דף הבית רוחניות שפת האור ״הפלגת הזמן לא תרע לדבר המוחזק לבוא״
״הפלגת הזמן לא תרע לדבר המוחזק לבוא״
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 2114

״הפלגת הזמן לא תרע לדבר המוחזק לבוא״ - אני מבין שהכוונה שריחוק הזמן לא יכהה את הרגש/רצון של דבר שוודאי עתיד לבוא.

פרק טו פס׳ ל - "הנשמות יש להם רמ״ח איברים ושס״ה גידים שכנגדם נתן ה׳ רמ״ח מצות עשה ושס״ה מצות לא תעשה וכשעבר על כולן לא נשאר לה ענף שממנו תחיה ואין לה תקומה עוד ונקבע בה העון לעולם ועד והוא מאמר עונה בה”.

פס׳ מא - רמזים בדיני ציצית כיצד זה רומז שאנו עבדי ה’.


פרשת הרח


מיקוד:

פרק טז פס׳ א.

פס׳ כב.

פס׳ ה.

פס׳ כח.

פס׳ טו.

פס׳ ל.

פס׳ יט.

פרק יז פס׳ ו.

פס׳ כא.

פרק יח פס׳ ג


מיקוד מורחב:

פרק טז פס׳ א - הסבר מניין עלה על דעתו של קורח לחלוק על משה נאמן ביתו של ה’.

הסבר מדוע הביא קורח את דתן ואבירם משבט ראובן.

כאן נקרא על מה זה אומר שקופצת העין

מדוע הזכיר הכתוב שמות הצדיקים בזכרון מעשה חטאו של קורח.

כמה יסודות מסתרי תורה בנוגע לנשמות וענפיהן.

פס׳ ה - מדוע משה עשה את מבחן הקטורת שיבדוק מי הנבחר לעבוד את ה׳ דווקא למחרת בבוקר ולא באותו זמן מיד כשקורח בא להתלונן? אולי שכבר נעשתה קטורת של בין הערביים, או בכדי שלא יחשדו את משה שאמר להם להקריב הקטורת בזמן של תגבורת הדינים בין הערביים, או משום שרצה לתת להם זמן במשך הלילה שמא יעשו תשובה.

פס׳ טו - משה ראה שדתן ואבירם שונאים אותו בתכלית השנאה וזה יורה כי הם רשעים גמורים, "והכוונה בזה לצד שאין לך אדם שאין בידו מצות ומעשים טובים, וכבר קדם לנו שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה ובריה ואפילו של רשעים דכתיב אל אמונה ואין עול, וצא ולמד משכר פסיעותיו של אותו רשע [נבוכדנצאר] אשר על כן חש משה שתעמוד להם איזה מצוה שבידם שהזכות תולה, לזה בקש מה׳ ואמר אל תפן אל מנחתם פירוש אפילו זכות שכבר הגיעה מנחה לה׳ לא יפן לה ולא יביט אליה".

ואם תקשה כיצד יכול משה להתפלל לבטל זכותם? "דע כי הצדיקים יש כח בהם להפקיע זכות הנמצאת לרשעים כשיראו שהם מוחלטים ברע, והוא סוד צדיק מושל יראת אלהים פירוש מושל ביראת ה׳ שיעשה האדם אם יראה בעיניהם להפקיע זכותו ממנו יש כח בידם מה שאין הקדוש ברוך הוא כביכול עושה, ותמצא בדין שלמטה כיוצא בדבר שיכולין בית דין להפקיר נכסי אדם רשע כאומרם הפקר בית דין הפקר”.

מידע שניתן לקרוא תפילה ללידה קלה

”וסובר אני כי האנשים הרשעים האלה [דתן ואבירם] אינם בכלל עדת קרח שנאמר עליהם מוריד שאול ויעל שאלו אבדה תקותם שכולן ענף הקליפה כן יאבדו כל אויבי ה’". [במאורי החיים הביאו מהראב״ע שרעת דתן ואבירם גדולה מרעת קורח, והביאו את דברי קדושת הלוי שמסביר שהמחלוקת נקראת על שם קורח זה לטובת קורח ובניו].

פס׳ יט - "ויקהל עליהם וגו׳. פירוש שלא נקהלו לרצונם אלא קרח הקהילם, וכפי זה יגיד הכתוב שבח העדה".

פס׳ כא - מה שאמר היבדלו מתוך העדה לא למשה ואהרן אמר זאת אלא לשאר צדיקים או בני ביתם של משה ואהרן, שהרי במשה ואהרן לא תפגע מידת הדין אפילו שנמצאים תוך העדה שנענשת.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI