דף הבית רוחניות מדיטציה ״ותהי עליו רוח אלוקים״
״ותהי עליו רוח אלוקים״
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 375

״ותהי עליו רוח אלוקים״ - מי זה עליו? רש״י מסביר שעל בלעם אך האוה״ח מסביר שעל ישראל.

פס׳ ג - בלעם קיבל את כוחות הטומאה שלו מעזא ועזאל [שהם נכלאו ע״י ה׳ בהרי החושך שנקראים ’הררי קדם׳ ראה במאורי החיים שמביאים את המקור מהזוהר].

פס׳ ו - פירוש הפס׳ על דרך ארבע כיתות צדיקים שנמצאים בעם ישראל, א - מי שיוצא ללמד ברחבי הארץ, ב - מי שמלמד במקומו, ג - מי שלומד לעצמו, ד - המחזיקים בידי הלומדים.

"והכוונה בכל המאמר לומר שכל ישראל עומדים בשורש הקדושה זאת התורה ואפילו העוסקים בענין עולם הזה”.

"פרי התורה הוא לבדו יקרא פרי" [ואולי בגלל זה קרא רבינו לחיבורו על יו״ד ’פרי תוארי].

כאן נקרא על רבי שמעון בר יוחאי ציטוטים

פס׳ ז - לכל אחד יש חלק שהוא קיבל בתורה וזה שאמר הפס׳ יזל מים מדליו - שכל חלק של מים־תורה שיש לכל אחד זה מדליו ממה שדלה משה. [וראה בפרשת כי תצא (כב, ג)].

"ואמר לשון דלי לומר כי בערך פינה הגדולה אשר עתיד ה׳ לגלות לישראל בסוף הדורות בימי מלך המשיח שהוא שער החמישים של בינה כל המ״ט הם בגדר דלי בערכו, ואמר כי הגם שעתה הוא דלי זרע ישראל יזכה לקחת מים רבים שהוא שער הל, והוא אומרו וזרעו במים רבים".

הסיבה לעקירת מלכות שאול ולרומם מלכות בית דוד היא ששאול השאיר את אגג מלך עמלק חי. [וכן ראה במאורי החיים שהביאו בשם האלשיך שאגג בא על שפחה באותו לילה ומשם כל זרע עמלק].

פס׳ ט - "אמר מברכיך לשון רבים וברוך לשון יחיד, לא רצה לברך אלא אחד, ונתכוון על עצמו ורעה עינו בשאר המברכים, ואמר אורריך ארור נתכוון לומר שאין כל אורריו ארורים, ובא למעט עצמו מהארירה”.

[במאורי החיים אות נו הביאו מהזוהר כיצד הייתה הריגת בלעם, ריחופים באוויר וכוי].

מידע שניתן לקרוא קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף

פס׳ יז - דיבר כנגד שני סוגי גאולות בעיתה ואחשינה, "וכנגד גאולת בעתה שרמז במאמר אשורנו ולא קרוב אמר וקם שבט מישראל פירוש שיקום שבט אחד מישראל כדרר הקמים בעולם דרך טבע [אולי הכוונה כדרך אומה שרוצה עצמאות מדינית וכמו שקמה המדינה], על דרך אומרו ושפל אנשים יקים עלה, שיבא עני ורוכב על חמור ויקום וימלוך ויעשה מה שנאמר בסמוך”.

משיח בן אפרים יהרג ע״י רומילוס אא״כ יהיו ישראל כולם צדיקים, וכן ציוו גדולי ישראל להתפלל על משיח בן אפרים שלא יהרג ע״י רומילוס.

”לא יתאבדו כל האומות לעתיד לבוא”.

פס׳ יח - ”וישראל עושה חיל. פירוש באמצעות איבוד אדום ושאר בני שת יעשו ישראל חיל. פירוש אשר בלע ס״מ ושאר העמים יוציאו בולעו מפיו, ולפי שניצוצי הקדושה הם מלוכלכים כשהם תוך הקליפה וכשהם מתבררים ויוצאים ממנה הם נתקנים לזה אמר עושה חיל לשון תיקון לחיל אשר היה בלוע בהם”.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI