מפחד לאהוב, מפחד מדחייה, חרדה חברתית, לאהוב בלי תנאים, מפחד להיפגע, מפחד להתחיל עם בחורה, חרדת נטישה, אהבה ילדותית, לאהוב בלי להיפגע
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

מפחד לאהוב, מפחדמדחייה, חרדה חברתית, לאהוב בלי תנאים, מפחד להיפגע, מפחד להתחיל עם בחורה, חרדתנטישה, אהבה ילדותית, לאהוב בלי להיפגע

השאלה שלנו זהאיך לאהוב בלי לפחד.

ש: איך לא לתתלפחד להשפיע על האהבה שלי ועל הנתינה שלי.

אליעד: יפה אזעכשיו אתה תיתן לנו דוגמא שאתה רוצה לאהוב ואתה מפחד לאהוב תן דוגמא לדוגמא?

ש: דוגמא הכיפשוטה אני אגיד את זה עוד מלפני שהכרתי את מה שהתבאסתי עכשיו השאיפה היא זה שהיאמספר אחד כי עכשיו היא מספר אחד ויש לי חיבור טוב ומחמש לאחד הפכנו לשש, זה אתהיודע דבר פשוט אתה יכול לפעמים עכשיו.

אליעד: תןדוגמא אתה אומר "אני רוצה לאהוב בלי לפחד" תן דוגמא לדוגמא?

ש: כי לפעמיםאתה רוצה לעשות משהו זאת אומרת בא לך לזרוק מילה יפה החברה שלנו.

אליעד: אתהמפחד שלא יקבלו את זה טוב?

ש: בוודאי כיהחברה שלנו הרבה דברים לא מקבלת טוב ואתה יכול להיפצע מזה הגוף שלך יכול להיפצע,אתה יכול לפעמים להגיד סתם שלום לבן אדם והוא כביכול לא.

אליעד: הבנתיאתה בעצם שואל, בא נחדד את השאלה הוא אומר "אני רוצה לפעמים להביא רגשות של אהבהכלפי משהו אבל אני מפחד מדחייה" תכלס "אני מפחד שהצד השני ידחה אותי ואז אני אחווהפגיעה באגו", נכון אז זאת השאלה מה את אומרת מה התשובה מה עושים?

ש: אבל אם אנינמצא במקום.

אליעד: שלהילד.

ש: לא של הילדבמקום שהוא ריק.

אליעד: אבל אזזאת אהבה אחרת זאת לא אותה אהבה שאתה מדבר אבל בוא לא נעבור נושא.

ש: אני לאיכול לא לעבור נושא בגלל שזה נושא שהוא קשור לדבר.

אליעד: אזתגיד " נכון אני לא עובר נושא אני באותו נושא", דבר אז מה מונע ממך להיות שם במקוםהזה לכאורה אז הנה מצאת גם את הפתרון.

ש: מההפתרון?

אליעד: הפתרוןאומר תהיה במקום הריק שממנו אתה יכול לוותר עליו ולא לפחד להיפגע הנה מצאנו אתהפתרון.

ש: אני חושבשזה יותר תהליך של גדילה, גדילה זאת אומרת אתה מפתח אומץ לב בעצמך כלפי היכולותללכת באמת עם דעתך.

אליעד: כן מהאתה רוצה להגיד?

ש: ההצעה היאשאפשר לאהוב, הוא יוצר פה עניין של "אני רוצה לאהוב אבל אני לא רוצה להיפגע או לפחדלהיפגע", ההצעה שלי זה לאהוב כי הוא לא רוצה את הדבר הזה שיאהב את הדבר הזה שיאהבלהיפגע. הוא עכשיו לא רוצה להיפגע הוא רוצה לאהוב "אבל אני לא רוצה להיפגע".

אליעד: תקשיבבא נעשה את זה אחרת בן אדם אומר "אני רוצה לערבב שמן עם מים", בן אדם אומר "אנירוצה לקחת שני משקאות ולערבב אותם" אומרים לו איזה משקעות הוא אומר שמן ומים,אומרים לו אי אפשר הוא אומר "אני רוצה לקחת מים ומים" אומרים לו אפשר או שמן ושמןאפשר. עכשיו בוא נתרכז אתה אומר "אני רוצה לאהוב בלי לפחד להיפגע אולי זהאפשרי".

ש: אני אגידלך מה.

אליעד: לא אתהאומר אני שואל בסדר, בן אדם אומר הוא לא בן אדם הוא מלאך הוא אלוהים הוא הכל, אוקיבן אדם אומר "אני רוצה לאהוב בלי להיפגע" עכשיו איך נדע אם זה אפשרי או לא קודם כלהאם זה אפשרי בכלל, איך נדע אם זה אפשרי בא נבדוק מה זה לאהוב בא נבדוק מה זהלהיפגע ובוא נבדוק האם אפשר לאהוב בלי לפחד מלהיפגע.

עכשיו מה זהלאהוב יש לנו שני סוגים של לאוהב יש לאהוב של "אני מקבל את הכל ואז אם אני מקבל אתהכל אז ממילא לא שייך לפחד מלהיפגע" אבל אז אתה מקבל את הכל זאת אומרת מבחינתך "כלאחד" מבחינתך אם מקללים אותך זה טוב אם מברכים אותך זה טוב אבל אם אתה במצב שבו אםמקללים אותך זה טוב ואם מברכים אותך זה טוב אז מבחינתך גם לקלל זה טוב וגם לברך זהטוב אתה אומר "אני כרגע מתחבר בא לי לקלל אני מקלל בא לי לברך אני מברך ואניבזרימה".

ש: כשאתה מציגאת זה ככה.

אליעד: זהמצב, רגע אני מעלה אופציות אני לא אמרתי שזה ככה אני מעלה אופציות יש כמהפרספקטיבות יש פרספקטיבה שאומרת "אני מכיל את הכל, הכל אחד הכל שווה אני בא מהריק,מקללים אותי סבבה מברכים אותי סבבה ואז זה אומר שאני יכול לקלל אני יכול לברך" ואזממילא אתה יכול לאהוב בלי לפחד להיפגע, למה כי אתה לא מפחד להיפגע משום דבר אבל אזגם לאהוב זה לא בדיוק לאהוב כי לאהוב זה לא מוגדר, כי אם אתה באמת לא מפחד להיפגעזאת אומרת שמבחינתך פגיעה הכי גדולה היא טובה אז אם מבחינתך הפגיעה הכי גדולה היאבכלל דבר טוב זאת אומרת שמבחינתך גם לפגוע במישהו זה הכי טוב כי איך אתה יודע אםמשהו טוב עבור מישהו אחר או לא.

ש: אבל איךהוא יכול להגיע לזה נניח אחד שלא הגיע לזה.

אליעד: לאנכון הנה אני עונה לך שאלת אני כבר עונה לך, לא אם הגעת ילד בגיל שנה הוא בדיוק ככההוא רוצה לקלל הוא מקלל הוא רוצה לברך הוא מברך ומבחינתו לקלל ולברך זה משחק ואםמקללים אותו או מברכים אותו זה משחק, בא לו לזרוק על מישהו צעצוע הוא זורק זורקיםעליו צעצוע הוא מקבל את זה וזהו זה הכל הוא לא מפחד כשהוא רוצה לזרוק על מישהו משהוהוא זורק ולא אכפת לו אם יזרקו עליו בחזרה אם זורקים, זורקים.

ש: הוא עושהמה שהוא רוצה.

אליעד: כן אבלאני אומר אז זה גם לא נקרא לאהוב בלי לפחד אפשר להגדיר את זה שזה לאהוב אבל זהנכון, שניה זה נכון שאם אתה במצב שלא אכפת לך שיקללו אותך אז יותר קל לך לברך אבלבחוויה שלך גם יותר קל לך לקלל.

ש: אני חושבגם שאם אתה באהבה שהיא ממש מוחלטת אז אתה גם לא פוחד להיפגע.

אליעד: נכוןאבל אם אתה לא פוחד.

ש: ברגע שאתהעושה משהו מתוך אהבה מוחלטת, מה זאת אומרת אהבה מוחלטת?

אליעד: מוחלטתפירושה ללא תנאים בשום צורה שהיא ללא שום שנאה.

ש: אתה גם לארוצה שום דבר בראש נגיד אם הוא עכשיו הולך לבחורה למה קשה לו להתחיל איתה בגלל שהואיודע שהוא כבר רואה אותה כבר בראש.

אליעד: כי הוארוצה שהיא תאהב אותו בצורה מסוימת.

ש: לא "היאנראית טוב בא לי עליה בא לי סקס" אז כבר הוא רוצה משהו לעצמו הוא יודע שהוא עושהמשהו לא בסדר הוא איש עסקים.

אליעד: כי זהעם תנאים.

ש: אבל אם אתהמתחיל בלי תנאים מה זה בלי תנאים בהתאם לזרימה שעכשיו קוראת אין בינינו שום דבראנחנו בחברותא ובהתאם למה שיקרה אנחנו יכולים.

אליעד: אתהאומר בצורה פחות מוגדרת, הוא מתכוון להגיד עם פחות תנאים זה לא בלי שום תנאים, בלישום תנאים פירושו גם אם מישהו שופך עליך דלי על הראש "בא לך לצאת היום?" בלי שוםתנאים, נכון גם אם אתה רואה את האישה הכי מכוערת בעולם הכי פסיכית בעולם היא רודפתאחריך עם הסכין "מה דעתך".

ש: על טעם ועלריח אין מה להתווכח.

אליעד: יש אזהנה אנחנו מתווכחים, רגע אין על מה להתווכח אבל אני מתווכח איתך.

ש: כשיש שאתהאומר שיש על מה להתווכח.

אליעד: אבלאני אומר לך על מה אני מתווכח.

ש: על מה אתהמתווכח?

אליעד: אנימתווכח על זה שאם יש לך טעם וריח זה לא בלי תנאים אם יש לי טעם וריח פירושו בתנאישזה מתאים לטעם ולריח שאני רוצה.

ש: בגלל זהאני אומר שאין על מה להתווכח.

אליעד: נכוןאבל כשאני הולך למסעדה אז אין לי חוש טעם אז הכל טעים לי אבל אם יש לי חוש טעם אזאף אחד לא יכול להתווכח איתי כי על טעם ועל ריח אין מה להתווכח אבל אני לא אוהב אתכל האוכל בלי תנאים כי יש אוכל שאני אוהב אותו עם תנאים.

ש: אני משארשכל מי שנמצא פה או מישהו שנמצא בדרך רוחנית בגלל שהוא לא מצא את עצמו באיזושהיצורה.

אליעד: גם מישנמצא בכל דרך זה אומר שהוא לא מצא את עצמו בשאר הדרכים גם מי שנמצא בדרך גשמית הואלא מצא את עצמו בדרך רוחנית.

ש: לא בהכרחיכול להיות שהדרך הגשמית שלך והדרך הרוחנית, זאת אומרת אתה יכול להיות רוחני גםבגשמי.

אליעד: אוקיאז מה אתה בא לומר בזה?

ש: אני אומרשמי שנמצא פה ובאופן כללי גם כל מטרת החיפוש זה פשוט לדעת מי אתה אבל לא מתוך הגדרהאלא לדעת מי אתה מתוך חוסר הגדרה, זאת אומרת מי אתה לא שאתה בחרת להיות כזה אלא מישנולדת ככה הנשמה שלך נולדה ככה. אחד אוהב מר והשני אוהב מתוק אחד יכול לאכול כמותיותר גדולה של אוכל השני פחות.

אליעד: אתהרוצה לדעת מי אתה מי שאתה היום, מה ההוכחה אם יש לי זרע ואני רוצה לדעת מה יש בזרעהזה אני זורע ויוצא עץ תפוזים אז מה זה הזרע עץ תפוזים אתה אומר "לא הוא זרע או עץתפוזים?", הוא אומר "אני רוצה לחזור להיות זרע לא אני עץ תפוזים" הוכחה שמי שאתההגיע להיות פה.

ש: כן אבלהעניין הוא שאנשים נמצאים בדרך הרוחנית כי הם מרגישים שהם לא מיצו את הפוטנציאלשלהם.

אליעד: הםמרגישים שמשהו חסר להם.

ש: משהו עדייןלא יוצא, מה לא יוצא.

אליעד: לאיודעים.

ש: אבל גםבדרך הגשמית זה אותו דבר גם כשאני הולך לעבודה זה אותו דבר.

אליעד: אמרנואת זה קודם, אתה לא היית פה אמרתי את זה קודם גם כשאתה הולך לשתות זה אומר, אוקי לאמשנה בוא לא נעבור נושא אני רוצה להמשיך עם האהבה, עכשיו אז בא נלך ככה.

ש: לאהבנתי.

אליעד: לאמשנה אני חוזר לנושא הראשון יש שני סוגים של אהבה יש אהבה מוגדרת ואהבה לא מוגדרת,אהבה לא מוגדרת למה קוראים לה אהבה בגלל השעמום אפשר לקרוא לה שנאה לא מוגדרת בסדרזה אותו דבר בעיקרון זה או שאתה מרגיש שהכל כלפי הכל ואז לא אכפת לך אם יורקים עליךולא אכפת לך אם מברכים אותך אבל אז מבחינתך גם כן זה לא משנה אם אתה יורק אומברך.

עכשיו אניאסביר עוד משהו כשאתה מחמיר עם מישהו אתה בעצם איך אתה יודע אם זה טוב לו או לא אתהבסך הכל עושה השלכה על עצמך אתה אומר "אם אני הייתי שם והייתי שומע את זה זה היה ליטוב" אבל אם אתה חירש איזה מוסיקה תשים לשני מאיפה אתה יודע אתה עוד לא יודע איזהמוסיקה, כל מוסיקה זה אותו דבר אז איך אני יכול לבחור מוסיקה למישהו אחר.

מה אני בעצםבא לומר שאם אתה כהה חושים רגשית אם אתה באמת לא חווה הבדל בין ברכה לקללה אתה גםכן לא יכול לברך מישהו ולהביא כלפיו אהבה, ביחס אליך אתה עושה את זה מתוך זרימהמתוך הרמוניה מה שאתה רוצה אבל זה לא קשור לאהבה כי מבחינתך גם שיא השנאה זאת אהבהכי אתה אוהב את הכל ללא תנאים.

עכשיו יש עודסוג של אהבה שהוא אהבה של תנאים, מה זאת אהבה של תנאים אהבה של תנאים פירושה "את זהאני אוהב ואת זה אני לא אוהב" פירושו זה טוב זה רע. עכשיו בתוך אהבה עם תנאים אתהמפחד להיפגע כי אם יש טוב ורע זאת אומרת שאתה לא רוצה שיקרה לך רע ולכן אי אפשרלאהוב אהבה מוגדרת בלי לפחד להיפגע, עכשיו למה גבר מפחד להתחיל עם בחורה.

ש: זה לפי איךשההגדרות שלך.

אליעד: ידפקולך נכון, עכשיו למה גבר מפחד להתחיל עם בחורה כי הוא אוהב אותה עם תנאים אם הוא היהאוהב אותה בלי שום תנאים ואין לו שום ציפיות ממנה אז אם אין לי שום ציפיות.

ש: זה כמושהיחס שלי לכלום.

אליעד: יפהאמרת תכף נדבר על זה, זה דיברנו אתמול.

ש: מה זאתאהבה?

אליעד:כן.

ש: באמת תגידלי במשפט אחד.

אליעד: לאיודע.

ש: סבבהקיבלתי.

אליעד: אוקיאהבה זה תיאור של משהו, אהבה זאת מילה שאנחנו מתארים באמצעותה שכולנו חושבים ועל מהאנחנו מדברים זה הכל.

ש: מה?

אליעד: אהבהזאת מילה שכשאנחנו אומרים אותה אז כל אחד חושב שהוא יודע על מה מדובר כל אחד לפי מהשהוא מבין. לא משנה תן לי להמשיך את הרעיון, אתה יודע מה זאת שנאה?

ש: כן.

אליעד: אז אתהגם יודע מה זאת אהבה. טוב בא נתקדם תקשיב אם בן אדם אוהב בלי שום תנאים מישהי מה זהאומר בלי שום תנאים מבחינתו גם אם היא תעשה לו את ההכי רע הוא אוהב אותה אז מה זהאומר שהוא אוהב אותה אז את מי הוא לא אוהב לא יודע, דהיינו, אין דבר כזה אהבה ללאתנאים אבל נניח שהוא אוהב אותה ללא תנאים אז הוא גם לא יפחד להתחיל איתה "כי מה היאיכולה לעשות לקלל אותי אני אוהב אותה בכל מקרה" אבל מצד שני גם למה שהוא יתחיל איתהאם אני אוהב אותה ללא תנאים "אז אני גם אוהב אותה כשהיא לא איתי אז למה אני צריךלהיות איתה, אני אוהב אותך כשאת שם בלי תנאים".

יש עכשיו רגעתן לי רגע להגיד את ההיפוך אבל מה זה נקרא אהבה עם תנאים שהוא מתחיל עם הבחורה כיהוא רוצה שהיא תאהב אותו, למה הוא מתחיל איתה כי הוא רוצה שהיא תאהב אותו אז ברורשהוא יפחד שהיא תדחה אותו כי הוא רוצה שהיא תאהב אותו. כל הרעיון של להתחיל עםמישהי פירושו לצפות ממנה לקבל משהו בתמורה למה שאתה עשית אתה אומר לה מחמאה ואתהמצפה למשהו אם אתה לא מצפה למשהו, אתה אומר לה "בואי נצא לבית קפה" אתה מצפה שיהיהלך נחמד איתה ואז אתה מפחד שיהיה לך לא נחמד איתה כי אם אתה לא מצפה לשום דבר אזבשביל מה לפנות אליה, לקיר אתה לא מצפה ממנו ואתה לא פונה הוא לא פוגע בך.

ש: אבל תחשובעל זה שזה כמו איזה שני כלבים שמריחים אחד את השני ומרחרחים.

אליעד: אבל ישלהם ציפייה, תקשיב שניה יש שתי דרכים להסתכל על מה שאתה עצמך עושה או על מה שמישהואחר עושה דרך אחת להסתכל על זה כמו רובוט יש מים כמו שהמים זורמים ככה אתה פועל ואםאתה פועל כמו שהמים זורמים אז זה בכלל לא משנה כל השיחה שלנו כי בכל מקרה המים לאמחליטים מאיפה הם זורמים ולכן חבל הדו שיח שלנו.

ש: מן הסתםאתה מחליט עכשיו מה אתה תגיד?

אליעד:כן.

ש: אתה לאמחליט.

אליעד: אנימחליט, אתה מחליט?

ש: אני לאמחליט אם הייתי צריך להחליט הייתי צריך לחשוב לפני זה.

אליעד: אז אניכן מחליט ואני חושב לפני זה.

ש: אתה לאחושב אתה פשוט שולף.

אליעד: לא אניחושב רק שזה יותר מהר, אל תגיד לי מה אתה מחליט לי מה אני מאיפה אתה יודע?

ש: אנירואה.

אליעד: אוליאתה לא רואה אולי אתה רואה לא טוב מאיפה אתה יודע.

ש: אני רואהאני כבר עברתי את השלבים של הפילוסופיה.

אליעד: אנימסכים איתך שלפי מה שאתה רואה אני לא מחליט לפי מה שאני רואה אני כן מחליט, לפי מהשאני רואה גם אתה מחליט רק אתה לא רואה שאתה מחליט.

ש: סבבה אבלבא נגיד כזה דבר מה שאתה מחליט.

אליעד: חכהרגע אחד תן לי לסיים רגע את הרעיון אני בא להגיד כזה דבר, אפשר להסתכל על החיים כעלזרימה של מים אם אתה מסתכל על זה כעל זרימה של מים אז בכל מקרה גם אין הרבה משמעותלמה שאנחנו אומרים ובסדר תבלבל מה בא לך במוח בכל מקרה מחר יבוא רוח יעיף את המיםלצד השני ואז זה לא כל כך משנה מה אנחנו מדברים פה בכלל אבל אנחנו מדברים פהמהפרספקטיבה שאתה לא זורם כמו מים ומהפרספקטיבה שיש לך רצונות מוגדרים ומהפרספקטיבהשכשאתה מתחיל עם מישהי זה לא "תקשיבי טוב דחפו אותי אלייך".

ש: אתה הבאתאת זה בגישה פאסימית עכשיו.

אליעד: תקשיברגע, הבן אדם פאסימי אתה גילית עכשיו הנה הוכחה יש תיעוד אפילו, שניה נגיד שאתהנמצא בתור אתה עכשיו נמצא בתור לקולנוע בסדר פתאום מישהו דוחף אותך אתה נדחף עלמישהו הוא אומר לך מה אתה נדחף עלי אתה אומר מה אתה רוצה דחפו אותי, אוקי בן אדםיכול להתייחס לכל החיים שלו "מה אתה רוצה דחפו אותי", "למה פנית אלי" דחפו אותי"למה פגעת בי" דחפו אותי "למה אתה אוהב אותי" דחפו אותי "מה אתה רוצה ממני" לא יודעדחפו אותי.

נכון אבל אםמישהו נותן לך מכה הוא אומר לך דחפו אותי אתה אומר "לא מה פתאום דחפו אותך זה אתהרצית" או שאתה אומר "דחפו אותך דחפו אותך סבבה". פרספקטיבה אחת אומרת דחפו אותי,אין לי בחירה דחפו אותי גם את אלוהים דחפו אלוהים עצמו אין לו בחירה ובזה נגמרהדיון ואז יש פרספקטיבה שאומרת "תקשיב אם אתה תעשה לי רע אז אני אלך לבית משפטלתבוע אותך גם אם דחפו אותך אתה עדיין תשלם על זה" אבל אז גם אתה צריך לשלם על זהשאתה דוחף אחרים.

זאת אומרתכאילו אתה יכול להגיד הכל זה דחפו אותי "דחפו אותי להיות פה, דחפו אותי לדבר דחפואותי זה" גם הפרספקטיבה הזאת גם היא נכונה מפרספקטיבה מסוימת הכל קורה מעצמו העולםנוצר מעצמו הכל מתנהל בעצמו, הכל זה מעצמו זאת פרספקטיבה מסוימת ומפרספקטיבה אחרתאין דבר כזה דחפו אותי זה אתה דוחף את עצמך. יש שתי פרספקטיבות יש אחת דחפו אותי ישאחת אפילו לאלוהים עצמו אין בחירה ויש פרספקטיבה שאומרת "לא יש בחירה ואלוהים נתןלי בחירה ואני דוחף את עצמי".

ש: אני אומריש הרבה פרספקטיבות ויש גם מציאות.

אליעד: לאנכון והמציאות היא כל הפרספקטיבות בו זמנית.

ש: המציאותהיא כל הפרספקטיבות קורות כל הזמן, עכשיו אתה מקודם נתת בגישה פסימית אתה אמרתהחיים הם כמו נהר מה אכפת לי לאן שהם ייקחו אותי סבבה, בסוף גם ככה הכל יתנפץ עלהמזח וכו' זאת פרספקטיבה שהיא מאוד פסימית.

אליעד: רגע מהאכפת לכם שזה פסימי אני כמו מים בנהר המים הם בנהר אמור להיות פסימית. פסיבי?

ש: פסימי וגםבסיבי, זאת נקודה פסימית הוא ראה את זה ממקום כזה עצוב מה אכפת לי החיים גם ככה הםיובילו אותי, זה בן אדם שהוא איבד את האמון בעצמו.

אליעד: אבל מההאמת אתה כמו טיפה בנהר כן או לא?

ש: יכול להיותשאני כמו טיפה בים.

אליעד: מה זהיכול להיות מה האמת אתה יודע את האמת, יש לי שאלה אתה יודע מה האמת אתה כמו טיפהבנהר כן או לא?

ש: רגע מה זאתהאמת, האמת משתנה מרגע לרגע.

אליעד: אוקיבשעה שמונה אתה כמו טיפה בנהר ובשעה שמונה ודקה לא?

ש: לא.

אליעד: נגידשכן.

ש: רגע אני מהשאני אומר זה שאתה לא יכול להסתכל על המציאות מתוך נקודות מבט, למה הנקודת מבט שלךהיא לא נותנת לך לראות את המציאות כמו שהיא.

אליעד: אנימסכים איתך אז מה הפתרון?

ש: לאלהסתכל.

אליעד: להסתכלנכון זה בדיוק...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן עסקי, יועץטיפולי, מטפל הוליסטי, מנטורינג

הכנס לאתרותהנה מעוד אימון אישי ועסקי, טיפול רגשי,להתחיל, תת מודע, שכנוע, מפחדים, מאמרים, אושר, להתחיל עם בחורות, פחדים פוביות ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44715.aspx