פשיטא דהארי והשועל משל הוא
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 12/11/20

  1. פשיטא דהארי והשועל משל הוא, אם כן מה מצא התנא באלו החיות להיות לנו משל.

הנה מדאמר רבי יהודה בן תימא, הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים (פסחים דף קיב׳ עמוד א׳), הארי גבורה לו, והשועל חיה חלשה היא היפוכו של האריה, ובידוע גם מכלב ירא

(טז) רבי ןעקב אומר, 394 העולם הזה זיוב־הלפרוץדור בפני העולם הבא. התקן עצמף ככרוןדור, כדי שתכנס לטרקלין: הוא, מכל מקום פיקח הוא כידוע מחכמים (כרכות דף סא׳ עמוד 3׳), אמר לך רבי מתיא בן חרש להיות דבק במידת הגבורה של הארי, וחשובה היא מפיקחות השועל, יען צריך שלא ישים לב להיות ירא למלעיגין עליו בעבודתו בקודש (שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן א׳ סעיף א׳), ולזה צריך גבורה ולא פיקחות, ויש שהפיקח נכשל בפיקחותו (תנחומא קרח סימן יב׳).

מאמר בנושא powerpoint להורדה בעברית בחינם

וצריך להיות מתרחק בתכלית מזו היראה על מנת לעשות רצון אביו שבשמים, כי גם ראש השועלים ירא הוא, ואפילו הקטן שבאריות גיבור יקרא.

  1. אמר לך פרוזדור שהוא צר, ודוחק הוא לאדם בפרוזדור, והעולם הבא אין לו מידה, ולסבר הדעת קרא לו טרקלין, כי יקרא כך ביחס לפרוזדור, ולא קרב זה אל זה, המשל לנמשל, ויען כי יקשה לאדם עבודתו בזה העולם לגודל יצר הרע העומד לבולעו בכל רגע, מזכירו התנא אשר רק פרוזדור הוא, וקושי דוחק זה גם לצדיק גמור יהא (תענית דף כה׳ עמוד א׳), מכל מקום קושי חולף הוא.

ועוד אין לפרוזדור עצמו אלא תכלית אחת, רק להיות הדרך המוליכה אל הטרקלין, לכן התקן עצמך, שכל הפרוזדור תיקון הוא לך, אכן יש חשיבות לדרך המוליכה לטרקלין, אך לא מצד עצמה, אלא רק לטעם שיש בסופה טרקלין.

מידע שיש על הרב מוצפי להורדה

(יז) 396 הוא היה אומר, 397 יפה שעה אחת 398 בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, 399 מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת שלקורת רוח J.. - T T • ■ך — T T : T “ T ■ך ■ך - — •• J - —

בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה: T- T T*״V" T T •• “ T

(שבת דף ה׳ עמוד ב׳) מקום איצטבאות שיושבים סוחרים, אפשר לעיתים גדולים ורחבים, ולא לזה התכוון התנא, וגם טרקלין מלשון יפת בא.

  1. אחר שאמר התקן עצמך בפרוזדור, שכל עיקר עניין המעשה אשר יעשה האדם בעולם הזה, תיקון הוא לעולם הבא, המשיך הכא ואמר איך תהא תקנתו בעולם הזה.

  2. כי כל תולדות העולם הבא, כולם הם תשובה ומעשים טובים שעשה בעולם הזה.

  3. ר״ל אפילו עבר עבירה ושב בתשובה, כדאי רק על זה כל ביאתו לעולם הזה, וכל שכן אם לא עבר עבירה מעולם, ולא מבעיה לימוד התורה עצמה שהספיק לקיים.

  4. חיי העולם הבא נצח הם, ולקמן יאמר רבי אליעזר הקפר, הילודים למות והמתים להחיות (משנה כב׳), אלא שכל מעשה שעשה כאן יש לו עליו נצח בפני עצמו בעולם הבא, וכן אמרו א^ר אצכי מצוף היזם לעשותם (דברים פרק ז׳ פסוק יא׳), היום לעשותם, ולא למחר לעשותם, היום לעשותם, למחר לקבל שכרם (עירובין דף כב׳ עמוד א׳).

(יח) 401רבי שמעוין בן אלעזר אומר, 402 אל תרצה את חברךבשעת

T • •• I •• I : • • - x Z ■ך < - 8 - I 8 •• V V • : -

מהנאות העולם הבא, היה נופח נשמתו, יען הגוף החומרי אינו יכול לעצור כלום מהרוחני העליון, וזה הוא בבחינת כי לא יראני האדם וחי

\ 1 ״ •:-•TTTTT

(שמות פרק לג׳ פסוק כ׳).


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article57928.aspx