איך לאהוב את עצמך בלי תנאים? לאהוב את השטן, איך לאהוב את עצמך באמת? לאהוב את הרע, לאהוב את מה שיש, הכל לטובה, הכל לרעה, שנאה עצמית, אהבה עצמית, כעס עצ
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

איך לאהוב אתעצמך בלי תנאים? לאהוב את השטן, איך לאהוב את עצמך באמת? לאהוב את הרע, לאהוב את מהשיש, הכל לטובה, הכל לרעה, שנאה עצמית, אהבה עצמית, כעס עצמי

אוקי אתהעכשיו שואל לגבי למה אתה צריך לאהוב את הדבר הכי רע בעולם כדי לאהוב את עצמך תשובה,אתה לא הבנת את זה אתה אומר אז אני אסביר לך הרעיון אומר שאם אתה תהיה אמיתי עםעצמך לא במאה אחוז כי במאה אחוז זה משהו אחר אבל אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, אתההבנת?

ש: כן.

אליעד: לאבמאה אחוז מאה אחוז זה משהו אחר אבל אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך המון אתה תגלה בעצמךאת הדברים הכי רעים שאתה יכול להעלות על דעתך, הכי רעים הכי נוראים הכי מפחידיםקטסטרופליים הכי רעים, אתה כל מה שסיפרו לך על השטן זה כאין וכאפס לעומת מה שאתהבכבודך ובעצמך.

ש: אתה מדברברצינות?

אליעד: אנימדבר ברצינות לא מתלוצץ איתך אתה בראת אותו אתה הוא, אתה מהווה אותו אתה מחייהמהווה ומקיים את כל השטנים ואת כל הרוע בעולם בכל יום ולילה. עכשיו מה האמת שגם אתהצד השני אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך אתה גם תראה שאתה הכי טוב הכי זה, בסדר אבלהרעיון הוא שלמה בן אדם מרגיש רע לא מהדברים הטובים שהוא מגלה על עצמו מהדבריםהרעים שהוא מגלה על עצמו.

ולכן כדילאהוב את עצמך אתה צריך לאהוב את הדבר הכי רע שקיים, עכשיו אתה אולי לא הבנת את זהכי אתה לא הבנת שיש בך את הדברים הכי רעים שקיימים אבל כן "למה אני צריך לאהובמישהו שהוא רוצח תינוקות, למה אני צריך לאהוב אותו מה אני רוצח גם ולא אוהב אותואני לא יוכל לאהוב את עצמי למה מה אני רוצח תינוקות?" אוקי אתה עוד לא גילית שאתהגם רוצח תינוקות, נכון שבצורה הפשוטה אתה לא רוצח תינוקות אבל אם אתה תסתכל עלהמהות של הפשע אתה תראה שאתה פושע בדיוק כזה ואפילו יותר גרוע.

לא רק ואפילויותר גרוע אלא שאם אתה לא מבין למה אתה יותר גרוע לא יצאת ידי חובה, אתה צריך להביןלמה אתה יותר גרוע למה אין אדם בעולם שיכול להיות גרוע יותר ממך, אתה בעיקרון צריךלהיות הכל הכי טוב והכי רע במקסימום האפשרי. אני אמרתי לך פעם אל תעביר ביקורת עלבן אדם עד שאתה לא מבין למה אתה יותר רע ממנו באינסוף גם ההפך שתבין למה אתה הכיטוב ממנו באינסוף. אתה מבין נכון?

ש: כן.

אליעד: יפה,אתה הבנת כן דבר.

ש: השאלה שליאני יודע שנגיד ביהדות לעוד תפיסות של קבלה שאומרים שהאם הכוונה היא לזה או שהכוונההיא אחרת שהרע זה רע נדמה לך שזה רע זה בעצם טוב.

אליעד: אפשרלהגיד, אוקי אותו דבר בדיוק אפשר להגיד הפוך הטוב נדמה לך שהוא טוב אבל הוא בעצםרע, עד שלא תגלה מה האמת אתה לא יודע מה האמת אפשר להגיד הכל.

