דף הבית רוחניות שפת האור שם מקום
שם מקום
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 362

שם מקום, ואינו ר״ל שהוא אחד הכפרים שבבבל, ונראה מסברא דאינו בבבל אלא בארץ ישראל, ונקרא כך משום שבו ישבו מעולי בבל, כי לאיזה טעם יש לקרוא בבבל לכפר כלשהו כפר הבבלי, הן כול הכפרים בבבל הם כפר בבלי.

כנסו למידע כאן תפילה להצלחה במבחנים

410יקראו ענבים קהות יען שמקהות הן את השיניים, ומזיקות הן, אבל יין מגיתו הן הענבים הדרוכות עד שלושה ימים טרם תססו, והן אינן מזיקות את האדם.

ואולי רוצה לומר שמי ששותה יין כזה הפסיד עצמו מלשתות יין טוב, וזה עצמו כמו היזק, והיותר נראה לומר שלא על צד ההיזק אמר, אלא בא לומר לנו בהני, כי טרם הגיע זמנם להיות טובים להנאה, כמו הזקנים שמקחם מבורר, ויין ישן המניח דעת שותהו.

ואמר משלו בענבים דווקא, כי אלו יש בהם עילוי אחר עילוי מדרך בריאתם, הן בתכליתם, והן בברכות ראשית וסוף, וגם הן יין בגימטרייה סוד הוא, והוא יין ישן המניח דעת זקנים, כדאמר רבי חייא, כל המתיישב ביינו, יש בו דעת שבעים זקנים, יין ניתן בשבעים אותיות (1״ל גימטרייה), וסוד ניתן בשבעים אותיות (עירובין דף סה׳ עמוד א׳), כי הפשט לבדו יקשה ללומד, כמו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו (בראשית

/ •• : • •• : - : T T •/ "J" J I

פרק א׳ פסוק כו׳), וגם עיני ןהוה (דברים פרק יא׳ פסוק יב׳), ועוד באזני ןהוה משמע ןהוה (במדבר פרק יא׳ פסוק א׳), וכהנה רבות, אבל למעיין בפירוש הרמ״ק לספר יצירה (פרק ראשון ד״ה אמנם יש לדקדק), וגם בדעת ותבונה לרבינו יוסף חיים (תחילת פתיחה שנייה, שמדבר באלה העניינים), ואחר שלמד ההקדמות הנחוצות, ממי שראוי ללמוד, קילורין לעיניים משיבת נפש, יהיו אלה הדברים.

כנסו לקרוא על פאוור פוינט להורדה חינם בעברית

למה הרא דומה, לאוכל ענבים בערלות רעותה דן יען.רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. י.ע קנקן חדש מלא :עז,יען עאפלו תדע אין בו:

(כא) רבי אלעזר הקפד אומר, הקנאה והתאדה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם:

T T I • T T T

(כב) הוא הןה אומר,הילוךים למות, והמתים להחיות, והחיים לזיון. 415 לידע להודיע ולהודיע שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדק, הוא עד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון. ברוך הוא, עזאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא מ&וא פניםולא מקח שוחד, שהבל שלו.

418ודע שהפל לפי החשפון.ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך,

,It t •• : - v I v: • I • : - - : I : ••• - • : - v -:

שעל פרחך אתה נוצר, (ועל פרחך אתה נולד), ועל פרחך אתה חי, ועל

V ־ I "J JT ־ T T " I “5 JT " J T T • ־ -ך• - ■ך - : -

פרחך אתה מת, ועל פרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי T - I JT ״• י : - IV V • I : V : I • I • • T T - I "J J T "

המלכים הקדוש ברוך הוא:


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI