דף הבית רוחניות פנג שווי חבר לשון חיבור הוא
חבר לשון חיבור הוא
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 1431


  1. חבר לשון חיבור הוא, וצריך לאדם חבר שלא ישב בדד, אף שגם כך נוטל שכר (פרק ג׳ משנה ב׳), שנאמר ישב בדד דדם כי נטל עליו (איכה פרק ג׳ פסוק כח׳), וחבר היא המעלה השנייה בלימוד התורה, וכן הוא אומר הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולן (תענית דף ז׳ עמוד א׳).

וגם בהיות לאדם חבר טוב חזקה שיתרחקו ממנו הרעים, לטעם שהעורב הולך אצל הזרזיר מפני שהוא בן מינו.

כנסו למידע כאן ברכה להצלחה במבחן

  1. אמר שכן טוב כי הוא המצוי תדיר אצלו, וגם מונע היפוכו שיהא אצלו שכן רע, ועיתים יש הפסד משכן רע, כדאמרו עונותיו של רשע גרמו לסתור כותלו של צדיק (אבות דרבי נתן ריש פרק ד׳).

  2. הרואה את הנולד היינו שמחשב כל דרכיו בטרם יגיעו לגבולו, וכדאמר לעיל (פרק ב׳ משנה א׳) והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, ובזה הרבה רעות נמנעות ממנו, ואינו בא לידי ניסיון, וכל שכן דאינו בא לידי ביזיון, ומיקרי חכם (תמיד דף לב׳ עמוד א׳).

אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה.רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי “ * •9 •• “ “ T T I • “ 9 •• VV• V ■ך •• ■ך — • ••

אומר, קוכן רע. רבי שמעון אומר, הלוה ואינו מ^לם. אחד הלוה מן האדם, באה מן המקום ברוך הוא, קזנאמר לוה רקוע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן (תהלים פרק לז׳ פסוק כא,). רבי אלעזר אומר, לב רע. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערךמדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם:

(י) הם אמרו שלשה 175(שלשה) ךבךים. רבי אליעזר אומר, 176יהי כבוד

כנסו לקרוא על סגולה למציאת דירה

  1. יש הגורסים שלושה אחד, ואם תספור לרבי אליעזר יותר יש, ולאלה הגורסים שלושה ותו לא, יש לומר כי יש מאלה המוסרים בדברי רבי אליעזר, אם תדקדק בהם, יש מהם הכוללים אחד את השני.

שאם כבוד חברך חביב עליך כשלך איך אפשר שיהא עליו כעס, הנה שניים שהם אחד, ואם עצה זו אין בה להפיג הכעס הזכיר יום המיתה, ואיך יבוא אל קונו במידה מכוערת זו, הרי לך שלשה שהם אחד, והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים אחד הוא, והזהירות מגחלתן יכלול כל שאמר עוד, וכך מדוייק מלשונו והוי זהיר בגחלתן, ולאיזה טעם הוי זהיר, שנשיכתם וכר.

  1. ראה לקמן שאמר איזהו מכובד המכבד את הבריות (אבות פרק ד׳ משנה א׳), אבל כאן דיבר רק בכבוד חברו, יען כבוד כבר יש לו שנאמר כבת־ חכמים עחלו (משלי פרק ג׳ פסוק לה׳), והטעם שאפשר לעיתים יאמר חברו סברא שאינה נכונה, כמו דמצינו ברבי אבא דאחיכו עליה (ביצה דף לח׳ עמוד ב׳).

אבל לקמן אמר רבי אלעזר בן שמוע יהי כבוד חבירך כמורא רבך, ובכבוד שלך יהא כבוד תלמידך (פרק ד׳ משנה יב׳), ואילו רבי עקיבא דרש את יהוה אלהיף תירא (דברים פרק ו׳ פסוק יג׳) לרבות תלמידי חכמים (פסחים דף כב׳ עמוד ב׳).

הנה משירדו הדורות גדל הכבוד הנדרש לכל, ומי כרבי עקיבא יכול לדרוש לרבות תלמידי חכמים הן משום ששנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכלם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם (ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקפט׳).

ובדומה לו אומרות הבריות משהתמעטה החכמה רבו התארים, וכל תופס ספר בבית המדרש יקרא הרב הגאון, ומצאתי בספר צבי לצדיק (ריש עמוד טו׳) שמתלונן על זה ארוכות, שבימיו התארים היו זולים מאוד,


פרק ב׳ אבות אדרת שנער

חברך חביב עליך 177פשלך, ואל תהי נוח לכעוס.

ואילו ראה אשר כתבו עליו עצמו בשער ספרו האמור, היה מוחה על זה נחרצות, אך נראה ממה שעולה כאן, דאין להתרעם על זה כל כך.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI