דף הבית חוק ומשפט מיסים בריטניה - כנס רואי חשבון - מאי 2014
בריטניה - כנס רואי חשבון - מאי 2014
איתמר כוכבי 01/06/14 |  צפיות: 1945

בריטניה - פריז-פרובנס - מאי 2014

כנס רואי חשבון

 

הרצאה בנושא מענק עבודה במדינות אירופה:

צרפת, אירלנד ובריטניה

 

ד"ר איתמר כוכבי

עורך דין ורואה חשבון

 

מחבר הספר: "רווחה בעולם  קפיטליסטי", "Welfare in a Capitalist World", אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס

מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול  בטכניון

בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

(Dr.)  Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL

 

הנהגת מענק עבודה איננה ייחודית למדינת ישראל. בחנתי את הדרכים הנהוגות בעולם ליישום מענק עבודה. במאמר זה עסקתי ביחסן של שיטות המשפט השונות לסוגיית מענק עבודה תוך בחינת יתרונותיהן וחסרונותיהן, לצורך המחשת הביקורת על הליקויים בדין הישראלי. במאמר זה הצגתי לצורך הכנס המתקיים בצרפת בנושא: "צרפת והשוק האירופאי - כלכלה, חשבונאות ומיסים", דוגמאות של השוואה בשיטות מענק העבודה במדינות אירופה- צרפת, אירלנד ובריטניה.

המודלים העיקריים של מענק עבודה בשיטות המשפט הזרות

שיטות מענק העבודה הנהוגות במדינות השונות, מושתתות על העברת מענק המשולם בפועל.

ניתן לזהות שני מודלים עיקריים:

המודל הראשון: החישוב מושתת בתחילה על תוספת בשיעור נתון בהתאם לגידול בהכנסה, תוך הפחתה הדרגתית בשיעור מסוים מסכום המענק ככל שההכנסה עולה, עד לשחיקתו המוחלטת של המענק בהתאם להכנסה שנקבעה. מערכת מעין זו מונהגת בארצות הברית ובצרפת.

המודל השני: חישוב המענק מושתת על הבטחת רמת הכנסה מינימלית לאדם העובד מספר שעות (מינימלי) נתון, תוך הפחתה הדרגתית בשיעור מסוים מסכום המענק ככל שההכנסה עולה עד לשחיקתו המוחלטת של המענק בהתאם להכנסה שנקבעה. בריטניה ואירלנד מהוות דוגמה למדינות בהן מונהגת מערכת זו.

אופן החישוב של המענק הוא המבדיל בין המודלים. במודל הראשון המענק גדל בתחילה כתוספת אחוז נתון מההכנסה (במודל זה הדאגה לזכאים למענק מתחילה בשכר נמוך, עניין היוצר תמריץ להגדלת השכר והמענק בהתאמה, וכן הגדלת שעות העבודה), עד לסכום מרבי ידוע. מהסכום המרבי המענק הולך ופוחת בהדרגה עד הגיעו לתקרת הכנסה שבה נשחק לחלוטין.

במודל השני המענק מתחיל בערכו המרבי, ופוחת בהדרגה עד הגיעו לתקרת הכנסה שבה הוא נשחק לחלוטין. במודל זה התמריץ לעובדים נמוך, מאחר שהזכאים למענק הם עובדים שמרוויחים שכר גבוה יחסית, וזהו חיסרון בהשוואה למודל הראשון.

הנהגת מענק עבודה בבריטניה

א. רקע

תוכנית מענק עבודה הונהגה לראשונה בבריטניה בשנת 1971, ועברה כמה וכמה גלגולים ושינויים. באפריל 2003 הוכנסו לשימוש במדינה שתי התוכניות הקיימות, המהוות כיום את מנגנון מענק העבודה במדינה: WTC ((Working tax Credit - מענק בגין עבודה, ו-CTC (Child Tax Credit) - מענק בגין ילדים. להלן תיקראנה: "התוכניות".

ב. המנגנון

שתי התוכניות הללו פועלות על פי החוק והתקנות להלן:

1. חוק מס הכנסה שלילי - (C. 21) TCA-Tax Credits Act 2002,

(להלן ייקרא: "החוק הבריטי").

2. התקנות הבריטיות הבאות:

  • The Child Tax Credit Regulations 2002 No. 2007.

להלן תיקראנה: "התקנות הבריטיות (זכאות עבור ילדים)".

  • Working Tax Credit (Entitlement and Maximum Rate) Regulations 2002 No. 2005.

להלן תיקראנה: "התקנות הבריטיות (זכאות ושיעור מקסימלי)".

  • Working Tax Credit (Payment by Employers) Regulations 2002 No. 2172.

להלן תיקראנה: "התקנות הבריטיות (תשלומים על ידי מעסיקים)".

  • The Tax Credits (Miscellaneous Amendments) (No. 3) Regulations 2010.

להלן תיקראנה: "התקנות הבריטיות (תיקונים שונים)".

המנגנון הבריטי פועל על פי שתי התוכניות (WTC ו-CTC), וסכום המענק נקבע על פי שיטה המורכבת משני סכומים כדלהלן:

הראשון: מרכיבי הזכאות, אשר הינם סכומים שנתיים המוענקים לזכאי כחלק מחישוב המענק על פי נסיבותיו האישיות כנקבע בחוק ובתקנות הבריטיות.

השני: סכום ההפחתה, אשר הינו סכום המבוסס על הכנסתו השנתית של הזכאי בניכוי סכום בסיסי שנקבע, מוכפל בשיעור ההפחתה שנקבע.

מרכיבי הזכאות:

סכום מרכיבי הזכאות למענק מורכב ממענק בגין עבודה וממענק בגין הטיפול בילדים כמפורט:

הזכאות בגין עבודה - עבור כל מרכיב בזכאות למענק בגין עבודה נקבע בתקנות סכום מענק (בלירות שטרלינג, ליש"ט, £). כך לדוגמה נקבע עבור זוג מענק שנתי בגובה 1,950 ליש"ט.

הזכאות בגין טיפול בילדים - עבור כל מרכיב בזכאות לילדים נקבע בתקנות סכום מענק (בליש"ט), כך לדוגמה נקבע עבור ילד נכה מענק שנתי בגובה 2,800 ליש"ט.

סכום ההפחתה:

סכום ההפחתה מורכב מהסכומים הבאים:

ההכנסה השנתית של הזכאי - הכנסה שנתית ברוטו.

סכום בסיסי - הסכום הבסיסי שנקבע לשנת 2011 עמד על 6,420 ליש"ט.

שיעור ההפחתה - עומד על 41%, כך שהזכאות פוחתת ב-41 פני לכל 1 ליש"ט עבור כל סכום מעבר ל-6,420 ליש"ט לשנה.

סכום ההפחתה הינו:

תוצאת ההפרש בין ההכנסה השנתית ברוטו לסכום הבסיסי שנקבע, מוכפל בשיעור ההפחתה.

חישוב סכום המענק מתקבל משני הסכומים המפורטים לעיל שהינם:

סכום מרכיבי הזכאות בניכוי סכום ההפחתה.

בשיטה הבריטית של חישוב על פי מרכיבי הזכאות, גובה המענק עולה עם העלייה במספר הילדים, מאחר שהחישוב מתבצע על פי מרכיבי הזכאות התלויה בנסיבותיהם האישיות של הזכאים למענק.

עד שנת 2006 שולם המענק לשכיר באמצעות המעסיק, ומאז 31.3.2006 הוא מועבר ישירות לחשבון הבנק של שכיר הזכאי למענק, במקביל להכנסתו השבועית או החודשית.

עצמאי מגיש בכל שנה בקשה למענק, והמענק השנתי משולם בחודש אפריל בשנה העוקבת. בחישוב המענק מובאים בחשבון כל סוגי ההכנסה הקיימים.

