דף הבית רוחניות רייקי שנאמר בשור
שנאמר בשור
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 3982

שנאמר בשור, שכל המיעוט בדיש הוא מחמת שאינו ראוי לו, ואילו פועל שיש לו זכות ממון הוי ראוי לו, ולכן כתב הגר״ח שבעינן לרמב״ם מיעוט רעך למעט הקדש, וא״כ הדרן קושיין לדוכתא, הרמב״ם שפסק שגזל נכרי אסור, מבואר בגמ׳ שרעך בא למעט גוי, וא״כ מנין לרמב״ם רעך למעט הקדש, וצ״ע.

כאן נקרא על הרב כדורי על המשיח

  1. ״ואכלת״ - דרשו חז״ל ולא מוצץ ענבים, וכתב רש״י, וז״ל "ולא מוצץ היין וזורק החרצנים", עכ״ל. ובתום׳ ד״ה שבעך משמע, שהמיעוט הוא מכיון ששתיה לא בכלל אכילה, ולכן נאמר ואכלת, ומשמע מהרש״ש במקום שרש״י ותוס׳ נחלקו בביאור המיעוט ולא מוצץ, לשיטת רש״י החסרון הוא בכך שע״י שמוצץ וזורק את הקליפה, נמצא שלא מתקיים הפסוק ואכלת, שמשמעותו לאכול את כל הפרי, ואם רק מוצץ לא אוכל את כולו, ועי״ז מפסיד לבעה״ב שאוכל עוד ענבים, ומשמע שאה״נ, אם מוצץ ולא זורק את הקליפה ואח״ב אוכלה, אין בכך איסור. אמנם לשיטת התוס׳ המיעוט הוא מכיון ששתיה לא בכלל אכילה, ולכן לכאורה גם באופן שאח״כ אוכל את הקליפות והחרצנים אסור לפועל למצוץ.

ועיין במנ״ח מצוה תקע״ו שכותב, וז״ל

"ומבואר בגמ׳ פ״ז ע״ב וכן פסקו
כל הפוסקים, ואכלת ולא מוצץ היין
וישליך הענבים אע״ג דבכל מקום שתיה
בכלל האכילה, כאן גזירת הכתוב עיין
בתוס׳ ד״ה שבעך", עכ״ל. ומשמע שלא
למד כרש״ש, שיש מחלוקת בין רש״י
ותוס׳, שהרי מצד אחד ציטט את לשון
רש״י ולא מוצץ וישליך את הענבים,
ומצד שני הסביר שהוי גזה״כ שכאן
שתיה לאו בכלל אכילה.

והקשה הרש״ש לשיטת התוס׳, שהמיעוט למוצץ הוי שלפועל הותר רק לאכול ולא לשתות, כיצד מצאנו ידינו ורגלינו בגמ׳ לקמן דף צ״ב ע״ב, האומרת שפועל שמתעסק ביין מותר לו לשתות מדין פועל שהותר לו לאכול, ומוכח שלאו דווקא אכילה אלא אף שתיה. ומתרץ הרש״ש, שכל המיעוט שנאמר ואכלת ולא מוצץ, מדבר באופן שעבודתו בדברי מאכל, ועל זה נאמר מיעוט שאסור לו לשתות את המאכל, אבל באופן שעיסוקו במשקה, כגון שנשכר למלאכת יין, מותר לו לשתות.

מידע שניתן לקרוא תהילים פרק יג סגולה

ובמה שכתבו התוס׳, שמוצץ ענבים לכל התורה כולה נחשב לאכילה, ורק כאן לענין פועל יש גזה״ב למעט, מוכיח מזה בעל ה״עמק ברכה", שמי שמוצץ פירות האילן ופולט וזורק את המאכל, יש לו לברך בורא פרי העץ, שנחשב שאוכל את הפרי, ורק אם סוחט את הפרי המים נחשבים לזיעה בעלמא ומברך שהכל, אבל כשמוצץ את הפרי נחשב לכל התורה כאוכל, וכן נ״מ לשיעור ברכה אחרונה, מכיוץ שנחשב שאוכל שיעורו בכזית, ולא כשותה ששיעורו ברביעית, וכץ לענין אכילה ביוהכ״פ, שיעור המוצץ פרי בככותבת ולא כמשקין ששיעוריץ כמלוא לוגמיו. עיי״ש בעמק ברכה הלכות ברכות הנהנין סימן ר.

  1. ענבים - ולא ענבים ודבר אחר - דהיינו, פועל מותר לו לאכול את הענבים בפני עצמם, ולא לאכול אותם עם דבר אחר.

וצריך לבאר את יסוד דין זה, והנה הגמ׳ בדף פ״א ע״א מסתפקת, וז״ל "איבעיא להו, פועל מהו שיהבהב באור ויאכל". וכתב רש״י, "שיהבהב את המלילות והאור ממתק טעמו, וכן הענבים מי הוי כענבים ודבר אחר או לא". ונחלקו רש״י ור״ת, שיטת רש״י, שמדובר בענבים הראויים לאכילה ללא ההבהוב, ואעפ״כ מסתפקת הגמ׳ האם מותר לפועל לשבח את טעמן, ויסוד הספק, כיון שנאמר בתורה שאסור לפועל לאכול את הענבים עם דבר אחר, ורק לאוכלן לבדן, יתכן שגדר התורה שאסור לעשות באוכל שום פעולה, אלא רק לאוכלן כמו שהן, וא״כ גם להבהב אסור. או דלמא שכל האיסור הוא שלא אוכלן לבדן, אלא אוכלן עם עוד דבר, וכפשוטו של הדרשה, ענבים - ולא ענבים ודבר אחר. אבל אם אוכל את הענבים לבדן אין איסור להשביח את טעמן.

וביותר אפשר להסביר, שמסתבר שטעם התורה, כדי שהבעה״ב לא יופסד, שעי״ז שאוכלן עם עוד דבר גורר את התאבון, ולכן מסתבר שה״ה שאסור להבהב, שעי״ז גם אוכל יותר, או דלמא שאין הולכים לפי הטעם, אלא די לך מה שאסרה תורה, ענבים עם עוד דבר, משא״ב כשמהבהבן ואוכלן לבדן לא אסרה תורה.

ונמצא לשיטת רש״י, שהאיסור של ענבים ודבר אחר, מדובר באופן שהענבים ראויים לאכילה, ובכל זאת ברור שאסור לאוכלן עם עוד דבר, ורק הסתפקה הגמ׳ כשאוכלן לבדן ע״י הבהוב.

שיטת ר״ת - ר״ת חולק לדינא על רש״י, וסובר שאם הענבים ראויים לאכילה, מותר לכתחילה לאוכלן עם דבר אחר, ובוודאי שמותר להבהבן, וכל האיסור לאכול ענבים ודבר אחר, זהו באופן שהענבים לא כ״כ ראויים בפני עצמן, אלא רק בשעת הדחק, ואז אוסרת התורה לאוכלן עם דבר אחר, שעי״ז אוכלן לא בדוחק, ומסתפקת הגמ׳ מה הדין באופן שהענבים לא ראויים לאכילה


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
היסטוריה קצרה של כתוביות סגורות
כתוביות וכתוביות היו חלק מהמדיה הנגישה מאז 1972 ומילאו תפקיד גדול בפיתוח זכויות נכים כמו גם זכויות אזרח בארצות הברית. נוצר בתחילה עבור חירשים וכבדי שמיעה, הוא מיושם בקנה מידה גדול מאז אותה תקופה בכל תוכניות טלוויזיה באמצעות כתוביות וידאו וכעת באינטרנט עם YouTube ושירותי שיתוף רבים אחרים

גלה את היתרונות של תמלול פודקאסטים
כשאתה יוצר תוכן, כפודקאסר חיוני להבין שתמלילים יכולים להיות חלק גדול וגוזל זמן מבסיס התוכן שלך. ישנן דרכים שונות לטרוף מידע, ולכל אחד חייבת להיות חיבה שונה. תוכן השמע הוא ללא ספק נוח

כיצד צביעות משפיעה על בריאותך הנפשית ועל האבולוציה הרוחנית שלך
משורר מנתח את העולם בצורה פואטית. המשמעות היא שמשורר מתבונן ומבקר את העולם בדרכים רבות. משורר הוא אמן, פילוסוף ופסיכולוג שקורא את מחשבותיהם של אנשים ומבין את רגשותיהם.

כתוביות פופ-און ו-Roll-Up מוגדרות
פופ-און ורול-אפ הם שני סגנונות ההצגה הנפוצים בכתוביות בטלוויזיה. כתוביות צבע על משמשות לעתים לאפקטים מיוחדים, אך הן הרבה פחות נפוצות. המק"ס תומכת בשימוש בסגנון הפופ-און עבור כל כתוביות הטלוויזיה. WebVTT תומך ב-Pop-on כמו גם ב-paint-on כתוביות.

ביקורת ספר על "בובה על שרשרת"
לא כל מה שנוצץ הוא זהב יהיה עוד כותרת מעוררת השראה לספר המחייב הזה של אליסטר מקלין. מקלין לוקח אותנו ברחובות אמסטרדם, שם המראה החיצוני מטעה ומסתיר באותה מידה שהוא חושף מציאות מלוכלכת שהיא של אלימות והתעללות בסמים שבה דמויות מכובדות לכאורה הן הכל מלבד אידיאליות.

תכונות מערכת טלפון שיכולות לשנות את הדרך שבה עסק מתקשר
תקשורת היא גורם ההצלחה העיקרי של כל עסק. מערכות טלפון יכולות לבצע מספר פונקציות שיכולות להיות מועילות עבור העסק. הם יכולים לעזור ביצירת תקשורת טובה יותר עם מחזיקי העניין השונים של העסק.

6 משרות מקוונות קלות לביצוע מהבית
אפשרויות כמו שירות לקוחות, הזנת נתונים, סקרים, עיצוב, משאבי אנוש ועוד. למשרות אלו יש ביקוש רב משתי סיבות ברורות. ראשית, הם משתלמים ושנית, הם נותנים לך את החופש לעבוד מהבית שלך.

הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן
כשאני עובד עם מנהלי משא ומתן שרוצים להשתפר, אחת השאלות שמוצגות לי לרוב היא לא לגבי סגנונות משא ומתן שונים או טכניקות משא ומתן, אלא "מהי הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן"

מדוע יצירה מחדש של סרט מסווגת כהתנהגות עותק
מדי פעם אתה מוצא יוצרי סרטים שלוקחים סרט פופולרי פעם ומשנים כמה מהתכונות שלו תוך שמירה על העלילה הראשית. יצירת סרטים מחדש הם תופעה נפוצה בכל המדינות והשפות. ייתכן שהטרנדים משתנים

שירות תמלול רפואי הוא מחליף משחק נהדר עבור פרמדיקי
הפרמדיקים כל כך עסוקים שהם בקושי מוצאים זמן להקליד נרטיב ברור של המפגש עם המטופל. לכן, לעתים קרובות בעיות כמו הבאות צצות ב-PCR שלהם ויוצרות בעיות עבור רופאים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI