דף הבית רוחניות נומרולוגיה שאין דן ןחידי אלא אחד
שאין דן ןחידי אלא אחד
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 2554


364שאין דן ןחידי אלא אחד. 365 ואל תאמר קבלו דעתי,שהן רשאין ןלא אתה: 364ואפשר להמליץ מה דאמר רחמנא ואין אלהים עמדי (דברים פרק לב׳ פסוק לט׳), והדיינים נקראו אלהים שנאמר בקרב אלהים ישפט (תהלים פרק פב׳ פסוק א׳), ואפילו הכי אמר רבי יהודה בן פזי אף הקדוש ברוך הוא אין דן יחידי, שנאמר וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו*

5• •• T T •• •-T-TJT: 1 II

(מלכים א׳ פרק כב׳ פסוק יט׳) אלו מטין לכף זכות, ואלו מטין לכף חובה (ירושלמי סנהדרין פרק א׳ הלכה א׳).

קרא כאן פירוש חלום על כלב

365 וזה ממידת חסידות שלא יאמר לבעלי הדין קבלו דעתי, הנה ראה בטור שכתב (חושן משפט הלכות דיינים סימן ג׳ ד״ה אין ב״ד), אין בית דין בפחות משלשה וכו׳, במה דברים אמורים כשאינם מומחין ולא קבלום עליהם, אבל אם קבלום עליהם, או אפילו לא קבלום עליהם והם מומחין, אפילו יחיד ולא נקיט רשותא מריש גלותא, דיניו דין, ויכול לכוף האדם לדון לפניו בעל כורחו, אבל כיון שאמר בסיפא שהן רשאין ולא אתה נראה דבדיינים מיירי.

ואפשר גם בבעלי הדין עסקינן, והוא כופה אותם לדין, וסברו הם שטעה בדין, אינם חייבים לקבל דעתו ויכולים ללכת לחכם גדול ממנו, ואם הראשון טעה בשיקול דעתו ישלם מכיסו, הן אפילו קיבלוהו עליהם לדון וטעה בשיקול הדעת צריך לשלם מכיסו, לכן עצה טובה קמ״ל התנא, אל תהי דן יחידי שאם תטעה תשלם מביתך.

  1. 367 רבי יונתן אומר,

367ולמה לא גילה לנו רבי יונתן את עניין המקיים את התורה מעושר איך יהא סופו, ואחר כך ראיתי לאלשיך שבא לנו בזו השאלה, ועל זה הדרך נכון לשאול גם למה לא אמר איך יהא סופו של המבטל את התורה מעוני. הנה ידוע בשער בת רבים שניסיון העושר גדול יותר שנאמר ורם לבבך ושכחת (דברים פרק ח׳ פסוק יד׳), ובעוני לא אמר רחמנא ולא מידי שישכח את אלוהיו, רק שלמה אמר שיכול יצרו להשיאו לגנוב, ואם יתפס אפשר שישבע שבועת שווא, כדכתיב ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אליהי ד 8 " T : • J "T J ••T • I V ״ •• TVJ

(משלי פרק ל׳ פסוק ט׳).

מידע על ישועת השם כהרף עין מנוקד

ואף כי אומנם ימצא גם בעניים שכחת האדון, אבל י״ל דלא העוני הוי גרמא לכסילותם, אם כן איך זה שאמר התנא דכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, וכן בהיפוכו.

הן אמת כי שכחת האל תהיה יותר מצויה בלב רם, וניסיון העושר קשה יותר, ולכן צ״ל שמי שמקיים התורה מעוני, אינו מובטח לו שיקיימה מעושר במהות הניסיון, אלא זו הבטחה סגולית לאדם, וכי יתכן שהאדון אשר העשיר אותו, תמצא מאיתו יתברך העוולה הזו להעשיר האדם על מנת להכשילו בזה, שלא רק שלא יקיים את התורה, אלא רם לבבו וישכח את מי שהטיב עימו להעשירו.

אבל ביאור היפוכו יקשה יותר, הן אפשר כי העוני יכניע לבבו הערל, ויבוא עד אלוהיו, אז למה אמר שכל המבטל את התורה מעושר, שיהא סופו לבטלה מעוני.

ונלענ״ד כי על פי רוב אין האדם מעשיר או יורד מכל נכסיו בשעה אחת, כי אם קמעא קמעא, ואם עד שבא לשערי עוני לא נכנע לבבו, אז חזקה שסופו שיבטל התורה גם מעוני, נמצא שאף שירד מחלק מנכסיו, ועדיין עשיר יקרא הוא, ונשאר כשהיה ערל לב הבטל מתורה, אם כן חזקה שישאר ערל לב גם אם הפך להיות עני גמור.

אבל היפוך הדברים לא בעי למימר כי מי שמקיים את התורה מעושר יען אין ליבו פונה מעם ה׳, ויודע כי לי הכסף ןלי הזהב (חגי פרק ב׳ פסוק ח׳), ואם ירד אף מעט מנכסיו סימן מובהק לו לפשפש במעשיו (ברכות

368כל המקים את התורה מעני, דף ה׳ עמוד ב׳), וכן מי שמבטלה מעוני כל שכן שיהא מבטלה מעושר, כי איה הנכסים המטרידים את מנוחתו ומונעים עבודתו, ואיך זה שלא נכנע ליבו לבוראו בעוניו, והגאווה אינה נחלת העשיר בלבד, אם כן חזקה שיבטלה גם מעושר.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI