הזאת מכיר, טוב.

ש: הוא רוצהלהרגיש טוב עוד נוסיף ונעמיק.

אליעד: הואיודע גם את זה נו ואיך זה קידם אותו. תקשיב אדוני אתה מקשיב, יש חיים עכשיו יש שתיאפשרויות או שאתה רוצה שלמות או שאתה לא רוצה שלמות אם אתה רוצה שלמות תיצמד לאמתעד הסוף קיבלת שלמות.

ש: לאיזה אמתלהיצמד?

אליעד: כל דברשאתה חושב תשאל את עצמך האם אני בטוח שזה נכון או לא, אם אתה תעשה את זה ההיגיוןאומר שאתה לא תדע כלום ואז לא יהיה חסר לך שום דבר. אוקי בהנחה שאתה מפחד לעשות אתזה או לא רוצה לעשות את זה קשה לך לעשות את זה מה שזה לא יהיה אתה תקוע במצב שלחוסר שלמות, חוסר שלמות פירושו שיהיו לך מטרות שהן לא יהיו כרצונך לא תמיד יהיוכרצונך ואז אתה לפעמים תצטרך לכעוס ויש לזה מחיר גם לכעס זה המחיר, כל דבר יש לויתרון וחיסרון לוותר יש לזה חיסרון ולכעוס יש לזה חיסרון וזה הסיפור.

זה המשחקהמשחק אומר שלפעמים אתה כועס לפעמים את מרוצה זה המשחק, עכשיו אתה לא רוצה לכעוסבכלל אתה צריך לצאת מהמשחק הוא גם רוצה לכעוס וגם רוצה לא לכעוס זה כל הסיפור כולובסופו של דבר אתה רוצה לכעוס באופן יחסי כי מה האמת שיכולת גם לכעוס יותר אבל לאכעסת יותר, למה כעסת כמה שכעסת ולא יותר למה לא יותר, לא אבל כעסת יכולת לכעוס עודיותר נכון הרי לא דווח עליך שרצחת את הבן אדם נכון או שעוד לא שהחבאת את הגופה.

ש: אם היה לינשק.

אליעד: אםהיית רוצה זה היה בלי נשק היית מוצא גם את הנשק, עכשיו מה שאני בא להגיד זה שלאכעסת כעסת, כעסת אתה יודע באופן יחסי יכל להיות יותר גרוע נכון, יפה אז מה שאניאומר שאתה בסופו של דבר כועס כפי כמה שאתה רוצה לכעוס עכשיו אלא מה שאם אתה תוותרכל הזמן כשכועסים לך ולא תכעס אתה תצא מהמשחק המשחק קיים בזכות זה שאתה כועס, אתהקיים בזכות זה שאתה כועס אם אתה תפסיק לכעוס על אנשים מה יהיה השלב הבא אתה גםתפסיק לכעוס על המציאות אתה תפסיק לכעוס על זה שאתה רעב ואתה תפסיק לכעוס על זהשאתה צמא, תפסיק לכעוס על זה שכואב לך תפסיק לכעוס על זה שאתה אין לך כסף ולא תעשהכלום ותמות. אם לא תכעס בכלל לא תהיה קיים אתה קיים בזכות זה שאתה כועס אלא מה שישלזה גם מחיר יש דברים טובים שיוצא לך מזה שאתה כועס בגלל שאתה מזדהה עם הרצונות שלךויש דברים רעים זה המשחק. אתה הבנת אותי כן מה הבנת אתה?

ש: אני בעצםנהנה לכעוס.

אליעד: לא אתהגם נהנה לכעוס אתה נהנה בצורה עקיפה, ממה נובע הכעס מהזדהות עם רצונות בסדר מהזדהותעם מחשבות הזדהות עם אפשריים שהפכו למחויבים. אם לא תזדהה עם שום מחשבה שום רצוןשום תחושה נגמר המשחק לטוב ולרע, האם זה יותר טוב שיגמר המשחק זאת גם שאלה אבל ישלך בחירה, בחירה אחת אומרת לכל פעם כשאתה כועס להגיד "נכון זה המשחק אני כועס בזכותזה אני אם אחר כך יהיה כרצוני יהיה לי טוב" בזכות זה אני מרגיש שאני קיים בזכות זהאני קיים" וכו'.

אתה לא רוצהלכעוס אל תכעס אתה יכול להיצמד לאמת לראות דברים כסובייקטיביים אם תרצה תוכל גםלעשות, מה המחיר של זה אם אתה לא תכעס בכלל אתה לא תהיה קיים, מה זה לא תכעס בכללשלא תהיה לך שום התנגדות רצון למציאות שלא יהיה שום דבר במציאות שאתה לא תרצה אותושמבחינתך אתה תהיה כמו כלום כמו "שכלום" לא מפריע למציאות בכלום מה שקורה קורהיעבור לידך ויכנס בך אתה לא תזוז "לא כועס" שום כעס אין לך אפילו טיפה של כעס. מינגיד לדוגמא כשרכב בא להיכנס בו לא זז נגיד קיר זז נכון, לא קיר זז או לא זז הוא גםזז עובדה כשהרכב נכנס בו הוא זז נכון האוויר גם זז, שים לב כל פעם כשאתה נוסעהאוויר זז לצדדים, מי לא זז בכלל כשהרכב נכנס בו "כלום" בדיוק כלום. הבנת?

ש: כן.

אליעד: אזיפה, אז אתה רוצה להיות כלום לא לכעוס בכלל?

ש: כן.

אליעד: אוקיכמה אתה רוצה את זה מאחד עד מאה?

ש:שמונים.

אליעד: שמוניםיפה, אז אתה כרגע בדרגה שמונים "כלום" כתרצה את זה בעוד עשרים אחוז גם תשיג את המאהאחוז, אתה בדיוק מה שאתה רוצה. תגיד לי את האמת כשמישהו מכעיס אותך זה עושה לך רע,מישהו פוגע בך זה עושה לך רע?

ש: גם רע וגםטוב.

אליעד: לא,כשהוא פוגע בך אנשים רק פוגעים בך?

ש: לא.

אליעד: ישמצבים גם כשאתה שמח?

ש: כן.

אליעד: יפה אזזה המחיר, מה רצית בחינם רצית ליהנות בחינם בלי לשלם זה מה שתכננת.

ש: סתם שאלההאם כל עוד אני נהנה מהמשחק האם אני יכול לצאת ממנו?

אליעד: לא, אםאתה יכול אתה יכול לצאת ממנו כל מה שאתה רוצה ליהנות ממנו אתה לא יכול לצאתממנו.

ש: איך?

אליעד: תקשיבאם אתה נהנה מהמשחק אתה עדיין יכול לצאת ממנו, אם אתה רוצה ליהנות ממנו אתה לא יכוללצאת ממנו יש ברבי נחמן משפט שאומר, תקשיב יש ברבי נחמן משפט שאומר רבי נחמן קודםלך אוקי.

ש: מה רבינחמן?

אליעד: רבינחמן קודם לך, סתם תקשיב רגע יש ברבי נחמן משפט שאומר שיש איזה סיפור שהיו איזהקבוצה שניסו להשתחרר מאיזה משהו והם לא הצליחו ואז אחד שאל את השני אמר לו "תגידואולי לקחת מהם איזה משהו ולכן אתה לא מצליח להשתחרר מהם" ואז מה שרבי נחמן מסבירבנמשל שהוא אומר שיש בן אדם שעושה צומות ותעניות ומתאמץ ומה שזה לא יהיה והוא אומר"למרות שאני מתאמץ אני לא מצליח" ואז הצדיק אומר לו "אולי יש לך אפילו כחוט השערהאולי אתה כמו בן אדם נגיד שנקרא טובל ושרץ בידו" הוא הולך לטבול אבל הוא טובל הואמחזיק בכיס את השרץ אז הוא אומר טבלתי אבל אתה עם השרץ. זאת אומרת כל זמן שיש לךאינטרס סמוי אז אתה לא מצליח אתה מצד אחד נלחם במערכת מצד שני אתה ניזון ממנה, אתהלא באמת רוצה לחסל אותה זה כמו רוב הבעיות.

ש: אבל אפשרליהנות מהם זאת הכוונה.

אליעד: תהנהאז אין שאלה.

ש: אז איךאפשר לצאת מהמשחק כל עוד אני עדיין נהנה מהמשחק?

אליעד: עודפעם אתה רוצה ליהנות ממנו או לא, כל מה שאתה צריך לעשות כדי לצאת מהמשחק זה לרצותלצאת ממנו, לצאת ממנו זה אומר אין טוב ואין רע אבל גם אין טוב יותר כל הדבריםהטובים אתה צריך לוותר עליהם לא רק כל הדברים הטובים שיש לך עכשיו גם כל הדבריםהטובים שאי פעם יהיו לך כל החלומות אתה צריך לוותר עליהם, כל החלומות כל הפנטזיותלמחוק ולא רק זה גם כל הזיכרונות הטובים למחוק הכל. אתה מוכן לוותר על כל הזיכרונותהטובים ועל כל הפנטזיות שיש לך את הכל למחוק שאף פעם לא יקרה לך שום דבר מזה?

ש: לא.

אליעד: יפה אזאתה חייב להישאר לחכות לרכבת, אם תגיד "אני מוכן...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל, יועץפילוסופי, הדרכה, קואצינג מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ טיפולי, יועץפילוסופי, התמודדות, הסוד, אושר, למה צריך..., להתמודד עם כעס, למה לא לכעוס...,למכור, הסוד ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44694.aspx