התמודדות עם פרידה זוגית, פיטורים ממקום עבודה, פרידה מבחירה, פרידה מחוסר בחירה, רגשי נחיתות, זרקו אותי, התמודדות עם דחייה, לא רוצה אותי, פרידה מרצון, ג
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 21/12/15

התמודדות עםפרידה זוגית, פיטורים ממקום עבודה, פרידה מבחירה, פרידה מחוסר בחירה, רגשי נחיתות,זרקו אותי, התמודדות עם דחייה, לא רוצה אותי, פרידה מרצון, גירושין מרצון, גירושיןבכפייה

עכשיו נניחששני אנשים נפרדו נניח עכשיו והבן אדם, בא נדבר על נושא של פרידות יש פה כמההיבטים, היבט ראשון מה בן אדם מעדיף יותר שייפרדו ממנו או שהוא ייפרד מה הוא מעדיףיותר, מה בן אדם מעדיף שיגידו לו "לא רוצים אותך" או שהוא יגיד שהוא לא רוצה מה בןאדם מעדיף יותר?

ש: שהוא יגידשהוא לא רוצה.

אליעד: שהואיגיד שהוא לא רוצה למה?

ש: כי אז זההרצון שלו כאילו ואז הרצון שלו אז הוא מתמלא.

אליעד: אוקיואז הוא מרגיש כאילו הוא בוחר, יפה אז קודם כל יש פרק כזה "בסיינפלד" שג'ורג' רצהלהיפרד מאיזה מישהי ואז הוא אומר "עכשיו אני הולך להיפרד ממנה" ואז הוא בא לשבתאיתה ואומר לה "אנחנו צריכים לדבר" היא אומרת לו "כן אני יודעת שאנחנו צריכיםלדבר", "טוב מה את רוצה שנדבר?" ואז היא אומרת לו "תקשיב זה לא הולך בינינו אנחנוחייבים להיפרד" ואז הוא נלחץ "לא את לא יכולה להיפרד לא, צריך להישאר" זה וזה ואזאחר כך הוא חוזר לג'רי ואז הוא אומר לו "כן נפרדת ממנה?" הוא אומר לו "לא, לאיכולתי להיפרד ממנה" הוא אומר לו "למה הרי רצית להיפרד ממנה" הוא אומר לו "אבל היארצתה להיפרד ממני", הוא אומר לו "אז מה זה יותר טוב" הוא אומר לו

"לא אני יכוללהיפרד ממנה אבל היא לא יכולה להיפרד ממני עכשיו אני צריך להישאר איתה ואחר כך אניאצטרך להיפרד ממנה כדי שזה לא יהיה מצב שהיא לא רצתה אותי".

עכשיו קודם כלהשאלה אם זה נכון בכלל התיאוריה הזאת, האם מחויב שבן אדם ירצה שהוא זה שייפרד בשביללחוות בחירה חופשית, המהות היא עוד פעם המהות היא שהוא חווה כשהוא אומר "אני לארוצה" הוא חווה בחירה חופשית כשלא רוצים אותו הוא חווה שזה נכפה עליו, השאלה היאהאם זה תמיד ככה קודם כל האם מחויב או שאולי יש מצב שבן אדם יגיד "אני מעדיף שיגידולי שלא רוצים אותי ואני לא רוצה להגיד שאני לא רוצה"?

ש: כן זהברור.

אליעד: למהברור שמה, יש מצבים שהבן אדם יעדיף שיזרקו אותו ולא שהוא יזרוק?

ש: כן.

אליעד: למה מהההיגיון איזה היגיון יש בזה?

ש: כי הוא לארוצה לפגוע או לא רוצה זה ככה מקבל את מה שהוא רצה נגיד הוא רצה להיפרד אוקי ואזנפרדו ממנו.

אליעד: לא,בהנחה שהוא לא רוצה להיפרד.

ש: ששניהםרוצים להיפרד.

אליעד: לאשנייה, אם הוא רוצה להיפרד הוא אומר "אוקי כדי שהיא לא תיפגע שהיא תגיד לי שהיא לארוצה אותי ואז סבבה" לא מההיבט הזה מההיבט שיש לו ספק. עוד פעם מה אמרנו? בהנחה שבןאדם נגיד אומר "אני רוצה שאני אזרוק אותה" נניח בדימוי "בשביל להרגיש שאני זהשבחרתי שאני לא רוצה את הקשר הזה" נניח, השאלה היא אם יש מצב שבן אדם יגיד "לא,ירגיש לי יותר טוב, אני לא יודע אבל אני מעדיף שיגידו לי שלא רוצים אותי מאשר שאניאגיד שאני לא רוצה"?

ש: כן.

אליעד:מה?

ש: אם למשלהוא בספק אם להמשיך את הקשר או לא להמשיך את הקשר ולא בטוח עדיין, כאילו מישהו שקשהלו להחליט.

אליעד: אז הואיעדיף שיגידו לו שלא רוצים אותו?

ש: כן מישהוקיבל את ההחלטה עבורו.

אליעד: ולמהשבן אדם ירצה את זה אבל אין לו בחירה חופשית זה בדיוק ההפוך ממה שאמרנו קודם.

ש: כי הוא לארצה את הבחירה החופשית הוא לא ידע מה לבחור.

אליעד: יפה אזיש מצבים שזה בדיוק הפוך. עכשיו אני אתן דוגמא מעבודות בדרך כלל יש את זה במקומותעבודה כשבן אדם לא יודע אם הוא רוצה להתפטר או לא ואז הוא עושה דברים כדי שיפטרואותו, הוא אומר "לי אין אומץ להתפטר אז אני אגלגל את הדברים שאם יפטרו אותי אזיפטרו אותי" אבל הפוך אבל לכאורה זאת השפלה עדיף לך שתגיד "שלום אני מתפטר אניהולך" ואז אתה לא אומר "פיטרו אותי" אתה אומר "לא אני מעדיף שהם יפטרו אותי", יפהזאת אומרת יש מצבים שהבן אדם מרגיש רע מזה שיש לו בחירה חופשית הוא אומר "אני לאיודע מה לעשות" אז לפעמים בן אדם מעדיף שיקבלו את ההחלטה במקומו כדי שאז הוא יגיד"טוב לא הייתה לי ברירה לא רצו אותי הייתי חייב כאילו לעזוב".

יש דווקא אתהמצבים ההפוכים, אוקי אז קודם כל הבנו זה לא מחויב שבן אדם ירצה להרגיש בחירהחופשית כי לפעמים בחירה חופשית גורמת לבן אדם להרגיש רע כי אז יש לו חרטה "תראהאולי זה לא בסדר אולי ההחלטה לא טובה, אולי הייתי צריך לעשות אחרת" לכן לפעמים הואדווקא יעדיף שיכפו את זה עליו. עכשיו השאלה היא כזאת בהנחה שאומרים למישהו שלארוצים אותו לדוגמא מקום עבודה פיטר אותו לדוגמא בזוגיות אמרו לו שלא רוצים אותו,עכשיו למה בן אדם מרגיש רע? כי הוא מרגיש שזה נכפה עליו, עכשיו השאלה היא למה בדרךכלל ואני אגיד בדרך כלל זה לא תמיד במאה אחוז או לפחות על פי הפשט זה לא במאה אחוזמהמקרים שימו לב לא אמרתי, ככה נניח שבמהות זה תמיד אבל על פי הפשט זה לא תמידנכון.

אבל השאלה היאכזאת למה ברוב המקרים כששני בני זוג נפרדים שבו נגיד לדוגמא אחד מבני הזוג נפרד אמרלשני "אני לא רוצה אותך" ואז הבן אדם שלא רצו אותו פגוע כי לא רצו אותו, למה בדרךכלל ההוא שלא רצו אותו זה הוא זה שבכלל לא רצה את זה שאמר לו שהוא לא רוצה אותונגיד שבן אדם בא, אתה הבנת את השאלה את הבנת את השאלה?

ש: לאעקבתי.

אליעד: לאהבנת שאלה, בן אדם בחורה למישהו אמרה לו לא רוצה אותו אוקי נניח, עכשיו הוא אומר"היא לא רצתה אותי" או נגיד בחור אמר למישהי "לא רוצה אותך" תגיד "הוא לא רוצהאותי" ואז הבחורה נגיד אומרת רע לה, למה רע לה? כי הבחור לא רוצה אותה, עכשיו צריךלשכנע אותה שזאת היא בכלל לא רצתה אותו אז היא אומרת "מה לא רציתי אותו אני רוצהאותו הוא לא רוצה אותי, איך אני יכולה להרגיש טוב אני רוצה אותו והוא לא רוצהאותי?" אומרים לה "לא נכון זאת את זו שלא רוצה אותו בכלל את זרקת אותו", "מה אניזרקתי אותו? אבל הוא בא ואמר לי שהוא לא רוצה אותי שאני אעוף מפה".

ש: מהנקודההזאת שנהיה לה רע משם היא לא רצתה אותו.

אליעד: מה, מהזאת אומרת? עוד פעם עובדתית הוא אמר לה "לא רוצה אותך יותר", היא אומרת "הנה הואזרק אותי" נכון? יפה, ועכשיו השאלה היא איפה הפרספקטיבה של "לא נכון זאת את זאתשזרקת אותו בכלל" איפה?

ש: אני אומרשעצם זה שהוא אמר את מה שאמר זה לא אומר שום דבר ועצם זה שרע לה מזה משם מתחילההנקודה שהיא דוחה אותו כאילו שהיא לא רוצה אותו.

אליעד:למה?

ש: כי היא לארוצה בדיוק את זה.

אליעד: לאקודם כל זה לא נכון היא אומרת "אני מוכנה לחזור אליו למרות שרע לי מזה שהוא דחהאותי" בסדר אבל זה לא נכון בהנחה שהיא אומרת "אני רוצה לחזור אליו".

ש: אבל היא לארוצה שהוא לא רוצה אותה.

אליעד: סבבהלא אבל, אתה בסדר אז אתה אומר לא רוצה אותו איך שהוא כרגע, לא היא אומרת "אני רוצהאותו כשהוא במובן שהוא רוצה אותי" ועכשיו צריך לשדר לה, אני אתן דוגמא נניח נגידשמישהי זרקה מישהו נניח ואז היא מתלוננת שהוא זרק אותה ואומרים לה "מי זרק אותה אתזרקת אותו, מה את לא זוכרת שאת לא רצית אותו?", "נכון הכל בסדר" או נגיד "יותרבסדר", עכשיו מה קורה אם היא אומרת "הוא זרק אותי" וצריך להסביר לה "לא נכון אתזרקת אותו" היא אומרת "אבל זה לא קרה ככה עובדתית, עובדתית הוא אמר לי שהוא לא רוצהאותי", איך מראים לה שהיא לא רצתה אותו?

ש: כי אם היאבאמת הייתה רוצה אותו אז היא לא הייתה גורמת לו לא לרצות אותה.

אליעד: מה זאתאומרת היא זרקה אותו איפה היא זרקה אותו, קודם כל מה שאמרת את התשובה זה נכון אבלאת צריכה להסביר את זה או להבין את זה יותר טוב.

ש: הבנתי.

אליעד: באנניח שהמציאות נגד רצונו של הבן אדם הזוגיות בין בן אדם למציאות, אתה רוצה משהווהמציאות אומרת "לא רוצה לתת לך את זה" ואז אתה אומר "אני רציתי המציאות אמרה לילא", אבל מה האמת? שגם אתה לא רצית את זה, כי אתה התאמצת 100% להשיג את מה שרצית?לא התאמצת 100% נכון זאת אומרת שגם אתה לא כל כך רצית את הזוגיות הזאת את הצורההספציפית הזאת.

זאת אומרתלדוגמא נגיד הבחורה אמרה "זרק אותי, למה זרק אותך?" כי נגיד למה זרק אותה? היאעצבנית נניח, אוקי זרק אותה התפרצויות זעם הוא לא רצה אותה יש לה התפרצויות זעם,אוקי עכשיו "אז למה לא הלכת לטפל בזה למה את לא משתנה למענו? לא תראה זה קשה"סיפורים ומילים אז את זרקת אותו בעצם את בעצם אמרת לו "אני לא רוצה אותך ואני לאמוכנה להשתנות למענך", כי מהיבט מסוים למה הוא זרק אותך? כי היה לו רע איתך ובשנייהשהיה לו רע איתך זה בעצם השלב שאת זרקת אותו זה כמו אמרת לו "זאת אני תקבל את זה אושאל תהיה איתי" כי ברגע שידעת שאם את לא משתנה הוא לא יהיה איתך ואת לא השתנית אזאת בעצם זרקת אותו במובן מסוים.

אותו דבר הפוךנגיד הבחור אומר "היא זרקה אותי, למה היא זרקה אותך? כי ככה וככה, לא נכון אתה זרקתאותה, מתי אני זרקתי אותה?" ברגע שהיא רצתה להיפרד ממך ואתה לא השתנת בעצם אתה זרקתאותה גם עכשיו כשהיא אמרה לך "לך" זה אתה בעצם אמרת לה "תגרשי אותי" כי אם הייתרוצה להישאר היית מתאמץ להשתנות. עכשיו למה אמרתי שזה נכון ברוב המקרים ולא בכלהמקרים? כי יש מקרים שהוא יכול להגיד "זה לא תלוי בי לא משנה מה הייתי עושה לא היורוצים אותי" יכול להיות שיש מקרים כאלה, נגיד בן אדם במדבר.

ש: יש מקריםשדווקא היא ניסתה למלא את רצונו יותר מדי...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | אימון אישילחיים, מטפל, מטפל רוחני, מאמן עסקי

הכנס לאתרותהנה מעוד פסיכותרפיסט, מגשר, לקוחות, גירושיםמרצון, אושר, התמודדות עם פרידה, התמודדות עם..., להתמודד עם פרידה, כהן אליעד,רוצה ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article47681.aspx