קהל היעד

הזכאות למענק הינה לשכיר ועצמאי שהינם תושבי בריטניה. שיעורי המענק ושחיקתם משתנים בהתאם לגיל, למספר שעות העבודה, למספר הזכאים, למספר הילדים ולמצב מוגבלותם.

קריטריונים לזכאות לקבלת המענק

הזכאות למענק נקבעה בחוק ובתקנות הבריטיות בהתאם לגובה ההכנסה ובהתחשב במספר הזכאים ובמספר הילדים. הזכאות למענק מותנית במספר שעות העבודה ובהכנסה מינימלית של 9,250 ליש"ט לשנה הנקבעת על פי סוגי ההכנסה הבאים: הכנסה מעבודה (כשכיר או כעצמאי), הטבות ביטוח סוציאלי והכנסות נוספות כתשלומי פנסיה, הכנסות מהשקעות בהון, הכנסות מרכוש והכנסות ממדינות זרות.

הזכאות למענק עומדת הן לזוג והן ליחיד כל עוד הכנסתם נמוכה מסכום מסוים שנקבע.

תנאי הזכאות למענק נקבעו בשתי התוכניות האמורות כמפורט להלן:

-WTCהמענק ניתן לזכאי מגיל 16 ומעלה עם ילדים העובד יותר מ-16 שעות שבועיות, או לזכאי ללא ילדים אשר מלאו לו 25 שנים ועובד יותר מ-30 שעות שבועיות. החוק והתקנות מיטיבים עם זכאים מעבר לגיל 50 אשר חזרו לשוק העבודה לאחר תקופת אבטלה, והם זכאים למענק אם עבדו יותר מ-16 שעות שבועיות.

CTC- הזכאות למענק עבור ילדים היא בגין ילדים עד גיל 16 שנים. הזכאות ממשיכה עד גיל 19 שנים אם הילד נמצא במסגרת חינוכית מלאה או במסגרת מאושרת להכשרה תעסוקתית.

מענק  CTCמתווסף ל WTC-ומשולם לזוג או ליחיד עם ילדים בהתאם למספר הילדים ולסכום ההכנסה המצרפית של בני הזוג. במסגרת המענק ניתן תשלום עבור הוצאות טיפול בילדים, על סך 70% מגובה ההוצאות שמוציא הזכאי בפועל לצורך הטיפול בילדים. לצורך קבלת המענק מובאת בחשבון הכנסתם המצרפית של שני בני הזוג.

ג. סכומי המענק

המענק ניתן לזכאי והוא מותנה בכמה דברים: הכנסה מעבודה כשכיר או כעצמאי בתוספת הכנסות נוספות, מספר שעות העבודה, גיל העובד ומספר ילדיו, גילם של ילדיו, מצב מוגבלותם וגובה תשלום מזונות (אם קיים). אם מדובר בבני זוג העובדים לפחות 16 שעות בשבוע ניתן לבחור מי מבני הזוג יקבל את המענק, ובכל מקרה יקבלו מענק אחד לשניהם שגובהו ייקבע על פי נסיבותיהם האישיות. המענק בגין הילדים משולם לבן הזוג בעל ההכנסות הגבוהות יותר, עבור כל הילדים.

ד. הפחתת המענק בשל הכנסות בן הזוג

כאמור, המענק ניתן בהתאם לשעות העבודה השבועיות של בני הזוג ולהכנסתם המצרפית. במקרה שבו שני בני הזוג מגישים דו"ח, המענק ישולם רק לאחד מהם. אם הכנסתם המצרפית של בני הזוג עולה על הסכום שנקבע כתקרה, שני בני הזוג אינם זכאים למענק. בני זוג ללא ילדים אינם רשאים לחבר (לסכום) את שעות העבודה השבועיות של שניהם יחד, והם יקבלו את המענק רק אם כל אחד מהם יעבוד יותר מ-16 שעות שבועיות, זאת במידה שהכנסתם המצרפית עומדת בתנאי הזכאות לקבלת המענק על פי נסיבותיהם האישיות.

ה. תוצאות יישום החוק

מספר הזכאים וסכום המענק עלה עם השנים. בשנים 2004-2003 היו בבריטניה 5.5 מיליון זכאים למענק, ובחלוף שש שנים בלבד עלה מספרם ל-6.17 מיליון, בשל שינוי שחל בשנת 2003 בשיטת הזכאות למענק, אשר מטרתו היתה לאפשר ליותר זכאים להצטרף לתוכנית.

בשנת 2005-2004 קיבלו שני מיליון זכאים תשלומי יתר בגין שני המענקים (WTC  ו-CTC), שערכם הגיע לכ-2 מיליארד ליש"ט. קרוב למיליון זכאים קיבלו תשלומי חסר. בשנת 2008-2007 הוטב מצבם הכלכלי של 1.9 מיליון הזכאים למענק WTC.

עלותו  של מענק העבודה בגין המענקים עמדה ב-2010-2009 על 24.3 מיליארד ליש"ט, וב-2011-2010 גדלה העלות, על פי הערכה, ל-27.3 מיליארד ליש"ט.

ו. אכיפת החוק

נכונות המידע בבקשה המוגשת לקבלת מענק WTC הינה באחריותו של הזכאי, ומשרד ה-HM Revenue & Customs הינו האחראי לבדיקת הבקשה. בכל שנה נבדקות אלפי בקשות על מנת לוודא כי:

  1. ניתן סכום המענק הנכון בהתחשב בהכנסתו ובנסיבותיוהאישיות של הזכאי.
  2. מערכת מענקי המס מתנהלת באופן הוגן ויעיל.

תהליך בדיקת הבקשה למענק בגין שנים קודמות נקראת enquiry, ובמסגרת הבדיקה עשוי הזכאי להתבקש להמציא מסמכים כגון אסמכתאות בנקאיות, תלושי משכורת, חשבונות של הוצאות הבית וכו'. כמו כן יכול הזכאי להידרש למסירת נתונים נוספים מהמעסיק או מהמטפלים בילדים. אי-שליחתם של המסמכים הנדרשים במועד שנקבע עלולה לגרור את הקטנת המענק או את הפסקתו לאלתר. כמו כן יידרש הזכאי לשלם קנס. בשנת 2009-2008 שולמו 2.9 מיליארד ליש"ט בגין טעויות והונאה למי שלא היו זכאים,  ובשנת 2010-2009 שולם סך של 3.1 מיליארד ליש"ט.

ז. יתרונות המודל הבריטי

המענק מועבר ישירות לחשבון הבנק של הזכאי (במגמה למנוע את התערבות המעסיק), בהתאם למצבו ולנסיבותיו האישיות והמשפחתיות. קבלת המענק באמצעות מערכת המיסוי במקום באמצעות הביטוח הלאומי עשויה לטשטש את תחושת התלות המתלווה לקבלת גמלת סעד או סיוע לדיור. בנוסף, זכאים (בעלי הכנסה מינימלית) ילמדו שבדיקת אמצעים אינה דבר שלילי מעיקרו, כי אם מרכיב מובנה במערכת מיסוי מתקדמת.

תוכנית מענק העבודה בצורתה הנוכחית מעודדת צעירים לצאת ללימודים בכך שהיא מאפשרת את המשך קבלת המענקים לזוגות או ליחידים שלהם ילדים עד גיל 19, בתנאי שהללו נמצאים במסגרת לימודית או בהכשרה תעסוקתית. בטווח הארוך, זכאים המקבלים את המענק עשויים לספק את צרכי ילדיהם טוב יותר וללמד לחינוך לעבודה לדורות הבאים, באופן זה יימנעו דורות המשך של מובטלים. מדיניות מענק העבודה מילאה תפקיד חיוני בהוצאתם של 600,000 מילדי הזכאים ממעגל העוני בעשור האחרון. כמו כן, מדיניות זו (הקובעת הכנסה מינימלית לקבלת המענק), הובילה לעלייה בתעסוקה של 15% בקרב אמהות חד-הוריות, משיעור של 42% בשנת 1997 לשיעור של 57% מועסקות בשנת 2007.

החל מאפריל 2011, בני 60 ומעלה זכאים למענק אם עבדו יותר מ-16 שעות שבועיות. הקלה זו מיטיבה עם זכאים בגילים מבוגרים שטרם השינוי הותנתה זכאותם בעבודה של יותר מ-30 שעות שבועיות.

ח. חסרונות המודל הבריטי

לבעלי הכנסות נמוכות אין עידוד להצטרף לשוק העבודה שכן הזכאות הינה מסכום הכנסה מינימלי. אולם החיסרון העיקרי הוא שהתוכניות מעודדות לעבוד את מספר השעות הדרושות לזכאות למענק בלבד, ולא מעבר לכך, מאחר שסכום המענק הולך וקטן עם הגידול בשעות ובשכר. קיימים זכאים המקבלים תשלומי יתר שלא היו אמורים לקבל, ובמקביל ישנם זכאים הסובלים מתשלומי חסר. ישנם זכאים שהחליטו שלא לחדש את תביעתם למענקי מס עקב בעיות שבהן התנסו. קיימת ביקורת רבה על כך שהמענק מחושב על בסיס שנתי, עניין המוביל לתשלום גבוה מדי, ולאחריו דרישה להחזירו - מצב המקשה על בעלי ההכנסה הנמוכה. בשנת 2004, מתוך 13.5 מיליארד ליש"ט אשר שולמו לזכאים, 1.9 מיליארד ליש"ט היוו תשלום יתר.

כמו כן, מובטלים שקיבלו עד כה עזרה בשכר דירה או במשכנתה ויצאו לעבוד בעקבות הזכאות למענקי העבודה, לא יהיו זכאים עוד למענקים אלו, ועשויים לשקול בשנית אם היציאה לעבודה כדאית עבורם מבחינה כלכלית. המענק נקבע בהתאם לסכום ההכנסה המצרפית, וכפועל יוצא מכך ישנם זוגות המקבלים סכום נמוך יותר מאשר היו מקבלים לו היו חיים ביחד ללא נישואין. מענק עבודה מקטין את שיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה בקרב נשים נשואות מאחר שסך ההכנסות של שני בני הזוג מעלה את הכנסתם המצרפית מעבר לרף הזכאות. כיוון שכך, קיימת נטייה לוותר על אחת ההכנסות - של בן או של בת הזוג - ולרוב הוויתור הוא על המשכורת של האישה. בנוסף, בכל סכום הכנסה מצבן של משפחות חד-הוריות טוב במידה משמעותית ממצבן של משפחות דו-הוריות. חד-הורי הנכנס למעגל העבודה יכול להוציא את עצמו ואת ילדיו ממעגל העוני, ולא כך הדבר כאשר המדובר בזוג עם ילדים להם הכנסה נמוכה, וזאת בשל הקריטריונים שנקבעו בחוק ובתקנות.

ט. סיכום המודל הבריטי

המחוקק הבריטי מציב רף גבוה לבעלי הכנסה נמוכה העובדים מעט שעות, וקובע כי במספר שעות עבודה הקטן מהנקבע בחוק, או בשכר מצטבר נמוך, לא קיימת זכאות למענק. מאחר שלא קיימת רמת הכנסה מסוימת שבה המענק נשאר קבוע ורק לאחר מכן מתחיל לקטון, נובע מכך שהשיטה הבריטית מעודדת את הזכאים להישאר בסכום הכנסה מינימלי גבוה של 9,250 ליש"ט (נקודה שבה המענק מרבי ונמצא בגובה השיא כבר בתחילתו) ובכך גורמת לזכאים להפסיק לעבוד עבור יותר מהכנסה שנתית של 9,250 ליש"ט (נקודה שלכאורה קובעת לזכאי את הכדאיות).

המחוקק הבריטי קבע כי המענק הינו מאוחד לשני בני זוג נשואים עם ילדים וזהה בערכו למענק שמקבל חד-הורי עם ילדים שלו הכנסה זהה, ובכך בחר לתת עדיפות ליחידים, או לבני זוג החיים יחד ובוחרים שלא להינשא כדי לזכות במענק כפול. השיטה הבריטית אינה מאפשרת חישוב נפרד לבני זוג.

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עב

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 איתמר כוכבי

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

 במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

 

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net 


מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי
 
אחריות הדירקטוריון (תקציר לקראת השיעור)
פרופ' גרוס, מאיר את תשומת ליבם של כל המבקשים לכהן בתפקיד הדירקטור כי המגמה היא לראות בכך מקצוע הדורש סטנדרט מסוים – יותר לא מדובר בסטנדרט התנהגות של "אדם סביר", אלא בסטנדרט התנהגות של "מקצוען סביר".

הצהרת תושבות מס ליחיד, בעל אזרחות נוספת
12/12/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

הלוואת זכאות של משרד הבינוי והשיכון אל מול המשכנתא
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מכיר במשכנתא כאחת מבין הזכויות הקנייניות בישראל. בהתאם לסעיף 4 לחוק, משכנתא היא "מישכון של מקרקעין". הגדרת "מישכון" קבועה בסעיף 1 (א) לחוק המישכון, התשכ"ז-1967, ולפיה, מישכון הינו "שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב".

חברה בנייה קבלנית – רקע, הסבר ודוחות כספיים
22/11/17 | כללי
סביב המושג חברת בניה קבלנית קיים ערפול מסוים, שכן אין לו הגדרה קבועה. ניתן לומר כי חברת בניה היא גוף המועסק בשלב כלשהו בחיי פרויקט הבניה. ייתכן והחברה תהיה אחראית על החלק ההנדסי – הקמה פיזית של הפרויקט ויתכן כי חברת הבנייה תהיה יזמית-שיווקית. דהיינו, כזו שתעסוק ברכישת קרקעות, השגת היתרים ואישורי בנייה ושיווק הפרויקט.

רילוקיישן חדש
16/11/17 | מיסים
לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים, החלטה חדשה בנושא עובדי הרילוקיישן. החלטה זו נועדה להחליף את ההחלטה הקודמת, משנת 2014. ההחלטה מחודש נובמבר 2017, קובעת תנאים לפיהם העובדים יוכלו לעבוד בחו"ל, לשלם מס בחו"ל ולא לשלמו בארץ ולא להיפגע בדרישות מס "מנופחות" במועד חזרתם ארצה.

ישראלים בעלי אזרחות נוספת, יידרשו להצהיר לבנקים כי שולמו מיסים על הכספים
15/11/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

גילוי מרצון אמור לשוב לפעולה בשנת 2018 – חשבונות בנק בחו"ל
07/11/17 | מיסים
נוהל הגילוי מרצון אמור לשוב ולפעול ביום ה-1 בינואר 2018, ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים. לנוהל יש החשיבות רבה יותר לאור קבלת מידע ורשימות הישראלים מארה"ב ואירופה, להם הון בלתי מדווח בישראל ובחו"ל וטרם הגישו בקשה לגילוי מרצון.

סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת תשע"ח 2018-2017
מרצה: ד"ר איתמר כוכבי, רו"ח-עו"ד טכניון – חשבונאות ניהולית מתקדמת - סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת (094822) סמסטר חורף תשע"ח

סילבוס אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA
התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש שם הקורס: עקרונות החשבונאות מספר הקורס: 6204 שם המרצה: ד"ר איתמר כוכבי – רואה חשבון וכלכלן – עורך דין ונוטריון. שעות קבלה: בתיאום מראש דואר אלקטרוני: cpa-adv-itamar@bezeqint.net.il אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA

תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17
תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון שנת לימודים 2016/17
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI