דף הבית רוחניות אסטרולוגיה ומוסיף הברכ״ש
ומוסיף הברכ״ש
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 2299

ומוסיף הברכ״ש, שלמרות שחידשנו שגם למ״ד שפועל משל שמים הוא אוכל, יש לו זכות ממון לתבוע אכילת הפירות, מ״מ יש הבדל גדול בין הבנה זו, להבנה השניה שמשלו הוא אוכל, שאם אנו נוקטים שמשלו הוא אוכל, משמעות הדבר שזכות אכילת הפירות נובעת מהיותה תוספת שכר עבור עבודתו, וא״כ כמו שאת עיקר המשכורת שמחוייב בעה״ב לתת לפועל, נחשב הדבר שיש לפועל ממון ברשות בעה״ב כך גם לענין אכילת הפירות שהם תוספת שכר, נחשב הדבר שגוף הפירות שייכים לפועל, ורק הגבילה התורה שהפועל צריך לאוכלם, אבל לצורך אכילה הפירות עצמם שלו, משא״כ להלכה שהפועל אוכל משל שמים, משמעות הדבר שגוף הפירות לא שייכים לפועל, ואין זה משכורת עבור עבודתו, אלא מתנה משמים שלא קשורה לשכר עבודה, ולכן אין הפירות עצמם שייכים לו, אלא יש לו זכות לאוכלם, וכפי שהסברנו שהוא גם הבע״ד לתבוע את זכות אכילה זו. ונ״מ גדולה, האם הפועל יכול לקדש אשה בזכות האכילה, שאם הוי שלו - האשה מקודשת, ואם משל שמים - אינה מקודשת.

קרא כאן האדמור מרחלין

וכן נ״מ בזה האם יכול להעביר זכות זו לאשתו ובניו, ראם ננקוט שהפירות עצמם שייכים לו, כתוספת שכר עבודה, ודאי שיכול להחליט לתת תוספת זו לכל מי שירצה, ורק יהיה המקבל מוגבל לאוכלם כפי התנאים שמחוייב הפועל לאוכלם. משא״ב להלכה, שמשל שמים הוא אוכל, והסברנו שאין לפועל קנין בגוף הפירות, אלא יש לו בהם זכות אכילה, ברור א״כ שאינו יכול לתת זכות אכילה זו לאחרים, שכל זכותו נובעת מחמת היותו פועל, והוא יכול באופן אישי לתבוע מבעה״ב לקיים מצותו לתת לו לאכול, אבל אין לו בעלות בפירות כדי שיוכל להקנותם לאחרים, ודו״ק.

מידע על תפילת השל"ה לערב ר"ח סיון

והנה מצאנו נידון בראשונים, מה הדין
להלכה שמשל שמים הוא אוכל,
מאיזה זמן נחשבים הפירות כממון של
הפועל. דהנה מלשון רש״י משמע,
שכאשר הפועל מחזיק את הפירות בידיו,
לכו״ע נחשב כבר לממונו הפרטי, וכל
המחלוקת היא כאשר עדיין הפירות
מחוברים, וז״ל רש״י ב״מ דף צ״ב ע״א
בד״ה לדידיה זכי ליה רחמנא "בצדקה,
וכל זמן דלא מטא לידיה, לא זכי ליה
דליתבה לאשתו ובניו", עכ״ל. ומדוקדק
בשיטת רש״י, שבאופן שהפירות כבר
בידו, לכו״ע נחשב לשלו לכל דבר,
ויכול לתתם למי רוצה. ומאידך בתוס׳
במקום משמע להדיא שחולקים, עיי״ש
בתום׳ בד״ה אי אמרת, וז״ל "שלא זיכה
לו הכתוב אלא מה שהוא לועס ואוכל".
ומבואר בתוס׳, שלמ״ד משל שמים הוא
אוכל, גם כאשר הפירות בידיו אינם
שלו, ואינו יכול לתתם לאחרים לאכול
במקומו, ורק כאשר מכניסם ממש לפיו,
אז נחשבים לשלו לכל דבר. ועיין בהגהות
הגר״א במקום על דברי התום׳, שמציין
לרש״י הנ״ל, שחולק על התוס׳, ומחלוקת
זו שייכת הלכה למעשה, שהרי להלכה
נפסק שפועל משל שמים הוא אוכל,
ובודאי כאשר הפירות מחוברים אינו
יכול לתתם לאשתו ובניו, כנפסק ברמב״ם
ובשו״ע, וצריך לדון מה הדין למעשה,
כאשר הפירות בידיו, לפני שהכניס לפיו,
האם יכול לתתם לאחרים.

 

והנה הטור בסוף סימן של״ז מביא בזה מחלוקת, וז״ל "ויש אומרים אם כבר נטלו בידו לאכול יש לו רשות ליתנו לאשתו ובניו, לפי שכבר זכה בו בעצמו. ונראה, שאפילו הכי אינו יכול ליתנו לאשתו ובניו", עכ״ל. והגר״א מציין שזו מחלוקת רש״י והתום׳, והטור פוסק הלכה למעשה כדעת התום׳, שרק כשלועם זוכה. וצ״ב מה יסוד המחלוקת. ועיין בב״י במקום, שמבאר שיסוד מחלוקתם בטעם שזיכתה התורה לפועל לאכול מפירות בעה״ב, האם הטעם הוא כדי שלא יתבטל ממלאכתו, שעי״ז שאוכל יש לו יותר כח לעבוד. וכך הביאו מהתוספתא בפ״ח שכתב, שאסור לפועל לצום ולתת את מזונותיו לבניו, משום ביטול מלאכה. ולפי״ז מובנת הדעה, שגם כשהפירות בידיו לא נחשבים ל״שלו", שמכיון שכל טעם התורה זה להרבות כוחו, פשוט שזוכה בפירות רק בזמן שלועס ואוכל, וזוהי דעת התוס׳. ומאידך אפשר לומר שטעם התורה, כדי שהפועל לא יצטער, כמו שיש איסור לחסום שור בזמן הדישה, ואם זה הטעם, מובנת שיטת רש״י שכבר בזמן שהפרי בידיו ויש לו אפשרות לאכול, התקיימה התכלית. אמנם הב״י בעצמו הרגיש שהסבר זה קשה לאומרו, וכי דרשינן טעמא דקרא.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI