חוסר ביטחון עצמי, איך לרכוש ביטחון עצמי? איך להעלות ביטחון עצמי? איך ליצור ביטחון עצמי? איך להיות בטוח בעצמך? איך להעריך את עצמך? הערכה עצמית, איך לשפ
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 16/07/16

חוסר ביטחוןעצמי, איך לרכוש ביטחון עצמי? איך להעלות ביטחון עצמי? איך ליצור ביטחון עצמי? איךלהיות בטוח בעצמך? איך להעריך את עצמך? הערכה עצמית, איך לשפר ביטחון עצמי? שיפורביטחון עצמי,

עכשיו נניחשבן אדם יש לו חוסר ביטחון עצמי הוא מרגיש שיש לו חוסר ביטחון עצמי, אוקי ואזשואלים אותו "למה יש לך חוסר ביטחון עצמי" אז הוא אומר "יש לי חוסר ביטחון עצמי"נגיד "למה לא עשית את זה ואת זה? אני מרגיש שי לי חוסר ביטחון עצמי, למה יש לך חוסרביטחון עצמי? אני מרגיש שאני לא טוב מספיק, לא מספיק טוב". עד כאן יכול להיות סיפורכזה והשאלה היא מה הנחות היסוד, עכשיו ואז כדי לצאת מזה נניח צריך לבדוק מה האמתלבדוק את הנחות היסוד ולבדוק אם הן אמת. מה הנחות היסוד של הבן אדם זאת השאלה, בןאדם אומר "יש לי חוסר ביטחון עצמי כי אני לא מספיק טוב".

ש: קודם כלבשביל לעשות משהו הוא חושב שהוא צריך להיות טוב.

אליעד: אתההבנת מה אני שאלתי מה אני שאלתי?

ש: מה הנחותהיסוד.

אליעד:כן.

ש: של אדםשחושב שאם הוא רוצה לעשות איזה פעולה והוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב.

אליעד: לא, בןאדם אומר "אין לי ביטחון עצמי, למה אין לך ביטחון עצמי? כי אני מרגיש שאני לא מספיקטוב", עכשיו אנחנו עוזרים לו לבדוק מה האמת אז מה הוא צריך לשאול את עצמו?

ש: קודם כלהבסיס הוא חושב שלעשות משהו הוא צריך ביטחון עצמי ובשביל ביטחון עצמי הוא צריךלחשוב שהוא מספיק טוב, לא חזרתי על זה פשוט.

אליעד: אוקיעוד פעם אז מה השאלות שהוא צריך לשאול את עצמו?

ש: "האם בשביללעשות משהו אני צריך ביטחון עצמי, האם בשביל ביטחון עצמי אני צריך להרגיש שאניטוב?" זה שתי שאלות כאילו שאני רואה אותן ישר.

אליעד: כןזהו?

ש: רגע לא ישעוד הרבה.

אליעד: לאיודע אני שואל.

ש: עוד שתייםשלוש, לא זה מה עוד אני צריך לחשוב עוד קצת.

אליעד: הכיפשוט "האם אני טוב". עכשיו רוב האנשים עוד פעם נגיד שיש להם בעיה של חוסר ביטחון,נגיד בן אדם יש לו בעיה של חוסר ביטחון עצמי "למה אתה מפחד? אני מרגיש שאני לאמספיק טוב, אוקי בא נבדוק האם אתה מספיק טוב?" אבל זה לא נכון יש פה עוד הנחת יסוד,כאילו זה נכון שצריך לבדוק האם אתה מספיק טוב אבל צריך גם לבדוק את הנחת היסודשאומרת שאם אתה לא מספיק טוב אז אין לך ביטחון עצמי זאת גם כן הנחת יסוד.

יכול להיותשאתה לא מספיק טוב ועדיין אתה יכול להיות לך ביטחון עצמי ומה שהוא אמר זה גם כן האםבכלל חייב שיהיה לך ביטחון עצמי שזה דומה ל..., אוקי עכשיו מה זה ביטחון עצמי מה זהאומר נגיד בהקשר הזה נגיד בן אדם רוצה לבדוק אם הוא מספיק טוב או לא איך הוא יכוללבדוק איך בודקים?

ש: טוב ביחסלמה?

אליעד: יפה אזטוב ביחס למה, איך בודקים איך יודעים?

ש: נניח ביחסלמטרה שהוא הגדיר לעצמו ביחס לאחרים.

אליעד: אם בןאדם אומר "אין לי ביטחון עצמי כי אני לא מספיק טוב" אז איך אנחנו צריכים לבדוק אםהוא מספיק טוב או לא?

ש: שואליםאותו "באיזה נקודה אין לך ביטחון עצמי", יכול להיות שהוא טוב בזה אבל בזה הוא לאמרגיש טוב אז "במה אתה חושב שאתה לא מספיק טוב באיזה נושא".

אליעד: לאקודם צריך לבדוק מה זה חוסר ביטחון עצמי "אני מרגיש לא בטוח בעצמי לנסוע, למה? אנילא מספיק טוב לנסוע" זאת השאלה האם אתה לא מספיק טוב ביחס ל - לנסוע והאם זה שאתהלא מספיק טוב בלנסוע אמור לגרום לך להרגיש חוסר ביטחון עצמי מלנסוע אולי נכון אתהלא מספיק טוב בלנסוע אבל אתה עדיין יכול לנסוע.

ש: טוב יש לךסיבה ותוצאה עיקרית.

אליעד: אוקי,עכשיו מה שבאתי בעצם להגיד בנושא הזה שהמחשבה הפשוטה שאומרת "אין לי ביטחון עצמיאני לא מספיק טוב" אז רוב האנשים יבדקו "רגע אני באמת טוב אני לא טוב אני כן טוב"אבל יש פה עוד הנחות יסוד "האם בכלל אתה אמור להיות מספיק טוב חייב שתהיה מספיקטוב, אולי זה טוב שאתה לא מספיק טוב". עכשיו לפעמים בן אדם מרגיש שהוא לא מספיק טובבאופן כללי באיזה תחום ואז התחושה הזאת שהוא לא מספיק טוב באופן כללי באיזה תחוםמשתלשלת לו לעניין אחר.

ויש עוד דברשלפעמים בן אדם לא מספיק טוב בתחום מסוים אבל למשימה הספציפית בתחום מסוים הוא כןמספיק טוב נגיד אתה לא מספיק טוב כנהג מרוץ אבל אתה מספיק טוב כנהג לנסוע מפהלמכולת, נגיד שבן אדם הוא לא מספיק טוב בלנסוע בכלל נגיד אבל עדיין לשים את הרכבלהכניס אותו לחניה נגיד שהוא כן מספיק טוב. אז לכן צריך לראות ספציפית מה ספציפיתאתה רוצה לעשות ועם מה ספציפית אתה מרגיש חוסר ביטחון והאם ביחס לזה אתה מספיק טובאו לא ונניח שאתה לא מספיק טוב האם זה אמור למנוע ממך את עשיית הפעולה, עכשיולכאורה כן אם אתה לא מספיק טוב אל תעשה את הפעולה.

ש: השאלה מההנזק שיכול להיות אולי.

אליעד: בדיוקאז השאלה נזק מול תועלת, נגיד אוקי אתה אומר "אני לא מספיק" אוקי ואז מה נגיד שאתהבאמת לא מספיק טוב להחנות את הרכב ואז מה יכול להיות שהרכב יידפק ואז מה אבל אוליהתועלת שתיווצר מזה שנסה להחנות את הרכב יותר גדולה מהנזק שיגרם לרכב סיכוי מולסיכוי, כאילו גם אם אתה לא מספיק טוב ויש לך חוסר ביטחון עדיין אולי יכול להיותשאתה צריך לעשות את הפעולה. אני חוזר ואומר עוד פעם שמה שאני מנסה להגיד זה שיש פההרבה הנחות יסוד זאת לא הנחת יסוד אחת יש פה כמה וכמה הנחות יסוד אפשר לבדוק אתכולן. הבנו את הסיפור?

ש: אפשרלהוסיף שבן אדם יכול להיות בנקודת זמן מסוימת שהוא מרגיש חוסר ביטחון אבל בנקודתזמן אחרת באותו נושא באותה פעולה הוא יעשה את זה כמו שצריך.

אליעד:שמה?

ש: בנקודתהזמן המסוימת הזאת אין לא תחושה טובה לפעילות מסוימת ובנקודת זמן אחרת כן יש לוביטחון עצמי לעשות את הדבר הזה.

אליעד: עכשיוהשאלה היא איך בגדול בן אדם שנגיד רוצה ביטחון עצמי מה הוא צריך לעשות כעיקרון מההתשובה?

ש: קודם כללהגדיר לעצמו שהוא רוצה, בסדר אחרי זה הוא צריך ללמוד את אותו.

אליעד: זאתהתשובה?

ש: צריך ללמודאת אותו נושא שהוא רוצה.

אליעד: זאתהתשובה?

ש: בינתייםכן.

אליעד: גרועמאוד יש לך עודף ביטחון עצמי. מה עושה בן אדם שמרגיש שאין לו ביטחון עצמי ורוצהשיהיה לו ביטחון עצמי מה הוא עושה?

ש: שתי פעולותהוא יכול לעשות את זה.

אליעד: כן מההראשון?

ש: אני לאזוכר אבל אחד אני זוכר או לשלול את זה כאילו "מי אמר שאני חייב ביטחון עצמי".

אליעד: לא זהמה לעשות כדי לא להצטרך ביטחון עצמי אבל מה לעשות כדי להשיג ביטחון עצמי, מה התשובהמה עושה בן אדם שקם בבוקר ומרגיש רע מזה שאין לו ביטחון עצמי ורוצה שיהיה לו ביטחוןעצמי מה הוא צריך לעשות?

ש: או שמשנהאת עצמו או שהוא משנה את המציאות.

אליעד: לא, מההוא עושה דבר ראשון קודם כל מה הוא שואל?

ש: להגדיר מהזה ביטחון עצמי.

אליעד: לאקודם כל הוא שואל מה האמת בכלל מה האמת.

ש: מה זאתאומרת "האמת היא שאני רוצה ביטחון עצמי".

אליעד: באנבדוק לא יודע.

ש: הרי נתת אתהשאלה שהוא רוצה.

אליעד: אוקיעכשיו נניח שהוא החליט "כן מה האמת? שאני רוצה", אוקי עכשיו מה צריך לעשות לבדוק?לבדוק מה האמת למה באמת אין לך ביטחון עצמי בא נראה מה האמת. הרי יש שתי אפשרויות,מה זה חוסר ביטחון עצמי שהוא מרגיש לא בטוח בעצמו לבצע את המשימה כדי להשיג ביטחוןלהשיג ביטחון עצמי אתה לבדוק מה האמת "למה אני מרגיש שאני לא בטוח בעצמי לבצע אתהמשימה מה האמת" אם יתברר שאתה טועה ואתה יכול להיות בטוח בעצמך שיש לך את היכולתוהסיכוי להצליח ואתה יכול להיות בטוח בעצמך ממילא קיבלת ביטחון עצמי.

אם יתבררשחוסר הביטחון העצמי שלך הוא מוצדק וניתן לפתרון, דהיינו, יש לך חוסר ביטחון עצמיכי לא למדת למבחן האמת היא שלא למדת למבחן האמת היא שאתה לא יודע את החומר והאמתהיא שיכול להיות שתיכשל אבל האמת היא שגם על פי ההיגיון אתה יכול לשנות את זה אזתלמד ותראה איך אתה יכול לפתור את זה, אז תעשה את זה ויבוא לך הביטחון העצמי כיאבדת לפי האמת. ואם יתברר שמצד האמת אין לך ביטחון עצמי וגם לא ניתן לטפל בזה אזעדיף שלא יהיה לך ביטחון עצמי כי זאת האמת שבאמת אתה לא יכול להיות בטוח בעצמך.

ש: חצי תשובהלזה.

אליעד: למהחצי תשובה.

ש: החלקהשני.

אליעד: לאהתשובה היא שצריך לחפש את האמת בן אדם אומר "יש לי חוסר ביטחון עצמי, ממה נובעהחוסר הביטחון העצמי שלך ממה למה בא נראה מה האמת, מהה המשימה שאתה צריך לבצע ולמהאתה לא בטוח בעצמך כשאתה צריך לבצע אותה בא נראה מה האמת" כל השאר זה סיפוריםואגדות. אם האמת היא שאתה יכול לבצע תבצע אם האמת היא שאתה לא יודע אם אתה יכוללבצע או לא אז האמת היא שאתה לא יודע זאת האמת, עדיף שמראש תהיה עם חצי ביטחון עצמיכי מה האמת שיכול להיות שתיכשל זאת האמת עדיף שתהיה בחצי ביטחון...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קואצ'ר, ייעוץאישי, מאמן עסקי, אימון אישי ועסקי

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי, אימון עסקי, חינוך, לשפר ביטחון,הסוד, להיות..., להיות בטוח, חוסר, רוחניות, פסיכולוג ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49302.aspx