איך מנידוין אותן?
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 11/11/20

איך מנידוין אותן?

הריני אסיר תודה על ההנאה שגרמו לי דברי־ההסבר, שנאמרו בסוב מעם. אבל, עכשיו, שאני יודע כבר על התפילין ומהותן, ברצוני לדעת גס איך מניחים אותן? מהו הצעד הראשון שעלי לעשות?

בראשונה רכוש לך זוג תפילין כשרות, נתונות בתוך תיק נאד- הווה מהדד לקנותן אצל אדם מהימן הידוע כירא ה׳. הקפד על הצורה החיצונית

הנאה. על ידי כך זוכה אתה לקיים את הפסוק: "זה א־לי ואנוהו" שעליו דרשו חז״ל: "התגאה לפניו במצוות-. זכור באותו רגע, שאילו קנית לעצמך חפץ לשימושך האישי, בוודאי היית מקדיש תשומת־לב ליופי והידור — כך גם, בקנותך תפילין, שים לבך שתהיינה נאות ומהודרות.

כאן נקרא על סגולה להרחיק שכן רע

הנחת את התיק על השולחן, פתח בזהירות והוצא את תפילין של יד. תפילה זו מונחת תמיד בצד שמאל של השקית ועליך לדאוג לכך שצורת התנוחה הזאת לא תשתנה. אם התיק הוא צר ואין ברוחבו מקום לשתי תפילין, שים את ,של ראש" בתחתית התיק ואת "של יד" לפנים באופן שעם הכנסת ידך לתיק היא תפגע ב״של יד".

וזאת על שום מה?

אמנם, נכון הוא שאם תוציא בידך תפילין של ראש עליך להניחן בצד ולהוציא "של יד- ולהניחה, אבל חז״ל אמרו שאין מעבירין על המצוות ומצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, והיות ו״של יד" וכן "של ראש" — כל אחת ממנו מצווה לעצמה היא, לכן מן הראוי לשמור כי "של יד" תזדמן לידך ראשונה.

ה״של יד" הוא עתה בידי, ברצועותיה המקופלות. מה עלי לעשות?

פתח את הסידור וקרא מתוכו תפילת הקדמה העוסקת בתוכן ומהות התפילין, וזו לשוגה:

•הנני מכוין בהנחת תפילין לקיים מצוות בוראי שציונו להניח תפילין ככתוב בתורה: וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך והם פרשיות אלו:• שמע, והיה אם שמוע, קדש, והיה כי יביאך, שיש בהם יחודו ואחדותו יתברך שמו בעולם ושנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו בהוציאנו ממצרים ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. וצוגו להניח על היד לזכרון זרוע הנטויה ושהיא כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו ועל הראש נגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותי כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו.

מידע שניתן לקרוא מחזור בחלום

• יש כאן שינוי מן סדר הפרשיות בתורה, זזז״ל עמדו על כך בתחלתו של פרק ב׳ במסכת ברכות ואמרו שיש להקדים במקרא פרשיות: •שמע" ,והיה אם שסוע", כי יש בהם קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצוות.

ומשפע מצוות תפילין יתמשך עלי להיות לי שפע קודש ומחשבות קדושות בלי הרהור חטא ועוון כלל ולא יפתנו ולא יתגרה בנו יצר הרע ויניחנו לעבוד את ד׳ כאשר עם לבבנו. ויהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתהא חשובה מצוות הנחת תפילין לפני הקב״ה כאילו קיימתיה בכל פרמיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי״ג מצוות התלויים בה — אמן סלה".

כעת אתה עומד על רגליך. חופת את שרוולך וחושף את זרועך השמאלית עד למעלה מן הקבורת (השריר העבה שבזרוע). אתה מתיר את הרצועה ומעלה את תפילה של יד עד לקבורת. הקבורת — כשהיא נמצאת בתנוחה וחלק היד שעד למרפק פונה לעבר הגוף — מכוונת כנגד הלב׳ והתפילין כשהן מונחות על הקבורת הרי גם הן כנגד הלב, לקיים את דברי הכתוב t "ושמתם את דברי אלה על לבבכם" (דברים י״א י״ח) שתהא שימה כנגד הלב.

אמרו חז״ל: ״וכתבתם״ ״וקשרתם״ — יד הכותבת היא יד הקושרת" (מסכת תפילין) ולכן אתה קושר בידך הימנית את התפילין שעל ידך

השמאלית. לפני שאתה מהדק את הקשר אתה מברך: ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו להניח תפילין. תיכף לסיום הברכה אתה מהדק את הקשר, מקפל את המרפק וכורך ברצועות שבע כריכות על ידך.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article57843.aspx