איך לטפל בהתנגדויות? שינוי עמדות, דיאלקטיקה, טיפול בהתנגדויות, ויכוח בין דתי לאתאיסט, ויכוח בין דתי לחילוני, ויכוח בין בני זוג, ויכוח בין הורים וילדים
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 16/07/16

איך לטפלבהתנגדויות? שינוי עמדות, דיאלקטיקה, טיפול בהתנגדויות, ויכוח בין דתי לאתאיסט,ויכוח בין דתי לחילוני, ויכוח בין בני זוג, ויכוח בין הורים וילדים, אומנות הויכוח,דיבייט, רטוריקה,

מה השאלהשלך?

ש: אוקי השאלההיא כזאת כשאתה בקונפליקט.

אליעד:כשמישהו בקונפליקט בוא ניתן טיפ יש אני יש אתה יש הם, יש אנחנו יש מישהו יש בדרךכלל לא יודע, אם אתה אומר משהו שהוא לדעתך נכון בדרך כלל תגיד כשמישהו, אם זהרלוונטי רק אלינו תגיד אנחנו אם זה רלוונטי אליך תגיד אני אלי אז אתה, אתה מדברבאופן גנרי תגיד כשמישהו.

ש: אוקיכשמישהו נמצא בקונפליקט עם מישהו אחר.

אליעד:כן.

ש: ומישהו א'מבין ומסביר גם.

אליעד: חושבשהוא מבין.

ש: חושב שהואמבין.

אליעד:כן.

ש: למה השניטוען את הטענה שלו.

אליעד:כן.

ש: והוא מסבירלו מגלה אליו אמפתיה והכל כייפי ויש הבנה ביניהם, עכשיו כשזה בא לצד השני זאת אומרתשעכשיו מישהו ב' צריך להבין את מישהו א'.

אליעד:נכון.

ש: הוא מסרבלהבין.

אליעד: לא אתהמתכוון להגיד שכשמישהו א' צריך להסביר את עצמו למישהו ב' הוא לא מצליח להסביר אתעצמו למישהו ב'.

ש: לא הואהצליח להסביר השני גם הסכים איתו.

אליעד: אז הואהבין אותו.

ש: מישהו ב'הבין את מישהו א'.

אליעד: כןאוקי אז?

ש: הוא הביןשמישהו א' הבין את עצמו.

אליעד: הבןאדם הראשון הסביר את עצמו, שני אנשים התווכחו הבן אדם הראשון הראה לשני שהוא מביןאותו.

ש: יפה.

אליעד: כןהלאה, הראה לשני שהוא מבין אותו דהיינו, שהראשון מבין את השני והשני הסכים שהראשוןמבין אותו.

ש: יפה עכשיוכדי לאיזושהי תוצאה חיובית נניח בהנחה שהמישהו הראשון בעצם המטרה שלו היא שהשנייכבד את דעתו.

אליעד: שישנהאת דעתו אתה רוצה ש - x ישנה את דעתו ויסכים איתך.

ש: בדיוק.

אליעד:כן.

ש: אז עכשיוצריך כאילו איך הופכים את כללי המשחק שהמישהו השני יסביר עכשיו אותי.

אליעד: אתהצריך לדעת להסביר את עצמך ולהסביר לו את עצמך מה אתה רוצה ממנו.

ש: לא אבל הואצריך כאילו להבין מה אני.

אליעד: נכוןואתה צריך להסביר לו כאילו מה אתה, אתה צריך להסביר לו אתה יכול להגיד הוא לא מביןאותי ואתה יכול להגיד אני לא מצליח להסביר לו.

ש: אוקי ואזעד להגיע למצב שהוא יבין אותי.

אליעד: בדרךכלל בוא נסתפק בכך שהוא יבין את עצמו, בדרך כלל הבן אדם מה שהוא אמר הוא לא מביןהוא אמר משהו הוא לא מבין למה הוא חושב את זה אתה עוד מצפה שהוא יבין אותך אפילו אתעצמו הוא בקושי הבין.

ש: אז ההנחההיא שאחרי שאני אראה לו שאני מבין אותו והוא אני אסביר לו.

אליעד: המטרההיא שאתה אמור להראות לו שאתה מבין אותו זה כדי להרגיע אותו שהוא לא יגיד "אולי אםהייתי מסביר לו את עצמי יותר טוב הוא היה מסכים איתי, אני אסביר לך שתראה שאתה לאיכול להסביר את זה יותר טוב, שלא יהיה לך ספק שאולי יש משהו שאני מפספס, לא מפספסשום דבר את כל מה שאתה מבין אני מבין ויותר מזה אני מבין ועדיין אני חושב הפוךממך".

ש: ואבל צריךלנסות להסביר לו את דעתי.

אליעד: נכוןאמת ולא תמיד תצליח להסביר לו אבל מה שכן אני מציין שיכול להיות שאתה לא מבין למההוא לא רוצה להבין אותך כי כשהוא לא מבין אותך זה לא תמיד לא מבין אותך לפעמים זהלא רוצה להבין אותך.

ש: לא רוצה אזיש סיבה נוספת.

אליעד: נכוןהוא מבין שמה שאתה אומר זה נכון אבל הוא לא רוצה לחשוב את זה כי זה יעשה לו רעבצורה כלשהי, צריך לראות מה הרע שזה יעשה לו ואיך פותרים לו את הצורך הזה. עכשיוקודם אמרתי שלא תמיד צריך להסביר לשני את עצמו נכון, אמרתי שזאת הדרך הכי טובה אבלאמרתי שזה לא תמיד נכון כי יש מצבים נגיד שמישהו אומר דעה ולפעמים רוצים לערער אותולגמרי כאילו שהמטרה היא לשגע אותו.

גם אם מה שהואאומר זה נכון אתה יכול לתקוף אותו תתקוף אותו תבלבל אותו, תתיש אותו תשגע אותו אלתסכים איתו בכלום גם אם הוא יגיד לך עכשיו יום "לא נכון לילה עכשיו", זה לא תמידצריך להסכים איתו תלוי מה רוצים כי אם נגיד לדוגמא רוצים להשפיל אותו ואז אם נשפילאותו נוציא אותו מריכוז ואם נוציא אותו מריכוז הוא נוכל לבלבל אותו בדברים אחריםנגיד.

או נגידשרוצים להשפיל אותו נגיד שמה שהוא אמר זה נכון אבל נכון מהיבטים מסוימים ואנחנורוצים שאנשים אחרים ששומעים אותו יחשבו שהוא טיפש ואז אנחנו תוקפים אותו ולא אומריםלו "מה שאמרת זה נכון מהיבט מסוים" כי יש לנו אינטרס שהוא יצא טיפש, כי אם אתה אומרלו שמה שהוא אומר זה נכון מהיבט מסוים אתה בעצם הופך אותו לחכם יחסי ואנחנו רוציםשהוא יחשוב שהוא טיפש או שתהיה אווירה שהוא טיפה.

יש גם מצביםשצריך לעשות עוד שיכלול "מה יש יותר סיכוי שהוא יסכים איתי אם אני אסביר לו את עצמוואחר כך אני אסביר לו את עצמי או אם אני ישר אסביר את עצמי בלי להסביר לו את עצמו"כי לפעמים אם אתה תסביר לו את עצמו ואחר כך את עצמך ברגע שהסברת לו את עצמו הואיצליח להבין את עצמו ולא יצליח להבין אותך ועכשיו הוא עוד יותר חושב שהוא צודק.ולכן צריך לעשות בהתחלה שיכלול "מה יש יותר סיכוי שהוא יבין אותי אם אני אגיד לותעזוב את זה או אם אני אגיד לו קח את זה ואז אני אקח לו את זה חזרה".

ש: זה בעוצמהשל הרצון שלו.

אליעד: תלויבכוח שלך.

ש: לא אבל אםיש לו מאוד רצון מאוד חזק.

אליעד: אם ישלך מאוד כוח אז.

ש: גם אצלנואצלי אבל אם יש לו רצון.

אליעד: אם ישלך כוח מאוד מאוד חזק, אתה פשוט מנסה לזרוק את האחריות עליו שתלוי ברצון שלו ואנימנסה להסביר שזה תלוי בכוח שלך.

ש: אוקי לאאני אומר מתי השיטות למשל נגיד יש מישהו.

אליעד: מישהועכשיו ביומיום מתווכח איתך על משהו אפשרות אחת אתה אומר לו "קח את זה" ואחרי שהוארגוע שזה כבר אצלו אז אתה לוקח לו את זה ואפשרות שנייה שאתה אומר לו "לא תן לי אתזה", אתה צריך לעשות חישוב "מתי יהיה לי יותר קל להוציא את זה ממנו אם אני אתן לואת זה ואז הוא יירגע ואז אני אקח לו את זה" או "לא אני אסור לי לתת לו את זה כי אםאני אתן לו את זה הוא יכול להשאיר את זה אצלו צריך ישר לקחת לו את זה".

זה כמובאומנויות לחימה יש אומנות לחימה שאומרת לך תהדוף את המכה ויש אומנות לחימה שאומרתלך תזרום עם המכה תספוג את המכה תוביל את המכה, מה עדיף תלוי בהקשר אין לזהחוקים.

ש: לפעמים בןאדם שמשקר והוא זורק איזה רעיון אז הוא לא באמת מאמין בזה אבל ברגע שאתה מראה לושאתה מבין אותו אז הוא בכלל אומר "וואלה עוד אחד חושב כמוני".

אליעד: לכןאמרתי מההתחלה שצריך לבדוק למה הוא אמר את מה שהוא אמר האם הוא אמר את זה אקראי אוסיבתי.

ש: אולי הואבכלל צודק...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מורה רוחני,מטפל, מאמן אישי לחיים, מטפל אישי

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי, אימון עסקי, אליעד כהן, רוחניות,איך לטפל..., שינוי עמדות, אתיאיזם, דיאלקטיקה, זוגיות, זוגיות ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49261.aspx