דף הבית רוחניות רונים בהתחבר לדברי רבי ישמעאל אמר רבי צדוק שלא יפסיד המלמד שכרו
בהתחבר לדברי רבי ישמעאל אמר רבי צדוק שלא יפסיד המלמד שכרו
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 1292


  1. בהתחבר לדברי רבי ישמעאל אמר רבי צדוק שלא יפסיד המלמד שכרו, שמצוי הוא למי שיש בידו שררה שיהא מתגדל בה, ועוד ששכרו רב ביותר, שנאמר ומצדיקי הרבים בכוכבים לעולם ועד (דניאל פרק יב׳ פסוק ג,), ומי הם מצדיקי הרבים, רבי שמעון אומר אילו החכמים, רבי נחמיה אומר אילו גבאי צדקה, רבי יהושע אומר אילו מלמדי תינוקות (שמחות דרבי חייה פרק ג׳ הלכה ח׳), לכן יש להזהירו שישמר ולא יפסיד שכרו.

352ולא קךדם לחפור בהם.וכך היה הלל אומר,

מאמר בנושא תהילים להצלחה בטסט

  1. הנה אמרו השואל קרדום מחבירו, בקע בו קנאו (בבא מציעא דף צט עמוד א׳), ועוד קרדום מבקיע את העצים (תוספתא בבא מציעא פרק ב׳ הלכה כב׳), וגם הוא לשון המקרא, דכתיב ובקךדמות באו לה כהטבי עצים (ירמיהו פרק מו׳ פסוק כב׳), וגם בשולחן ערוך אמר קורדם לחתוך בו דבילה (אורח חיים הלכות שבת סימן שח׳ סעיף ג׳), הא למדת קרדום לבקע או לחתוך בא, לא לחפור, אם כן למה אמר כאן קרדום, בעי למימר מרא.

ואולי יש במינו גם שיש בו שני צדדים האחד מרא והשני קרדום, ויקרא בפי הבריות קרדום על עיקר שימושו מידי יום ביומו, ועוד אפשר לומר אין הכי נמי התורה עטרה היא לחכם, אבל כשם שאין הקרדום נכון הוא לחפור בו, אף שאפשר לעשות כך, כך התורה אין נכון שיבקש התלמיד חכם שתהא לו הנאה ממנה, אף שאפשר כך.

אבל לפי הנוסחא שהייתה לפני בעל המדרש שמואל, קרדום לחתוך, לא קשה מידי, ולפי הגירסא שלפנינו ואחר שביארנו הדברים, טעמא לשבח יש בה.

354רדאשתמש בתגא, חלף.הא למדת, כל הנהנה מדברי תורה,נוטל : - t It t: * t ־ •••:•••••• • • :•• y t ••

חייו מן העולם:

(0 רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה,גופו מכבד על

358הבריות. רכל המחלל את התורה, גופו מחלל על הבריות:

מידע שיש על צמח נגד עין הרע

  1. רבי ישמעאל בנו אומר, 359 החו&ך עצמו מן הדין, 358וגופו מכובד גם על ידי התורה עצמה, כדאמרו (ירושלמי קידושין פרק ד׳ הלכה יב׳) בנערותו מהו אומר וקרי יהוה יחליפו צח יעלו אבר כנדרים

• T : " V •• - • "J" T 8 •• I : V

ירוצו ולא ליגעו !־לכו ולא ?יעפו (ישעיהו פרק מ׳ פסוק לא׳), בזקנותו מה הוא אומר עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו (תהלים פרק צב׳ פסוק : t : I : •• • : - :—• • : ׳ I I

טו׳), ואין כל זה אפשר לשום בריה כך לכבד.

359 החושך מונע הוא, כמו חושך שבטו שונא בנו (משלי פרק יג׳ פסוק כד׳).

ואפשר דר״ל שהעולם נברא בדין, עד שראה בוראו דאי אפשר לו להתקיים בדין, ושיתף עמו מידת הרחמים (מדרש אגדה בראשית פרק א׳), ומי שראוי לדון, ויודע שראוי הוא, אבל מונע עצמו מלדון, נמנע מהיות שותף למעשה בראשית, ששיתף בו הבורא הדין והרחמים, ואם כן מידת אכזריות היא, וגם מורד בטובתו של מקום, שהיה לו להתבונן ברוב הטובה שנעשית עימו, ששיתף את מידת הרחמים, הנה טעם גדול דהחל התנא לומר פורק ממנו איבה, היינו שנמנע מרחמים, ואם לא עשה כן יקרא גם שוטה וגס רוח, כמו מי שאינו ראוי לדון ודן, כיון שליבו גס בהוראה.

ועוד אפשר דלא מיירי בדיין אלא בכל אדם שאינו חפץ בדין, אף אם הצדק עימו, וכל שכן דאינו ברור לו מי יצדק, וכך פורק איבת בעל דינו, ולא יקרא גזלן, ועולה על כולן שמנע שבועת שווא.

ומי שליבו גס בהוראה, היינו ליבו גס במורי ההוראה, ובכל עת לדין ודיין פניו, ומה שאמרו דמשבט דן קאתי, ובכל דבר משא ומתן שיש לו עם אדם, אומר תמיד דונו דיני ובא לדין, ואינו מתרצה אלא על פי דיין (רש״י מסכת פסחים דף ד׳ עמוד א׳), ודלאו דווקא משבט דן, אלא דהוי משבט דן, יהיה מצוי יותר.

פורק ממנו איבה וגזל ושבועת עזרא.והגס לבו בהוראה, עוויטה רעוע

361וגס רוח:

הוא הןה אומר,אל תהי דן ןחידי,


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI