דף הבית רוחניות מאגיה ומיסטיקה פס׳ ב - "וישמע ה’
פס׳ ב - "וישמע ה’
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1126

פס׳ ב - "וישמע ה’. הוצרך לומר וישמע ה; לומר שלא שמע אלא ה׳ הכוונה בזה שלא דברו בפני בריה, עוד נתכוין לומר שמהם שמע ולא ממשה, שלא קבל לפני ה’ כדרך הנעלבין מזולתם".

פס׳ ו - מרים ואהרן אמרו "גם בנו דיבר ה׳" וה׳ הענישם ולאחר מקרה זה לא דיבר עמם.

ישנם שלוש דרגות כלליות בהכרת ה׳ "האחת לא השיגה אדם בנבואה והוא מה ששאל משה (תשא לג יח) הראני נא את כבודך פירוש נא עתה מה שאתה עתיד להראותני לאחר מיתה, כי יודע היה משה המושג לצדיקים בעולם העליון, והשיבו ה׳ לא תוכל וגו׳ כי לא יראני האדם וחי אלא לאחר מיתה, והדרגה זו היא בעצמות אורו יתברך, והגם שלא יתייחס אליו מאמר עצמות אלא לשכך אוזן וכו’, הדרגה השניה היא אור המאיר ממנו יתברך שיתייחס אליו תמונה, ואין תמונה זו דומה לשום תמונה מההוים בנמצא, כי אין לו תמונה אלא תמונה לנעלם מעיני כל חי שאין לה מכיר זולת משה אשר הכירה לו ה׳ דכתיב ותמונת ה׳ יביט, מה שלא השיג זולתו בכל הנביאים, הדרגה שלישית היא הבהקת אורו יתברך ברחוק, הא למה זה דומה לנר דלוק אשר ילך אורו למרחוק ויראה אדם האור ההוא, וזה יקרא מראה, וזה הוא השגת הנביאים זולת משה, והוא מאמר ה׳ במראה והבן, וכנגדה אמר במשה ותמונת ה׳ יביט".

כאן נקרא על פיטום הקטורת עם כוונות

פס׳ ח - נבואת זכריה היא סגורה ואין יודע כוונת נבואתו. [במאורי החיים הביאו עוד מקורות לסתימות נבואת זכריה].

פס׳ ט - גם אהרן נענש בצרעת אלא שהוא נתרפא מיד.

פס׳ יד - כמשה התפלל על מרים מיד פרחה ממנה הצרעת אך היתה צריכה להיסגר שבעת ימים כל זאת.

פרשת שלח לך

מיקוד:

פרק יג פס׳ ב.


פס׳ יז.

פס׳ יז.

פס׳ יח.

פס׳ כד.

פס׳ כו.

פס׳ כה.

פס׳ ל.

פס׳ כט.

פרק יד פס׳ א.

פס׳ לב.

פס׳ ט.

פס׳ לו.

פס׳ י.

פרק טו פס׳ ל.

פס׳ יא.


מיקוד מורחב:

פרק יג פס׳ ב - ישנם שני סוגי ריגול - א. לראות באיזה דרך כדאי לעלות ומהיכן לתקוף וכדומה. ב. ריגול האם בכלל יש בנו כוח לנצח את העמים היושבים שם. ומשה אמר שאין ללכת לרגל את הארץ משום שה׳ הבטיחנו בה ולכן הריגול הוא מיעוט אמונה בה׳ אך עמ״י הערים על משה שהם הולכים לרגל את הארץ לצורך מציאת הטמנת הממון של הגוים.

"או אפשר לצד שכוונת המשלחים היתה רעה תפעיל פועל הרע בשליח ויחזור להיות שלוחו של אדם כמותו ויולד בו תכונה רעה מה שלא היתה בו קודם כדרך שתולד בחינת הקדושה בשלוחי מצוה לטובה אות, ולזה הגם שהיו צדיקים, בהתחלתם עשות ההליכה לרגל נולד בהם תכונה רעה מכח המשלחים ויעצו להדיח". [וראה במאורי החיים שהביאו מהשם משמואל בשם אביו האבני נזר להסביר את הגמ׳ בברכות (לד:) ש״צ שטעה סימן רע לשלוחיו שהחסרון הוא מחמת המשלח ולכן ה׳ אמר למשה שלח לך - שאם משה היה משלחם לא היו חוטאים, אבל כאשר המרגלים נעשו שלוחים של ישראל חטאו].

מידע שניתן לקרוא יארצייט צדיקים

 

"עוד רמז במאמר לך על פי מה שאמרו ז״ל בפסוק עתה תראה אבל במלחמת ל״א מלכים אינך רואה עד כאן. מעתה אם היו ישראל נכנסים לארץ בשנה השנית ליציאת מצרים והיה מתקיים מאמר ה׳ שאמר עתה תראה היה מוכרח משה לישב חוץ לארץ כהדיוט או יכנס לארץ ישראל הדיוט, ובאמצעות שליחות המרגלים נתעכבו ישראל מ׳ שנה ולא ירד משה מגדולתו ויהי בישורון מלך מ׳ שנה עד מלאת ימיו, והוא אומרו שלח לך כי לך הנאה בזה בתכלית הדברים".דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI