דף הבית רוחניות רוחניות - אחר סופה להתקיים כי האמת אהבו
סופה להתקיים כי האמת אהבו
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 749


  1. סופה להתקיים כי האמת אהבו, ואמת יש לו קיום, והשקר אין לו קיום אלא בתחילתו (סוטה דף לה׳ עמוד א׳), ואין סופו להתקיים, שהשקר אינו

516לעם עמ?ם, סופה להתקים. ושאינה לעם עמים, אין סופה להתקים. 517איזו היא מחלוקת עהיא לעם עמים, זו מחלוקת הלל ושמאי 518ושאינה לעם עמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו:

כנסו למידע כאן אנשים שרוצים להכיר חברים חדשים

5 V •״ J T ״• T " ״ T J -I " y :״T

יכול לחבר הנפרד, והם בשקר הפרידו עצמם מהאמת, והקב״ה חותמו אמת.

וגם צ״ל סופה להתקיים, שבכל מקום מזכירים דברי כולם, אף אלו החולקים שאין הלכה למעשה כמותם, ויש קיום לדבריהם שחקוקים עלי ספר, וזה הוא שאמר רבי אבא אמר שמואל, שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל

(עירובין דף יג׳ עמוד ב׳).

  1. שכל רצונם במחלוקת לעשות רצון קוניהם, ואין העיקר מי הוא שאמר, אלא מה שאמר.

  2. אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי (יבמות דף יג׳ עמוד ב׳), ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר (זכריה פרק ח׳ פסוק יט׳) והאמת והעלום אהבו (יבמות דף יד׳ עמוד ב׳), וצ״ל שהחיבה והריעות שלבסוף, מורה לנו שתחילתה לשם שמים הייתה, והטעם לזה הוא, כיון שהאמת נר לרגליהם.

518ופשיטא דלא לשם שמים מחלוקתם, כי עיקר מחלוקתם כלפי מעלה הייתה, שנאמר הועדים על יהוה (במדבר פרק טז׳ פסוק יא׳).

כנסו לקרוא על צבע כתום בחלום

(יח)כל המזכה את הרכים, אין חטא 3א על ידו. וכל המחטיא את ׳ V • - - T 8 T - T * • -T v V " 8 " T V הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מעזה זכה וזכה את הרבים, J • "T •״ 8 " I ״ •1 T V T • 8 T T V T 8 -J" T 8 I" • י

זכות הרבים תלוי בו, שנאמר צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל 8 V8V V * T • "T ־ •:״T T 8 • TT T 8 I • ״ 8 T ״״

(דברים לג׳ פסוק כא׳).ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים T %• • V8 V 8 T T T 8 TT V I Z" ״ י ״• 8 T- •

תלוי בו, טנאמר על חטאות ירבעם אטד חטא ואטד החטיא את יטראל

V * T ״••:•% ־ ־ ־ J" T T V "5 T J TT"״•• T : • V • VS V ••

(מלכים א׳ פרק טו׳ פסוק ל׳):

(יט) כל מי טיט בידו טלטה דברים הללו, 523 מתלמידיו טל T 8 T 8 T 8 ••••• • T V z • ־־ T י • ־־ : • V T

אברהם אבינו. וטלטה דברים אחרים, מתלמידיו טל בלעם הו־טע. 524עין " 8 J •••-• " T J T 8 • T T T ״ " 8 • I•- TTT T 8 • v T

טובה, 525 ורוח נמוכה,

8 J T ״ 8 J T

שכל שבט שמעון חטאו והזכיר הכתוב יותר מכולם את זמרי בן סלוא (במדבר פרק כה׳ פסוק יד׳).

אבל ירבעם הושיב שומרים (פרדסאות) על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל (מועד קטן דף כח׳ עמוד ב׳), ואף אלו שרוצים לעלות נמנע מהם, ובאין קדושה מתרבה הטומאה.

ועוד דלגבי ירבעם יש עמו פסוק מפורש שהחטיא את הרבים, אבל גבי קרח אין כזה, וגם כל אשר עשה כמעשה ירבעם יזכיר הכתוב אותו בצדו, כמו אחזיהו בן אחאב וכר, וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן 8 8 I V T ־־ 8 7 T "״״ I V T 8 TT I V V 8 •I V V 8 • T I V V 8 IV

נבט אטר החטיא את ישראל (מלכים א׳ פרק כב׳ פסוקים נב׳, נג׳), וכן הוא ביהורם בן אחא, וגם יהואחז בן יהוא, ועוד יש לא כתבתי כולם, הנה שם ירבעם בן נבט נחקק עלי ספר לחרפות לדראון עולם.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI