דף הבית רוחניות רוחניות - אחר סופה להתקיים כי האמת אהבו
סופה להתקיים כי האמת אהבו
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 290


  1. סופה להתקיים כי האמת אהבו, ואמת יש לו קיום, והשקר אין לו קיום אלא בתחילתו (סוטה דף לה׳ עמוד א׳), ואין סופו להתקיים, שהשקר אינו

516לעם עמ?ם, סופה להתקים. ושאינה לעם עמים, אין סופה להתקים. 517איזו היא מחלוקת עהיא לעם עמים, זו מחלוקת הלל ושמאי 518ושאינה לעם עמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו:

כנסו למידע כאן אנשים שרוצים להכיר חברים חדשים

5 V •״ J T ״• T " ״ T J -I " y :״T

יכול לחבר הנפרד, והם בשקר הפרידו עצמם מהאמת, והקב״ה חותמו אמת.

וגם צ״ל סופה להתקיים, שבכל מקום מזכירים דברי כולם, אף אלו החולקים שאין הלכה למעשה כמותם, ויש קיום לדבריהם שחקוקים עלי ספר, וזה הוא שאמר רבי אבא אמר שמואל, שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל

(עירובין דף יג׳ עמוד ב׳).

  1. שכל רצונם במחלוקת לעשות רצון קוניהם, ואין העיקר מי הוא שאמר, אלא מה שאמר.

  2. אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי (יבמות דף יג׳ עמוד ב׳), ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר (זכריה פרק ח׳ פסוק יט׳) והאמת והעלום אהבו (יבמות דף יד׳ עמוד ב׳), וצ״ל שהחיבה והריעות שלבסוף, מורה לנו שתחילתה לשם שמים הייתה, והטעם לזה הוא, כיון שהאמת נר לרגליהם.

518ופשיטא דלא לשם שמים מחלוקתם, כי עיקר מחלוקתם כלפי מעלה הייתה, שנאמר הועדים על יהוה (במדבר פרק טז׳ פסוק יא׳).

כנסו לקרוא על צבע כתום בחלום

(יח)כל המזכה את הרכים, אין חטא 3א על ידו. וכל המחטיא את ׳ V • - - T 8 T - T * • -T v V " 8 " T V הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מעזה זכה וזכה את הרבים, J • "T •״ 8 " I ״ •1 T V T • 8 T T V T 8 -J" T 8 I" • י

זכות הרבים תלוי בו, שנאמר צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל 8 V8V V * T • "T ־ •:״T T 8 • TT T 8 I • ״ 8 T ״״

(דברים לג׳ פסוק כא׳).ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים T %• • V8 V 8 T T T 8 TT V I Z" ״ י ״• 8 T- •

תלוי בו, טנאמר על חטאות ירבעם אטד חטא ואטד החטיא את יטראל

V * T ״••:•% ־ ־ ־ J" T T V "5 T J TT"״•• T : • V • VS V ••

(מלכים א׳ פרק טו׳ פסוק ל׳):

(יט) כל מי טיט בידו טלטה דברים הללו, 523 מתלמידיו טל T 8 T 8 T 8 ••••• • T V z • ־־ T י • ־־ : • V T

אברהם אבינו. וטלטה דברים אחרים, מתלמידיו טל בלעם הו־טע. 524עין " 8 J •••-• " T J T 8 • T T T ״ " 8 • I•- TTT T 8 • v T

טובה, 525 ורוח נמוכה,

8 J T ״ 8 J T

שכל שבט שמעון חטאו והזכיר הכתוב יותר מכולם את זמרי בן סלוא (במדבר פרק כה׳ פסוק יד׳).

אבל ירבעם הושיב שומרים (פרדסאות) על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל (מועד קטן דף כח׳ עמוד ב׳), ואף אלו שרוצים לעלות נמנע מהם, ובאין קדושה מתרבה הטומאה.

ועוד דלגבי ירבעם יש עמו פסוק מפורש שהחטיא את הרבים, אבל גבי קרח אין כזה, וגם כל אשר עשה כמעשה ירבעם יזכיר הכתוב אותו בצדו, כמו אחזיהו בן אחאב וכר, וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן 8 8 I V T ־־ 8 7 T "״״ I V T 8 TT I V V 8 •I V V 8 • T I V V 8 IV

נבט אטר החטיא את ישראל (מלכים א׳ פרק כב׳ פסוקים נב׳, נג׳), וכן הוא ביהורם בן אחא, וגם יהואחז בן יהוא, ועוד יש לא כתבתי כולם, הנה שם ירבעם בן נבט נחקק עלי ספר לחרפות לדראון עולם.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI