דף הבית תחבורה ורכב תעופה עתה כרוך על כף היד כריכה ארעית אחת והוצא מן התיק את תפילין של־ראש
עתה כרוך על כף היד כריכה ארעית אחת והוצא מן התיק את תפילין של־ראש
Yafator 11/11/20 |  צפיות: 293

עתה כרוך על כף היד כריכה ארעית אחת והוצא מן התיק את תפילין של־ראש. אתד נוטל את התפילה ביד ימין ומניח על הראש "בגובה הראש במקום שמלכי ישראל נמשחים שם" (כד הקמח) וזהו מן המקום שבו מתחיל השער לצמוח עד למקום שבו מוחו של תינוק רופס.

מה פירוש: .מוחו של תינוק רופס"?

תינוק, עד מלאת לו שנה להולדתו, מוחו פתוח ומגולה, מבלי שתגן עליו עצם־המגן המגינה על המוח׳ ורק עור הגולגולת משמש לו מחסה. בהדרגה, עם התפתחותו של התינוק, קורם המקום עצם־מגן המתחזקת מיום ליום. ובאותו מקום שמוח התינוק רופס — יש להניח את ה״של ראש".

מידע שיש על עלון חוט של חסד

וחכמינו מצאו רמז לדבר זה! ראשי התיבות של המלה! קשרתס,

מסוף המלה אל ראשה׳ מבטאים תכנו של דבר זה: מח תינוק רופס שם קשורה״ (פירוש יונתן על התורה — דברים ו.).

יש לכוון את ה״של ראש" בתנוחה זו אל מול בין עיניך׳ לקיים את הכתוב: "ולטוטפות בין עיניך".

תנוחה זו חייבת להיות מכוונת ומדויקת מאד, שכן אם התפילה מונחת על המצח שלא במקום השער• או על השער׳ שלא כנגד העינים — הרי הברכה לבטלה וכאילו לא קיימת את המצווה. וכדי לכוון את התנוחה כראוי׳ אתה שם שתי אצבעות משני עברי ה״בית" ויורד עם הריוח שבין אצבע לאצבע עד לעינים ואז ניתנת לך אפשרות להיוכח אם "של ראש" מונחת בין עיניך.

עתה עליך לכוון את הקשר של הרצועה המקיפה — על העורף, בטוף גולגולת הראש, במקום שנוצר בו כעין שקע בין שני וורידי העורף.

אתה נוטל אצבע של ימין ואצבע של שמאל ובשתי האצבעות מהדק את הרצועה סביב הראש ומברך תוך כדי הידוק את הברכה: ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על מצוות תפילין. ומיד עם סיום הברכה אתה מוסיף: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

שתי ברכודנ למה — הרי מעשה התפילין אחד הוא?

שתי ברכות—אחת ל״של יד״ ואחת ל״של ראש". כי שתי התפילין — שתי מצוות נפרדות הן ועל כל מצווה יש לברך בפגי עצמה.

מאמר בנושא פרשת הנשיאים סגולה לזיווג

ואס כן מדוע אומרים אחרי ברכת: ,על מצוות תפילין״ את המילים: .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הן את זאת אומרים על ברכת שוגג, כיוון שעות גדול הוא לברד ברכה לבחלה, ואס כן — הגם כאן יש ספק בדבר?

אכן, יש קצת צדק בדבריך ודברים של טעם הם.

לדברי כמה מן החכמים מצוות תפילין אחת היא ויש לברך עליה רק ברכה אחת ולא יותר. ברם, פסק הלכה קובע ששתי מצוות הן, ולכן משום ספק קבעו לומר גם תוספת: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כדי שה׳ יסלח לגו אם אמרנו ברכה לבטלה שלא מתוך כוונה בלתי טובה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI