יעוץ פוליטי, העברת מסרים, לשים לב למה שלא אומרים, איך להעביר מסרים? איך לדבר בצורה משכנעת? איך לשכנע אנשים? דיבור בצורה קיצונית, איך לא להעביר מסרים?
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 21/12/15

יעוץ פוליטי,העברת מסרים, לשים לב למה שלא אומרים, איך להעביר מסרים? איך לדבר בצורה משכנעת?איך לשכנע אנשים? דיבור בצורה קיצונית, איך לא להעביר מסרים? דיבור בצורה חדמשמעית

שלום לכולםהפעם אני רוצה לדבר על עוד היבט בנושא שכנוע בקמפיינים פוליטיים ואני רוצה לנתחהיבט בקמפיין הפוליטי של מפלגת "המחנה הציוני" נגד ביבי וזה הולך ככה, זה אומר "תשעשנים של כלום, ביבי בתשע שנים לא עשה כלום ולכן נכשלת תלך הביתה" משהו מעין זה.ההתמקדות שלי רוצה להיות במסר של "תשע שנים של כלום", אוקי אז כפי שכבר הסברתי הרבהמאוד פעמים כל מסר שמעבירים אותו יש את מה שאומרים ויש את מה שלא אומרים, לפעמיםאומרים למישהו משהו שנשמע מאוד גרוע אבל עדיין היה אפשר להגיד את זה הרבה יותר גרועובגלל שלא אמרנו את זה הרבה יותר גרוע לכן ממילא אמרנו דבר טוב.

אותו דבר הפוךלפעמים אומרים למישהו משהו טוב אבל היה אפשר להגיד הרבה יותר טוב ובגלל שלא אמרנואת זה הרבה יותר טוב בעצם אמרנו משהו טוב אבל זה בעצם גרוע. ואני אתן דוגמאמהקמפיין הספציפי הזה לדוגמא נגיד שאומרים "תשע שנים של כלום", עכשיו מה המשמעות של"תשע שנים של כלום"? תשע שנים של כלום זה כמו להגיד "לא עשית שום דבר טוב, לא עשיתשום דבר רע לך הביתה", כי מה זה כלום? כלום זה כלום, כלום זה לא טוב ולא רע. מהביבי היה רוצה שיגידו לו? "תשע שנים של טוב". בא נניח שיש לנו שלושה מושגים "טוב רעוכלום" בקצה אחד "טוב" בקצה השני "רע" ובאמצע נמצא "כלום" כי "כלום" זה לא טוב ולארע.

אז נגיד שביביהיה רוצה שיגידו עליו "תשע שנים עשית דברים טובים" וההפך של זה, זה בעצם "תשע שניםעשית דברים רעים". עכשיו כשאומרים "ביבי תשע שנים לא עשה כלום" זה בעצם להגיד הואגם לא עשה דברים רעים, אוקי אז שימו לב כשאומרים "תשע שנים של כלום" זה בעצם להגידאבל גם דברים רעים לא עשית. עכשיו אם מישהו אומר לביבי "תשע שנים לא עשית כלום" מהשני המסרים הסמויים שיש פה? מסר סמוי ראשון זה "אבל הוא יכל לעשות דברים טוביםכאילו אוקי אז מעכשיו הוא יתחיל לעשות, תראה זאת לא בעיה כל כך חמורה אומנם הוא לאעשה כלום אבל הוא גם לא גרם לנזקים אז מה הוא לא עשה? הוא לא זה וזה טוב הוא ילךלעשות את זה עכשיו מה הבעיה. טוב לא שטפת כלים לך תשטוף כלים כאילו לא עשית כלוםבסדר, אז לא עשית כלום נו אז לך תעשה עכשיו".

זאת אומרתשכשאומרים "לא עשית כלום" בעיה ראשונה זה כמו להגיד "אבל הוא יכול לעשות משהו טוב,הוא לא עשה שום דבר טוב אבל הוא יכול לעשות משהו טוב. ביבי אין לך שום תוכניתמדינית אבל הוא יכול שתהיה לו תוכנית מדינית, ביבי למה אתה לא מראה אתה התוכניותשלך? אבל הוא יכול להראות את התוכניות שלו, ביבי נכון שלא עמדת בתוכניות שלך? אבלהוא יכול לעמוד בתוכניות שלו", הבנתם זאת בעיה ראשונה במסר של כלום "כלום" פירושויכול להיות אבל יכול להשתנות אתה יכול לעשות דברים טובים. בעיה שניה במסר כשאומרים"ביבי לא עשית כלום" מה הבעיה של ביבי הוא יכול להגיד "מה לא עשיתי כלום? בואו אניאראה לכם דברים שעשיתי, עשיתי אז ועשיתי את זה יש דברים טובים שעשיתי", אוקי ולכןמאוד קל להתגונן מהמסר שאומר "לא עשית כלום" כי הוא פשוט יכול להגיד "כן עשיתי הנהאני אראה לכם מה עשיתי".

ודבר נוסףכשאומרים "ביבי לא עשית כלום" זה בעצם להגיד "גם לא עשית דברים רעים", זה כמו להגידלילד "לא הכנת שיעורים" יש "עשית שיעורים" יש "לא עשית שיעורים" ויש "עשית שיעוריםבצורה שגויה, עשית טעויות" ולהגיד "לא עשית כלום" זה בעצם להגיד "גם לא עשית דבריםרעים". בקיצור עוד נוסיף ונעמיק יש בעיה בצורת ניסוח הזאת ולכן לצורך העניין היוצריכים / יכולים להגיד "ביבי תשע שנים כבר אתה גורם לנו לנזק כי ביבי אתה תשע שניםעושה פה נזקים, ביבי אתה תשע שנים עושה נזק", עכשיו ברגע שאומרים כזה דבר ממילאהסרנו את האופציה שמישהו יחשוב שהוא לא עשה כלום אבל הוא גם לא עשה נזקים, הסרנו אתהאופציה שהוא יגיד "אבל עשיתי דברים טובים כי זה לא משנה שעשית דברים טובים אבלעשית נזקים" אנחנו מנסים למקד את השומע בנזקים ודבר נוסף גם אם הוא עשה נזקים אז גםלמה שניתן לו לתקן הרי הוא עשה נזקים הרי הוא כבר תשע שנים עושה נזקים, הוא לא מתקןשום דבר מה פתאום שהוא יתקן.

אז אנחנו גםשוללים את האופציה של "אבל הוא לפחות יכול לעשות עכשיו" לא, אנחנו רוצים להפסיק אתמה שהוא עושה אנחנו לא רוצים שביבי יתחיל לעשות דברים טובים אנחנו רוצים שהוא יפסיקלעשות דברים רעים. אוקי בקיצור זאת הייתה דוגמא ממש פשוטה איך כשאומרים למישהו"משהו רע" אם היו יכולים להגיד את זה יותר רע ולא אמרו את זה יותר רע בעצם אמרו דברטוב ולכן הרבה פעמים, אני מסביר עוד פעם הרבה מאוד פעמים כשמישהו אומר מסר צריךלשים לב לא רק מה הוא אמר אלא מה הוא יכל לומר והוא לא אמר ובכך הוא בעצם אמר כי אםמשהו נכון ב100% אז למה אתה לא אומר את זה בצורה חד משמעית.

הרבה פעמיםכשמישהו אומר מסר צריך לשאול "מה הוא אמר? אוקי, למה הוא אומר אמר את זה ככה הואיכל להגיד את זה גם בדרך אחרת, הוא יכל להגיד את זה בדרך הרבה יותר טובה והוא יכללהגיד את זה בדרך הרבה יותר טובה, בדרך הרבה יותר עדינה או בדרך הרבה יותר קשה, למההוא לא אמר את זה בדרך הרבה יותר עדינה למה הוא לא אמר את זה בדרך הרבה יותר קשה,למה הוא אמר את זה ככה למה הוא לא אמר את זה אחרת".

אוקי אז שימולב גם כשאתם אומרים מסר שימו לב לא רק למה אמרתם אלא גם למה יכולתם לומר ולא אמרתםכי הבן אדם שומע בתת מודע שלו לא רק את מה שנאמר אלא גם את מה שלא נאמר כי גם מהשלא נאמר אמרנו. אוקי אז מה שלא נאמר אומר המון, אוקי אז מה שלא נאמר אומר המוןוצריך לשים לב אם אתה רוצה להעביר מסר חד משמעי אז אם אפשר להגיד את מה שאתה רוצהלהגיד בצורה יותר חדה וברורה להגיד את זה בצורה יותר חדה וברורה למה כי אם אתה יכוללהגיד את זה בצורה יותר מדויקת יותר חדה וברורה ואתה לא אומר את זה אתה בעצם אומרשאתה עצמך לא חושב את המסר בהקצנה שלו, אתה בעצמך אומר שאתה לא מסכים עם מה שאתהרוצה להגיד ולכן צריך להגיד את הדברים בצורה חד משמעית.

אותו דבר גםבן אדם ששומעים מסר שהוא אומר ואנחנו רוצים לדעת מה הוא חושב אז גם אם מישהו אומר"לא אני לא רוצה" גם אם מישהו אומר "כן אני רוצה", סתם כמשל זה היה "רוצה ולא רוצה"עדיין כשהוא אומר "לא רוצה" הוא יכל להגיד את זה בצורה הרבה יותר קשה כשהוא אמר "כןרוצה" הוא יכל להגיד את זה עם הרבה יותר התלהבות, "למה הוא לא אמר את זה עם יותרהתלהבות, למה הוא לא אמר לא רוצה בצורה יותר קשה?" כי גם בתוך ה - "לא רוצה" יש אתה - "כן רוצה" הוא לא כל כך לא רוצה הוא רוצה אבל הוא גם לא כל כך היה מסרב וגםכשהוא אומר "כן רוצה" הוא לא כל כך רוצה כי אם הוא היה כל כך רוצה הוא היה מבטא אתזה אחרת. בקיצור לשים לב גם למה לא נאמר ולשאול "למה זה לא נאמר ככה?".

עכשיו צריךלשים לב לעוד היבט שהרבה פעמים כשרוצים לשכנע מישהו במשהו אז דווקא יש מצבים שעדיףלהגיד את זה בדרך האמצע לא להגיד את זה בדרך של מוחלטות, למה כי אם אנחנו חושביםשהוא הולך להביע התנגדות אז אפשר לנסות לעדן את המסרים. אוקי אבל בגדול כשבן אדםרוצה להעביר מסר אחד הסימנים לדעת שהוא משקר זה שהוא לא אומר את הדברים הוא לא הולךעם זה עד הסוף הוא מעביר חצאי מסרים, מסרים לא ברורים מסרים, מסרים מעורפלים מסריםשיש להם תרתי משמע מסרים לא מספיק קיצוניים "2 ועד 2 כמה זה? 4, למה לא כמעט 4 למהלא 4 וקצת?" זה 4 זה לא כמעט 4 וזה לא 4 וקצת. אם מישהו אומר "2 ועוד 2 זה כמעט 4","רגע למה כמעט 4 למה זה לא היה 2, זה לא היה 2 ועוד 2 אז למה אתה אומר כמעט 4, למהאתה לא אומר 4 למה אתה אומר זה 4 וקצת זה היה 4, מה זה לא היה 2 משהו פה לא מסתדראתה לא בטוח שזה 4, אתה לא בטוח שזה 2 אתה לא בטוח...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן אישי לחיים,גישור, קואצינג, הכוונה אישית

הכנס לאתרותהנה מעוד יועץ פילוסופי, מטפל הוליסטי, יעוץנפשי, לקוחות, לשכנע, לשכנע אנשים, יועץ אסטרטגי פוליטי, אליעד כהן, איך לשכנע...,קיצוניות ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article47737.aspx