דף הבית רוחניות יהדות ְמ ַש ְכ ִתיך חָסֶ ד...'[. וכל שעלינו לעשות הוא להושיט את ידינו ולבכות אל ה'
ְמ ַש ְכ ִתיך חָסֶ ד...'[. וכל שעלינו לעשות הוא להושיט את ידינו ולבכות אל ה'
Yafator 18/12/20 |  צפיות: 1363


ְמ ַש ְכ ִתיך חָסֶ ד...'[. וכל

שעלינו לעשות הוא להושיט את ידינו ולבכות אל ה': "אנא! עזור לי,

הציל אותי, אני רוצה לחזור הביתה, בחזרה אליך, אבא שלי, המורה

שלי, המלך שלי, הכל שלי!"

אדר #3

אמא, השבוע אני מרגיש שיהיה פיצוץ ענק. אני לא יודע אם זה יהיה

פיצוץ פיזי כמו איזו פצצה גדולה, או שזה יהיה פיצוץ רוחני כמו איזשהו

סוג של עימות או מלחמה שתהיה בין אנשים שרוצים להחזיק את האמת

כנגד אנשים שכפופים לאחיזתם ההדוקה בשקר. יהיה בלבול רב השבוע.

אנשים יאמרו דבר אחד – ואילו אחרים יגידו משהו אחר לגמרי. אלו

הנקראים 'מומחים' יהיו להם תשובות מנוגדות בשאלות רבות. המעצמות

העולמיות יהיו אחוזות זו בגרונה של זו, ואנחנו נתקדם עוד צעד ענק

לקראת מלחמת העולם השלישית.

 

מאמר בנושא משפטים חכמים מהתורה


מה עוד יכול אני להגיד לכם? מה עוד אתם רוצים לשמוע ממני? אני

יכול רק להתחנן שוב ושוב: עם ישראל, וותרו על אילי-השקר שלכם,

ופולחן עגל-הזהב שאתה כה מעריצים. למרות שאתם מקיימים מצוות

ולומדים תורה וכן הלאה, אך רוח-החיים שלכם, הדרך שאתם מנהלים

את עצמכם איבדה הרבה מהעדינות של נשמה יהודית אמיתית. על פי

רוב אנשים הפכו יותר ויותר מחוספסים למרות שהם חושבים שהם

הולכים ומתקדמים יותר לכיוון האמת. זה הכל שקרים, באמת הם

מתרחקים מהאידישקייט שלהם, אפילו בלי לשים לב לכך.

הדור הבא, שהם הילדים של עכשיו – איבדו את המראה היהודי הרגיש

שהיה פעם לחרדים בפנים שלהם. איך הם בכלל יכולים להיראות כמו

ילדים תמימים, 'עהרליך' )יראי שמים( – כאשר הם גדלים על הזבל של

וולט דיסני? איך הם יכולים להביט בנו בעינים עמוקות וחודרות, מלאות

הישגים רוחניים, כש'הישג' בשבילם פירושו קבלת %100 במבחן או

להיות פופולריים בקרב בני גילם. אם העולם כפי שאנו מכירים אותו

היום לא יחדל להיות בקרוב – חושש אני כי בדור אחד קדימה לא יהיה

שריד יהודי בן פחות מגיל עשרים שיוכל להרגיש את נוכחותו של

הקדוש ברוך הוא או להכיר גדולתו בכל דרך שהיא.

 

מידע שיש על תפילה להסרת עין הרע


לכן, הגאולה מוכרחה להיות עכשיו, בהקדם האפשרי! אני מתחנן בפניך,

עם ישראל, אם יש לך ידיעה כלשהי על גדולתו של הכל-יכול – התחל

להיות רציני! זרוק את הצעצועים האלקטרוניים שלך שהורגים את הגוף

יחד עם הנשמה שלך, הפסיקו לנסות לחיות חיים של בידור גויי כשהוא

ארוז בעטיפה 'כשרה'. עליכם להיות בצניעות – גברים ונשים כאחד,

מפני שהרעיון הגויי של נישואין ומימושו עבור יהודים הוא איסור

מוחלט, כי זה הורס את הקדושה של האדם. הקדוש ברוך הוא שונא את

העדר הקדושה, וכל יהודי, בין אם זה גבר או אשה, אסור לו לרדת

לרמה השפלה של העולם הגויי! העדר צניעות וחוסר קדושה עבור

הקדוש ברוך הוא – זה תועבה נוראה שמפריעה לשכינה בצורה הגרועה

ִַֽמֲחֶניך קָ דוֹ ש ... וְ לִֹֽ א יִרְ אֶ ה ָ ביותר ]דברים כ"ג ט"ו: 'וְ הָ יָה

ָ

ד וְ ש ָ ב ְבך עֶ רְ וַת ָ ָבר

ָ

מ ִַֽאֲחִֶֽריך...'[. לכן, עם ישראל, חזור מהר לפני שהעבירות שלך ימשכו

אותך אל תחתית הבור שממנו אתה לעולם לא תוכל לצאת ]רמב"ם תשובה

ְ פ"ד ה"ה: 'ְ ד ָבִרים ָהעֹו ֶ שה אוֹ תָ ם

ִי ָמ שך אַ חֲר יהֶ ם ָת ִמיד וְ קָ ש ִ ים ה ם לִ פְ רש מ הֶ ן...'[, חס

ושלום!

זה מגיע!!! זה בקרוב!! הזמן מתקדם מהר מאד, והקדוש ברוך הוא מחכה

לכם שתקבלו את ההחלטה הנכונה.

אדר #4

אני רוצה שתבינו שזאת איננה בדיחה, ואני מרגיש את זה כבר כמה

שבועות. אני בהתקף של פחד בתור ילד, ואני מבוהל בתור נשמה. ואני

יודע שזה חייב להיות. אנחנו הולכים לראות בשבועות הקרובים סימנים

רבים של התקפה מתקרבת ובאה על ישראל. לפחות עבור אלו שקוראים

את החדשות יופיעו סימנים, ובשביל האחרים זה יבוא כמו הפתעה, אבל

כמו שאומרת האימרה: זאת תהיה "היריה המהדהדת מסביב העולם",

וזה יביא אותנו אל תוך מלחמת-העולם-השלישית, ה' ישמור.

כאשר נשב על יד שולחן הסדר בליל פסח – זה יהיה רציני מאוד,

ויציאת-מצרים לא תיראה יותר כמו סיפור מן העבר, כי אנחנו הולכים

לחיות את זה בזמן הנוכחי. וכמו המכות שלפני יציאת מצרים – זה גם

כן אמור להימשך שנים עשר חודשים ]עדיות סוף פרק א'[. אנו נראה פלאים

ָ גדולים ]מיכה ז' ט"ו: 'כ ִ ימ י

צא ְתך מ אֶרֶ ץ מִ צְ רָ יִם ַאְר ֶא נ ו נִפְ לָאוֹ ת...'[, ונראה מוות

והרס. עם זאת, הדרך היחידה לשרוד את הזמן המיוחד מאוד הזה של

ההיסטוריה היא עם א מון מוחלט בה', ביטחון-ללא-כל-שאלות בקב"ה

]צפניה ג' י"ב: 'ְו ִה ְש ַאְר ִתי

ְו ָחס ו ב ְ ש ם ה'...'[, ורק עם זה נעבור ְב ִקְר בך עַ ם עָ נִי וָדָ ל ְ

את השנה הבאה ללא כל נזק, בעזרת ה'.

הגיע הזמן, ועל עם ישראל לחזור אל האמת אשר היא: 'אין עוד מלבדו'.

הקדוש ברוך הוא – הוא הכל-יכול, והעתיד היחיד שלנו הוא רק בויתור

על הגשמיות חסרת-הטעם, וכל הלשון-הרע חסר-הטעם ולשוב אל ה',

לחזור אל הפשטות, אל הגד ולה של הבית-היהודי-האמיתי, לחזור ללימוד

שלנו כפי שהוא אמור להיות, לשם שמים, ובעיקר – שוב לחיות עם

אמון מוחלט בה'.

אני מברך את כולנו שאנחנו נעבור את זה עם ביטחון מושלם, וכאשר

אנו נראה את המשיח עם העיניים שלנו ועם הנשמה שלנו, כי ה' יעזור

לנו לזהות אותו, הרי מאותו רגע ואילך לא תהיינה לנו עוד שום דאגות

אמיתיות. אנחנו נהיה ה'עם ישראל' כפי שה' רוצה שאנחנו נהיה ]שמות

י"ט ו': 'ְו ַא ֶתם תִִֽ ְהי ו לִ י מַ מְ לֶכֶת כ ִֹֽ הֲנִים וְ גוֹ י קָ דוֹ ש ...'[.

יהי רצון שנזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.



דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI