יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 18/07/16

יעוץ זוגי, מתילתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות,לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשית, לא נמשכת מינית, חוסרמשיכה מינית,

איך יכוללהיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זהשהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגעואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעםאתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופנייםוהוא מרוצה מהאופניים ואין לו בעיה עם זה שקנית לו אופניים כאילו אין לו בעיה עם זהשקנית לו את האופניים.

זאת אומרת אםמישהו אחר היה קונה את האופניים זה בסדר וגם בסדר שאתה קנית לו את האופניים. איךיכול להיות שבדרך סיבובית זה יגרום לו אחר כך נגיד לא לעשות שיעורים נגיד נניחדווקא בגלל שקנית לו אופניים או נגיד זה יגרום לו לא לכבד אותך?

ש: בגלל שהואמרגיש שהוא לא נותן משהו בתמורה.

אליעד: אתהשמעת מה אני שאלתי אתה פה בכלל?

ש: איך זהגורם להתרחקות.

אליעד: לא איךזה גורם איך זה יכול לגרום להתרחקות, אם הוא מרגיש שהוא לא נותן בתמורה אז מה זהאומר שהוא צריך לתת בתמורה.

ש: לא הואאומר "אני לא יכול לתת בתמורה".

אליעד: לא אזשייתן בתמורה, אני שאלתי למה בגלל זה הוא לא רוצה לתת בתמורה למה הוא לא רוצה לתתבתמורה.

ש: לא זאתהייתה שאלה.

אליעד: אז אתהצודק אני מחליף את השאלה אתה צודק חבל לדון בכלל, למה בגלל זה הוא לא רוצה לתתבתמורה. מה אתה רוצה להגיד?

ש: אם הואלומד שהוא מקבל בלי תנאים אז למה שהוא ייתן.

אליעד: זה לאמה ששאלתי שאלתי למה בגלל זה הוא לא רוצה לתת בתמורה ונניח שלא מדובר על שהוא רוצהשיאהבו אותו בלי תנאים כי הוא מבין שהכל זה עם תנאים ומה שזה לא יהיה.

ש: כי הוארואה שהדרך הנוכחית מצליחה לו אז למה לשנות משהו שמצליח.

אליעד: למהבגלל זה הוא ירצה לא לתת לא למה הוא לא רוצה לתת, הוא לא רוצה לתת כי סבבה לו למהזה שנתת לו גורם לו לרצות לא לתת אתה הבנת למה זה יוצר לו אינטרס שלילי לתת, למהכשהוא רוצה לתת הוא רוצה לתת ואז הוא אומר "לא אני לא אתן למה כי הוא נתן לי" אם לאהיית נותן לו הוא היה נותן לך.

ש: בגלל שהואשונא את זה שנותנים לו.

אליעד: והואאוהב את זה שנותנים לו, הלאה מה אתה אומר?

ש: בגללשנותנים לו את זה כאילו בחינם אז הוא מרגיש.

אליעד: ולאנותנים לו את זה בחינם או יותר מזה נניח שאומרים לו "ניתן אבל בתמורה אנחנו רוציםשתיתן אתה גם כן".

ש: כי עצם זהשנתנו לו זה כאילו חייבו אותו, חייבו אותו להחזיר חייבו אותו לתת גם וכל זה וזהעושה לו רע ולמה עושה לו רע הוא לא רוצה להרגיש מחויב אם הוא היה צריך כאילו מעצמואז זה היה לו יותר כייף לתת מאשר שהוא הנה עכשיו הוא צריך להחזיר על זה, הוא לארוצה להחזיר על זה הוא רוצה "אפילו אני אעשה דווקא כי פוגעים בי כאילו".

אליעד: מהשנתת זאת תשובה נכונה, מה הוא אמר הוא אמר לפעמים בן אדם ברגע שאתה נותן לו הואמרגיש חייב לתת בחזרה ואז הוא לא רוצה לתת, אוקי להשתיק את הטלפון מי שזה לא יהיההלאה עכשיו יש בזה עוד שכל מסוים שלפעמים זה גם תלוי, מה שאמרת זה נכון אבל זה גםתלוי מה אתה נותן שנייה. נגיד לדוגמא גבר נניח שהוא קונה לבחורה מתנות ובגלל זה היאמתרחקת ממנו, עכשיו היא אוהבת את המתנות והיא אוהבת אותו נניח את כבן אדם והכל אבלכשהוא נותן לה מתנות היא דווקא מתרחקת ממנו.

למה כי היאמרגישה, זה דוגמא למה שאתה אמרת היא מרגישה שהוא קונה אותה בכסף ואז בראש שלה יש להמחשבה שאומרת "אם אני איתו זה בגלל הכסף" ולכן היא לא רוצה להיות איתו כי הוא נותןלה מתנות או כי הוא מתמקד בלתת לה מתנות או כי הוא מקצין את זה שהוא נותן לה מתנותואז דווקא בגלל שהוא נתן לה הוא שתל לה בראש מחשבה כביכול, כשהוא נתן לה המון מתנותאז הוא שתל לה בראש מחשבה שאומרת "תאהבי אותי בגלל המתנות" ואז בעצם זה כמו להגידלה "אין דברים אחרים שאת יכולה לאהוב אותי" זה דבר שלילי אחד.

דבר שלילי אחרהיא מהראש שלה כשהיא קיבלה מתנות עברה לה מחשבה בראש "כן הוא רוצה שאני אהיה איתובשביל המתנות אין בו שום דבר אחר מה אני נמצאת איתו בשביל המתנות, לא רוצה להיותאיתו" ולכן דווקא זה שהוא נתן לה את המתנות החומריות נניח זה דווקא הרחיק אותהממנו. לעומת זאת אם נגיד הוא היה נותן לה נתינה רגשית אז היא נמצאת איתו ממקוםראוי, זאת אומרת לפעמים כשאתה נותן למישהו משהו אתה בעצם יכול להיות שאתה שותל לומחשבה שהוא צריך לאהוב אותך מהסיבות הלא נכונות לכן לפעמים גם נתינה יכולה להרחיקממך מישהו.

ש: אז מה אםבן אדם מרגיש מחויב שייתן מתנה ויסגור עניין.

אליעד: אתההבנת מה אני אמרתי?

ש: אני חושבשהבנתי.

אליעד: מה אניאמרתי?

ש: איזהחלק?

אליעד: הכל זהלא היה ארוך.

ש: מסקנה אלתקנה לבנות יותר מדי דברים.

אליעד: זאתהמסקנה שלך, מסקנה אל תהיה עם בנות בכלל כי הן עם אכזר והן לא מעריכות את מה שהןמקבלות. רגע אתה עכשיו הוא עכשיו.

ש: אוקיהתשובה היא כזאת אם ניקח את הדוגמא של הבחורה אם אתה נתת או מישהו נותן לבחורהמתנות היא רוצה להתרחק ממנו מאחר והיא אומרת "מה אני יוצאת איתו בשביל המתנות האלהבשביל הכסף? לא זה לא בשביל זה אני רוצה אולי משהו אחר" ואז היא מרחקת ממנו.

אליעד: אוקיאז מה השאלה?

ש: לא מהשאמרת מישהו נותן לי משהו אז אני מרגיש מחויב.

אליעד: זהדומה זה אותו דבר, למה זה אותו דבר כי היא מרגישה שהיא איתו בגלל שהיא מחויבתלנתינה שלו והיא לא רוצה את זה היא רוצה להרגיש שהיא איתו בלי שהיא מחויבת זאת אותהמהות, היא רוצה לדעת שהיא רוצה את זה כי היא רוצה את זה אז אני חידדתי שזה לא רקלתת או לא לתת גם תלוי אפילו מה נתת נגיד שהיא אומרת "אין לי בעיה להיות מחויבת אםהוא נתן לי רגש אבל לא רוצה להיות מחויבת אם הוא נתן לי כסף" נניח. הבנו מה אתהרוצה להגיד?

ש: למרות שישאחד שאומר שנתינה רגשית זאת נתינה של קמצנים זאת המצאה של קמצנים.

אליעד: אניאמרתי לך לתת רק רגש?

ש: לא אניאומר.

אליעד: אניאמרתי רק את זה?

ש: הואמוסיף.

אליעד: בסדר,השאלה היא מה אתה חושב מאיזה סיבה היא צריכה לאהוב אותך מה אתה משדר לה מאיזה סיבההיא צריכה לאהוב אותך ומאיזה סיבה אתה רוצה שהיא תאהב אותך ומה היא חושבת היא אוהבתאותך, זאת השאלה לא משנה מה נתת או מה לא נתת השאלה מה היא חושבת מה אתה חושב זה לאבאמת עניין כמותי זה עניין של מה משדרים.

ש: זה ענייןשל הרצון של זה שמקבל גם...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | טיפול נפשי, מאמןאישי מומלץ, אימון אישי ועסקי, מומחה

הכנס לאתרותהנה מעוד קאוצינג, פסיכותרפיה הוליסטית, נתינה רגשית,חינוך, חומר, פסיכולוג, לקוחות, לא אוהב מתנות, בזוגיות, רוחניות ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49344.aspx