דף הבית רוחניות רונים ענה על עחךית
ענה על עחךית
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 285


268ענה על עחךית,ן"ן של צהרים, וע1יחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות על עמי הארץ, מוציאיץ את האדם מן העולם:

(יא) רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדקוים,והמבזה את

T " TT :%• • — \ Z • •• י - v ״:tIt • י : " : "••• •••

המועדות,

273והמלבין פני חברו ברבים, 274 והמפר בריתו* של אברהם אבינו עליו

TT •T T T S " V •5 ••••-• > • -T

העלום,והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה,

" J J T״:״״•״ T " •T •% ״: " T T י

כאן נקרא על powerpoint להורדה בעברית חינם

ובמלבוש, ואם אינו משמחם הרי הוא בכלל המבזה את המועדות, כך הוא הנראה לענ״ד.

  1. תימה מה שסידר התנא המלבין פני חברו ברבים דהוי עבירה שבין אדם לחברו, באמצע הדברים שהם עבירות שבין אדם למקום, וזה אינו מקומו (עיין הערה לעיל מה שכתבנו לתרץ), ואכן הרמב״ם (הלכות תשובה פרק ג׳ הלכה יד׳), הפריד עבירות שבין אדם לחבירו, לעבירות שבין אדם למקום.

הנה אכן בסנהדרין (דף צט׳ עמוד א׳) סידרו דברי רבי אלעזר המודעי כראוי, ואמר שם המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והמלבין פני חבירו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא עכ״ל, אשר על כן הופרדו העניינים במיני העבירות.

ועיין (שם) שכל זה דרשו מדכתיב כי ךבר ןז?וה בזה ואת מצותו* הפר הכרת תכרת (במדבר פרק טו׳ פסוק לא׳), ורש״י כתב דבגרסא שלו אינו נמצא בפרק חלק המלבין פני חברו ברבים, וכיון דנלמד מדכתיב ׳כי דבר יהוה בזה׳, ואין במלבין פני חברו ברבים לימוד מזה הפסוק, ולזה הטעם אינו יודע למה סידרו התנא הכא.

  1. כתב רבינו יונה דמיירי במושך עורלתו עכת״ד, ויש מפרשים במי שלא מל עצמו, או במצוי אצל בת אל נוכרי, ופשוט דצ״ל במי שלא מל עצמו, אמר כן דווקא אם עושה כך להכעיס.

276אף על פי שיש בידו תורה ומעבים טובים, אין לו חלק לעולם הבא: (יב) רבי ישמעאל אומר,הוי קל לראש וביאורו כי האפיקורוס יבוא משיבוש הדעות, אבל יש לו עדיין תקווה אם הסתייע מילתא לו לשמוע דיברי חכם חוצבים אל ליבו, אבל מי שמעיז פניו כנגד חכמים עוסקי התורה, איך ישמע להם.

  1. איך אפשר שיהא לאדם תורה ומעשים טובים ועובר על כל אלו, ואין לי

אלא לומר דהוי זה האיש כעין עיתים חלים ועיתים שוטה, ואינו שם על ליבו רוע מעלליו, וגם אפשר ששם על ליבו ואומר לנפשו תורתי ומעשי יכריעו את הכף, ושניהם רעים הם, כי לא ישוב מדרכו הרעה, ולכל הטעמים הנ״ל נראה עוד לומר שלומד ועושה המצוות מדעתו, ויש מהן שכיוון לאמת.

מידע שניתן לקרוא בפרדסים של גן עדן

והמפר בריתו של אברהם אבינו אפשר שהוא בפרהסיה, כגון שנוכרית מצויה אצלו (מרכבת המשנה לר״י אלאשקר על אבות).

אבל עדיין קשה לומר דלא יהיב ליה בוראו כלום לעולם הבא, הן יש בידו תורה ומעשים טובים, ונלענ״ד דדווקא התורה והמעשים הטובים הם בעוכריו, שיש בזה חילול ה׳ שרואים הבריות מי שיש בו לכאורה תורה ומעשים טובים, ודרכיו מקולקלים, ולכן לכל זה פשיטא לומר כי דבר ה׳ בזה.

וצא וראה כמה קשה תשובתו של מחלל שם שמים, כי המחלל שם שמים אף שעשה תשובה, וגם עבר לו יום הכיפורים, ועוד זכה ובאו לו יסורין, רק מיתה מכפרת לו.

278ונו׳ח לתשהרת,והוי מהבל את פל האדם כשמחה:

S " " ״ 5 T : • J T T T T V •• F" : ••%•: V * V

(יג) רבי עקיבא אומר, כדמצינו ברבי יהושע ששלח לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך, ונטל מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכפורים להיות בחשבונו (ראש השנה דף כה׳ עמוד א׳).

אבל עדיין בזה לא קנה מידה טובה, כי זה כל האדם שיכוף ראשו כאגמון בפני הגדולים ממנו, אבל בהיותו נוח לתשחורת התגלה למפרע שגם היותו קל לראש בא ממידות טובות.

ועוד אפשר קל לראש, היינו שלא יקשה לרב יותר מהראוי, ויש להזהר בכבודו, כי כבודו הוא כבוד הציבור, ואפילו גדול הוא ממנו בתורה, במקומו של הרב יהא קל לו, כדי שתהא אימתו על הציבור, ועל דרך זו אומר, ונוח לתשחורת, שיהא עונה בנחת לצעירים גם אם שאלו שלא כהוגן, כדי שיוסיפו לשאול, ויוסיפו לקח.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI