דף הבית רוחניות שפת האור פס׳ כב - משה רבינו לא אמר לבנ
פס׳ כב - משה רבינו לא אמר לבנ
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 504

פס׳ כב - משה רבינו לא אמר לבנ״י שביום שישי ירד להם כמות כפולה של מן וקשה הכיצד משה כובש את נבואתו? אלא שמשה לא צווה לאמור ציווי זה לבנ״י והרי הוא מצווה דווקא לא לאומרו מדין בל תאמר ואחרי שבנ״י באו אל משה לשאול על הדבר

הוא אמר להם את דבר ה; והאוה״ח מרחיב להסביר הכל לפרטי פרטים כיצד עשה משה הכל בדיוק ובכוונה נכונה ע״פ רצון הי.

פס׳ כה - הפס׳ רומז לדברי רשב״י בזוהר שכל המזונות (השפע) של השישה ימים הבאים יורד בשבת ואוז”כ דבר יום ביומו - שבת היא מקור הברכה.

פס׳ כת - חז״ל דרשו שה׳ אמר לבנ״י עד מתי מאנתם שמשה גם כן בכלל החטא, והאור החיים הקדוש מסביר את עומק דברי חז״ל ומה היה הדקדוק שה׳ דיקדק עם משה אך לא שחלילה נענש על כך.

מאמר בנושא orlanoar

פס׳ לב - כלל - "מדרכי התורה כל שהתבה תסבול שני דברים שקולים במשמעותה תכוון אל השנים כי איזה מהם תוציא".

פרק יז פס׳ ג - מדוע ה׳ הצמיא את העם כ״כ למים, אלא שה׳ רצה לנסותם להדריכם להתפלל לפני ה׳ וכן מוכח מהמן שה׳ נתן להם אותו כל יום בכדי שלא ירגישו שפיתם בסלם ויצטרכו כל פעם מחדש לקוות אל ה’.

קשה כיצד העם שראה את כל המופתים במצרים מתלונן ולא צועק ומתפלל אל ה׳ והרי הם יודעים את תועלתה של התפילה שה׳ ענה אותם בעת צרתם במצרים, אלא שהם חשבו שמכיון שה׳ בקרבם אין הם צריכים לתפילה שהרי ה׳ הוציאם למדבר על דעת לספק צורכם.

פס׳ ה - תעבור דרך העם שיראו שאתה הולך להביא להם מים כדי שפסיכולוגית ”ישקוט אש הצמאון מהם”.

באותו מטה נעשה שתי פעולות הפוכות במים וזה נס עצום.

פס׳ ו - ”כי מלא כל הארץ כבודו בתמידות באין השתנות מקום שלא יהיה בו שוכן השוכן אלא יש מקום שתגדל בו השראת שכינתו יתברך, או כפי מעלת הכנת המקום כמקום המקודש, או כפי השרויים בתוכו".

פס׳ ח - ה׳ העניש את ישראל מידה כנגד מידה לא היה להם מים וכן הגיע עמלק למלחמה שהיא כאש ושניהם כנגד שלא עסקו בתורה שנמשלה למים ואש.

פס׳ ט - הסבר יפה מדוע נבחר דווקא יהושע למלחמה בעמלק, משום שהוא מייצג את כוח התורה והתמדתה לכן הוא הראוי לתקן את עוון הרפיון מהתורה שבגללו הגיע עמלק.

פרשת יתרו

פירוד:

פרק יק פס׳ א.

פס׳ יח.

פס, ו.

פס׳ יט.

פס, ז.

פס׳ כ.

פס, ח.

פס׳ כא.

פס׳ ט.

פס, כג

פס׳ יא.

פס׳ כד.

פס, כא.

פרק כ פס׳ א.

פס, כג

פס׳ ב.

פרק יט פס׳ א.

פס׳ ג.

פס׳ ב.

פס׳ ד.

פס׳ ג.

פס׳ ז.

פס׳ ד.

פס׳ ח.

פס׳ ה.

פס׳ י.

פס׳ ו.

פס׳ יא.

פס׳ ז.

פס׳ יב.

פס׳ ט.

פס׳ כ.

מיקוד מורחב:


פרק יח פס׳ א - מדוע התורה

ייחסה את יתרו ככהן מדין ואין זה שבח אלא גנאי לו, ועוד

שאין להזכיר לגר או לבעל תשובה את עוונותיו הראשונות, אלא הכתוב רצה להודיע

גודל שבחו של יתרו שאע״פ

שהיה שר וחשוב לא נמנע לקחת לחתן את משה שהיהפשוט בעייניו באותה העת, וכן הודיענו שיתרו שהיה אדוק לע״ז משבח את ה׳ ומהללו "דבר גדול הוא שכהן אומה אחת מהם ובהם יעיד על כי הבל יפצה פיהם".

מידע שיש על נפטר בחלום לפי הקבלה

ועוד להודיע שאע״פ שעמדו בפני יתרו שני אפשרויות של ייחוס וכבוד בחר בתואר של ’חותן משה׳ ולא בתואר של ’כהן מדין’.

[במאורי החיים הביאו את דברי הזוהר ועוד כחיזוק לדברי האוה״ח שהמלחמה עם עמלק הייתה עצומה וקשה].

נראה לומר שמשה גירש את ציפורה, [וראה במאורי החיים שמביא את המקורות לכך ודן בזה].דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI