זוגיות, מערכות יחסים, איך לדעת מה מישהו אוהב? איך לדעת מה מישהו מרגיש? איך לדעת מה מישהו רוצה? איך לדעת מה מישהו לא אוהב? איך לקרוא אנשים? איך להבין א
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 21/12/15

זוגיות, מערכותיחסים, איך לדעת מה מישהו אוהב? איך לדעת מה מישהו מרגיש? איך לדעת מה מישהו רוצה?איך לדעת מה מישהו לא אוהב? איך לקרוא אנשים? איך להבין אנשים? איך לקרואמחשבות?

כן אליך.

ש: הבורסהמתרסקת זה שולח לי, סתם.

אליעד:באמת?

ש: כןמפולות.

אליעד: תכףנגיע לשם אוקי הלאה, עכשיו רגע יצא לך פעם לצאת עם מישהי?

ש: כן.

אליעד: אוקייפה, יצא לך פעם שמישהי לא רצתה אותך או אף פעם זה לא קרה לך?

ש: שאלה קשהמישהי שמאוד רציתי?

אליעד: קרהפעם שאתה לא רצית מישהי?

ש: כן.

אליעד: יפההלאה בסדר אז הכל בסדר, אתה לא רצית לא רצו אותך לא משנה הלאה. עכשיו השאלה היאכזאת בהנחה שאתה יוצא עם מישהי יוצא עם מישהו לא משנה מה איך אפשר לדעת ובהנחהשרוצים את הבן אדם השני מה צריך לעשות לגרום לו להרגיש טוב, בהנחה שלא רוצים אותומה צריך לעשות לגרום לו להרגיש רע, בהנחה שרוצים אותו חלקית מה צריך לעשות לגרום לולהרגיש חצי טוב וחצי רע, בסדר יפה.

עכשיו השאלההיא זה איך לדעת מה טוב לשני, אתה יוצא עם מישהי אתה רוצה לדעת מה טוב לה איך תדעמה טוב לה, אתה מכיר סיטואציות שאתה אומר "מה היא אוהבת מה יעשה לה טוב" נכון ישסיטואציה כזאת איך אפשר לדעת מה טוב לשני, מה הבעיה שאין חוקים של טוב ורע זה אחדטוב לו ככה ואחד טוב לו הפוך, אחד אוהב משהו מסוים ואחד אוהב הפוך אז איך אפשר לדעתמה אתה אומר, חוץ מלשאול אותה וחוץ מניסוי וטעייה הלאה מה עוד איזה עוד דרכיםיש?

ש: המהות זהלנסות לאתר את החסרונות את המחויבים הגדולים שלה, מה המחויב הגדול ביותר שלה בסדרכרונולוגי מהגבוהה לנמוך.

אליעד: אנייודע שזאת המהות שאלתי איך אתה יכול לאתר, אתה צודק המהות היא לאתר איך?

ש: תוך כדישיחה אתה רואה מה היא חושבת על משהו.

אליעד: ישדברים שלא אומרים בשיחה אתה צריך לדעת מה היא מעדיפה ככה או ככה.

ש: אני צריךלדבר איתה בכלל לפני.

אליעד: בהנחהשאתה לא יכול לדבר איתה.

ש: לא יכוללדבר איתה?

אליעד: לאיכול לשאול אותה את השאלה.

ש: לא לשאולאותה את השאלה אני יכול לדבר איתה על משהו אחר לראות מה היא חושבת ודרך זה אני אדעאת המחויבים שלה.

אליעד: אתהצודק כאן אז אתה אומר לדבר איתה אתה אומר נושאים ומזה תנסה להסיק, הלאה עוד דרך ישעוד כיוון מה אתה אומר?

ש: מנסה לחשובלבד מה היא יכולה לאהוב.

אליעד: לפי מהאתה יכול לדעת מה היא יכולה לאהוב?

ש: כאילו כלבן אדם רוצה שיהיה לו טוב זה באופן כללי.

אליעד: נכוןאבל כל אחד יש לו טוב אחר יש דברים שהם לא אוניברסליים, יש אחד אוהב טוב ככה וישאחד טוב ככה.

ש: ויש דבריםבסיסיים שזה טוב לכולם בא ניקח אותם.

אליעד: אתן לךאני סתם ממציא דוגמא לצורך העניין נגיד דוגמא, אני אתן דוגמא נגיד רציתם לצאת בערבלדוגמא ונגיד הבחורה לדוגמא לידך נרדמה, עכשיו אתה רוצה לדעת "אני אעיר אותה או לאאעיר אותה או לא אעיר אותה, מה היא תרצה שאני אעיר אותה או לא, יכול להיות שהיאתרצה שאני אעיר אותה שנצא ויכול להיות שהיא תרצה שאני לא אעיר אותה כי היא כברנרדמה".

ש: זה בערבראשון?

אליעד: ערבאחרי עשרים פעמים לא משנה, לא בדייט ראשון סתם אני נותן דוגמא כמשל תן דוגמא למשהוממערכת יחסים לדוגמא מה היא מעדיפה, איך אתה יכול לדעת מה היא מעדיפה.

ש: אבל היאיודעת כבר מה היא מעדיפה למרות שאני לא יודע.

אליעד: בהנחהשזאת פעם ראשונה לא בהנחה שהערת אותה והיא צעקה עליך או בהנחה שלא הערת אותה והיאצעקה עליך, בהנחה שפעם ראשונה שזה קורה איך אתה יכול לדעת?

ש: אני חושבשאת שני הדברים היא רוצה השאלה איך אתה מציג את זה, אם אתה מעיר אותה.

אליעד: איךאתה יודע מה לבחור מה לעשות?

ש: בא נגיד אםבא לי להעיר אותה אז אני אתקשר.

אליעד: אז אתהאומר תעשה את מה שאתה רוצה.

ש: כן בהנחהשהיא רוצה את שניהם ואני לה אני כל כך התגעגעתי אלייך.

אליעד: הבנתיאת התשובה, לא אבל בהנחה שבסוף היא אוהבת או את זה או את זה מה עושים? בכל מקרה ישהיבט כזה ההיבט אומר שאנשים הרבה פעמים אתה יכול לדעת מה הם אוהבים ומה הם לאאוהבים דרך השתקפות של ההתנהגות שלהם. מה זאת אומרת? אנשים מניחים אנשים יש להםהנחת יסוד שמה שטוב להם טוב למישהו אחר ומה שרע להם רע למישהו אחר, בדרך כלל מי שלאאוהב חריף לא ישים חריף באוכל ומי שאוהב חריף ישים חריף באוכל בדרך כלל כי הוא מניחאם זה מה שאני אוהב זה מה שמה שכולם אוהבים, זה מה שאני לא אוהב וכולם לא אוהבים,קודם כל בן אדם מניח.

מה זה אומר?שהרבה פעמים דרך ההתנהגות של הבן אדם השני אתה יכול לדעת מה הוא אוהב, דוגמא אםנגיד לדוגמא נגיד שסתם נמשיך עם הבחורה נגיד שכשהיא מבטאת כלפיך אהבה היא מתנהגתבצורה מסוימת אתה יכול לדעת שזה מה שהיא כנראה רוצה שאתה תתנהג כלפיה כשאתה תראה להשאתה אוהב אותה, לא חשבת על זה.

ש: לא שלאחשבתי על זה.

אליעד: הרילפי מה היא עושה, נגיד שמישהי נגיד לדוגמא אוהבת אותך והיא עושה איזו פעולה מסוימתלפי מה היא עושה את זה כי היא חושבת שזה יעשה לך טוב, ולפי מה היא חושבת שזה יעשהלך טוב? אז יכול להיות שזה לפי מה שהיא קראה בספר אבל סיכוי סביר שאולי גם לה זהעושה טוב שעושים לה את זה כי הרבה פעמים אין קשר בין מה שעושה לך טוב לבין מהשמישהו עושה לך כדי שיעשה לך טוב, אז דרך זה אתה מסיק אם אותו בן אדם עושה טוב אםכשהוא רוצה לעשות טוב הוא עושה x כנראה שזה טוב גם לו כי אחרת הוא לא היה חושב שזהטוב.

אותו דבר גםלגבי רע אם בן אדם נגיד לדוגמא לא עושה משהו מסוים, נגיד אתה מבקש ממנה לעשות משהווהיא לא עושה או נגיד שהיא אומרת לך אל תעשה משהו מסוים, טוב אם היא אומרת לך אלתעשה זה ברור שלא אבל נגיד אם לדוגמא בן אדם לא עושה פעולה מסוימת שעושה לך טובמאוד יכול להיות שאם תעשה את זה לו זה יהיה לו רע. כל מה שבאתי להגיד שזה השתקפותניתן לקרוא את הבן אדם השני לדעת מה הוא חושב לא רק לפי מה שהוא אומר בצורה גלויהאלא גם לפי ההתנהגות שלו כשעושים השלכה.

הנחת היסודאומרת שבן אדם עושה על פי הערכים שלו שזה הגיוני בן אדם עושה, עכשיו אם אתה רוצהלעשות למישהו טוב אתה תעשה לו את מה שאתה חושב שטוב לו ובהנחה שאתה לא יודע מה טובלו אתה תהמר לפי מה שטוב לך, אוקי ואז לפי מה שאתה רואה שהבן אדם השני עושה אתהיכול להניח מה הוא חושב שטוב לו כי לפי זה הוא עשה מה שיהיה טוב לך.

אם לדוגמאנגיד סתם נגיד החבר שלך נגיד לדוגמא מכין לך אוכל, סתם נניח כאילו מרוב אהבה אזיכול להיות שהוא מרוב אהבה רוצה שאת תכיני לו אוכל כי אם זה מה שהוא רצה מה שהואעשה לך את אומרת "במה אני יכולה לפנק אותו? אולי אני אעשה לו את אותו דבר". למרותשעוד פעם זה לא מחויב, לא מחויב הסיפור יכול להיות שהוא חושב שהוא צריך לזה ואתצריכה הפוך לא יודע לא מחויב כלום בסדר.

ש: אלא אם כןההשתקפות שלה היא לא לפי מה שהיא באמת אוהבת אלא לפי מה שהיא חושבת שאני רוצה ואזאתה מבין זה הפוך על הפוך, יכול להיות שאני אחפש את ההשתקפות של איך שהיא מתנהגתאלי ונגיד היא עושה לי למשל סתם לדוגמא ארוחת בוקר בסדר, עכשיו יכול להיות שהיאעושה לי ארוחת בוקר לא בגלל שהיא חושבת שזה טוב אלא בגלל שהיא חושבת שאני אוהב אתזה.

אליעד: אנימסכים איתך.

ש: ואז אם אניאצא מהנחת יסוד.

אליעד: זה מהשאמרתי, מה אמרתי קודם? שזה לא מחויב אמרתי שזה לא מחויב אבל אף על פי כן יש בזה גםלהיות מודעים גם לפרמטר אתה יודע לקרוא את הבן אדם השני...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל רב תחומי,פסיכותרפיה הוליסטית, קואצ'ר, טיפול הוליסטי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל, מורה רוחני, איך ל..., אהבה,אימון עסקי, איך..., רגישות, רגשות, מאמן עסקי, אוהב ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article47671.aspx