דף הבית רוחניות נומרולוגיה פרק לא פס׳ ב
פרק לא פס׳ ב
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1198

פרק לא פס׳ ב - ה׳ יתברך מודיע למשה שכאשר רפו ידיו במעשה זימרי בן סלוא הרי שזה חטא כי ה׳ מדקדק עם קרוביו כחוט השערה, ולכן התיקון לזה הוא שמשה ינקום את נקמת בני ישראל מאת המדינים ובכך ישלים את חסרונו [והרה״ג שלמה בן חמו שליט״א אמר לנו שרש״י (כמדומני על הש״ס) חולק ומסביר שאין זה חטא למשה רבינו והוא לא פגע בזימרי מעצמו מכיון שהיו אומרים שיש לו נגיעה בדבר]. [וראה עוד בפרשת ואתחנן (ד, א) מה היתה סברת משה ששגג במחשבתו שרצון ה׳ שלא יכהו].

פס׳ ג - ”ואומרו ויהיו על מדין יתבאר על פי מה שאמרו אנשי אמת שבחינת הקדושה הוא יסוד העליה ובחינת הקליפה היא יסוד הירידה וכשאדם חוטא ונדבק בו חלק הרע תפעיל בו טבעה ויסודה להשפילו, ופרט זה פירשנוהו בפרשת כי תשא את ראש בני ישראל שהחוטא יכוף כאגמון ראשו ועומד בגדר השפלות, והוא אומרו ויהיו על מדין פירוש שלא יהיה בהם מהטומאה הסובבת השואתם למדין אלא יהיו בגדר הטוב שעומדים למעלה".

מאמר בנושא עקרב שחור בחלום

הנקמה מאת המדינים תהיה על אשר גרמו ביטול מצוותיו ורצון ה׳ אך לא נקמה על כך שנהרגו מישראל, ואע״פ שנאמר למשה נקום נקמת בני ישראל אין הכוונה שיאמר להם כך אלא שמשה יעשה בחוכמתו שתהיה נקמת בנ״י.

פס׳ ה - מדוע הלכו למלחמה רק אלף מכל מטה ולא כל עמ״י שהרי צבא מדין היה רב? אלא שהלכו רק מי שהיה צדיק ועומד בצדקו ”והגם שהיו בישראל כהנה וכהנה מהצדיקים, נתחכם ה׳ כדי שלא לבייש הנשארים שלא יהיו ניכרים".

פס׳ ו - משה שלח אותם למלחמה בכדי לעשותם שלוחי מצוה שאינם ניזוקים.

מדוע משה שלח דווקא את פינחס למלחמה נגד המדיינים ולא את יהושע? הוא אשר קינא ועשה בחוטאים שפטים וממילא זכותו גדולה להשמיד את כל האומה הטמאה, תירוץ נוסף - משום שאותם שיצאו למלחמה אפשר לקטרג עליהם מדוע לא מיחו בזונים לכן יבוא פינחס וישלים את החסר להם ויצאו יחדיו למלחמה.

פס׳ טז - כיצד שגו וטעו פינחס והצדיקים שהלכו עמו למלחמה והשאירו את הנשים שהחטיאו את ישראל בחיים? אלא שפנחס ואנשי הצבא דנו בהם שהן פטורות משום שהם כפופות לבעליהם ואביהם והן אנוסות, אך משה דחה טענתם משום שהן מעצמן הזנו את ישראל אחר ע״ז וזה מראה שהן בעצמן מרשעות ומרשיעות שחייבות מיתה.

פס׳ לב - מדוע האריכה התורה כ״כ בפרטי חשבון השלל ומחציתו בדבר שיכלנו לחשבו לבד? תירוץ הרמב״ן ודחייתו, אלא שזה בא ללמדנו שהחשבון היה מלגאו [מבפנים ולא מלבר [מבחוץ] הכוונה שעל כל 499 היה נותן אחד למכס ולא על כל 500 היה נותן אחד.

פרק לב פס׳ א - מדוע היה לבני ראובן וגד מקנה כ״כ רב? משום שהיו גיבורי כח לכן בזזו אנשי הצבא חלק מרובה יותר מכל השבטים. [וראה במאורי החיים קושייה מהשפת אמת שהרי המלקוח נתחלק שווה בשווה אלא שתירץ באור יקר שמהמטלטלין הם בזזו יותר מכל שבט ובעבורו קנו מקנה רב].

פס׳ ג - הסבר נפלא של בקשת שנים וחצי השבטים את עבר הירדן המזרחי כיצד הם התגברו על כל הטענות שיכלו לטעון כנגדם.

מידע שיש על הרב כדורי משיח

פס׳ ו - אע״פ שה׳ הוא הנלחם לעמ״י מ״מ מוטלת חובה עלינו להימצא במלחמה ולעשות את השתדלותנו [רלוונטי לימינו] וכלשון הזהב של האוה”ח - ”אמר להם האחיכם יבואו למלחמה פירוש אמת כי ה׳ הוא הנלחם להם אבל על כל פנים צריכין להזדמן במלחמה, והוא מה שדייק יבואו למלחמה ולא אמר האחיכם ילחמו לומר שעל הביאה בלבד הוא תמה".

פס׳ ז - ההבדל בין ארץ סיחון ועוג לארץ ישראל.

פס׳ טז - הסבר נפלא לתשובת בני גד וראובן למשה ע”פ הלכה ברמב״ם.

פס׳ כ - כוונת ההולכים למלחמה צריכה להיות "להינקם מאויבי ה’" ולא לשום מטרה אחרת וכך יצליחו במלחמה.

ככל שתתרבה כמות האנשים כך יתרבה זכותם ”שאין דומה זכות מאה לזכות מאה ואחד".

פרשת מסמי

מיקוד:

פרק לג פס׳ א. פס׳ נה.

פס׳ ב. פרק לד פס׳ יט.

פס׳ ג. פרק לה פס׳ ו.

מיקוד מורחב:

פרק לג פס׳ א - ”למה בחר הכתוב למנות המסעות ולא החניות [שהרי אם היינו מונים רק את החניות היינו יודעים גם על המסעות]? ...אכן יתבאר על פי דברי אנשי אמת שאמרו שהליכת ישראל במדבר היתה לברר ניצוצי הקדושה שאנס איש הבליעל החונה במדבר השמם ששם קנה מקומו מקום נחש שרף ועקרב ודרכו שם עדת ה׳ להוציא בולעו מפיו, והוא הטעם שהיו ישראל חונים במקום אחד שנה ובמקום אחר י״ב שעות שהוא כפי מה שצריך לבירור הניצוצות שישנם במקום ההוא, ובירור זה אין כח בעולם שיכול עשותו זולת קדושה השלמה ובסוד שלימות מחברת הכללות ומחברת הפרטות, קדושה השלמה היא השכינה וישראל והתורה, ומחברת הפרטות הם ס׳ ריבוא נשמות קדושות, מחברת הכללות הוא משה רבינו בסוד משה עמו, כי הוא אילן שממנו נוצצו נשמות ס׳ ריבוא שהיו שם, ונסתייעו בעזר אלהי בשכונת שוכן הבירה ושברו מלתעות עול וביררו בירור עצום. וכפי זה תכלית המעשה הוא כשנוסעים היו נוסעים עמהם כל הדומה למין הקודש לא בזמן החניה שעדיין לא נעשה עמו דבר, והוא מה שרמז במאמר אלה מסעי אלה פסל כל המסעות שבעולם שאין מסע כזה שהיו נוסעים עמהם הון קדוש ויקר שאין ערוך אליו, והגם שקדמו האבות ודרכו מקומות ועשו חלקם בבירורי ניצוצות, לא הגיעו לגדר זה".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI