למה אמר התנא מעבירין ולא שימש באותה לשון כמו בפורק
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 12/11/20


  1. למה אמר התנא מעבירין ולא שימש באותה לשון כמו בפורק, או לחילופין במקום פורק היה אומר מעביר ממנו עול תורה, ועוד איך אמר נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, הן נותנין לשון מתנה הוא, וגם יקשה למה הקדים עול מלכות על עול דרך ארץ, הן עול דרך ארץ הוא היותר מצוי לכלל העולם.

והנכון שרצה התנא לומר בלשון מעבירין, שמציאותם קיימת אלא לא עליו היא, והוא היותר טוב לתלמיד חכם כמו זמורה לחמור שלא יסור מן הדרך, אבל מי שפורק עול תורה, יפה אמר נותנין עליו עול דרך ארץ וכר, לטעם שחביבה עליו הריצה אחר הממון, וגם לזו הסיבה לא יחשב בעיניו כלום מעול המלכות, ויכול לשכור אחר תחתיו.

קרא כאן חלום על עקרב צהוב

והטעם שהקדים לומר לנו עול מלכות, כי יודעים הם אנשי השררה, שתלמידי החכמים חלושי כוח המה יען תורה מתישה כוחו של אדם, וכדאמרו מאי תושיה, תורה, ולמה נקראת תושיה, שמתשת כחו של אדם (כלה רבתי פרק ה׳ הלכה ב׳), אבל מי שפרק מעליו עול תורה, אם בעל

  1. על מלכות ועל דרך ארץ.וכל הפורק ממנו על תורה, נותנין עליו

T T I • : " T " T : I V V I V V : 5 "

על מלכות יעל דרך ארץ:

רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנניה אומר,עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלהים נצב בעדת אל J J T "II•: J ״ T J T ••••••<•• •••:״.״ " :J - T • •V••

(תהלים פרק פב׳ פסוק א,). רמ3?ן אפלו חמקזה, קזנאמרואגדתו על
ארץ ןסךו> (עמוס פרק ט׳ פסוק ו׳). ומנץ אפלוקזלעה, קזנאמר
244 בקרב אלהים ןקז&ט (תהלים פרק פב׳ פסוק א׳). ומנץ אפלו קונים,
קונאמר אז נךברו יךאי ןז>וה אי׳עז אל רעהו ביקשב ןהוה וישמע וגו׳

(מלאכי פרק ג׳ פסוק טז׳).ומנץ אפלו אחד, שנאמר בכל המקום אשר 246אןכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך (שמות פרק כ׳ פסוק כא׳):

רבי אלעזראישבךתותא אומר,תן לו משלו, שאתה ושלך שלו.

וכן בדוד הוא אומר 251כי 252ממך הפל ומיךך נתנו לך (דברי הימים פרק א׳ פסוק כט׳). רבי שמעון אומר, 253 המהלך בדרךושונה ומפסיק מפסיק ממשנתו, אבל אם יחוס על זמנו, גם אם עסק במקצת היום בתורה, יחשב לו כאילו כל היום בזה עסקו.

לזה הטעם אמר לנו שאתה ושלך שלו, הנה כל אשר יש לאדם מלבד הזמן אין בו ממש, אבל בזמן הניתן לאדם יכול לקנות את העיקר שאינו בר חלוף, ועל זה בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת (עבודה זרה דף יז׳ עמוד א׳ וגם יח׳ עמוד א׳).

מידע על הסרת עין הרע עם מלח

  1. שכל אשר נקבל, על מנת לתת הוא, משל לאב הנותן לבנו פרוטה, לסיבת שרוצה לחנכו במצוות צדקה.

  2. ממך הכל היינו החוכמה, והדעת ,היופי והקומה, וגם הממון, אבל ומידך נתנו לך, רק דברים העוברים מיד ליד, שאי אפשר לתת שאר דברים, ואמר מה אשיב ליהוה כל תגמרלוהי עלי (תהלים פרק קטז׳ פסוק יב,), ואפשר לפרש ,שאמר דגם מה שמשיב לאדון, ממנו הוא, כלומר מה שהוא משיב, גם זה גמל לו ה׳, לכן ׳מה אשיב׳, שבאמת אי אפשר להשיב.

  3. אבל אם אינו שונה מפני טורח הדרך, מצווה ייחשב לו שמשבח הוא ליוצרו, ואינו בטל.

ממשנתו* ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה,מעלה עליו הכתוב כאלו מתחיב בנפשו*:

רבי רוסתאי ברבי תאי משום רבי מאיר אומר,כל השו׳כח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחיב בנפשו, T V ״ ״ : J : •• - : • • : T - T T V ’ T

שנאמר רק השמד לך ושמר נפשך מאדפן תשכח את הדבריםאשר ראו עיניך (דברים פרק ד׳ פסוק ט׳). ןכול אפלו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומרופן יסדרו מלבבךכל ימי חייך (שם),הא אינו מתחיב בנפשו עד ש?שב ויסירם מלבו:

רבי חנינא בן דוסא אומר,כלקזיראת חטאוקודמת לחכמתו, חכמתו מתקימת. וכל #חכמתו קודמת ליראת חטאו, אין : I- : • T : T * T : T״.״ 8 V V I T : T v : V •: ־ V : * ״• I

חכמתו מתקימת. הוא הןה אומר,כל

שמעשיו מרבין מחכמתו, חכמתו מתקימת. וצל שחכמתו מרבה

V ־ :״ 5 T ••״ ״ T : T : T V : V 7F : • T J T J T $ T •• I ממעשיו, אין חכמתו מתקימת:

(י) הוא היה אומר,בל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה

V Z יך T •• י •••—-:• t •••••’ -״T It

הימנו. ובל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. •• /• : •% •• T • : - - I •• ״.״ t It-- I •• J •• •%

רבי דוסא בן הרבינס אומר,

" ״ T • J - | •• T <

אמותיו לא יקשה ביותר להיות נח לשמים, אך אם שניהם כרוכים סימן מובהק שמאהיב הוא את שמו יתברך בעולם. 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article57912.aspx