אומנות הפיתוי, להתחיל עם בחורה, סודות הפיתוי, אמנות הפיקאפ, לפתות נשים, להשיג נשים, זוגיות, תורת הפיתוי, להשיג בחורות, להצליח עם נשים, להצליח עם בחורו
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

אומנות הפיתוי,להתחיל עם בחורה, סודות הפיתוי, אמנות הפיקאפ, לפתות נשים, להשיג נשים, זוגיות,תורת הפיתוי, להשיג בחורות, להצליח עם נשים, להצליח עם בחורות, להצליח עם בנות,להשיג בחורות

עכשיו ישבנושא של אומנות הפיתוי יש תיאוריה שאומרת שאם אתה רוצה את הבחורה תתעלם ממנה אותשפיל אותה או תנמיך אותה או מה שזה לא יהיה ואז היא תרצה אותך.

ש: תוריד להאת הערך.

אליעד: תורידלה את הערך, אתה מכיר את התיאוריה הזאת?

ש: כן

אליעד:אוקי.

ש: זה אפילועבד לי פעם אחת.

אליעד: והנהמישהו אומר בשורות זה עבד לו פעם אחת.

ש: שלושפעמים.

אליעד: כןאוקי, עכשיו השאלה היא מה ההיגיון של זה השאלה היא מה ההיגיון של זה והאם זה באמתהגיוני לא הגיוני, מה ההיגיון בתיאוריה שאומרת שאם תוריד לבחורה את הערך אז היאתרצה אותך יותר ואם לא היא לא תרצה אותך, לא אכפת לי מההיגיון שלך אז תסביר כרגעהאם אתה חושב שזה הגיוני האם זאת נוסחה או לא נוסחה.

ש: זאת לאנוסחה של מאה אחוז.

אליעד: טוב מהההוכחה שזאת לא הנוסחה במאה אחוז כי אם אתה תלך לבחורה ברחוב ותירק עליה היא לאתרצה אותך, הלאה מחויב שלא? אולי היא תרצה אותך.

ש: נכון ישכאלה בשבט.

אליעד: יפה אזבקיצור מה ההיגיון של זה האם אין בזה שום ההיגיון בכלל האם זה מיתוס, דרך אגב ישתיאוריה נוספת שגברים שרוצים נשים ושהם חושבים שהאישה לא תרצה אותם אז הם משכנעיםאת עצמם שהם לא רוצים את האישה על ידי שהם משפילים בעיני עצמם את האישה ואז לפעמיםגם צריכים להגיד לה שהיא לא מספיק טובה בעיניהם כדי לשכנע את עצמם שהם לא רוציםאותה. גבר שבא למישהי וכאילו מזלזל בה למה אתה מזלזל בה? כי הוא רצה אותה והוא אמר"היא לא תרצה אותי אז אני אלך להגיד לה קודם שאני לא רוצה אותה כי ככה וככה".

ש: לא לחוותחיסרון.

אליעד: כן אבלהשאלה היא האם באמת כשמזלזלים במישהו האם זה גורם לו לרצות אותך יותר או פחות, אניצריך את האמת לא תיאוריות צריך נוסחאות.

ש: אתה מלחיץאותי עם הדבר הזה.

אליעד: אני לאמלחיץ אתה נלחץ כי אין לך שכל הלאה.

ש: אני אומרזאת שאלה של מינון קודם כל שאלה של מינון.

אליעד: אשהלאה, במה זה תלוי מה השכל שבדבר?

ש: איך להתעלםמהבחורה.

אליעד: אוקיגם לא נכון בא נתקדם, מה המחויב בא נלך על מחויב ואפשרי.

ש: רוצהלהרגיש טוב.

אליעד: יפהבחורה קודם היא בן אדם, אוקי בן אדם בתור בן אדם היא רוצה להרגיש טוב היא רוצהלהרגיש יותר טוב מרע, עכשיו מחויב לנו שאם היא תחשוב שאיתך כל מילה יש לה משמעותשאיתך אם היא תחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב, יותר טוב מאשר עם האלטרנטיבות שלך היאתהיה איתך זה מחויב לא משנה איך נסובב את זה נגלגל את זה זה נכון במאה אחוזמהמקרים, אם היא תחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב מאשר עם האלטרנטיבות שלך היא תהיהאיתך.

עכשיו השאלההיא במה תלוי אם היא תחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב מאשר עם האלטרנטיבות שלך אז במוחיש התניה בסיסית שאומרת, עכשיו המוח מה שבנוי אצל בני האדם שהוא רוצה את מה שאין לואחד מהדברים בן אדם לא רוצה את מה שיש לו בן אדם רוצה את מה שאין לו ומאחר שהבן אדםרוצה את מה שאין לו לכן מהצד הזה אם אתה תגיד לבחורה שאתה לא רוצה אותה אתה כאילואומר לה "אני נסתר ממך ואני נסתר ממך" אז אוטומטית היא תרצה אותך יותר זה מהצדהזה.

לדוגמא הבחורהנגיד לדוגמא נגיד היא תהיה בים נניח אוקי, תעבור לידך בחורה אתה לא תסתכל עליה נגידתראה איך היא נראית וזהו אבל בשנייה שהיא תשים עליה נגיד חולצה ישר אתה תגיד "אנירוצה לראות מה יש מתחת לחולצה" אבל לפני רגע היא הייתה בלי חולצה למה אתה רוצהלראות מה יש מתחת לחולצה לפני רגע היא הייתה בלי חולצה, אבל עכשיו היא שמה אתהחולצה היא אמרה שהיא לא רוצה שנראה מה יש מתחת לחולצה ולכן הוא רוצה לראות מה ישמתחת לחולצה אבל אם היא תוריד את החולצה תגיד "אבל לא מעניין אותי מה יש מתחתלחולצה", אוקי המוח רוצה את מה שחסר לו.

עכשיו מההיבטהזה כאשר אתה תגיד לבחורה או תשדר לה שאתה לא רוצה אותה מההיבט הזה היא תרצה אותךיותר "מה הוא לא רוצה אותי" היא מרגישה שזה פוגע לה באגו שלא רוצים אותה "איך הואלא רוצה אותי מה הוא יותר טוב ממני, אם אני ארצה אותו אני אדע שהצלחתי להשיג משהושאין לי אותו" ואז זה מעלה את הערך שלה כי בן אדם חושב שכשהוא ישיג את מה שאין לוזה מעלה את הערך שלו, לכן אם תגיד לה "אני עומד לרשותך" בא נקצין את זה " אני עומדלרשותך כעבד", "טוב אתה כבר יש לי אותך אני לא צריכה אותך" לעומת זאת אם תגיד לה"תקשיבי אני מלך את לא יכולה להשיג אותי", "וואלה אם אני אשיג אותו יהיה לי יותרטוב".

אוקי ולכןהלוגיקה שאומרת שאם תשפיל את הבחורה הלוגיקה הזאת יש בה סוג של היגיון, מה השכלשבדבר? השכל שבדבר אומר שאם אתה תשדר שאתה ברור מאליו ושאתה כל כך רוצה אותה ישאפשרות שלא יהיה לה בזה שום עניין שאתה כל כך רוצה אותה ואז היא לא תמצא בך ולאתרצה אותך, זה ההיגיון של זה אלא מה שכאשר בן אדם זה נכון שבן אדם רק את מה שאיןלו, בן אדם קם בבוקר להשיג מטרות שאין לו אותן זה נכון אבל מצד שני בן אדם רוצהמטרות רק שאין לו אותן ושהוא חושב שהוא יכול להשיג אותן ושהוא חושב שאם הוא ישיגאותן יהיה לו יותר טוב שזה גם שתי התניות.

זאת אומרת אזמה הבעיה ולכן אם אתה משפיל את הבחורה אז יכולות להיות כמה וריאציות ווריאציה אחתשהיא תגיד "אוקי גם אם אני רוצה אותו אני לא יכולה להשיג אותו כי הוא קשה להשגה"ווריאציה שנייה אומרת "גם אם אני אשיג אותו לא יהיה טוב כי הוא משפיל אותי" וזאתהבעיה. זאת אומרת אם אתה תשדר לבחורה שאם היא תהיה איתך יהיה לה רק טוב אך ורק טובושהיא יכולה להשיג אותך בלי שום מאמץ אז לצורך העניין היא לא תרצה אותך או היא לאתעריך את זה שהיא איתך כי בן אדם לא רוצה את מה שיש לו, אם באופן מוחלט שזה גם זהלא במאה אחוז נכון כי יכול להיות שהיא משיגה תועלת אחרת מזה שהיא איתך כי באמצעותךהיא משיגה משהו אחר אבל נניח שזה נכון.

אבל מה שאנימחדד הוא שאם אתה משפיל את הבחורה אתה בעצם יוצר לה אינטרס הפוך למה שהיא תרצהלהיות עם מישהו שמשפיל אותה מה ההיגיון בזה, עכשיו אם הרגשי נחיתות שלה מאוד גדוליםוהדבר הכי גרוע בחיים שלה זה שהיא לא תחשוב שהיא גרועה אז מה שקורה זה שהיא לצורךהעניין, יש איזה מישהי בפייסבוק שעכשיו בימינו היום יש בפייסבוק שהרבה משמיציםאותה, לא משנה שמות משמיצים אותה ואז מה שהיא עשתה היא פתחה פרופיל אחר של מישהישהיא כאילו המישהי אחרת קרובת משפחה שלה והמישהי אחרת משבחת אותה.

עכשיו איךיודעים שהפרופיל האחר של המישהי האחרת שמשבחת אותה הוא בכלל פרופיל מזויף? כיהתמונות שהדודה שלה שמה שם זה בכלל תמונות שגנובות מחו"ל מאיזה מישהי ככה שהפרופילהזה בטוח מזויף ואם היא אומרת "זאת דודה שלי היא משבחת אותי" כנראה שאת פתחת אתהפרופיל שהיא תשבח גם אותך. אוקי אז אני אומר אם הבחורה סובלת מרגשי נחיתות קשים אזהיא אומרת "העיקר שלא יגידו לי שלא רוצים אותי" ואז היא תקפוץ על הבחור, אוקי אבללעומת זאת אם זאת בחורה שפויה ונורמלית אז בגבר שישפיל אותה היא פשוט לא תרצה אותו.ולכן אני מסביר עוד פעם ואומר.

ש: אבל יש גםמינון.

אליעד: ברורשזה מינון אבל אף אחד.

ש: לא להשפילאותה.

אליעד: לא רגעשנייה לא תתרכז, הנוסחה שאומרת אם תרצה את הבחורה היא לא תרצה אותך ואם לא תרצהאותה היא תרצה אותך או כל הקשקושים האלה היא נכונה בתנאי שמסבירים את ההיגיון שלהומסבירים לך מתי אתה צריך לעשות את ההפך. והסברתי הבחורה בסוף צריכה לחשוב שאיתךיהיה לה יותר טוב מאשר רע זה המחויב, היא תחשוב את זה היא תהיה איתך לא תחשוב את זההיא לא תהיה איתך. עכשיו זה נכון שאם תשדר לה שאתה קשה להשגה או שאתה לא הכי מעריךאותה אז יכול להיות מהיבט מסוים שזה יגדיל את הטוב שהיא חושבת שהיא תשיג מזה שהיאתהיה איתך כי זה יעלה לה את הערך.

זה נכון אבלזה עדיין לא אומר שבזה תלוי הכל כי היא גם צריכה לחשוב שאם היא תהיה איתך יהיה להערך, כי היא גם צריכה לחשוב שהיא יכולה להשיג אותך כי היא גם צריכה לחשוב שאם היאתהיה איתך יהיה לה טוב. אוקי זה היבט ראשון של העניין ודבר נוסף רוב הסיכויים שאחרישהיא תשיג גם את אותו בחור היא גם לא תרצה אותו בכלל, למה היא לא תרצה אותו? כימלכתחילה היא רצתה אותו רק בשביל שהוא לא יגיד לה שהוא לא רוצה אותה. אוקי עכשיובהקשר הזה יש עוד היבט וההיבט הוא כדלקמן מה החיסרון.

ש: אלא אם כןהוא יתאכזר אליה בעניין הזה.

אליעד: נכוןאתה צודק בחור תותח צודק, אם כל הזמן תתחזק את זה שהבחורה תמיד תרגיש חסרת ערךושתמיד לא תרצה אותה והיא תמיד תרצה אותך כי אתה לא רוצה אותה לכן היא תמיד תהיהאיתך.

ש: ושהיא תמידתחשוב שהיא יכולה להסתמך על זה.

אליעד: ושהיאתמיד תחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב מרע.

ש: זאת המטרהשל לתחזק את זה.

אליעד: יפהמושלם ולא משנה שזה יעשה לה רע העיקר שהיא תהיה איתך, אני סתם עכשיו מקשקש חכה אבליש פה בעיה אחרת, אני רק לקחתי את מה שהוא אומר והשתמשתי בזה כדי להקצין את מה שאניהולך להגיד, יש בזה בעיה אחרת השאלה היא מה אתה רוצה מלכתחילה מהבחורה אם המטרה שלךהיא להשיג בחורה, מה אתה רוצה מבחורה מלכתחילה אם המטרה שלך היא להשיג בחורה "ציוןהשגתי בחורה", אוקי אז מה האמת תלך לאיזה נגיד נערת ליווי ותשיג בחורה אבל למה אתהלא עושה את זה למה בן אדם לא עושה את זה כי הוא אומר "זה לא בערך שלי שהיא תרצהאותי בשביל כסף" נכון.

כי אם היארוצה אותך, תתרכז עכשיו כי אם היא רוצה אותך בגלל כסף זה לא מוסיף לך ערך, נניחשאתה רוצה ערך היא רוצה אותך ויש לך ערך זה לא מוסיף לך ערך כי אתה אומר "תראה היארוצה אותי רק בגלל הכסף היא זונה היא לא באמת בעלת ערך, זה שהיא רוצה אותי היא לאבאמת רוצה אותי היא כאילו אין לה שכל היא פשוטה היא זולה היא רוצה אותי כי היאפשוטה היא זולה", נכון ואז מה אתה אומר "לא אני אלך לאיזה בחורה ברחוב ואני אעקוץאותה ואז היא תרצה אותי".

כן וזה לאאותו דבר? הרי היא רוצה אותך בגלל שהיא אהבלה אם היא רוצה אותה בגלל שירדת עליה איךבדיוק אתה מקבל ערך מזה שבחורה אהבלה רוצה אותך הרי זה צריך להיות הפוך כי בחורהבעלת ערך שבאמת יש לה איזה ערך בראש היא לא תרצה מישהו, הרי מה אומרים תשפיל אותהואז היא תרגיש כל כך רע מזה שמישהו השפיל אותה כי היא כל כך חסרת ביטחון שהיא תרדוףאחריך, זאת אומרת שבסופו של דבר אני אומר אם הבחורה רוצה אותך אתה אומר "היא רוצהאותי כי עשיתי עליה מניפולציה רימיתי אותה עשיתי עליה מניפולציה, סובבתי אותה למדתיאומנות הפיתוי למדתי לשגע אותה ועכשיו היא רוצה אותי".

זאת אומרתשבעצם אתה נמצא עם מישהי משוגעת שרוצה אותך בגלל שאתה יותר חכם ממנה אז אם אתה חושבשהיא טיפשה ואתה יותר חכם ממנה והיא רוצה אותך כי היא טיפשה אז מה עשינו בזה איזהערך קיבלת, איזה ערך אתה קיבלת אז אם אתה רוצה לרוץ לספר לכולם "הצלחתי להשיג מישהיטיפשה" סבבה באותה מידה אתה גם יכול ללכת לנערת ליווי להגיד "קניתי בחורה בכסף" זאתאותה מידה, אבל אתה אומר "לא זה זול מדי" ולהשיג בחורה כל כך טיפשה שמעצם זה שירדתעליה היא רוצה אותך זה לא זול מדי.

בא נעשה הפוךבא ניקח בחורה שאין לה בעיה של ערך בחורה שאם אתה תזלזל בה היא תזרוק אותך לעזאזל,שיש לה כל כך ערך שאם אתה תזלזל בה היא תזרוק אותך לעזאזל שהיא לא צריכה אותך בכללוהיא לא שמה עליך ועכשיו אתה תצטרך ביחס אליה להעלות לה את האגו שהיא תחשוב שאם היאתהיה איתך יהיה לה אגו עוד יותר גדול בלי שתזלזל בה ושאתה תעריך אותה. ולכן זהמתחבר למה שאמרתי קודם שהשיטות האלה עובדות בעיקר על הבחורות שאתה לא רוצה להשיגאותן כי הבחורות שבדרך כלל בן אדם רוצה להשיג אותן זה הבחורות עם הערך והבחורות עםהערך בדרך כלל לא ירצו גבר שמזלזל בהן.

אוקי וזהבדיוק מה שאמרתי שמה אומרים לך בשיטה "אתה יודע יש איזה, לא משנה ההיא שאתה רוצהלהשיג אותה אל תחשוב על זה היא לא בשבילך היא קשה להשגה, היא לא מתקשרת עזוב אתה לארוצה אותה אבל הבחורות האחרות שאותן קל להשיג כן אותן אתה רוצה, תנסה מלא פעמיםואיזה מישהי טיפשה תיפול ברשת" אבל איזה ערך בדיוק אתה השגת מזה כאילו מה יצא לךמזה שהשגת איזה מישהי טיפשה. עכשיו מה זה הפוך על הפוך שאם הבן אדם עם רגשי נחיתותכל כך גדולים אז הוא מקבל ערך מזה שבחורה טיפשה רצתה אותו מזה שבחורה שהוא הצליחלרמות אותה רצתה אותו.

הגבר יש לורגשי נחיתות כל כך גדולים מזה שאף אחת לא רוצה אותו ואז הוא הולך ומרמה איזה מישהיעושה עליה איזה מניפולציה כדי שהיא תרצה אותו ואז הוא מקבל ערך מזה שמישהי שהואהצליח לרמות אותה רצתה אותו אבל אם מדובר על גבר חכם אז זה לא ברמה שלו להשיגבחורות שהוא משיג אותן על ידי מרמה כי אם הוא משיג אותן על ידיד מרמה זה אומר שהןאהבלות, אם הן אהבלות אז איך הוא בדיוק קיבל ערך מזה שבחורה אהבלה רצתה אותו.

ש: אם מה שהוארוצה זה ערך קודם כל.

אליעד: לאמשנה ערך אהבה, נגיד שהוא רוצה תחושת ביחד אז הוא רוצה תחושת ביחד עם מישהי בעלתערך או לא בעלת ערך?

ש: יכול להיותשהוא רוצה ערך חברתי בכלל שיראו אותו עם מישהי כזאת.

אליעד: סבבהומי בדיוק מעריכים אותו שנמצא עם מישהי אהבלה זה לא משנה זה אותו דבר, זאת אומרתבעיני החברים.

ש: אולי לאבעיני כולם השיטה שלו.

אליעד: כולםמכירים את השיטה נכון הרי כנראה שהחברים שלו גם כמוהו.

ש: אם כולםמכירים את השיטה אז השיטה הזאת לא טובה.

אליעד: לא כלהגברים והחברים שלו יש באינטרנט פורומים של הגברים שמספרים "הלכתי להיא וזאתירימיתי אותה והנה השגתי ככה השגתי תראה איזה טיפשה".

ש: לא הבנתירגע מה זה אומר רימיתי?

אליעד: "עשיתיעליה איזה מניפולציה עשיתי מניפולציה כזאת וכזאת הצלחתי להביא אותה" נגיד וכולםמוחאים לו כפיים אז מה, מה עשינו בזה אלא מה שהרמה.

ש: אני לאמבין מה לא בסדר בזה.

אליעד: אם אתהמראש חושב שהשגת את הבחורה שלך בדרך תרמית באמצעות זה שהשפלת אותה, הקונספט שאומר"השפלתי אותה והיא רצתה אותי" זה מוריד את הערך שלה כבן אדם, היא רצתה מישהו טיפשכמוך.

ש: אני לאדיברתי על השפלה.

אליעד: לא אזאני אומר לא היא רצתה מישהו טיפש כמוך חסר כל ערך שהערך היחיד שהוא יכול לתת לה זהבזה שהוא לא ישפיל אותה כי אם יש לך עוד ערך חוץ מלהשפיל אותה תגיד לה "תקשיבי אםתהיי איתי יהיה לך יותר טוב כי...", לא אין לך מה למכור לה אז בוא תשפיל אותה כדישהיא תהיה איתך כדי לא להרגיש מושפלת בא תראה לה שאתה לא רוצה אותה שאתה דוחה אותהכדי שהיא תגיד "לא אני לא רוצה שהוא ידחה אותי".

ש: אם זה בגללזה אז זה כמו רובוט.

אליעד: כן זהבגלל זה.

ש: אז אנימסכים איתך שזה קצת נשמע כאילו.

אליעד: לאבגלל הרובוט זה מוריד את הערך של הבחורה.

ש: זה נשמעכמו ביבי.

אליעד: תתחברלביבי כן.

ש: שהוא גםבכוח האיום מחזיק אותם.

אליעד: נכוןהוא לא אומר "אני אעשה לכם משהו טוב" הוא אומר "אם לא תהיו איתי יהיה יותר גרוע"נכון יפה, יפה אבל איפה אתה כזה? חפש אמרנו שאתה צריך למצוא איפה אתה כזה. הבנו אתהסיפור ולכן, כן מה אתה רוצה להגיד בעניין?

ש: אני חושבשבמהלך הזוגיות אני לא יכול לדבר על כל זוגיות.

אליעד: אוקימעניין אתה לא יכול לדבר על כל זוגיות.

ש: במהלךמערכת יחסים בכל מצב כאילו יש מילים ותמיד מעמיקים בהם ברמת ההשפלות אחד כלפי השנינדמה לי ככה.

אליעד:מה?

ש: אז פהדווקא.

אליעד: תמידמעמיקים ברמת ההשפלות.

ש: כן כי אתהרע ואז אתה רוצה עוד קאסם עוד רקטה יותר משודרגת אז נדמה לי שזה ככה, הקונפליקט הזהשמתחזק את היחסים ואני חושב שבני זוג שהשפילו אחד את השני עד הסוף כבר אחרי זה יותרמעניין ויותר קל להם כבר.

אליעד: השאלהמה ההגדרה של עד הסוף.

ש: כאילוכיסחו אחד את השני כבר אמרו כל מה שאפשר.

אליעד: השאלהאם הם שרדו עד הסוף ועכשיו יש בזה עוד שכל אחת הבעיות בעולם היא שבן אדם רוצה את מהשאין לו זאת בעיה, למה זאת בעיה? כי ברגע שיש לו את מה שהוא רוצה הוא לא רוצה אותושזאת בעיה ולכן רוב האנשים לא יודעים להעריך את מה שיש להם. עכשיו איך זה דופק אתהזוגיות? כי בן אדם רוצה שיאהבו אותו וברגע שאוהבים אותו הוא כבר לא מעריך את זה כיכבר אוהבים אותו.

עכשיו מכאןניתן לגזור שאם תשפיל את הבחורה תשפיל את הבת זוג תשפיל את מי שזה לא יהיה היא תרצהאותך יותר, למה כי אתה לא מושג עבורה ואז היא רוצה אותך יותר אבל אז אתה מתחזקמערכת עם מישהי שהיא רוצה אותך רק כי אתה לא רוצה אותה ומה יקרה ביום שהיא תרצהאותך ואז תגיד "טוב עכשיו אני רוצה ליהנות כבר מה אי אפשר להגיד לה שאני אוהב אותהואם אני אגיד לה שאני אוהב אותה היא לא תרצה אותי כי הסיבה מלכתחילה שהיא רוצה אותיזה כי אמרתי לה שאני לא רוצה אותה".

ולכן כל המבנההזה הוא עקום מלכתחילה, למה הוא עקום מלכתחילה? כי אתה תשיג את הבחורה שברגע שהיאתחשוב שאתה אוהב אותה היא לא תרצה אותך למה כי אם אתה משדר לה שאתה לא רוצה אותה עלבסיס זה התחילה המערכת יחסים, על בסיס זה ששידרת לה שאתה לא רוצה אותה שאתה מעליהנגיד או משהו כזה אוקי, יש הבדל בין "אני יכול לתת לך יתרונות" שזה סבבה כל מערכתיחסים מתחילה בזה שהיא חושבת שיש לך איזה יתרון לבין מצב של "אני מנמיך אותה כדישהיא תרצה".

ולכן דווקא יששיטה שאומרת הפוך אתה צריך לבוא לבחורה ונגיד לדוגמא לפרגן לה עכשיו אם היא לא תרצהאותך כי אתה מפרגן לה, אז ככה אם היא עם רגשי נחיתות שהיא לא מסוגלת להאמין שמישהופרגן לה ובגלל זה היא לא תרצה אותך אז בכל מקרה היא לא ברמה שלך ואם היא לא תרצהאותך כי אתה נותן לה אהבה נגיד אז בכל מקרה היא לא מתאימה לך למה כי אתה יודע שלאמשנה מה יהיה כשתיתן לה אהבה היא לא תרצה אותך.

ולכן זה חוזרעוד פעם לנקודת ההתחלה אם בן אדם רוצה מישהי בשביל להגיד "השגתי מישהי" אז הנה הואנגיד נניח מצא איזה שיטה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | יועץ פילוסופי,מטפל התנהגותי קוגניטיבי, מטפל אישי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי מומלץ, אימון אישי מומלץ, להתחילעם..., למכור, להתחיל עם בחורה, אימון / אימון אישי קואצ'ינג, פסיכולוג, אימון /אימון אישי קואצ'ינג, זוגיות, תת מודע ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49209.aspx