״הפלגת הזמן לא תרע לדבר המוחזק לבוא״
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 14/11/20

״הפלגת הזמן לא תרע לדבר המוחזק לבוא״ - אני מבין שהכוונה שריחוק הזמן לא יכהה את הרגש/רצון של דבר שוודאי עתיד לבוא.

פרק טו פס׳ ל - "הנשמות יש להם רמ״ח איברים ושס״ה גידים שכנגדם נתן ה׳ רמ״ח מצות עשה ושס״ה מצות לא תעשה וכשעבר על כולן לא נשאר לה ענף שממנו תחיה ואין לה תקומה עוד ונקבע בה העון לעולם ועד והוא מאמר עונה בה”.

פס׳ מא - רמזים בדיני ציצית כיצד זה רומז שאנו עבדי ה’.


פרשת הרח


מיקוד:

פרק טז פס׳ א.

פס׳ כב.

פס׳ ה.

פס׳ כח.

פס׳ טו.

פס׳ ל.

פס׳ יט.

פרק יז פס׳ ו.

פס׳ כא.

פרק יח פס׳ ג


מיקוד מורחב:

פרק טז פס׳ א - הסבר מניין עלה על דעתו של קורח לחלוק על משה נאמן ביתו של ה’.

הסבר מדוע הביא קורח את דתן ואבירם משבט ראובן.

כאן נקרא על מה זה אומר שקופצת העין

מדוע הזכיר הכתוב שמות הצדיקים בזכרון מעשה חטאו של קורח.

כמה יסודות מסתרי תורה בנוגע לנשמות וענפיהן.

פס׳ ה - מדוע משה עשה את מבחן הקטורת שיבדוק מי הנבחר לעבוד את ה׳ דווקא למחרת בבוקר ולא באותו זמן מיד כשקורח בא להתלונן? אולי שכבר נעשתה קטורת של בין הערביים, או בכדי שלא יחשדו את משה שאמר להם להקריב הקטורת בזמן של תגבורת הדינים בין הערביים, או משום שרצה לתת להם זמן במשך הלילה שמא יעשו תשובה.

פס׳ טו - משה ראה שדתן ואבירם שונאים אותו בתכלית השנאה וזה יורה כי הם רשעים גמורים, "והכוונה בזה לצד שאין לך אדם שאין בידו מצות ומעשים טובים, וכבר קדם לנו שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה ובריה ואפילו של רשעים דכתיב אל אמונה ואין עול, וצא ולמד משכר פסיעותיו של אותו רשע [נבוכדנצאר] אשר על כן חש משה שתעמוד להם איזה מצוה שבידם שהזכות תולה, לזה בקש מה׳ ואמר אל תפן אל מנחתם פירוש אפילו זכות שכבר הגיעה מנחה לה׳ לא יפן לה ולא יביט אליה".

ואם תקשה כיצד יכול משה להתפלל לבטל זכותם? "דע כי הצדיקים יש כח בהם להפקיע זכות הנמצאת לרשעים כשיראו שהם מוחלטים ברע, והוא סוד צדיק מושל יראת אלהים פירוש מושל ביראת ה׳ שיעשה האדם אם יראה בעיניהם להפקיע זכותו ממנו יש כח בידם מה שאין הקדוש ברוך הוא כביכול עושה, ותמצא בדין שלמטה כיוצא בדבר שיכולין בית דין להפקיר נכסי אדם רשע כאומרם הפקר בית דין הפקר”.

מידע שניתן לקרוא תפילה ללידה קלה

”וסובר אני כי האנשים הרשעים האלה [דתן ואבירם] אינם בכלל עדת קרח שנאמר עליהם מוריד שאול ויעל שאלו אבדה תקותם שכולן ענף הקליפה כן יאבדו כל אויבי ה’". [במאורי החיים הביאו מהראב״ע שרעת דתן ואבירם גדולה מרעת קורח, והביאו את דברי קדושת הלוי שמסביר שהמחלוקת נקראת על שם קורח זה לטובת קורח ובניו].

פס׳ יט - "ויקהל עליהם וגו׳. פירוש שלא נקהלו לרצונם אלא קרח הקהילם, וכפי זה יגיד הכתוב שבח העדה".

פס׳ כא - מה שאמר היבדלו מתוך העדה לא למשה ואהרן אמר זאת אלא לשאר צדיקים או בני ביתם של משה ואהרן, שהרי במשה ואהרן לא תפגע מידת הדין אפילו שנמצאים תוך העדה שנענשת. 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58026.aspx