טיפול בכעסים, טיפול בחרדה, להרגיע חרדה, להרגיע כעס, להרגיע אדם עצבני, להרגיע אדם בחרדה, להרגיע אדם מפחד, איך להבין אנשים? איך לקרוא אנשים? ללמוד אימון
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

טיפול בכעסים,טיפול בחרדה, להרגיע חרדה, להרגיע כעס, להרגיע אדם עצבני, להרגיע אדם בחרדה, להרגיעאדם מפחד, איך להבין אנשים? איך לקרוא אנשים? ללמוד אימון אישי, יעוץ לפסיכולוגים,ללמוד לטפל

מה שאלתךאדוני.

ש: איך אנימרגיע מישהו שמתעצבן מאוד?

אליעד:שמתעצבן מאוד, אוקי מה עושים כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת, קודם כל אתה יכול לשאולאותו "תגיד לי מה אני צריך לעשות כדי להרגיע אותך".

ש: כשהואמתעצבן הוא לא מדבר עם אף אחד רק פולט לא קולט.

אליעד: אוקיהוא שואל שאלה פשוטה איך אתה אמור להרגיע מישהו שמתעצבן מאוד נכון?

ש: כן.

אליעד: איךמוצאים תשובה לשאלה שואלים אותה בצורה יותר מופשטת, איך להרגיע מישהו כשהוא עצבניאו איך מרגיעים עצבים או איך אתה מרגיע את עצמך כשאתה עצבני, מה אז אתה עושה?

ש: אניאישית?

אליעד: טובאני אתן לך את התשובה תקשיב התשובה היא כזאת, כשמישהו עצבני מה אתה עושה איתו אוכשמישהו בחרדה מה אתה עושה איתו, אתם מרוכזים בן אדם בחרדה מה אתה עושה בן אדם כועסמה אתה עושה, כועס עליך מה אתה עושה בקיצור יש שתי דרכים סותרות לפעמים צריך להשתמשבדרך הזאת לפעמים בדרך הזאת ואתה צריך לדעת מתי ולמה, הדרך קוראים לה הבעת הזדהותאו אי הבעת הזדהות אני סתם זרקתי את זה כדוגמא אפשר להביא תשובות אחרות לשאלה שלךאני נותן את זה כמשל. אם אתה רואה מישהו כועס יש שתי דרכים מה לעשות דרך אחת להביעהזדהות עם הכעס שלו ואז זה ירגיע אותו דרך שניה לא להזדהות עם הכעס שלו ואז זהירגיע אותו.

לדוגמא נגידשמישהו אומר לך "למה עשית ככה וככה" יש פה שתי אפשרויות, אפשרות אחת שתגיד לו "אוקינכון אתה צודק" עכשיו אם הסכמת איתו הוא נרגע עכשיו תמשיך את השיחה, אתה מבין לעומתזאת אם תגיד לו "לא נכון מה פתאום" עוד יותר הוא כועס עליך אפילו לעומת זאת יש מקרההפוך שמישהו יגיד לך "למה עשית ככה וככה" אם תגיד לו "תראה אתה צודק" עוד יותר הואיכעס עליך או אתה צריך להגיד לו "לא מה פתאום זה לא זה" אתה מבין ואז הוא ירגע.

תבין אתה צריךלדעת לזהות מתי הוא רוצה שתזדהה איתו ומתי לא אותו דבר נגיד לדוגמא לגבי חרדה נגידשמישהו בחרדה אומר לך "אני מפחד שככה וככה" נגיד הילד שלך אומר לך "אני מפחד שככהוככה" אז יש טריק אחד תגיד לו "אוקי ו... ?" הוא יגיד לך "הם רודפים אחרי מפלצתמתחת למיטה" אתה אומר לו "אוקי ומה היא תעשה, מה היא רוצה לעשות לך" זה כאילו הבעתהזדהות כאילו אם תגיד לו "אין מפלצת מתחת למיטה" הוא ירגיש מנותק תלוש אין מי שמביןאותו ויהיה עוד יותר בחרדה, תגיד לו "אוקי ומה המפלצת רצתה, מה היא עשתה" כאילוזורם איתו מנסה להוציא אותו מזה לעומת זאת יש מצב שאתה אומר לו "מה פתאום אין פהבכלל מפלצת" כי אם תגיד לו "יש מפלצת מתחת למיטה מה היא רצתה ממך" אז זה יכניס אותועוד יותר לחרדות הוא יגיד "מה באמת יש פה מפלצת".

ש: לא אבל אםהוא לא באמת היה חושב הוא לא היה נלחץ מזה.

אליעד: לאהשאלה מה הוא באמת חשב ומה אתה חושב שהוא חשב, מה אני בעצם בא לומר כשמישהו, טוב זההבנת מה שאמרתי?

ש: כן, יש ליעוד שאלה.

אליעד: חכהשניה, בא נלך מאוד כיוון מה לעשות כדי להרגיע מישהו שלב ראשון אתה אמור לזהות למההוא כועס ואתה אמור לנסות למצוא פרצות, לא בוא אני אתן לך את הסכמה אם היינו בוניםתוכנת מחשב שמכניסים לתוכנה מישהו כועס איזה אלגוריתם אתה צריך לשים בשביל שירגיעואותו, שלב ראשון תשאל למה הוא כועס עכשיו אתה צריך לעשות ולידציה למה הוא כועסכאילו אימות למה הוא כועס.

יפה עכשיו אתהצריך לבדוק גם מה הנחות היסוד של הכעס נגיד "הוא כועס כי אמרתי לו שהוא מפוטר" אוקיאבל למה הוא כועס כי אמרת לו שהוא מפוטר או כי הוא מפחד מאשתו מה היא תגיד לו בבית,למה הוא כועס כי הוא פוחד מה אשתו תגיד לו בבית או כי הוא מפחד מה ההורים שלו יגידולו, למה הוא כועס כי הוא מפחד מה ההורים שלו יגידו לו או מה הילדים שלו יגידו לו,למה הוא מפחד כי זהו בגלל שהוא בכלל בטראומה מהעבר וזה בכלל לא קשור להווה וזה בכללמהעבר.

ללכת בלופאחורה ולמה הוא בכלל בטראומה מהעבר כי זה הוא אמר לו ככה וזה אמר לו ככה ואז הואנכנס לטראומה וכו'. אתה צריך שלב ראשון תאתר את השורשים של הבעיה, עכשיו מה שאתהצריך לעשות זה בעיקרון לסרוק לעשות סוג של סריקה מהירה איפה אני יכול למצוא אצלופרצה מה מחויב ומה לא מחויב נגיד מה האמונות שלו מה הרצונות שלו ויש ביניהם התנגשותלכן הוא כועס, למה הוא כועס כי יש לו אמונות מסוימות ורצונות מסוימים הוא מאמיןשככה וככה והוא רוצה ככה וכך.

אתה רוצהלהרגיע אותו אתה צריך למצוא מה החוליה החלשה מה הוא הכי פחות בטוח או מה הכי קללנתק אצלו לגבי הכעס, אותו דבר נגיד לגבי לקוח נגיד שלקוח כועס עליך אומר לך "לארוצה לקנות את המוצר" נניח, אוקי אתה צריך להגיד אוקי למה הוא לא רוצה לקנות אתהמוצר בוא נמצא את רשימת ההתנגדויות, בוא נמצא מה הוא מאמין לגבי המוצר שלי, מההרצונות שלו לגבי המוצר שלי ואיך אני יכול לפרוץ בפנים לדוגמא להגיד לו "תראה אבלזה לא נכון מה שאתה חושב על המוצר" או כן אולי בכלל להביע הזדהות ולהגיד לו משהואחר.

בקיצור בסופושל דבר כעס נובע מקונפליקט בין מה שהבן אדם חושב שקורה לבין מה שהוא חושב שהוארוצה, כעס נובע מקונפליקט בין מה שבן אדם חושב שקורה לבין מה שהוא חושב שהוא רוצהשיקרה וחרדה נובעת לבין מה שבן אדם חושב שהוא רוצה שיקרה לבין מה שהוא חושב שיקרהעל העתיד, חרדה זה על העתיד כעס זה מההווה. בסדר עכשיו אתה צריך לזהות מה הוא רוצהשיקרה מה הוא חושב שקורה ואז לראות מה יותר קל לי לשכנע אותו שזה לא קורה או שזה לאמשנה או שהוא לא חייב לרצות את זה זה הרעיון.

ש: אוקי.

אליעד: איךעושים את זה אז אתה צריך לדעת קודם כל לדעת להבין אנשים לפי הצורה שהוא דיבר מהמפריע לו, לפי מה שאתה מכיר אותו מה יכול להיות שמפריע לו וכו' וגם לדעת גם איךלהסביר לו לפעמים זה מתוך הזדהות לפעמים זה בלי הזדהות, לפעמים ככה לפעמים ככה.

ש: טוב אנימכיר בן אדם שהתגובה הכי טובה זה לא לעשות כלום.

אליעד: מה לאהבנתי מה אמרת.

ש: יש בן אדםשהוא כועס עלי ואני יודע אפילו שאני יודע שהזדהות או משהו אחר אי הסכמה אי הזדהותלא יעזור כלום יש איזשהו שתף שהוא חייב להוציא ואז הוא נרגע.

אליעד: אבלאתה שאלת אותי מה לעשות לא אמרת לי "האם לעשות משהו" אם היית אומר לי " תגיד לי מהעדיף, עדיף לעשות או לא לעשות" זאת שאלה אחרת, אתה יודע אז אנחנו נבדוק מה היתרונותבלעשות ומה היתרונות בלא לעשות אבל אתה לא שאלת אותי "האם לפעול כשמישהו כועס ותוקףוזה ולא נותן לך דבר" אתה שאלת אותי מה לעשות, לא שאלת אותי האם לעשות שאלת אותי מהלעשות.

ש: אוקי אז אםככה השאלה היא כזאת יש בן אדם שכועס וכשהוא כועס הוא לא קולט הוא רק פולט.

אליעד: הואנראה לך לא קולט.

ש: נראה לי לאקולט כן ואז אין טעם להביא הזדהות או לא להביע הזדהות.

אליעד: "אנילא רואה טעם" לא "אין טעם".

ש: אני לארואה טעם אוקי ולכן השיטה לפחות כלפיו כזאת שאני שותק.

אליעד: אוקיאז מה השאלה?

ש: השאלההיא.

אליעד: האם ישדרך יותר טובה זאת השאלה ברור כי אם היית בטוח שזאת הדרך הכי טובה לא היית שואלשאלה.

ש: כן האם ישדרך יותר טובה.

אליעד: אז אניחושב שלפעמים בכזה מצב לדוגמא אתה צריך לאתר את שורש הבעיה נגיד שמישהו כועס ואומרלך "אתה כזה וכזה" או מקטר על משהו הוא בעצם יותר ממה שהוא רוצה לקטר הוא רוצהלהביע את עצמו ויותר ממה שהוא רוצה להביע את עצמו הוא רוצה להיות בטוח שמביניםאותו, הוא רוצה להיות בטוח שהוא מבין את עצמו. השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך למההוא מדבר כל כך והוא לא נותן לי לדבר למה, למה כי הוא מנסה להבין את עצמו דרך זהשהוא מדבר איתי אם כן אז אולי אם אני אעזור לו להבין את עצמו אז הוא ישתוק. הסבראחר למה הוא מדבר כל כך הרבה אולי בגלל שהוא רוצה להיות בטוח שהבנתי אותו אולי אםאני אראה לו שהבנתי אותו אז הוא ישתוק.

הסבר אחר אוליהוא מדבר איתי כל כך הרבה כי הוא מנסה לשכנע אותי שבאמת יש בעיה כי הוא חושב שאנילא אזדהה איתו אולי אני אגיד לו שאני מזדהה עם הבעיה הוא ישתוק, אתה מבין לנסותלאתר למה הוא מדבר כל כך הרבה אולי הוא מדבר כל כך הרבה כי הוא רוצה להרגיש חזקאולי אם אני אגרום לו להרגיש חזק אפשר לקצר את התהליך שהוא ידבר כי הוא כבר הרגישחזק, למרות שאולי אם אתה תגרום לו להרגיש חזק אולי הוא מתלהב יותר מדי ואז הוא יגידלך ואז הוא ידבר עוד יותר. אתה מבין ואז אולי צריך לגרום לו להרגיש חלש ואז הואיגיד "טוב זה לא עוזר אז אולי יכול לשתוק" צריך לאתר למה הוא מדבר כל כך הרבה.

ש: אוקי יכוללהיות שהוא מדבר כל כך הרבה בגלל סיבה שהוא לא יודע אותה, יכול להיות שהוא מדבר כלכך הרבה בגלל איזו סיבה בתת מודע.

אליעד: מהאנחנו חוזרים למה שדיברנו קודם, אין דבר כזה אתה בעצם מתכוון להגיד שכשאתה לא מוצאאת הסיבה אתה אומר אולי גם הוא לא יודע את הסיבה נכון?

ש: כן.

אליעד: יפה אזתגיד שאתה לא יודע מה הסיבה, אל תגיד אולי גם הוא לא יודע מה הסיבה כי גם אם הוא לאיודע מה הסיבה אתה צריך לדעת מה הסיבה. הבנת אתה חשבת רגע ואם אני לא יודע מה הסיבהטוב לא נעים לך להגיד "תגיד לי ואם אני לא יודע מה הסיבה" אמרת לי "ואולי גם הוא לאיודע מה הסיבה" גלגלת את זה עליו, אתה בעצם רצית לשאול מה קורה אם אתה לא יודע מההסיבה ואם אתה לא יודע מה הסיבה אתה צריך להיות יותר חכם אם תהיה יותר חכם הסיכוישלך לטעות קטן יותר, איך אתה יכול לדעת מה הסיבה.

ש: שהוא רגועלשאול אותו למה הוא.

אליעד: לא הואלא יגיד לך הוא יגיד לך תשובה לא נכונה, אתה צריך להיות יותר חכם להבין את הבן אדםמה הצרכים הרגשיים שלו איך הוא מתבטא באיזה מילים הוא השתמש, למה הוא השתמש במילההזאת למה נגיד שהוא הסביר לך את הבעיה אמר "אתה צריך להבין שככה וככה" למה הוא אמר"אתה צריך להבין" הוא חושב שאני לא מבין, למה הוא אמר "אתה צריך להבין שאני ככהוככה" למה הוא מנסה לדבר על עצמו. צריך לבדוק מה הוא אמר איך הוא אמר, באיזה הקשרמי הבן אדם מה פה מה שם ואז לפי זה אתה רואה למה הוא מדבר למה הוא חייב לדבר מההסיבה שהוא מדבר. עכשיו אין דבר כזה שבן אדם מדבר סתם אם הוא מדבר יש לו איזושהיסיבה.

ש: אבל לאתמיד הוא מודע לסיבה.

אליעד: לא הואלא תמיד מודע באופן מודע מה שנקרא אבל תמיד יש לו איזו סיבה.

ש: הוא מדברוהוא כועס והוא צועק, והוא מסביר למה הוא עצבני הוא הסביר.

אליעד: הסבירהסבר שהוא לא בהכרח נכון הוא אמר לך "אני עצבני על זה ועל זה" והוא עצבני על משהואחר גם זה יכול להיות. טוב אתה הבנת, עכשיו אם אתה רוצה להבין מאנשים מה אתה צריךלעשות להבין יותר טוב את עצמך, כשאני כועס למה אני כועס למה אני מדבר, למה הוספתיעוד שלוש מילים בסוף.

ש: למה כל בניהאדם הם אותו דבר?

אליעד: כן האםכל בני האדם אותו דבר כן.

ש: איך אפשרלדעת את זה?

אליעד: איאפשר לדעת את זה.

ש: איך אתהיודע שזה נכון?

אליעד: אניבדקתי וזה נכון.

ש: שכל בניהאדם הם אותו דבר?

אליעד: כןתחשוב בהיגיון הרי המערכת הפעלה היא אותה מערכת הפעלה הביטוי שלה שונה המימוששונה.

ש: זה לא אותודבר בצורה החיצונית.

אליעד: מהיבטמסוים הם אותו דבר מהיבט אחר הם לא אותו דבר אם זה היה הכל אותו דבר זה לא היהמעניין, אם זה היה שונה לגמרי לא היה אפשר לתקשר אני מתקשר איתך על סמך זה שזה גםאותו דבר ואז אני מניח שאני מבין למה אתה מתכוון ואתה מבין אותי מצד שני אם זה היהבדיוק אותו דבר אז לא הייתה משמעות לתקשורת לכן הדינמיקה קיימת בזכות זה שזה גםאותו דבר וגם לא אותו דבר. ככל שתלמד יותר טוב את החלק של האותו דבר ככה תשפר אתהמיומנות שלך על מה שזה לא אותו דבר. אני אסביר לך אתה והוא אותו מנגנון בסדר.

ש: מה המנגנוןהראש כאילו אותו דבר?

אליעד: אתםחושבים אותו דבר רק בצורה שונה, סתם אני צוחק איתך. תראה אתם חושבים באותה צורה רקעל דברים שונים, סתם תראה אני מנסה להגיד כזה דבר יש בתוכך ובתוכו אותה מערכת הפעלהרק התקינו לכם שתי אפליקציות שונות. עכשיו מאחר שאתה לא מבין אותו אז ככל שתביןיותר טוב את הדברים שאתה דומה לו יהיה לך יותר קל להבין את מה שאתה לא מבין, זה כמושיש לך איזה תמונה שאתה רוצה להבין אותה אתה לא מבין מה יש שמה אתה אומר "אוקי באנראה מה אני כן מבין ולפי זה אני אוכל להבין יותר בקלות את מה שאני לא מבין".

מאיפה אנימבין אותך נגיד מאיפה אני מבין אותו, מאיפה אני יודע יש את החוקים הבסיסיים שהםאותו דבר תמיד אותם אני מבין ואז כשהוא שואל שאלה אני עושה השלם את החסר. אני אסבירלך עוד פעם, מישהו שואל אותי שאלה מאיפה אני יודע תשובה אלא מה שיש את החוקיםהבסיסיים שהם נכונים לגבי כולם שאותם אני יודע "רצון חיסרון, יש אין יתרון, יחסימוחלט, זה מחזק את זה, זה הולך מפה זה הולך משם" כל זאת וכו' ויש את הדברים שצריךלהשלים את הידע. עכשיו בגלל שאני יודע יותר טוב את הדברים הבסיסיים.

ש: איזה דבריםצריך להשלים את הידע?

אליעד: אתהפרטים של האירוע נגיד שמישהו אומר לי "מה לעשות באירוע כזה וכזה" אני שואלאותו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל אישי,קואצ'ר, ייעוץ אישי, מטפל הוליסטי

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצ'ר מומלץ, פסיכותרפיה הוליסטית, איך להביןאנשים..., הסוד, להרגיע חרדה, הפרעת חרדה, לטפל, פחד, טיפול בכעס, רוחניות ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44707.aspx