שם מקום
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 12/11/20

שם מקום, ואינו ר״ל שהוא אחד הכפרים שבבבל, ונראה מסברא דאינו בבבל אלא בארץ ישראל, ונקרא כך משום שבו ישבו מעולי בבל, כי לאיזה טעם יש לקרוא בבבל לכפר כלשהו כפר הבבלי, הן כול הכפרים בבבל הם כפר בבלי.

כנסו למידע כאן תפילה להצלחה במבחנים

410יקראו ענבים קהות יען שמקהות הן את השיניים, ומזיקות הן, אבל יין מגיתו הן הענבים הדרוכות עד שלושה ימים טרם תססו, והן אינן מזיקות את האדם.

ואולי רוצה לומר שמי ששותה יין כזה הפסיד עצמו מלשתות יין טוב, וזה עצמו כמו היזק, והיותר נראה לומר שלא על צד ההיזק אמר, אלא בא לומר לנו בהני, כי טרם הגיע זמנם להיות טובים להנאה, כמו הזקנים שמקחם מבורר, ויין ישן המניח דעת שותהו.

ואמר משלו בענבים דווקא, כי אלו יש בהם עילוי אחר עילוי מדרך בריאתם, הן בתכליתם, והן בברכות ראשית וסוף, וגם הן יין בגימטרייה סוד הוא, והוא יין ישן המניח דעת זקנים, כדאמר רבי חייא, כל המתיישב ביינו, יש בו דעת שבעים זקנים, יין ניתן בשבעים אותיות (1״ל גימטרייה), וסוד ניתן בשבעים אותיות (עירובין דף סה׳ עמוד א׳), כי הפשט לבדו יקשה ללומד, כמו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו (בראשית

/ •• : • •• : - : T T •/ "J" J I

פרק א׳ פסוק כו׳), וגם עיני ןהוה (דברים פרק יא׳ פסוק יב׳), ועוד באזני ןהוה משמע ןהוה (במדבר פרק יא׳ פסוק א׳), וכהנה רבות, אבל למעיין בפירוש הרמ״ק לספר יצירה (פרק ראשון ד״ה אמנם יש לדקדק), וגם בדעת ותבונה לרבינו יוסף חיים (תחילת פתיחה שנייה, שמדבר באלה העניינים), ואחר שלמד ההקדמות הנחוצות, ממי שראוי ללמוד, קילורין לעיניים משיבת נפש, יהיו אלה הדברים.

כנסו לקרוא על פאוור פוינט להורדה חינם בעברית

למה הרא דומה, לאוכל ענבים בערלות רעותה דן יען.רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. י.ע קנקן חדש מלא :עז,יען עאפלו תדע אין בו:

(כא) רבי אלעזר הקפד אומר, הקנאה והתאדה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם:

T T I • T T T

(כב) הוא הןה אומר,הילוךים למות, והמתים להחיות, והחיים לזיון. 415 לידע להודיע ולהודיע שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדק, הוא עד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון. ברוך הוא, עזאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא מ&וא פניםולא מקח שוחד, שהבל שלו.

418ודע שהפל לפי החשפון.ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך,

,It t •• : - v I v: • I • : - - : I : ••• - • : - v -:

שעל פרחך אתה נוצר, (ועל פרחך אתה נולד), ועל פרחך אתה חי, ועל

V ־ I "J JT ־ T T " I “5 JT " J T T • ־ -ך• - ■ך - : -

פרחך אתה מת, ועל פרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי T - I JT ״• י : - IV V • I : V : I • I • • T T - I "J J T "

המלכים הקדוש ברוך הוא:


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article57930.aspx