ש: שנייה רגעכי אני אגיד לך כי אם אתה אומר לי שרק אני רואה את זה כרע וזה בעצם טוב אני לאאמור.

אליעד: לא אבלאני לא אמרתי את זה.

ש: מה?

אליעד: אניאבל לא אומר שזאת לא האמת המשפט הזה.

ש: איזה?

אליעד: "זה לארע זה טוב רק נראה לך כרע" אז אני אומר לאותו בן אדם אתה רואה שזה טוב הוא אומרלא.

ש: שנייה רגעאני הובנתי או לא, אני רוצה לראות שאני הובנתי.

אליעד: לא אבלהמשפט הזה הוא לא נכון בכלל כי על אותו משקל שאתה אומר "מה שנראה לך כרע זה בכללטוב" על אותו משפט אתה יכול להגיד המוח שלך אוטומטית אומר לך "אולי לא אולי מהשנראה לי כטוב זה בכלל רע", המוח אוטומטית כשאומרים לו משפט "אולי הרע הוא טוב"יושב לו במוח "ואולי הטוב הוא רע" אוטומטית קופץ המשפט ההפוך אוטומטית במוח.

ש: אולי הטובהוא רע? לא הבנתי.

אליעד: כן כלמה שנדמה לך, מה אתה אומר "הרע הזה הוא רע או טוב?" לא "הטוב הזה הוא טוב או רע?",נגיד שבא מישהו ואומר לך "אתה יודע כל מה שנראה לך כרע זה טוב" אתה אומר לו "באמתאני אספר לך את הבשורה הרעה כל מה שנראה לך כטוב זה רע אתה רק עוד לא גילית את זהחכה כשאתה תגלה תראה כמה רע יהיה לך מכל הדברים הטובים שיצאו לך כל הדבריםהטובים".

הרי מה אומריםלך "כל הדברים הרעים שקראו לך עד היום זה בכלל לטובתך אתה עוד תראה כמה טוב זההיה", "לא אתה עוד לא הבנת כל הדברים הטובים שקראו לך ושעוד יקרו לך אתה תגלה כמהזה רע", אפשר להגיד משפט כזה גם כן אפשר להגיד לו "אתה יודע נכון שזה" יפה אז עדשלא גילית בוודאות.

ש: רגע שנייהאפשר להגיד כל מיני דברים אבל מה הנכון?

אליעד: יפה,מה הנכון שכרגע אתה לא יודע זה הכי נכון. אמת או לא אמת? מה הנכון שכרגע אתה לאיודע.

ש: לא השאלהשלי האם אני צריך להגיד.

אליעד: אתה לאצריך כלום אתה צריך לבדוק מה האמת.

ש: כי אנילמשל יש לי סלידה מכל מיני התנהגויות והתייחסויות אתה מבין השאלה אם זה בריא או זהלא בריא אני לא יודע.

אליעד: כרגעאתה חושב שזה בסדר?

ש: כןבסדר.

אליעד: מההאמת הבנתי אתה שואל את עצמך האם הדברים שנראים לך כרעים ואתה משתדל להתרחק מהם האםההתרחקות שלך מהם היא בסדר או לא.

ש: כן.

אליעד: תשובהתלוי מה בא לך אם בא לך להישאר באמת היחסית זה בסדר גמור שאתה מאמין בדבר שאתה לאבטוח בו במאה אחוז, אם אתה אומר "לא אני לא מקובל עלי יחסי אני רוצה מוחלט" זה אומרשאסור לך לחשוב על שום דבר שאתה לא בטוח בו במאה אחוז שהוא נכון יותר ממה שאתה בטוחבו זה הכל. אני לא דוגמא מאמין באמונה שלמה שדבר מסוים הוא טוב ודבר מסוים רע אבלאני יודע שאני מאמין באמונה שלמה שדבר מסוים הוא טוב ודבר מסוים הוא רע.

אתה מבין אתהכוונה? אני יודע שאני מאמין שזה רע, לא רע זה גם לא טוב מה זה? שאלה אחרת אבל אנייודע שאני מאמין שזה טוב וזה רע לא באמת שזה טוב וזה רע לא באמת, באמת מה באמת?אולי לא אולי הפוך. אתה מבין את הכוונה?

ש: כן.

אליעד: בין כךובין כך כדי לאהוב את עצמך אתה צריך אהוב את הדבר הרע ביותר שקיים בעולם, הבנתלמה?

ש: כרגע אנילא יודע מה המשמעות של זה נכון או לא?

אליעד: אוקינכון כי אתה עוד לא יודע מה זה הכי רע.

ש: יכול להיותשהכי רע זה בכלל הכי טוב רק אני חושב שזה הכי רע נגיד בתפיסה מסוימת.

אליעד: אתה גםלא באמת צריך לאהוב את הדבר הכי רע אתה גם לא באמת צריך "לאהוב" את הדבר תלוי מהאתה רוצה להשיג, אם אתה רוצה "לאהוב" את עצמך אז אתה צריך "לאהוב" את הדבר הכי רעואם אתה רוצה לקמבן את עצמך אתה צריך לקבל את הדבר הכי רע זה שונה, יכול להיות "אנילא אוהב אותו אבל אני מקבל אותו" יכול להיות "אני לא אוהב אותו ולא שונא אותו" תלוימה אתה רוצה.

אם אתה רוצהלא לשנוא את עצמך בכלל אז אתה לא צריך לאהוב את הדבר הכי רע מספיק שלא תשנא את הדברהכי רע אז צריך גם לאהוב אותו כי לאהוב זה כבר שיפוטיות, שיפוטיות זה כבר כי אתה לאיכול לאהוב במאה אחוז משהו שנראה לך כרע במאה אחוז כי לאהוב זה כבר בשכל ובשכל ישטוב ורע אז אם יש טוב ורע אז אתה לא יכול לאהוב אותו כי מצד הגדרתו הוא גם רע.

יש לזה עודעניינים אבל הרעיון הכללי אומר שבך יש דברים רעים וכל שתהיה יותר מודע לעצמך ככה גםתגלה אותם וככל שתלמד לאהוב יותר דברים רעים ככה תוכל לאהוב יותר את עצמך כשתגלהבעצמך את הדברים הרעים. עכשיו זה לא אומר שתתחיל לאהוב את הפשע כי אז אתה בעצםתתחיל לשנוא את אלה שאומרים שנגד הפשע, אתה צריך גם לאהוב את הפשע וגם לאהוב את אלהשהם נגד הפשע את שניהם לאהוב אתה גם יכול להילחם בפשע אבל לאהוב אותו גם וגם. הבנתבערך?

ש: בערך.

אליעד: כאילוזה לא אומר "טוב מעכשיו יאללה אני אוהב את הרע אז אני עושה על עצמי רע" לא כי אזאתה הפכת רק לטוב את הרע כי עכשיו הרע הפך לטוב וטוב הפך לרע זה לא אומר כלום לא,מה שאתה אוהב כטוב תמשיך לאהוב אבל גם מה שאתה רואה כרע תתחיל לאהוב. זאת אומרתתאהב את זה שאתה מציל חולים אבל תאהב גם את זה שבתוכך אתה הורג חולים, כי אם אתהתגיד "טוב מעכשיו אני אתחיל להרוג אנשים" אז לא עשית כלום כי בסך הכל את הרעהפכת...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מומחה, מאמן אישימומלץ, מטפל התנהגותי קוגניטיבי, מורה רוחני

הכנס לאתרותהנה מעוד קאוצינג, ייעוץ אישי, שנאה עצמית, אימון /אימון אישי קאוצינג, כהן אליעד, פילוסופיה, אושר, תת מודע, פסיכולוג, לאהוב את מהשיש ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49198.aspx