דף הבית רוחניות רונים ענה על עחךית
ענה על עחךית
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 2444


268ענה על עחךית,ן"ן של צהרים, וע1יחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות על עמי הארץ, מוציאיץ את האדם מן העולם:

(יא) רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדקוים,והמבזה את

T " TT :%• • — \ Z • •• י - v ״:tIt • י : " : "••• •••

המועדות,

273והמלבין פני חברו ברבים, 274 והמפר בריתו* של אברהם אבינו עליו

TT •T T T S " V •5 ••••-• > • -T

העלום,והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה,

" J J T״:״״•״ T " •T •% ״: " T T י

כאן נקרא על powerpoint להורדה בעברית חינם

ובמלבוש, ואם אינו משמחם הרי הוא בכלל המבזה את המועדות, כך הוא הנראה לענ״ד.

  1. תימה מה שסידר התנא המלבין פני חברו ברבים דהוי עבירה שבין אדם לחברו, באמצע הדברים שהם עבירות שבין אדם למקום, וזה אינו מקומו (עיין הערה לעיל מה שכתבנו לתרץ), ואכן הרמב״ם (הלכות תשובה פרק ג׳ הלכה יד׳), הפריד עבירות שבין אדם לחבירו, לעבירות שבין אדם למקום.

הנה אכן בסנהדרין (דף צט׳ עמוד א׳) סידרו דברי רבי אלעזר המודעי כראוי, ואמר שם המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והמלבין פני חבירו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא עכ״ל, אשר על כן הופרדו העניינים במיני העבירות.

ועיין (שם) שכל זה דרשו מדכתיב כי ךבר ןז?וה בזה ואת מצותו* הפר הכרת תכרת (במדבר פרק טו׳ פסוק לא׳), ורש״י כתב דבגרסא שלו אינו נמצא בפרק חלק המלבין פני חברו ברבים, וכיון דנלמד מדכתיב ׳כי דבר יהוה בזה׳, ואין במלבין פני חברו ברבים לימוד מזה הפסוק, ולזה הטעם אינו יודע למה סידרו התנא הכא.

  1. כתב רבינו יונה דמיירי במושך עורלתו עכת״ד, ויש מפרשים במי שלא מל עצמו, או במצוי אצל בת אל נוכרי, ופשוט דצ״ל במי שלא מל עצמו, אמר כן דווקא אם עושה כך להכעיס.

276אף על פי שיש בידו תורה ומעבים טובים, אין לו חלק לעולם הבא: (יב) רבי ישמעאל אומר,הוי קל לראש וביאורו כי האפיקורוס יבוא משיבוש הדעות, אבל יש לו עדיין תקווה אם הסתייע מילתא לו לשמוע דיברי חכם חוצבים אל ליבו, אבל מי שמעיז פניו כנגד חכמים עוסקי התורה, איך ישמע להם.

  1. איך אפשר שיהא לאדם תורה ומעשים טובים ועובר על כל אלו, ואין לי

אלא לומר דהוי זה האיש כעין עיתים חלים ועיתים שוטה, ואינו שם על ליבו רוע מעלליו, וגם אפשר ששם על ליבו ואומר לנפשו תורתי ומעשי יכריעו את הכף, ושניהם רעים הם, כי לא ישוב מדרכו הרעה, ולכל הטעמים הנ״ל נראה עוד לומר שלומד ועושה המצוות מדעתו, ויש מהן שכיוון לאמת.

מידע שניתן לקרוא בפרדסים של גן עדן

והמפר בריתו של אברהם אבינו אפשר שהוא בפרהסיה, כגון שנוכרית מצויה אצלו (מרכבת המשנה לר״י אלאשקר על אבות).

אבל עדיין קשה לומר דלא יהיב ליה בוראו כלום לעולם הבא, הן יש בידו תורה ומעשים טובים, ונלענ״ד דדווקא התורה והמעשים הטובים הם בעוכריו, שיש בזה חילול ה׳ שרואים הבריות מי שיש בו לכאורה תורה ומעשים טובים, ודרכיו מקולקלים, ולכן לכל זה פשיטא לומר כי דבר ה׳ בזה.

וצא וראה כמה קשה תשובתו של מחלל שם שמים, כי המחלל שם שמים אף שעשה תשובה, וגם עבר לו יום הכיפורים, ועוד זכה ובאו לו יסורין, רק מיתה מכפרת לו.

278ונו׳ח לתשהרת,והוי מהבל את פל האדם כשמחה:

S " " ״ 5 T : • J T T T T V •• F" : ••%•: V * V

(יג) רבי עקיבא אומר, כדמצינו ברבי יהושע ששלח לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך, ונטל מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכפורים להיות בחשבונו (ראש השנה דף כה׳ עמוד א׳).

אבל עדיין בזה לא קנה מידה טובה, כי זה כל האדם שיכוף ראשו כאגמון בפני הגדולים ממנו, אבל בהיותו נוח לתשחורת התגלה למפרע שגם היותו קל לראש בא ממידות טובות.

ועוד אפשר קל לראש, היינו שלא יקשה לרב יותר מהראוי, ויש להזהר בכבודו, כי כבודו הוא כבוד הציבור, ואפילו גדול הוא ממנו בתורה, במקומו של הרב יהא קל לו, כדי שתהא אימתו על הציבור, ועל דרך זו אומר, ונוח לתשחורת, שיהא עונה בנחת לצעירים גם אם שאלו שלא כהוגן, כדי שיוסיפו לשאול, ויוסיפו לקח.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI