דף הבית רוחניות חלומות פרק ד
פרק ד
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 1073

פרק ד

(א) בן זומא אומר. 323 איזהו חכם, 324הלומד מפל אדם, #נאמו

  1. מה חידש לנו בן זומא, כבר אמר לנו שלמה לך אל נמלה עצל ראה

•• J •• T T T J %• I•• J I

דרכיה .וחכם (משלי פרק ו׳ פסוק ו׳), ללמדך דיש ללמוד מכל בריה, אם כן לכאורה כל שכן מכל אדם.

ונראה שדקדק התנא לומר איזהו חכם הלומד מכל אדם, כי ללמוד מהחכם לא צריכא למימר, אבל ללמוד מהכסיל או מבעל מידות מגונות לא ישים זאת האדם על לבו, ואפילו מאיבי תחכמני (תהלים פרק קיט׳ פסוק צח׳), ולזה הטעם אמר בדווקא הפסוק ובו תיבת השכלתי, היינו שלומד בעצמו, ולאו דווקא שממש לימדו אותו.

כנסו למידע כאן פטירת צדיקים

ויען דאין אדם רואה נגעי עצמו (נגעים פרק ב׳ משנה ה׳), בהתבוננו במידה רעה אצל זולתו יקל לו לראות נגעי עצמו, כי אז אפשר לו לראות עצמו נכון דיש לו גם ממידה זו, אבל בבעלי החיים אין שייך מידות כי אינם בחיריים.

  1. הנה גם מגסי הרוח אפשר להיות למד, שהתבוננות בכיעורן תרחיק ביותר את המתבונן בעל הנפש מכל שהוא מאלו המידות, וההשכלה היא הבנת הנלמד, ואמר התנא כיצד הוא משכיל, ׳כי עדותיך׳ היא התורה, לנגד עיניו למען ישכיל נכון, והטעם שעיניים מטעות ההבנה כראוי, והנראה עקוב מישור הוא ולהפך, כדאמרו שמשון הלך אחר עיניו, שנאמר (שופטים פרק יד׳ פסוק ג׳) ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי פי היא ןשרה בעיני, לפיכך נקרו פלשתים את עיניו (סוטה דף ט׳ עמוד ב׳), אבל מי שמתבונן תדיר בחפץ התורה אינו נכשל.

325מפל מלמדי האכלתי כי עדותיך שיחה לי (תהלים פרק קיט׳ פסוק

• 8 - 8 T - ״ : ־ 8 ״ • T • I ״ I II Z

צט׳). 326 איזהו גבור, הכובש את יצרו,

כנסו לקרוא על משפטים יפים על נדיבות

  1. יען עדותיך שיחה לי, לא בושתי ומכל מלמדי השכלתי, כי התאב לממון יסכן נפשו בעבור הדבר החולף, ומי שתאב לדעת שהוא קניין ניצחי, אין לו אלא לכבוש גאוותו, שאין לך אדם שאי אפשר לקנות ממנו דעת.

  2. כתבתי בספרי (אדרת שנער על התורה, בראשית פרק י׳ פסוק ח׳) שאל אלכסנדר מוקדון את חכמי ישראל איזהו גבור, ותימה מה הוא ששאל את חז״ל, והלא הוא אלכסנדר פילוסוף גדול היה כידוע (ראה בספר יוחסין מאמר שישי ד״ה דמושטינו, שהיה תלמיד לאריסטו), אלא יש לומר שהסתפק מה היא הגבורה האמיתית, דאין מי שיכחיש שההתגברות על הפחד היא מגבורות הנפש, וכל היוצא למלחמה צריך לגבורה זו, או שהגבורה היא מה שיש בכוח הזרוע כפירוש המלבי״ם (ביאור המילות ישעיהו פרק ג׳ פסוק ב׳) גבור היינו בטבעו, וכדאמר דוד המלך גבור לא עצל ברב כח (תהלים פרק לג׳ טז׳).

ותשובה זו ענו חכמי ישראל לאלכסנדר מוקדון, שלא היה גיבור חיל כמוהו בארץ, ענו לו חכמים בשתיהן טעות בידך, שכן תכלית הגבורה היא גבורת היצר שנאמר טוב ארך אפןם מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר (משלי פרק טז׳ פסוק לב׳), וגבורת הזרוע לא מבעי לן שאין בה ממש, שאף הארי יש בו גבורה, אך זו אינה גבורה נרכשת מכוח השכל שכן כך בראו יוצרו, ואמנם התגברות הנפש על טבע הפחד, היא גם גבורה שיש בה ממש, אלא שגבורת הנפש האמיתית, והיא הנכונה להיות הגדולה במעלה, היא גבורת היצר, שמה הטעם שתהיה לוכד עיר ומושל בה אם ברוחך אינך מושל, ועיקר מלכותך תתחיל מעצמך שהיא מלכות אמת, והוא זה שאמרו (גיטין דף סב׳ עמוד א׳) מאן מלכי רבנן ע״כ, כיון שמושלים ברוחם אין לך שלטון גדול מזה.

הא למדת דיש שלש מיני גבורה גבורת הזרוע היא האחת והשניה לה גבורת הפחד, ושלישית שהיא המעולה שבכולן גבורת היצר עכ״ל.

שנאמר 327 טוב אךך אפים מגבור ומעל כרוחו מלכד עיר (משלי פרק טז׳ פסוק לב׳). 328 איזהו עשיר השמח בחלקו, שנאמריגיע כפיך כי תאכל y I : " T - • T ••• •• v I •% •%:״.• - : I • ••


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI