דף הבית רוחניות קלפי טארות הבית
הבית
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 4692

הבית.

ולכאורה שתי האפשרויות הראשונות שהבאנו הם עומק ספק הגמ׳ בפרק השוכר את הפועלים דף צ״ב ע״א, דאיתא שם "איבעיא להו, פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכל. למאי נפקא מינה, דאמר תנו לאשתי ובני, אי אמרת משלו הוא אוכל יהבינן להו, אלא אי אמרת משל שמים הוא אוכל, לדידיה זכי ליה רחמנא לאשתו ובניו לא זכי להו רחמנא". וכתב שם רש״י בד״ה משלו הוא אוכל, "תוספת שכר הוא שהוסיפה לו תורה". וזה לכאורה כאפשרות השניה שהבאנו. ובד״ה משל שמים, "במתנת גמילות חסדים כשאר מתנות עניים", וזה לכאורה כאפשרות הראשונה שנקטנו, שהוי כמצוה של מתנות עניים.

קרא כאן חלום על חתולים בבית

והגט׳ מבארת, שיש נ״מ בין שתי האפשרויות. במקרה שהפועל רוצה להעביר את זכות אכילתו לאשתו, דאם ננקוט שמשל שמים, א״כ ברור שכל המצוה של התורה לתת לפועל עצמו שעובד, ואין לפועל שום זכות ממון אצל בעה״ב, וברור שאינו יכול לתת לאחרים, שהמצוה רק אליו באופן ישיר, משא״כ לפי הצד שמשלו הוא אוכל, וביאורו שגדר הדבר שניתנה לפועל תוספת שכר על עבודתו בדמות אכילת

הפירות, א״כ כמו שאת שכר עבודתו
יכול לתת למי שחפץ, כך גם את זכות
אכילתו יכול לתת למי שליבו חפץ.

ועיין שם בגמ׳ באריכות, שמנסה להביא ראיות לכל צד, ודוחה את כל הראיות. ולמסקנא הגמ׳ רוצה לתלות ספק זה במחלוקת תנאים. ולהלכה נפסק, שמשל שמים הוא אוכל, וכן פסק הרמב״ם בפרק י״ב מהלכות שכירות, הלכה י״ג, וז״ל "פועל שאמר תנו לאשתי ובני מה שאני אוכל או שאמר הריני נותן מעט מזה שנטלתי לאכול לאשתי ובני, אין שומעין לו, שלא זיכתה תורה אלא לפועל עצמו". ומבואר מזה שהרמב״ם פסק שפועל משל שמים הוא אוכל, ואין זה כתוספת שכר על עבודתו, אלא מצוה גרידא שנאמר למעסיק לתת מתנה לפועל בדמות אכילה בזמן העבודה, וזה משלים למה שהבאנו בתחילה, שהרמב״ם כתב שפסוקים אלו גדרן מצוה שמחוייב בעל הבית לתת לפועל. וכן נפסק בשו״ע חו״מ סימן של״ז סעיף ט״ז, וז״ל "פועל שאמר לבעה״ב תן לאשתי ובני מה שהיה לי לאכול וכר, אין שומעין לו". עכ״ל.

מידע על פירוש של חלום על נפטר שבא בחלום

אמנם כשמעמיקים רואים שהדברים אינם כפשוטן. דהנה, רבנו חיים הלוי ,בהלכות מעילה פ״ח הל״א, מקשה מהגמ׳ בסנהדרין דף נ״ז ע״א שמבואר שם שבן נח שהוא פועל בשדה של בן נח, מותר לו לאכול בשעת המלאכה, כמו שמותר לפועל יהודי לאכול במלאכת

בעה״ב היהודי. וכן מבואר ברמב״ם
בהלכות מלאכים פ״ט הלכה ט׳ שכתב,
שבן נח שהוא פועל, ואוכל שלא בזמן
המלאכה, חייב מיתה, כדין בן נח שנהרג
על הגזל. ומבואר, שאם אוכל בזמן
המלאכה מותר לו הדבר, ומקשה הגר״ח,
אם ננקוט שמשל שמים מובנו, שהוי
רק מצוה גרידא המוטלת על בעה״ב
בלי שום זכויות ממוניות שיש לפועל,
א״כ מהיכי תיתי שיהיה לבן נח מצוה
לתת לפועל בן נח לאכול, הרי אין
מצוה זו חלק משבע מצוות בן נח, כמו
שלא מצינו שגוי מצווה להניח לקט,
שכחה ופאה לגוי עני, ומאי שנא מצוה
זו שמחוייב בה הגוי.

וטבח קושיא אלימתא זו, מכריח הגר״ח לומר, שגם לפי ההלכה שמשל שמים הוא אוכל, אין זו רק מצוה שמוטלת על בעה״ב, אלא יש לפועל זכות ממון, וכדאי לצטט את לשונו הזהב, וז״ל "דפועל עיקר חיובו מקרי דבר שבממון וזכות, ואע״ג דמשל שמים הוא אוכל, היינו דאין לו התחייבות על הבעה״ב, וכדקאמר הגמ׳ הנ״מ לענין ליתן לאשתו ובניו, אבל הא מיהא דיש לו רשות לאכול וזה הוי דין זכות ממון וכר, ולהכי הוא שנוהג בב״נ, דהרי הוא בכלל הדינים וגזל", עכ״ל מה שקשור לענינינו. דהיינו, מחדש הגר״ח, שגם לפי ההלכה שמשל שמים הוא אוכל, ודאי שיש לפועל זכות ממון במה שאוכל ולא רק מצוה שמוטלת על בעה״ב, ולכן גם בן נח יש לו את אותו זכות ממון לאכול במלאכת בן נח בעה״ב, שלענין זכויות ממון שוויץ יהודי ובן נח, וזה מה שכלול בדינים שמחוייב בהן בן נח.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
היסטוריה קצרה של כתוביות סגורות
כתוביות וכתוביות היו חלק מהמדיה הנגישה מאז 1972 ומילאו תפקיד גדול בפיתוח זכויות נכים כמו גם זכויות אזרח בארצות הברית. נוצר בתחילה עבור חירשים וכבדי שמיעה, הוא מיושם בקנה מידה גדול מאז אותה תקופה בכל תוכניות טלוויזיה באמצעות כתוביות וידאו וכעת באינטרנט עם YouTube ושירותי שיתוף רבים אחרים

גלה את היתרונות של תמלול פודקאסטים
כשאתה יוצר תוכן, כפודקאסר חיוני להבין שתמלילים יכולים להיות חלק גדול וגוזל זמן מבסיס התוכן שלך. ישנן דרכים שונות לטרוף מידע, ולכל אחד חייבת להיות חיבה שונה. תוכן השמע הוא ללא ספק נוח

כיצד צביעות משפיעה על בריאותך הנפשית ועל האבולוציה הרוחנית שלך
משורר מנתח את העולם בצורה פואטית. המשמעות היא שמשורר מתבונן ומבקר את העולם בדרכים רבות. משורר הוא אמן, פילוסוף ופסיכולוג שקורא את מחשבותיהם של אנשים ומבין את רגשותיהם.

כתוביות פופ-און ו-Roll-Up מוגדרות
פופ-און ורול-אפ הם שני סגנונות ההצגה הנפוצים בכתוביות בטלוויזיה. כתוביות צבע על משמשות לעתים לאפקטים מיוחדים, אך הן הרבה פחות נפוצות. המק"ס תומכת בשימוש בסגנון הפופ-און עבור כל כתוביות הטלוויזיה. WebVTT תומך ב-Pop-on כמו גם ב-paint-on כתוביות.

ביקורת ספר על "בובה על שרשרת"
לא כל מה שנוצץ הוא זהב יהיה עוד כותרת מעוררת השראה לספר המחייב הזה של אליסטר מקלין. מקלין לוקח אותנו ברחובות אמסטרדם, שם המראה החיצוני מטעה ומסתיר באותה מידה שהוא חושף מציאות מלוכלכת שהיא של אלימות והתעללות בסמים שבה דמויות מכובדות לכאורה הן הכל מלבד אידיאליות.

תכונות מערכת טלפון שיכולות לשנות את הדרך שבה עסק מתקשר
תקשורת היא גורם ההצלחה העיקרי של כל עסק. מערכות טלפון יכולות לבצע מספר פונקציות שיכולות להיות מועילות עבור העסק. הם יכולים לעזור ביצירת תקשורת טובה יותר עם מחזיקי העניין השונים של העסק.

6 משרות מקוונות קלות לביצוע מהבית
אפשרויות כמו שירות לקוחות, הזנת נתונים, סקרים, עיצוב, משאבי אנוש ועוד. למשרות אלו יש ביקוש רב משתי סיבות ברורות. ראשית, הם משתלמים ושנית, הם נותנים לך את החופש לעבוד מהבית שלך.

הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן
כשאני עובד עם מנהלי משא ומתן שרוצים להשתפר, אחת השאלות שמוצגות לי לרוב היא לא לגבי סגנונות משא ומתן שונים או טכניקות משא ומתן, אלא "מהי הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן"

מדוע יצירה מחדש של סרט מסווגת כהתנהגות עותק
מדי פעם אתה מוצא יוצרי סרטים שלוקחים סרט פופולרי פעם ומשנים כמה מהתכונות שלו תוך שמירה על העלילה הראשית. יצירת סרטים מחדש הם תופעה נפוצה בכל המדינות והשפות. ייתכן שהטרנדים משתנים

שירות תמלול רפואי הוא מחליף משחק נהדר עבור פרמדיקי
הפרמדיקים כל כך עסוקים שהם בקושי מוצאים זמן להקליד נרטיב ברור של המפגש עם המטופל. לכן, לעתים קרובות בעיות כמו הבאות צצות ב-PCR שלהם ויוצרות בעיות עבור רופאים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI