דף הבית רוחניות נומרולוגיה ולהלכה, המשנה ברורה
ולהלכה, המשנה ברורה
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 287

ולהלכה, המשנה ברורה (ס״ק נז) פוסק שבשעת הדחק ניתן לצרף עשרה מתפללים למניין אחד ע״י ראייה בלבד, והחיד״א (מחזיק ברכה אות ח) התיר זאת בשעת מגיפה בכדי שלא לבטל קדיש וקדושה בציבור.

והנה התפילה במניין היא יסוד ושורש בחיי היהודי, וקיומה בוודאי תביא להתרוממות רוח אצל יהודים רבים שנמצאים בימים אלו בבידוד ביתי. ולכן, על מנת לאפשר את המשך קיומם של מנייני התפילה ניתן, במצב הנוכחי, לצרף עשרה אנשים הנמצאים על מרפסות שונות שרואים אלו את אלו. אך בימים שבהם ההתקהלות של למעלה משני אנשים נאסרת על פי חוק אין לצרף למניינים אלו אנשים העומדים ברחוב, שכן אין להיכנס אפילו לספק ספקא של פיקוח נפש עבור מצוות תפילה במניין.

כנסו למידע כאן תפילה לאחר הטבילה

ויש לדעת שצירוף זה מועיל לכל מרכיבי התפילה ואף לחזרת הש״ץ, ברכת כהנים, וקריאה בתורה, ומעיקר הדין אין לחשוש לברכה לבטלה. אך כיוון ש בכל זאת מדובר במחלוקת הפוסקים, טוב שבחזרת הש״ץ השליח ציבור יוסיף תנאי שאם הצירוף אינו מועיל תהא תפילתו נדבה. ועצה נוספת היא לערוך חזרת הש״ץ מקוצרת, ובפרט באותם ימים שבהם אין מתפללים תפילת נדבה כגון שבתות וימים טובים.

ויש להוסיף לכך שתי נקודות נוספות לגבי הצירוף ע״י ראייה:

❖ מקצת המתפללים רואים אלו את אלו: באופן פשוט צריכים שכל העשרה יוכלו לראות אלו את אלו. אך יש שכתבו שניתן להסתפק במקצת ראו אלו את אלו או לחילופין שהש״ץ יראה את כל התשעה.

❖דרך הרבים שמפסיק: השו״ע בהל׳ זימון (סי׳ קצה, א) מביא דעה שסוברת שדרך הרבים מפסיקה את הצירוף ע״י ראייה, וכן פסק הפרמ״ג (ס״ק יב) לגבי צירוף לתפילה במניין. ולכן, יש להיזהר שכל המרפסות יהיו בצד אחד של הרחוב, ואין לצרף אנשים העומדים על מרפסות משני צידי רחוב.

כנסו לקרוא על חלום על גמל

כיון שהצירוף באופנים אלו הוא מסופק יותר נראה שיש לחוש בהם לברכה לבטלה, ולכן מותר לומר בהם קדיש וקדושה, אך אין לומר בהם ׳ברכו׳, חזרת הש״ץ (הארוך), ברכת כהנים, וקריאה בתורה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI