דף הבית רוחניות אבחון בצבעים ולכן, אדם שעבר על הוראות משרד הבריאות ועקב כך חלה במחלת הקורונה אין לו לברך ברכת הגומל
ולכן, אדם שעבר על הוראות משרד הבריאות ועקב כך חלה במחלת הקורונה אין לו לברך ברכת הגומל
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1915

ולכן, אדם שעבר על הוראות משרד הבריאות ועקב כך חלה במחלת הקורונה אין לו לברך ברכת הגומל. ויש להוסיף, שאף אם עשה זאת בשביל לקיים מצווה, כגון להתפלל במניין, כיוון שהביא את עצמו לידי סכנה והתנהג בצורה לא ראויה אין לו לברך ברכת הגומל.

  מניין בברכת הגומל

שאלה:

האם חייבים לברך ברכת הגומל בפני עשרה אנשים ? האם מותר לברך ברכת הגומל בפני עשרה אנשים ששומעים דרך הטלפון או בשידור חי דרך הזום ?

כאן נקרא על מאמא פאפא ראש העין

תשובה:

  ברכת הגומל בפני עשרה

הגמ׳ בברכות (נד:) קובעת שצריכים לברך ברכת הגומל בפני מניין של עשרה אנשים, וזאת עפ״י הפסוק בתהילים (קז, לב): "וירממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו". כלומר, על מנת לפרסם את גודל הנס ואת ההודאה על ההצלה חייבו לברך את ברכת הגומל בפני קהל של עשרה אנשים. מהסיבה הזאת נהגו לברך את ברכת הגומל בשעת קריאת התורה שאז יש עשרה אנשים שמתקבצים בתוך בית הכנסת.

הראשונים נחלקו האם אמירת הברכה בפני עשרה אנשים מעכבת בדיעבד. הטור (סי׳ ריט) כותב שהצורך בעשרה אנשים הוא למצווה לכתחילה ובדיעבד אפשר לברך ללא עשרה. לעומת זאת, הרבינו יונה סובר שהצורך בעשרה אנשים היא לעיכובא, ולכן אסור לברך ברכת הגומל בפני פחות מעשרה.

השולחן ערוך (סי׳ ריט סעי׳ ג) מכריע שבדיעבד אם בירך בפני פחות מעשרה ישוב ויברך בפני עשרה ללא שם ומלכות, משום שספק ברכות להקל, ומבואר שלכתחילה אין לברך ברכת הגומל בפני פחות מעשרה אנשים.

מידע שניתן לקרוא תפילה לזיווג 40 יום

למעשה, יש אחרונים שפסקו שבמקום שאין מניין אפשר לכתחילה לברך ברכת הגומל ללא עשרה, וכשיטת הטור, וכן פסק בעל המשנה ברורה (ס״ק ח). אך רבים מהאחרונים פסקו כשיטת השולחן ערוך שאין לברך ברכת הגומל ללא עשרה, וכן הוא המנהג הרווח.

  זמן ברכת הגומל

בגמ׳ לא מצאנו הגבלה מסוימת לגבי זמן אמירת ברכת הגומל, אך הראשונים נחלקו בשאלה הזאת ונאמרו כמה דעות: א. שיטת הרמב״ן הוא שיש לברך תוך שלושה ימים. ב. שיטת הרשב״א בשם הרבינו יונה שיש לברך תוך חמישה ימים. ג. שיטת הרא״ה שאפשר לברך תוך שלושים יום. ד. שיטת הטור הוא שאין הגבלת זמן לברכת הגומל, ויכול לברך ברכת הגומל בכל זמן שירצה.

למעשה, השו״ע (סי׳ ריט סעי׳ ו) כותב שלכתחילה אין לאחר את ברכת הגומל יותר משלושה ימים, כשיטת הרמב״ן, אך בדיעבד אפשר לברך בכל זמן שירצה, כשיטת הטור, וכן פסק בעל המשנה ברורה (שער הציון אות טז). אולם, הערוך השלחן (סעי׳ ז) מחדש שאם עבר זמן רב עד שהאירוע נשכח מליבו אין לברך עוד את ברכת הגומל. והביאור לכך הוא שברכת הגומל היא ברכת הודאה על הנס ולכן ברגע ששמחת הנס וההצלה נשכחת ממנו אין אפשרות לברך עליו.

ולכן, מי שנתחייב בברכת הגומל בתקופת הקורונה שבה אסור על פי חוק לקבץ עשרה אנשים למקום אחד בשביל לומר ברכת הגומל, יש לו לחכות עד שיעבור המגיפה ויוכל לברך ברכת הגומל בפני עשרה אנשים. אולם, אם עובר זמן רב עד ששמחת ההצלה כבר אינו מורגש אצלו נראה שיש לחוש לשיטת הערוך השולחן ולא יברך את ברכת הגומל.

  ברכת הגומל דרך הטלפון או הזרם

כזכור, המקור לכך שברכת הגומל מחייבת עשרה אנשים הוא הפסוק בתהילים של "וירממוהו בקהל עם". שאלת ברכת הגומל בפני עשרה אנשים ששומעים באמצעות הטלפון או בשידור חי דרך הזום תלויה לכאורה בהגדרת ההלכה:

  אם מדובר בחובה שהיא מעין דברים שבקדושה, לא ניתן לצרף עשרה אנשים שרואים דרך שידור חי.

  אם מדובר בחובה מצד פרסום הנס וההצלה, אז מסתבר שאפשר לברך בפני עשרה ששומעים בשידור חי שהרי אף באופן זה יש הנס מתפרסם.

נפקא מינה אפשרית בין שתי הגישות היא בשאלה האם אישה יכולה לברך ברכת הגומל בפני עשר נשים. המשנה ברורה (ס״ק ג) כותב בשם הכנסת הגדולה שאישה יכולה לברך ברכת הגומל בפני עשר נשים, ובאופן פשוט הסיבה לכך היא שחובת עשרה אנשים בברכת הגומל אינו מדין דברים שבקדושה אלא מצד פרסום הנס וההצלה.

אולם, מדבריו של הכנסת הגדולה (הגהות בית יוסף אות ג) מתבאר שהסיבה שניתן לברך בפני עשר נשים היא שבדיעבד ברכת הגומל אינו מחייב עשרה אנשים כלל, וכשם שאפשר לברך בפני פחות מעשרה אנשים כך אפשר לברך בפני עשר נשים. אם כן, לשיטת רוב הפוסקים שברכת הגומל מחייבת עשרה אנשים אין מקום להתיר את אמירת ברכת הגומל בפני עשר נשים, וכן פסק הכף החיים (סי׳ ריט סעי ג) .

שו״ת קורונה

זאת ועוד, שלדעת הערוך השולחן (סעי׳ ו) אין לברך ברכת הגומל בפני עשר נשים משום שנשים אינן בכלל ׳קהל׳, ומשתמע מכך שברכת הגומל מחייבת ׳מעמד׳ של עשרה אנשים הנקרא "קהל עם".

לאור כל האמור, נראה שקשה להתיר את ברכת הגומל בפני עשרה השומעים בשידור חי. ולכן, אדם שמחויב בברכת הגומל ואינו יכול לברך בפני עשרה עקב הגבלות של הקורונה, עדיף לחכות להקלות בכללים של משרד הבריאות ואז יוכל לקבץ עשרה אנשים ולברך ברכת הגומל במניין. אך במקום שקיים חשש שיעבור זמן רב עד שההצלה ישכח מליבו ויפסיד את הברכה לחלוטין, יש מקום להתיר את אמירת ברכת הגומל בפני עשרה השומעים בשידור חי.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI