דף הבית רוחניות קריסטלים רוחניות אות התפילין - השראת השכינה
אות התפילין - השראת השכינה
Yafator 16/11/20 |  צפיות: 76  1. אות התפילין - השראת השכינה

והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש", וע׳ בכד הקמח לרבנו בחיי ערך תפילין "כי מצות התפילין אות היא שהשכינה דבקה עמנו... ולכך נקראו התפילין טוטפות שהוא לשון פאר ותכשיט... להורות שאנו עם מקבלי התורה מתפארים בשכינה שבה תפארתנו כענין שנא׳ כי תפארת עוזמו אתה, והשכינה ג״כ מתפארת בנו כענין שכתוב ישראל אשר בך אתפאר", ועי״ש עוד הרחבה בענין זה שהתפילין מורים על השכינה בישראל.

והראוני בזה לראשית חכמה שער האהבה פרק ט׳ אות כ״ו שהביא מהתיקונים שכדי שתשרה השכינה על האדם צריך להניח תפילין יחד עם אות ברית דידיה, ובשבת אות הברית עם אות השבת. והיינו דב׳ האותות הנצרכים הם לצורך השראת השכינה על האדם, ובחול שורה השכינה כאשר יש על האדם אות ברית ואות תפילין, ובשבת ע״י הברית דידיה ואות השבת. וע״ש שהביא גם ד׳ הסמ״ג הנ״ל. וכן הובא כ״ז בשל״ה הק׳ ריש מס׳ חולין <דף ב׳ ב׳ בדפו״י).

קרא כאן עין קופצת לפי הקבלה

[והנה מצאנו שבזמן הגלות התפילין והשבת הם הדברים שבסיבתם ישנה עדיין השראת שכינה, דהנה כתב בשל״ה הק׳ (ח״א פרק תורה אור סוד תפילין פ״ה א׳ בדה״ס דפו״י) "ואחר שנחרב הבית כתב הקדוש רשב״י שעל תפילין נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שבסיבתם הקב״ה משרה שכינתו בישראל", וכבר הביא כן בלשון הזו במטה משה <ח״א אות כ״ב), והנה כבר נת׳ עוד בחז״ל שמעולם לא זזה שכינה מישראל אפילו בשבתות של חול, ולפי״ז נמצא שבזמן הגלות אית לן השראת השכינה בחול ע״י התפילין שבסיבתם הקב״ה משרה שכינתו בישראל, ובשבת השראת השכינה היא בשבת כמובא בראשית חכמה בשם התיקונים דבזמנא דשכינתא איהי בגלותא דאתמר בה ולא מצאה היונה מנוח וגו׳ אלא בשבת וימין טובין (וכמשנ״ת בענין השראת השכינה בשבת)].

  1. דברי הרמח״ל במה שא״צ בשויו״ט לעטור התפילין

הרמח״ל בדרך ה׳ <ח״ד פרק ו׳) האיר בזה בביאור ענין התפילין ומה שא״צ להם בשבת ויו״ט, וביאר שם שענין התפילין הוא כי נתן הבורא יתברך לישראל שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו יתברך ויתעטרו בו באופן שכל בחינותיהם הנפשיות והגופניות יתייחסו תחת האור הגדול הזה, ונמצא האדם כולו בכל בחינותיו נכלל תחת המשך הקדושה הזאת ומתעטר בה ומתקדש קדושה רבה.

מידע על מתכון הדיאטה וההוראות האישיות

וע״ז הוסיף הרמח״ל "והנה נצטוינו להתעטר בעיטור זה כל הימים חוץ מימי הקודש, שהם עצמם אות לישראל, ומצדם מתעטרים ישראל בעיטוריהם בלי השתדלות אחר, משא״כ שאר הימים שאי אפשר להשיג העיטורים אלא בהשתדלות הזה וגם אחר ההשתדלות עצמו אין מעלת העיטור המושג בו כמעלת העיטור הנמשך מאליו בימי הקודש אלא פחות ממנו הרבה" עכ״ל. ןוע״ע שם חלק ד׳ פרק ז׳ בביאור ענין ימי הקודש, יום השבת קודש [ושאר ימי הקודש אשר הם כולם למטה מהשבת מדרגתו השפעתו וקדושתו].

וציין מו״ר שליט״א שכעי״ז כ׳ הרמח״ל שם לענין התפילה בשבת שא״צ לבקש הבקשות כי האדם מעצמו עוזר בהמשכת השפע ע״ש עכ״ד מו״ר. (והועתק בלשונו לעיל בענין בקשת הצרכים בשבת אות ב׳) (והראוני בליקוטים מהגר״א שבסו״ס רזא השבת עמ׳ תפ״ו של׳ הגר״א הוא "התיקון התפלה דחול הוא בשבת ממילא, ולכן אין תפילין בשבת", וכעין מש״כ הרמח״ל דבשבת א״צ תפילה דצרכים וא״צ תפילין דגם בלי השתדלות הוא).דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI