דף הבית רוחניות קלפי טארות הבית
הבית
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 2236

הבית.

ולכאורה שתי האפשרויות הראשונות שהבאנו הם עומק ספק הגמ׳ בפרק השוכר את הפועלים דף צ״ב ע״א, דאיתא שם "איבעיא להו, פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכל. למאי נפקא מינה, דאמר תנו לאשתי ובני, אי אמרת משלו הוא אוכל יהבינן להו, אלא אי אמרת משל שמים הוא אוכל, לדידיה זכי ליה רחמנא לאשתו ובניו לא זכי להו רחמנא". וכתב שם רש״י בד״ה משלו הוא אוכל, "תוספת שכר הוא שהוסיפה לו תורה". וזה לכאורה כאפשרות השניה שהבאנו. ובד״ה משל שמים, "במתנת גמילות חסדים כשאר מתנות עניים", וזה לכאורה כאפשרות הראשונה שנקטנו, שהוי כמצוה של מתנות עניים.

קרא כאן חלום על חתולים בבית

והגט׳ מבארת, שיש נ״מ בין שתי האפשרויות. במקרה שהפועל רוצה להעביר את זכות אכילתו לאשתו, דאם ננקוט שמשל שמים, א״כ ברור שכל המצוה של התורה לתת לפועל עצמו שעובד, ואין לפועל שום זכות ממון אצל בעה״ב, וברור שאינו יכול לתת לאחרים, שהמצוה רק אליו באופן ישיר, משא״כ לפי הצד שמשלו הוא אוכל, וביאורו שגדר הדבר שניתנה לפועל תוספת שכר על עבודתו בדמות אכילת

הפירות, א״כ כמו שאת שכר עבודתו
יכול לתת למי שחפץ, כך גם את זכות
אכילתו יכול לתת למי שליבו חפץ.

ועיין שם בגמ׳ באריכות, שמנסה להביא ראיות לכל צד, ודוחה את כל הראיות. ולמסקנא הגמ׳ רוצה לתלות ספק זה במחלוקת תנאים. ולהלכה נפסק, שמשל שמים הוא אוכל, וכן פסק הרמב״ם בפרק י״ב מהלכות שכירות, הלכה י״ג, וז״ל "פועל שאמר תנו לאשתי ובני מה שאני אוכל או שאמר הריני נותן מעט מזה שנטלתי לאכול לאשתי ובני, אין שומעין לו, שלא זיכתה תורה אלא לפועל עצמו". ומבואר מזה שהרמב״ם פסק שפועל משל שמים הוא אוכל, ואין זה כתוספת שכר על עבודתו, אלא מצוה גרידא שנאמר למעסיק לתת מתנה לפועל בדמות אכילה בזמן העבודה, וזה משלים למה שהבאנו בתחילה, שהרמב״ם כתב שפסוקים אלו גדרן מצוה שמחוייב בעל הבית לתת לפועל. וכן נפסק בשו״ע חו״מ סימן של״ז סעיף ט״ז, וז״ל "פועל שאמר לבעה״ב תן לאשתי ובני מה שהיה לי לאכול וכר, אין שומעין לו". עכ״ל.

מידע על פירוש של חלום על נפטר שבא בחלום

אמנם כשמעמיקים רואים שהדברים אינם כפשוטן. דהנה, רבנו חיים הלוי ,בהלכות מעילה פ״ח הל״א, מקשה מהגמ׳ בסנהדרין דף נ״ז ע״א שמבואר שם שבן נח שהוא פועל בשדה של בן נח, מותר לו לאכול בשעת המלאכה, כמו שמותר לפועל יהודי לאכול במלאכת

בעה״ב היהודי. וכן מבואר ברמב״ם
בהלכות מלאכים פ״ט הלכה ט׳ שכתב,
שבן נח שהוא פועל, ואוכל שלא בזמן
המלאכה, חייב מיתה, כדין בן נח שנהרג
על הגזל. ומבואר, שאם אוכל בזמן
המלאכה מותר לו הדבר, ומקשה הגר״ח,
אם ננקוט שמשל שמים מובנו, שהוי
רק מצוה גרידא המוטלת על בעה״ב
בלי שום זכויות ממוניות שיש לפועל,
א״כ מהיכי תיתי שיהיה לבן נח מצוה
לתת לפועל בן נח לאכול, הרי אין
מצוה זו חלק משבע מצוות בן נח, כמו
שלא מצינו שגוי מצווה להניח לקט,
שכחה ופאה לגוי עני, ומאי שנא מצוה
זו שמחוייב בה הגוי.

וטבח קושיא אלימתא זו, מכריח הגר״ח לומר, שגם לפי ההלכה שמשל שמים הוא אוכל, אין זו רק מצוה שמוטלת על בעה״ב, אלא יש לפועל זכות ממון, וכדאי לצטט את לשונו הזהב, וז״ל "דפועל עיקר חיובו מקרי דבר שבממון וזכות, ואע״ג דמשל שמים הוא אוכל, היינו דאין לו התחייבות על הבעה״ב, וכדקאמר הגמ׳ הנ״מ לענין ליתן לאשתו ובניו, אבל הא מיהא דיש לו רשות לאכול וזה הוי דין זכות ממון וכר, ולהכי הוא שנוהג בב״נ, דהרי הוא בכלל הדינים וגזל", עכ״ל מה שקשור לענינינו. דהיינו, מחדש הגר״ח, שגם לפי ההלכה שמשל שמים הוא אוכל, ודאי שיש לפועל זכות ממון במה שאוכל ולא רק מצוה שמוטלת על בעה״ב, ולכן גם בן נח יש לו את אותו זכות ממון לאכול במלאכת בן נח בעה״ב, שלענין זכויות ממון שוויץ יהודי ובן נח, וזה מה שכלול בדינים שמחוייב בהן בן נח.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI