דף הבית רוחניות פרשת השבוע בשלמא מי שאוהב כבוד
בשלמא מי שאוהב כבוד
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 1487


  1. בשלמא מי שאוהב כבוד ידע איך לחבב את כבוד חברו, אבל לקמן אמר רבי אליעזר הקפר שהכבוד אחד מהדברים המוציאין את האדם מן העולם (פרק ד׳ משנה כא׳), ואם סילק מעצמו כל עינייני הכבוד, וכבודו אויב לו, איך יהא כבוד חברו אצלו.

וצ״ל מי שהענוה כתר לראשו ומסולק מכל צורך של כבוד, ממילא יכבד כל האדם, כי כולם בעיניו ישרים ממנו, ועוד אפשר לומר כדאמר לקמן (פרק ו׳ משנה ג׳), ואין כבוד אלא תורה שנאמר כבו׳ד חכמים עחלו (משלי פרק ג׳ פסוק לה,), כלומר כבוד שלו כבוד התורה הוא, ולא אותו מכבדים הבריות אלא תורה שבו, ובזה הכבוד ראוי שיהא מכבד את חברו, ואין לך יקר מזה.

כאן נקרא על הרואה תפילין בחלום

179ועזוב יום אחד לפני מיתתך.והוי מתחמם כנגד אורן עול חכמים, והוי זהיר בגחלתן עזלא תכוה,עזנעויכתן נעזיכת עוועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחיעותן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש:

(יא) רבי יהושע אומר, 182עזן הרע, ויצר הרע,

כי שיני השועל חדות ועקומות, ולטעם שחדות הן יחדרו מייד לבשר החי, וכיון שעקומות הן תקרענה בשר הנשוך, ועוד יגידו לך חכמי הטבע ששועל אינו נושך בן אדם אלא אם כן נשטתה, ואז בזמן זה שהשטתה יש ברוקו ארס המסוגל לקפח חיי האדם.

והעקרב קשה להזהר ממנו יותר מהשועל לרוב גודלו, וגם חבוי הוא תחת אבנים, ואינו נראה אלא לאחר העקיצה, ובעקיצתו יכול להרוג האדם.

והגרוע מכולם הוא השרף, ולענ״ד במלאך מיירי, והם חיות הקודש שמזיעה שלהם הוא נהר די נור, הן לא אמר נחש שרף, רק שרף, וזה המלאך אם מזיעה שלו יש נהר די נור, כל שכן בהבל פיו ישרוף האדם, והוא הדימיון היותר גדול להיזק שיוכל לבוא מתלמיד חכם, וכדהוה עובדה דחזייה רבי שמעון בר יוחאי ליהודה בן גרים, ואמר עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו, ועשהו גל של עצמות (שבת דף לד׳ עמוד א׳), וגדול ההיזק מהתלמידי חכמים, שכן קב״ה בכבודו ובעצמו תובע עלבונם (עבודה זרה דף יח׳ עמוד א׳).

מידע שניתן לקרוא לשון הרע פתגמים

  1. נלענ״ד כי די באחת מהן ולא בעי שלשתן להוציא את האדם מן העולם, ור״ל חיי עולם, ואין להקשות על רבי יהושע אם כן למה לא אמר זה כששאל רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו על מידה רעה שיש להתרחק ממנה, כאשר אמר חברו רבי אליעזר היינו עין הרע, כי סובר הוא שחבר רע אפשר שיש בו כל המידות הרעות, או לפחות אחת מהן.

184ושנאת הבךיות, מוציאין את האדם מן העולם:

. . 185

(יב) רבי יוסי אומר, יהי ונכון הוא הדבר שהוא יצר הרע היותר חשוב מכולם, להחטיא בני האדם, אבל כשיש מראה עיניים מלאכתו קלה יותר, היינו לפתח חטאת רבץ (בראשית פרק ד׳ פסוק ז,), אלו העיניים שיצר הרע על פתחן להחטיאו.

וכן אמר הכתוב ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים

T • T J ״ T •״ J T " J I • " :״T T •• -•

(בראשית פרק ג׳ פסוק ו׳), הא למדת במראה עיניה החטיאה, וגם דתנו רבנן שמשון בעיניו מרד, שנאמר לאנןר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ןשרה בעיני (שופטים פרק יד׳ פסוק ג׳), לפיכך נקרו פלשתים את עיניו (סוטה דף ט׳ עמוד ב׳), והוא השורש של צרות העין שאין האדם מסתפק מאשר נכון לו.

ולכן יוסף שלא נתן עינו במה שאינו שלו, אשת אדונו, מדה כנגד מדה היא שאין עין הרע שולט בו.

  1. יש שפירשו שגורם שהבריות שונאות אותו, ולזה הטעם אף דהוא הוי גרמא, למה יאמר דאינו נוחל עולם הבא, דיותר משמע מוציאין את האדם מן העולם, בעולם הבא מיירי.

לכן הנראה לענ״ד יש לפרש דלא שנא הוא שונא את הבריות, או הן שונאות אותו, כי הישראלי קרוי אדם (ילקוט שמעוני יחזקאל רמז שעג׳), ובהפרדו מחברו בשנאה אינו כלול בהם, ולא הם בו, ואי אפשר לו להיות במחיצתם בזה ובבא.

ונלענ״ד ששורש לטעם שיהא האדם שונא את הבריות בכפירה נעוץ, שמדמה בנפשו שיש בכוח מאן דהוא להשיג נחלתו באיזה עניין, וכל הנותן כוח נפרד במי מהבריות, ואפילו בעליונים, מבלעדי המחיה אותם, כפירה גמורה היא, וטעם גדול שמוצאין אותו מן העולם.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI