דף הבית חוק ומשפט משרד הבטחון קצין התגמולים, יו"ר ועדות רפואיות, הוועדות הרפואיות אינם מעל החוק
קצין התגמולים, יו"ר ועדות רפואיות, הוועדות הרפואיות אינם מעל החוק
גרוסמן בנימין 13/04/12 |  צפיות: 12053

http://www.grbeny.co.il/דף1.html?v=2353213910

"... מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות..."

קצין התגמולים, יו"ר ועדות רפואיות,  הוועדות הרפואיות אינם מעל החוק

http://www.grbeny.co.il

"... מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות..."

גרוסמן בנימין הינו נכה צה"ל לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] - מגיש בזאת בקשה בהתאם לה מתבקשת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] לזמן את קצין התגמולים על פי הקבוע בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט ולכוף עליו בקנס ו/או במאסר:

לציית לתצהיר בשבועה אשר הוגש לבג"צ 2332/96 על ידי קצין התגמולים עצמו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 -  ראה סעיף 18 ו-30 להודעה בשבועה

כמו כן לציית לפסק-הדין אשר ניתן על ידי "ועדת הערעורים" בתל-אביב  [בראשות כב' השופט ג.גרמן] מיום  14/5/1995 ב- ע.נ. 317/94 אשר הפכה חלוטה לכל דבר ועניין.

בקשה זו המוגשת על פי הקבוע בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, על  הפרה בוטה, אי ציות לפסק דין והוראות שיפוטיות של קצין התגמולים כמו בא-כוח, בחוק, בהלכה הפסוקה, בבית המשפט, בבית המשפט הגבוה לצדק, בהודעה תחת שבועה לבג"ץ ופסק הדין החלוט ע.נ. 317/94 של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים.

1. לציית לפסק-הדין אשר ניתן על ידי ועדת הערעורים  לפי חוק הנכים בתל-אביב  (ראה צילום פס"ד ע"נ 317/94 , מסומן א').

2. לציית ולבצע את ההודעה בשבועה אשר נמסרה על ידי קצין התגמולים לבג"צ 2332/96 - לקיים ולבצע את האמור בסעיף 30 ובסעיף 18 + תצהיר בשבועה .

3. ולבצע את הוראת סעיף 31(ב) בחוק הנכים: "...31(ב) החליט קצין התגמולים שהתובע זכאי לתגמול או להכרה כנכה כמבוקש, יודיעו לו על כך מיד בדואר רשום..."

4. חמור הדבר שבעתיים הינה ההחלטה שניתנה על-ידי קצין התגמולים המבוססת על פרוטוקול ועדה רפואית עליונה לא תקין, משוכתב, חסר ומזויף. - הודעת קצין התגמולים מתאריך 23/7/2000 - כמפורט בהודעה לבג"צ 7159/10 מטעם העותר + תצהיר בשבועה שהוגש לבג"צ 7159/10 בתאריך 30/11/2010 בשעה 9:03.

5. מחיקת החלטה מהותית בפרוטוקול הועדה רפואית על ידי  ד"ר גוטמן מהתאריכים (4/7/1995 - 14/10/1995 - 30/10/1995). - ראה  פרוטוקולים  ועדה רפואית. - לעניין זה ראה  החלטת הועדות הרפואיות קיימים כשלים הניתנים לחלוקה גסה על פי מהותם - (הוראה חדשה אגף שיקום נכים מס' 30.05,).

6. התעלמותו של קצין התגמולים מהעובדה כי אין לכלול אדם המחווה דעתו תמורת שכר לקצין התגמולים בעניינים הנוגעים להפעלת חוקים אלה - כמפורט רשימת של 5 הרופאים בכירים החובשים מספר כובעים - כובע של רופא מטפל במערער + כובע אחר של רופא המייעץ למשיב בשכר + כובע נוסף של חבר בוועדה רפואית רגילה ו/או ועדה רפואית עליונה - ראה לעניין זה בפסה"ד המנחה רע"א 2625 - 5258/90  ק"ת נ' אדי אינברג פד"י מה(3)  396 בזו הלשון:

הרי קצין התגמולים, בא-כוחו, הוועדות הרפואיות והממונה עליהן  אינם מעל החוק, ואינם בעלי סמכות עליונה שכזאת, אשר מחליפה את ביהמ"ש העליון לגבי מה שנראה בעיניהם כטעות ו/או משגה בפסיקה של ביהמ"ש, בזה כי לא מקיימים ומתעלמים, מחוק הנכים, מפסק דין חלוט, מההלכה הפסוקה ומהצהרה בשבועה לבג"צ, על כל המשתמע מכך, ונוטלים לעצמם סמכויות לא להם בדרך לא דרך.

לסיכום, לא מקובל, ובניגוד לכל דין, כי גרוסמן בנימין נכה צה"ל חייב להילחם למעלה מ-36 שנים על זכותו על פי דין, למרות קיומם של כל העובדות, עובדות משפטיות וההלכה הפסוקה המוכיחות, בפסיקת ועדת הערעורים, בפסיקות בית המשפט המחוזי, ובהצהרות בשבועה של קצין התגמולים לבית הדין הגבוה לצדק. המהווים מעשי בית דין. קצין התגמולים כמו הוועדות הרפואיות והממונה עליהם גורמים לגרוסמן בנימין לעינוי דין מתמשך במקום לפעול בדרך המותוות בחוק, כאמור בחרו קצין התגמולים, ב"כ  כמו הוועדות הרפואיות והממונה עליהן לפעול במחשכים, בניגוד לכל דין וכללי הצדק הטבעי, תוך הובלת המערער בכחש, במשך למעלה מ-15 שנה, תוך התעלמות מוחלטת מפסיקת וועדת הערעורים, מההלכה הפסוקה, מביהמ"ש ומבג"צ, קצין התגמולים כמו הוועדות הרפואיות נהגו בחוסר סמכות בדרך זילות ועדת הערעורים, ביהמ"ש, בג"צ והתעלמות ממכלול הדיונים וההצהרות. כתוצאה מכל אלו נגרם למערער עינוי דין מתמשך -  ועדת ערעורים על פי חוק הנכים זאת מתבקשת בזאת לשים קץ להתעללות זו במערער -  לא רק שהצדק יעשה אלא גם יראה.

http://grbenyrun.bon.co.il/Front/Pages/pages.asp?id=201708


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גרוסמן בנימין

מדוע גרוסמן בנימין נכה צה"ל חייב להילחם למעלה מ-36 שנים על זכותו על פי דין, וזאת למרות קיומם של כל העובדות, עובדות משפטיות ורפואיות ברורות וההלכה הפסוקה המוכיחות, בפסיקת ועדת הערעורים, בפסיקות בית המשפט המחוזי, ובהצהרות בשבועה של קצין התגמולים לבית הדין הגבוה לצדק.

אי ציות המדינה לפסקי דין של בתי משפט - אנרכיה - עובדה בסיסית היא כי קיים פס"ד חלוט של ועדת הערעורים בהתאם לאמור בסעיף 33 לחוק הנכים  - בו זכה התובע בערעורו, וועדת הערעורים שינתה את החלטתו קצין התגמולים, וקבעה כי קיימת "פגימה נוספת" שהינה "הגבלת שדה הראייה" בהתאם להגדרת "נכות" בסעיף 1 לחוק הנכים.,

http://www.grbeny.co.il 


מאמרים נוספים מאת גרוסמן בנימין
 
קצין התגמולים, יו"ר ועדות רפואיות, הוועדות הרפואיות אינם מעל החוק
http://www.grbeny.co.il/דף1.html?v=2353213910 "... מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות..."
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI