תרגול מיומנות, האם תרגול עוזר? כמה לתרגל? שיפור מיומנות, פיתוח מיומנות, התפתחות אישית, פתרון בעיות, איך לנתח בעיה? רכישת מיומנות, שיפור הישגים, התפתחו
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

תרגול מיומנות,האם תרגול עוזר? כמה לתרגל? שיפור מיומנות, פיתוח מיומנות, התפתחות אישית, פתרוןבעיות, איך לנתח בעיה? רכישת מיומנות, שיפור הישגים, התפתחות אישית, העצמהאישית,

מה אתהאומר?

ש: אוקי הבנתיאז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד?

אליעד: התרגולעובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיההמקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזהזה לא יעבוד.

ש: אז אם כךאז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו.

אליעד: לאמובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור להם את הבעיה, זה מה שיש אנשיםשחושבים.

ש: לא אנימדבר ביחס לשאלה שמתי התרגול עובד ביחס לשאלה הזאת.

אליעד: נגידבן אדם מנסה להרים משקל מסוים והוא לא מצליח אז אומרים לו תתרגל ותתרגל עד שתצליח,זה בהכרח יצליח אם הוא יתרגל מספיק פעמים אז הוא יצליח יכול להיות שהוא לא מצליח כיחסר לו משהו אחר מה זה קשור לתרגול בכלל, יש אנשים שחושבים שתרגול זה פותר בעיות"תתרגל אין בעיה תתרגל וזה יסתדר לך, מה שאתה צריך לעשות זה לתרגל את זה יותר".

מישהו אומר"אני לא מצליח לעשות משהו, טוב תתרגל את זה, אני לא מצליח לנהוג, אתה צריך לתרגליותר, אני לא מצליח להתחיל עם בחורות, תתרגל יותר, אני לא מצליח זה, תתרגל פשוט אתהצריך לתרגל וזה יסתדר תתרגל הכל יסתדר" מה מי אמר לא תמיד אם תתרגל זה יסתדר תלויאם הבעיה המקורית נובעת מחוסר תרגול, אם זה דבר שצריך לזכור אותו במוח והבעיה היאשאתה לא זוכר אותו וצריך לזכור אותו באופן אקראי אז הדרך לזכור אותו זה על ידיתרגול אבל יש דברים.

ש: זה תמידעוזר?

אליעד: כןתמיד זה יעזור לך כי זאת הגדרה שזה עוזר.

ש: אתה יכולללמוד מילה ולא לזכור אותה.

אליעד: איןאפשרות כזאת.

ש: אבל ישאפשרות.

אליעד: אני לאמכיר אפשרות כזאת.

ש: אז בואתוכיח לי בהיגיון למה אתה חושב שאם הוא יחזור עליה.

אליעד: אני לאיודע אבל ככה זה בעובדות, אמרתי לא מחויב שיזכור אחרי מיליון שנה מחויב שאם הוא חזרעל זה מאה פעמים הוא זוכר את זה יותר מאשר אם הוא לא חזר על זה מאה פעמים, יכוללהיות שהוא צריך לחזור על זה מיליון פעמים אז תתרגל עוד תתרגל לא מספיק מאה מאתיים,לא מספיק מתאיים מיליון לא מספיק מיליון מתאיים מיליון תתרגל, אם מראש הבעיה הוגדרהכתהליך אקראי יש פה תהליך אקראי שאתה צריך לזכור משהו אז תתרגל אבל לא תמיד זהעניין של תרגול.

ש: אבל אניחושב שנראה לי שגם אם הוא יחזור הרבה פעמים זה לא הפתרון באמת.

אליעד: מה בןאדם נגיד הוא מסתבך בלקשור את השרוכים אומרים לו "מה הבעיה תתרגל את זה אני אסבירלך איך ותתרגל וזה יעבוד לך" אבל זה לא נכון בא תבין למה הוא מסתבך, תבין למה הואמסתבך ואז תראה שאולי חסר לו מיומנות לאיך להכניס את החור או את השרוך לחורנגיד.

ש: ואז זהעובד ואז אם הוא מתרגל איך לעשות את זה?

אליעד: לאתמיד אבל יכול להיות שלפעמים נגיד הוא רועד ביד יכול להיות שאיכשהו.

ש: מכניס אתזה מלמטה ולא מלמעלה.

אליעד: משהולא יודע הוא עושה משהו לא נכון.

ש: אבל אם הואיתרגל את זה כמו שצריך אז כנראה הוא.

אליעד: לאבהכרח המהות היא שלא תמיד הוא צריך "תתרגל ותתרגל תהיה כמו copy paste תעשה copypaste תהיה כמו חמור תחזור על זה" זה לא תמיד עובד גם כן, אתה רוצה שכל פעם שתהיהלך בעיה יגידו לך תתרגל לדוגמא אני אתן לך דוגמא, נגיד שאתה אומר "קשה לי להתמידבמקום עבודה" אז יגידו לך "טוב תתרגל פשוט לך לשם עוד פעם ועוד פעם וזה יסתדר" זהתמיד ככה? לא.

מה שצריךלעשות זה לשאול למה אתה לא מצליח להתמיד ולראות יכול להיות שלפעמים זה עניין שלתרגול פשוט אתה לא רגיל תעשה את זה מספיק פעמים עד שתהיה רגיל ולפעמים זה לא ענייןשל תרגול, לפעמים זה עניין שיש שמה בעיה אחר שיש לך שם בעיה שאתה צריך לדעת לפתוראותה זה לא רק "תתרגל תבוא עוד פעם ועוד פעם עד שזה ייפתר" לא תמיד זה עניין שלתתרגל, תתרגל זה כמו "תעשה עוד פעם" לא תמיד "תעשה עוד פעם" אז פתרת בעיה. אתההבנת?

ש: מה שפה עודלא הבנתי אני לפחות לא יודע בדיוק כשמתרגלים דבר זה עובד.

אליעד: גם אנילא יודע למה זה עובד ככה לא יודע למה זה ככה.

ש: אז יכוללהיות.

אליעד: לאיודע למה זה ככה אבל ככה.

ש: יכול להיותשזה מפריע אחרי שחזרתי הרבה פעמים.

אליעד: אתהפה?

ש: כן.

אליעד: אמרתיגם אני לא יודע למה זה ככה אני לא יודע למה זה ככה אין לי מושג אבל אני יודע שזהככה, אני לא יודע למה חוקי הפיזיקה כאלה אבל אני יודע שהם כאלה, למה כשמתרגלים זהעובד לא יודע אפילו למה העולם קיים אני לא יודע, לא יודע אבל אני יודע שאם הואיתרגל זה יעבוד זה יעבוד יותר זה מה שאני יודע.

ש: מאחר ואתהלא יודע למה התרגול עובד אז אתה לא יכול להגיד אם הפתרון הוא התרגול אז התרגוליעבוד.

אליעד: לא,אני יכול להגיד ואתה יכול להגיד שזה לא מחויב כי אולי החוקים השתנו אם אני יודעשחוקי הפיזיקה הם x אני יכול להגיד אם תכניס את הנייר לאש הוא יישרף ואתה יכוללהגיד בהנחה שחוקי הפיזיקה השתנו לא בהכרח שהוא יישרף שזה גם נכון, גם אם זה סיבתיוזה לא תרגול גם לא בטוח שזה יעבוד אולי הסיבתיות תשתנה. הבנת? נניח שזה לא תרגולנניח שזה סיבתי אז אתה יכול להיות בטוח שזה יעבוד אם החוקיות תשתנה פתאום ואם איןקשר בין אירוע לאירוע.

ש: מה שלאמספיק ברור לי.

אליעד: לאמספיק ברור לך את התשובה שאני נתתי.

ש: כן איך אנימחליט שהפתרון הוא התרגול?

אליעד: אתהמנתח את הבעיה ואתה שואל את עצמך ממה נובעת הבעיה לפעמים אתה תגיע למסקנה שהבעיהנובעת מזה שאתה פשוט צריך לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם לפעמים הבעיה מבחינתך תנבעמזה שאתה לא הבנת משהו שפספסת משהו שחסר משהו. בן אדם נגיד אומר "כל פעם שאני באלהוריד את הסיר מהאש שורפות לי הידיים" מה אומרים לו "תתרגל" או אומרים לו "תיקחכפפות"? אומרים לו "תתרגל" זה לא קשור לתרגול אולי זה שורף כי הוא צריך לקחת כפפותמה קשור "תתרגל" עכשיו.

ש: איך הגעתלדוגמה הזאת?

אליעד: כי קפץלי משהו אחר ואז אמרתי נביא דוגמא אחרת.

ש1: קבלתתשובה?

ש2: לא,בסדר.

אליעד: קיבלתשובה יחסית פשוט תקשיב בעין ראיתי שם גז אתה מבין כאילו.

ש: ואם אין לאאפשרות להביא כפפות נגיד אז להגיד לו תתרגל, אני רוצה לדעת מתי להגיד לו לתרגל ואםאין כפפות נגיד אז להגיד לו לתרגל?

אליעד: לא גםלא תגיד לו "התרגול לא יעזור לך פה".

ש: למה הוא לאיעזור?

אליעד: כיבאמת זה לא יעזור לו.

ש: למה לאיעזור?

אליעד: כי אםהסיבה המקורית שהיד שלו נשרפת זה מהאש מה יעזור שהוא יתרגל את זה עוד פעם ועוד פעםהיא כל פעם תישרף מחדש.

ש: יכול להיותשהיד תתרגל לאש.

אליעד: אתהיודע שזה לא הפתרון בהנחה שהוא לא רוצה שהיד תישרף ואז מה העניין שהוא צריך לתרגלעוד פעם ועוד פעם. יש אתה הסיפור עם הרשלה שאמר שכל פעם שהוא שותה תה כואבת לו העיןאז מה אמרו לו "תוציא את הכפית" לא תמיד צריך לתרגל עוד קודם כל תבדוק מה הבעיהלפני שרצים לפתרון...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל רב תחומי,אימון אישי לחיים, מומחה, קואצינג מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד יועץ טיפולי, טיפול אישי, איך ל...,רוחניות, התפתחות, אימון אישי, התפתחות, האם תרגול עוזר..., פילוסופיה, שיפורמיומנות ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49246.aspx