דף הבית רוחניות רייקי האם מותר להתפלל בשבת עבור אדם שחלה במחלת הקורונה
האם מותר להתפלל בשבת עבור אדם שחלה במחלת הקורונה
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 312
האם מותר להתפלל בשבת עבור אדם שחלה במחלת הקורונה ?

תשובה: השבת ניתנה לעונג ולכן חכמים אסרו על האדם להתענות לצעוק או להתחנן על כל צרה שתבוא שכן התנהגות זאת גורמת לו להצטער ולהתבטל ממצות עונג שבת.

אולם, כלל גדול הוא שפיקוח נפש דוחה את כל התורה, לפיכך נחלקו התנאים במשנה בתענית (יט.) האם מותר להתפלל עבור אדם או ציבור הנמצאים במצב של סכנת נפשות. לדעת רבנן מותר להתפלל במקום סכנת נפשות, רבי יוסי סובר שאסור להתפלל אפילו במקום סכנת נפשות משום שאיננו יכולים להיות בטוח שתפילתו תועיל, ולכן אין להתיר זאת כלל15? ונחלקו הראשונים כיצד לפסוק. הטור (סי׳ רפח) פוסק כשיטת רבי יוסי, ואילו הרמב״ם (שבת פ״ב הל׳ כד) וראשונים נוספים פסקו כשיטת רבנן.

קרא כאן מתי מותר לעלות לקבר

השו״ע (סי׳ רפח סעי׳ ט) פוסק שמותר להתפלל עבור סכנת נפשות, כשיטת הרמב״ם, אך רק במקרה של סכנה מיידית. ולכן, מותר להתפלל עבור חולה שנמצא בסכנה מידית שימות עוד באותו היום16? אולם, המשנה ברורה (שם ס״ק כר) מוסיף שכל הדיון הוא לגבי תפילה בציבור, אך מותר ליחיד להתפלל ולבקש רחמים על כל צרה שתבוא ואפילו שאין בה סכנה מידית, וזאת כנראה משום שתפילת היחיד גורמת לפחות פגיעה במצות עונג שבת17?

בנוסף לכך, האגרות משה (או״ח ח״א סי׳ קה) כותב שחולה שנמצא בסכנה שאינה מידית שביקש מציבור להתפלל עבורו מותר להם להתפלל עליו, משום שיש לחשוש שאם לא יתפללו עליו תיטרף דעתו.

ולכן, ציבור שרוצה להתפלל בשביל אדם שחולה במחלת הקורונה יש לחלק בין דרגות שונות של חולי:

מידע על איך מורידים עין הרע

    חולה שנשקף סכנה מידית לחייו מותר להתפלל עליו בשבת ואפילו בציבור.

    חולה שנמצא במצב יציב ולא נשקף סכנה מידית לחייו, אין להתפלל עליו בציבור אך מותר לקרובי משפחתו ולחבריו להתפלל עליו ביחידות. אך אם החולה ביקש מהציבור להתפלל עבורו מותרים להתפלל עליו.

    חולה שלא נשקף סכנה לחייו כלל, וגם אין שום חשש שיגיע לסכנת חיים, אין להתפלל עליו לא בציבור ולא ביחיד, אלא יש להוסיף את שמו ב׳מי שברך׳ לחולים שנאמר בבית הכנסת בשעת קריאת התורה.

ויש לדעת שמותר להתפלל עבור חולה שנמצא בסכנת חיים אף שאינו יודע בוודאות שהוא עדיין נמצא בחיים, ודבר זה מצוי בשבת כאשר אמצעי התקשורת מוגבלים ולא ניתן להתקשר לחולה ולדרוש בשלומו.

ד. מצלמה תרמית למדידת חום בשבת

שאלה:

האם מותר להיכנס לבית חולים שמוצב בכניסתו מצלמה תרמית שבודקת את חום גופם של כלל הנכנסים למתחם בית החולים ?

תשובה:

הדיון בשאלה הזאת מתחלקת לכמה חלקים: א. איסור הפעלת חשמל בשבת, ובפרט במכשירים הפועלים במעגל סגור כדוגמת המצלמה התרמית. ב. איסור כותב מצד הספרות והצורות שמופיעות על המסך, וכן מצד שמירת הנתונים. ג. הגדרת המעבר ליד מצלמה כפעולה האסורה בשבת.

    הפעלת חשמל בשבת

האחרונים דנו רבות לגבי מהות איסור החשמל בשבת, ונאמרו כמה דעות מרכזיות לגבי מקור האיסור להשתמש בחשמל בשבת:

❖ רבים מהאחרונים כתבו שהמדליק מכשיר חשמלי עם גוף חימום או חוט להט עובר משום מלאכת מבעיר, וזאת עפ״י שיטת הרמב״ם (הל׳ שבת פי״ב הל׳ א) שהמחמם ברזל על מנת לצרפו עובר על תולדה של מלאכת מבעיר.

יש אחרונים שהוסיפו שאף מכשיר חשמל שאין בן חוט להט או גוף חימום הפעלתו כרוכה באיסור מהתורה של מלאכת מבעיר, שכן כל דבר שיש בו את "כוח הפעולה" (אנרגיה) של אש, להאיר לחמם ולשרוף, דינו כאש והמדליקו עובר על מלאכת מבעיר. אך שיטתם לא התקבלה להלכה.

❖ החזון איש (או״ח סי׳ נ אות ט) מחדש שהפעלת מכשיר חשמל בשבת אסורה משום מלאכת בונה וסותר, שכן על ידי סגירת המעגל החשמלי הוא "מחייה" את הכלי הכבויי ו״מעמדו על תכונתו", ודומה להכנסת "צורה לחומר".

הגרש״ז אויערבך (מנחת שלמה ח״א סי׳ ט וסי׳ יא) חלק על החידוש הזה וכתב שאין איסור של בונה בהפעלת מכשיר חשמלי, שכן הכלי עצמו כבר בנוי והדלקתו מוגדר כ״שימוש" בכלי ולא כ״תיקון" הכלי. ולכן, הוא כותב שמצד הדין האיסור להשתמש בשבת במכשירי חשמל, שאין בהם חוט להט או גוף חימום, הוא משום "עובדין דחול" בלבד, אך להלכה יש לחשוש לכתחילה לשיטת החזו״א שיש איסור מהתורה של בונה וסותר בשימוש בחשמל בשבת.

❖לדעת הבית יצחק (ר׳ יצחק שמעלקיש, ח״ב בהשמטות סי׳ לא) האיסור להשתמש במכשירי חשמל שאין בו חוט להט הוא משום איסור דרבנן של מוליד, שכן המפעיל מכשיר חשמלי מוליד זרם בתוך החוטים בדומה להולדת ריח בתוך בגדים שאסורה משום מוליד (ביצה כג.).

כמה מהאחרונים שפקפקו על שיטתו משני טעמים מרכזיים : א. איסור נולד הוא דווקא במוליד דבר חדש, והדלקת מכשיר חשמל אינו מוליד דבר חדש אלא מעמידו על תכונתו. ב. איסור נולד הוא בדבר קבוע, וחשמל הוא דבר ארעי

שחולף והולך. אך למעשה רבים מהאחרונים חוששים לשיטת הבית יצחק שיש איסור דרבנן של מוליד בהדלקת מכשירי חשמל.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI