להרגיש טוב בלי רע, השכל של אליעד כהן, מטרת הלימוד אצל אליעד כהן, מה הלימוד אצל אליעד כהן? איך להרגיש טוב? איך לא להרגיש רע? להטיל ספק, לזהות הנחות יסו
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

להרגיש טוב בלירע, השכל של אליעד כהן, מטרת הלימוד אצל אליעד כהן, מה הלימוד אצל אליעד כהן? איךלהרגיש טוב? איך לא להרגיש רע? להטיל ספק, לזהות הנחות יסוד, ללמוד אצל אליעדכהן

אני רוצהלשאול אותך שאלה ואם לא תדע את השאלה תפנה אותה אליו ואם הוא לא ידע את השאלה יפנהאותה אלי, סתם השאלה היא כזאת מה להבנתך בעצם לומדים פה ברמה הפרקטית כאילו מה זהנותן או מה הרעיון הוא נגיד שאפשר לומר שהשיטה היא להיצמד לאמת נניח זאת הטכניקהאבל מה, זאת אחת מהטכניקות או זאת המהות של הטכניקה נניח אבל מה בעצם לומדים פה זאתהשאלה. מה אתה אומר?

ש: ללמודלהטיל ספק.

אליעד: זאתהמהות של העניין לדעת להטיל ספק?

ש: להטיל ספקבכל מה שאתה בטוח בו.

אליעד: מה זהנותן?

ש: זה נותן לךלהבין שאתה בעצם נאחז.

אליעד: קודםכל אוקי ומה זה נותן שאתה מבין שזה נאחז מה זה נותן?

ש: זה נותן לךתמיד לראות את הפרספקטיבה.

אליעד: זה גםנותן לך דרך אגב או רק לי?

ש: כן.

אליעד: לאאמרת זה נותן לך.

ש: דיברתי עלעצמי.

אליעד: אמרתלך לא הבנתי אם זה כל כך טוב למה את מלבישה את זה עלי.

ש: זהאני.

אליעד: אוקיכן מה זה נותן לך?

ש: זה נותן ליבעצם יותר ביטחון או יותר.

אליעד: חוסרביטחון דווקא לא?

ש: יותר רחבהשבעצם.

אליעד: מה זהנותן לך?

ש: אין הרבההבדל בין.

אליעד: ומה זהנותן לך?

ש: נותן לי אתהחופש להיות עם מה שיש לי בצורה מלאה.

אליעד: מהשאמרת זה חלקית נכון חלקית נכון תכף נבין למה. הלאה מי יש לו עוד גרסה בא נלך עלהגרסה הפשוטה אני אתן את הגרסה שלי, אוקי אפשר להגדיר את זה בהרבה דרכים מה לומדיםפה אבל בוא ניתן איזו גרסה פשוטה מה בן אדם רוצה להרגיש טוב נכון, מה בן אדם לארוצה להרגיש רע מה בן אדם רוצה להרגיש טוב ולא להרגיש רע, מה בן אדם לא רוצה להרגישרע ולא להרגיש טוב. סבבה יפה, הרעיון הוא איך בן אדם יכול להרגיש טוב ולא להרגיש רעזה קודם כל המחויב הראשי של כל בני האדם בעולם.

עכשיוהתיאוריה אומרת שמאחורי כל תחושה רעה יש איזשהן הנחות יסוד יש איזשהם תהליכיםקוגניטיביים הנחות יסוד כלשהן שגורמות לבן אדם להרגיש רע. עכשיו דבר ראשון שלומדיםפה זה זהה את הנחות היסוד דרכים לגלות מה הנחות היסוד שגורמות לך להרגיש רע, מהקורה לך בתת הכרה כשאתה מרגיש רע גם כשאתה מרגיש טוב אבל גם בעיקר כשאתה מרגישרע.

ודבר שנישלומדים פה אחרי שזיהית את זה לדעת להטיל ספק לדעת לראות את ההפך, לדעת לראות שזהלא בהכרח נכון זה הכל. דבר ראשון שלומדים פה זה לזהות הנחות יסוד ודבר שני שלומדיםפה זה להטיל ספק ברעיונות ככל שבן אדם לומד לפתח את שתי המיומנויות האלה, מיומנותראשונה איך אני יודע לזהות את הנחות היסוד של הדברים איך אני יודע לקחת לדוגמאמחשבה כמו שהבאנו קודם בן אדם מרגיש שהוא גונב את הבנק ולדעת שזאת בעצם עוד צורה"מרגיש שאני גונב זה" זה יותר מרגיש "שגונב את הבנק" נניח.

אוקי לדעתלזהות הנחות יסוד לדעת לזהות רעיון בתוך רעיון פנימיות מהויות של דברים ולדעת להטילספק ברגע שבן אדם יש לו שתי מיומנויות עכשיו הוא תיאורטית יכול לשלוט במערכת,הרעיון זה לא להיות רובוט ולא תמיד לבדוק מה הנחות היסוד ולא תמיד להטיל ספק הרעיוןהוא שיש לך דברים טובים, לכן אני משנה ביחס למה שאת אמרת הרעיון הוא בדברים הטוביםלא להטיל ספק בדברים הטובים לא לבדוק מה הנחות היסוד או לא חייב לבדוק מה הנחותהיסוד אבל בדברים הרעים "מה הנחות היסוד? בוא נטיל ספק" זה הכל.

ועוד פעם הדרךשל בן אדם להרגיש טוב ולא להרגיש רע היא באמצעות זה שהוא מאמין למחשבות הטובותשקופצות לו לראש ולא מאמין למחשבות הרעות, נפטר מהמחשבות הרעות נשאר עם הטובות.הדרך לעשות את זה היא עוד פעם על ידי פיתוח שתי מיומנויות שאחת בלי השנייה לא מספיקטוב, שתי מיומנויות 1. מה הנחות היסוד מה הביא אותי לחשוב ככה מה גרם לי לחשוב ככה.2. האם זה נכון זה הכל.

שני הדבריםהאלה נכללים בשאלה מה האמת "האם באמת אני חושב את זה למה אני חושב את זה, מי אמרשזה נכון מי אמר שזה לא נכון" זה נקרא מה האמת. אוקי הדרך הטכניקה לפתח את שתיהמיומנויות האלה זה לשאול מה האמת אבל בגדול זה שני דברים בסיסיים תלמד לזהות הנחותיסוד ותלמד להטיל ספק בהנחות יסוד אם הן נכונות או לא זה הכל. הבנו את הסיפור וכאשרהמטרה הסופית עוד פעם, נגיד שאנחנו לומדים פה באופן כללי לזהות הנחות יסוד ולהטילספק אבל זאת לא התכלית, התכלית היא לא הטלת הספק.

התכלית היאשתהיה לך מספיק מיומנות להטיל ספק שכשהמוח שלך יגיד לך "רע לי" אתה תוכל לבוא אליולהטיל ספק ולהפוך את הרע הזה לטוב או ללא משנה או לפחות רע. אותו דבר תבדוק מה הנחתהיסוד מה המהות בן אדם לא צריך להיות רובוט בלבדוק מה המהות הרעיון הוא שתהיה מספיקמיומן לבדוק מה המהות כדי שכשיהיה לך רע אתה תוכל לזהות מה המהות ותוכל להטיל בזהספק כי אם לא תזהה מה המהות איך תטיל בזה ספק, אם לא תזהה מה הנחת היסוד איך תטילספק ולכן לפעמים אנחנו לוקחים סתם נושאים ניטרליים כאלה ואחרים והופכים את זה למהותוצורה ומה המהות של זה ומה פה ומה שם.

אבל בסופו שלדבר הרעיון הוא שתוכל בסוף, נגיד שאנחנו לוקחים נושא ובודקים מה המהות שלו כמושעשינו פעם קודמת, מה הרעיון? הרעיון הוא להרגיל את המוח לראות מהויות ואז בעצם זהלראות דברים בצורה מופשטת ואז בעצם כשיש לך איזה רצון אתה יכול לראות אותו בצורהמופשטת לראות את המהות שלו ואז דרך זה אתה יכול נגיד להטיל בו ספק. בסוף עוד נוסיףונעמיק בן אדם בשביל להרגיש טוב צריך להאמין לטוב וצריך לא להאמין לרע, בשביל לאלהאמין לרע צריך לזהות את הנחות היסוד ולדעת להטיל ספק ולראות את זה כמיומנות בןאדם שרוצה להרגיש טוב ולא להרגיש רע צריך מיומנות.

עכשיו בנוסףלזה גם צריך את המיומנות לדעת לשלוט שלא להטיל כמו רובוט להטיל ספק בהכל או להאמיןלהכל צריך לדעת גם לזהות "רגע זה רע? אני אטיל ספק, זה טוב? אני אאמין". הבנו כן מהאתה אומר?

ש: זה משהויחסי שאנחנו לומדים פה אני מבין.

אליעד: אתהיכול אפשר לשאול מה התועלות שיכולות לצאת מזה אם אתה תעשה את זה בצורה אבסולוטיתאתה גם תוכל נגיד להיות אלוהים נניח אתה תוכל להגיע להארה רוחנית נניח, תוכל לאושררוחני אושר מוחלט נניח. אוקי זה מה התועלות שיוצא לך מזה כי תלוי איזה דרגת הקצנהאתה תיקח את זה, אם אתה תגיד "אני מאמין רק לאין שכל ונצמד לשכל" לא יודע זה כבר מהיכול לצאת לך מזה במאה אחוז נגיד אבל בגדול עוד פעם להבין שיש פה פיתוחמיומנות...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | פסיכותרפיההוליסטית, מטפל רב תחומי, קואצינג, קואצינג מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד מנטורינג, פסיכותרפיה הוליסטית,מטרת הלימוד אצל אליעד, להטיל ספק, רגש, איך לא להרגיש..., איך..., להרגיש טוב,אליעד כהן, איך ל... ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49225.aspx